خلیل الله معروفی
بحثهائی در دستور زبان دری
تعداد تبصره ها  30، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
آریانا افغانستان آنلاین
افغانستان سرزمین افغان هاست
تعداد تبصره ها  110، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
آریانا افغانستان آنلاین
نظر شما در مورد مطالب نشر شده
تعداد تبصره ها  1538، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...