حامد نوید
آخــریـن شـب
14.03.2019


ولی احمد نوری
شـــبــی بــا بــودا
14.03.2019


ولی احمد نوری
باز هم تقبیح نابودی بودا ها در افغانستان
12.03.2019


رازق فانی
خــــون ســـنگ
12.03.2019


حفیظ الله حازم
بودا! چه بزرگی و بلند
11.03.2019


بیرنگ کهدامنی
بمناسبت 19مین سال ویرانی بوداهای بامیان
11.03.2019


سلطان جان کلیوال
د بودا وینا
13.03.2018


ابوالقاسم جاوید
در سوگ پيکره های بودا با جشن گل سرخ
12.03.2018


غلام حضرت
تخریب مجسمه های بودای بامیان، تخریب هنر انسان
12.03.2018


حفیظ الله حازم
بــو د ا چـه بزرگی و بـلـنـد
12.03.2018


اکرم عثمان
علل و انگیزه های انهدام مجسمه های بامیان
12.03.2018


صحرالدین شامی
بودای بامیان میراث فرهنگی عالم بشریت
12.03.2018


ملالی موسی نظام
یادی از پیکره های با شکوه بودای بامیان
11.03.2018


حامد نوید
چرا وچگونه مجسمه های بامیان ویران گردیدند
11.03.2018


ولی احمد نوری
باز هم تقبیح تخریب و انهدام تندیس های بامیان افغانستان
11.03.2018


رازق فانی
به مناسبت تقبیح انفجار بت های بامیان
11.03.2018


فقیر چند چندیوک
بودا، طالبان و دولت
11.03.2018


محمد نسیم اسیر
مشعل داران بامیان !!
13.03.2017


رازق فانی
خون سنگ!
12.03.2017


رازق روئین
بــــودای بامــیــان
11.03.2017


ولی احمد نوری
شبی با بودا به یادبود و تقبیح ویران کردن بودا های بامیان
18.03.2016


ملالی موسی نظام
از تخریب مغرضانۀ پیکره های با شکوه بامیان یکونیم دهه میگذرد
18.03.2016


محمد نسیم اسیر
مشعل داران بامیان !!
18.03.2016


فقیر چند چندیوک
بودا - طالبان و دولت فعلی
18.03.2016


محمد ظاهر عزیز
بامیان از فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو کشیده خواهد شد
09.10.2015