محمد اسحاق نگارگر
تحلیلی بر اژدهای خودی ب. مجروح (قسمت دوم)
16.02.2018


محمد اسحاق نگارگر
بلای رهبری و جوامعِ عقبمانده (یادبود از مجروح)
15.02.2018


سیدال هومان
انسان چیست؟؟
14.02.2018


عارف عزیز گذرگاه
سوانح شادروان شهید پوهاند بهاء الدین مجروح
14.02.2018


عبدالرحمن پژواک
سخنی چند راجع به اژدهای خودی
11.02.2018


رازق مامون
چرا گلبدین، نویسندۀ کتاب «اژدهای خودی» را کُشت؟
11.02.2018


محمد ظاهر عزیز
شهید پوهاند استاد سید بهاء الدین مجروح
11.02.2018


و. عطارد
بیست و نهمین سال شهادت پوهاند مجروح
11.02.2018


پردیس سباکی خیل
د مجروح فلسفي بنسټ پیغام
11.02.2018


عارف عزیز گذرگاه
نامه ای از استاد خلیل الله خلیلی به بهاء الدین مجروح
11.02.2018


احسان الله مایار
روانت شاد شهید راه آزادی افغانستان
11.02.2018


محمد اسحاق نگارگر
تحلـیـلی بـر اژدهـای خـودی (1)
11.02.2018


محمد اسحاق نگارگر
یادی از یک روز تلخ و درعین شیرینی زندگی
11.02.2018


حمید انوری
"ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما"
11.02.2018


آریانا افغانستان آنلاین
شهادت و قتل پوهاند سید بهاءالدین مجروح
10.02.2018


ولی احمد نوری
بیست و نه سال از شهادت مجروح سپری شد
10.02.2018