انجمن فارو
تجاوز شش جدی، نظر روسها و نقش ابرقدرت رقیب
27.12.2020


ولی احمد نوری
شش جدی چهلمین سالگرد شوم و ذلیل تجاوز شوروی به افغانستان
29.12.2019


انجمن فارو
برگشت نرم روسها به افغانستان، چهل سال بعد از تجاوزنظامی!
29.12.2019


ف، هیرمند
فاجعۀ شش جدی؛ مبداء اشغال و مداخلات بعدی
28.12.2019


ملالی موسی نظام
تذکری بر اعمال یک چهرۀ غیر ملی مسخ گشته
28.12.2019


محمد نعیم بارز
کودتاها، تجاوزها و پایان نامعلوم جنگها در افغانستان
27.12.2019


محمد اکبر یوسفی
چهل سال پس از اشغال شوروی!
27.12.2019


ملالی موسی نظام
فاجعۀ خونین والمناک یک ملت
27.12.2019


آریانا افغانستان آنلاین
شش جدی روز شوم تجاوز نظامی شوروی به افغانستان
26.12.2019


دهقان خاوری
فاجعۀ چَپ در افغانستان
30.12.2018


احسان الله مایار
روز پلید و نحسِ ششم جدی
29.12.2018


خلیل الله معروفی
سی سال پیش از امروز در همین روز
28.12.2018


حمید انوری
ششم جدی، داغ ننگی بر جبین رو سیه و خلق و پرچم اش
28.12.2018


آریانا افغانستان آنلاین
شش جدی روز شوم تجاوز نظامی شوروی به افغانستان
28.12.2018


ملالی موسی نظام
اشغال افغانستان، فاجعۀ المناک یک ملت
27.12.2018


ولی احمد نوری
شش جدی روز شوم تهاجم شوروی به افغانستان
27.12.2018


حسیب حکیم
از کودتای ثور تا تجاوز شوروی به افغانستان (بخش سوم)
30.12.2017


عزیز احمد نوری
شش جدی روز تجاوز شوروی بر افغانستان
28.12.2017


احسان الله مایار
رنج بی سرحد ملت صبور و معصوم افغان
28.12.2017


حسیب حکیم
از کودتای ثور تا تجاوز شوروی به افغانستان (بخش دوم)
28.12.2017


محمد نعیم بارز
یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش اخیر)
27.12.2017


انجمن فارو
شش جدی 1358 تجاوز شوروی به افغانستان
27.12.2017


صدای المان
تجاوز نظامی شوروی به افغانستان
27.12.2017


غلام حضرت
شش جدی برای ما فاجعه و برای دیگران پاجهه
27.12.2017


ملالی موسی نظام
اشغال افغانستان، فاجعۀ المناک یک ملت
27.12.2017


حسیب حکیم
از کودتای خونین هفت ثور تا تجاوز بی شرمانه قشون سرخ
26.12.2017


محمد نعیم بارز
یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش دوم)
26.12.2017


جلیل غنی هروی
روز سیاه ششم جدی
25.12.2017


ولی احمد نوری
سی و هفتمین سالگرد شوم و ذلیل شش جدی
25.12.2017


محمد نعیم بارز
یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش اول)
25.12.2017


سلطان جان کلیوا ل
د جدی شپږمه د افغانستان د بربادی ورځ
25.12.2017


ولی احمد نوری
سرگذشت انارگل قندهاری و جنایات باندهای خلق و پرچم
23.12.2017


انجمن فارو
مانور سیاسی جدید روسها، همزمان با سیاه روز شش جدی!
30.12.2016


محمد نذیر تنویر
بمناسبت سی و هفتمین سال تجاوز شوروی بر افغانستان
27.12.2016


محمد نسیم اسیر
شب از پی شب
27.12.2016


سلطان جان کلیوا ل
دجدی شپږم د افغانستان د بربادۍ ورځ
27.12.2016


حمید انوری
ششم جدی 1358 "مرحلۀ نوین" یا تجاوز ننگین؟!
27.12.2016


ملالی موسی نظام
ششم جدی ۱۳۵۸، روزی كه افغانستان به اشغال اتحاد شوروی درآمد
26.12.2016


آریانا افغانستان آنلاین
روز شوم تجاوز نظامی شوروی به افغانستان
26.12.2016


عزیز احمد نوری
روز نکبت بار تجاوز قشون سرخ شوروی بر افغانستان
26.12.2016


محمد عزیز عزیزی
روز منحوس شش جدی روز تجاوز روسیه شوروی به افغانستان
26.12.2016


عبدالجلیل جمیلی
شش جدی - قبیح ترین تجاوز شوروی بر افغانستان
26.12.2016


ولی احمد نوری
سی و هفتمین سالگرد شوم و ذلیل شش جدی
26.12.2016


محمد اسحاق نگارگر
آزمون را یک زمانی خاک باش!
26.12.2016


احسان الله مایار
سالگرد شوم و نحس ششم جدی 1358 (27 دسامبر 1979)
26.12.2016


محمد نسیم اسیر
روز منحوس شش جدی (27 دسمبر) روز تجاوز شوروی
26.12.2016


غلام حضرت
شش جدی عاملِ شش هزار فتنه در افغانستان
26.12.2016


محمد اسحاق نگارگر
آزمون را یک زمانی خاک باش!
02.01.2016


محمد عزیز عزیزی
ششم جدی سالروز اشغال نظامی افغانستان
28.12.2015


انجمن فارو
روسها از تجاوزشش جدی تا همکاری مستقیم با طالبان
28.12.2015


عبدالجلیل جمیلی
شش جدی - قبیح ترین تجاوز شوروی بر افغانستان
27.12.2015


ولی احمد نوری
سی و ششمین سالگرد شوم و ذلیل شش جدی
27.12.2015


عزیزالله کگهدای
پند بزرگ - شش جدی یا کودتای سوم
27.12.2015


خلیل الله ناظم باختری
سیاه روز شش جدی مولود نحس هفت ثور
27.12.2015


محمد نسیم اسیر
روز منحوس تجاوز شوروی به افغانستان
26.12.2015


آریانا افغانستان آنلاین
روز شوم تجاوز نظامی شوروی به افغانستان
26.12.2015


ملالی موسی نظام
ششم جدی ۱۳۵۸، روزی كه افغانستان به اشغال اتحاد شوروی درآمد
26.12.2015


عزیز احمد نوری
روز نکبت بار تجاوز قشون سرخ شوروی بر افغانستان
26.12.2015


غلام حضرت
شش جدی عاملِ شش هزار فتنه
26.12.2015


حمید انوری
شش جدی مرحلۀ "نوینِ" کودتای ننگین
26.12.2015


جلیل غنی
ششم جدی سیاه ترین روز در تاریخ افغانستان
26.12.2015


محمد عزیز عزیزی
روز منحوس تجاوز شوروی به افغانستان
26.12.2015


احسان الله مایار
سالگرد شوم و نحس ششم جدی 1358 (27 دسامبر 1979)
26.12.2015


محمد اسحاق نگارگر
عُرس پیر خراباتیان بلخ و قونیه
19.12.2015