Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مطالب  

فهرست مطالب

Modify settings and columnsمطالب نشر شده از: عبدالقیوم میرزاده
تعداد مطالب : 134


  
View: 
Count = 134
14.06.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت۳۸)مقام زن
6
08.06.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت37)مقام زن
6
30.05.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت ۳۶)مقام زن
6
28.05.2021عبدالقیوم میرزاده
121
مردم فاریاب بازیچهٔ قوم گرایان جنایتکاراندمطالب سیاسی
3
24.05.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت 35)مقام زن
6
11.05.2021عبدالقیوم میرزاده
121
ماتم بر سر ماتممطالب سیاسی
3
09.05.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (۳۴)مقام زن
6
06.05.2021عبدالقیوم میرزاده
121
مختصری در بارهٔ جنبش خدائی خدمتگارانمطالب سیاسی
3
03.05.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت 33)مقام زن
6
27.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
در اوضاع کشورما چیزی در پردهٔ ابهام نیستمطالب سیاسی
3
26.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت 32)مقام زن
6
18.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (۳۱)مقام زن
6
12.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت سی ام)مقام زن
6
06.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی پیوسته به گذشته (قسمت بیست و نهم)مقام زن
6
03.04.2021عبدالقیوم میرزاده
121
دسیسهٔ دیگر در راه استمطالب سیاسی
3
31.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت ۲۸)مقام زن
6
17.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کارآیی شفافیت در ادارهٔ کشورمطالب سیاسی
3
16.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت ۲۷)مقام زن
6
08.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
چرا امریکا برای ما دولت سازی میکند؟ مطالب سیاسی
3
07.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت بیست و ششم)مقام زن
6
05.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
و اما مسئلهٔ خط دیورند (قسمت سوم و پایانی)مطالب سیاسی
3
02.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت بیست و پنجم)مقام زن
6
01.03.2021عبدالقیوم میرزاده
121
و اما مسئلهٔ خط دیورند (قسمت دوم)مطالب سیاسی
3
26.02.2021عبدالقیوم میرزاده
121
واما مسئلهٔ خط دیورندمطالب سیاسی
3
23.02.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت۲۴)مقام زن
6
21.02.2021عبدالقیوم میرزاده
121
جدیت مبرم دستگاه دیپلوماسی، کلیدی از مؤفقیت است در راه تأمین صلح پایدارمطالب سیاسی
3
15.02.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت ۲۳)مقام زن
6
09.02.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست و دوم)مقام زن
6
07.02.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت بیست و یکم)مقام زن
6
06.02.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت بیستم)مقام زن
6
05.02.2021عبدالقیوم میرزاده
121
بر پایی اتحاد نامقدس به قصد براندازی شیرازهٔ نظام کشورمطالب سیاسی
3
25.01.2021عبدالقیوم میرزاده
121
در برابر تیوری توطئه چه باید کرد؟مطالب سیاسی
3
18.01.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت نزدهم)خوشونت علیه زن
35
15.01.2021عبدالقیوم میرزاده
121
حکومت مؤقت یا پیروزی خصم؟مطالب سیاسی
3
11.01.2021عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (بخش هژدهم)خوشونت علیه زن
35
05.01.2021عبدالقیوم میرزاده
121
نقش عقب نگهدارنده متولیان دینی در برابر زنخوشونت علیه زن
35
30.12.2020عبدالقیوم میرزاده
121
آزادی بیانمطالب سیاسی
3
28.12.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت شانزدهم)مقام زن
6
26.12.2020عبدالقیوم میرزاده
121
وظیفهٔ مبرم ما برای نجات میهنمطالب سیاسی
3
20.12.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(بخش پانزدهم)مقام زن
6
15.12.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت چهاردهممقام زن
6
06.12.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانیمقام زن
6
26.11.2020عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات در جامعهٔ افغانی (ق. دوازدهم)خوشونت علیه زن
35
17.11.2020عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت یازدهم)مقام زن
6
14.11.2020عبدالقیوم میرزاده
121
بسیج عمومی مردم علیه طالبان - قاتلین مردم افغانستانمطالب سیاسی
3
11.11.2020عبدالقیوم میرزاده
121
بربریت و وحشت محکوم استمطالب سیاسی
3
09.11.2020عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت دهم)مقام زن
6
03.11.2020عبدالقیوم میرزاده
121
ملت باید برعلیه طالبان وحشی به پا خیزدمطالب سیاسی
4
01.11.2020عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (بخش نهم)مقام زن
6
24.10.2020عبدالقیوم میرزاده
121
اقدامات ترورست پروری زیر نام ازادی بیانمطالب سیاسی
3
21.10.2020عبدالقیوم میرزاده
121
رسالت مبرم ما برای آگاه سازی مردممطالب سیاسی
3
19.10.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت هشتم)مطالب اجتماعی
4
12.10.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت هفتم)مطالب اجتماعی
4
09.10.2020عبدالقیوم میرزاده
121
روش های استعماری خلیلزاد و امریکامطالب سیاسی
3
04.10.2020عبدالقیوم میرزاده
121
کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت ششم)مقام زن
6
02.10.2020عبدالقیوم میرزاده
121
مذاکرات دوحه و سفر مشکوک عبدالله عبدالله به پاکستانمطالب سیاسی
3
24.09.2020عبدالقیوم میرزاده
121
مذاکرات دوحه و انتظاراتمطالب سیاسی
3
20.09.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانیمطالب اجتماعی
4
18.09.2020عبدالقیوم میرزاده
121
نگاهی اجمالی بر نقش احزاب سیاسی در افغانستانمطالب سیاسی
3
14.09.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکالت فرا روی شان در جامعهٔ افغانیمطالب اجتماعی
4
10.09.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانیمطالب اجتماعی
4
05.09.2020عبدالقیوم میرزاده
121
ندای مادر وطنمطالب سیاسی
3
31.08.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(2)مقام زن
6
24.08.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فراروی شان در جامعهٔ افغانی (1)مقام زن
6
20.08.2020عبدالقیوم میرزاده
121
یکصد و یکمین سالروز استرداد استقلال مبارک باداستقلال افغانستان
2
18.07.2020عبدالقیوم میرزاده
121
اثرات زیانبار تبصره های ذهنی گرایانه در اجتماعمطالب سیاسی
3
05.07.2020عبدالقیوم میرزاده
121
خلیل زاد از بخشهای مستورش با طالبان پرده برداشتمطالب سیاسی
3
26.06.2020عبدالقیوم میرزاده
121
تاملی بر خبر هایی ترور خلیل زادمطالب سیاسی
3
11.06.2020عبدالقیوم میرزاده
121
تأملی در قبال مناسبات کشور ما با ایرانمطالب سیاسی
3
22.05.2020عبدالقیوم میرزاده
121
چرا ما با این همه بدبختی مواجه هستیم؟مطالب سیاسی
3
29.04.2020عبدالقیوم میرزاده
121
توافقنامه امریکا - طالبان برای صلح و تحمیل داعشمطالب سیاسی
3
14.04.2020عبدالقیوم میرزاده
121
از این مخمصه چگونه میتوان نجات یافت؟مطالب سیاسی
3
21.03.2020عبدالقیوم میرزاده
121
پیشینه و پیآمد قسم ناحق داکتر عبداللهپروسه انتخابات در افغانستان
29
08.03.2020عبدالقیوم میرزاده
121
زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانیمقام زن
6
07.03.2020عبدالقیوم میرزاده
121
مطالبهٔ زمان، مبرمیت اوضاع و حُکم منافع ملی در کشورمطالب سیاسی
3
05.03.2020عبدالقیوم میرزاده
121
چند سخنی در بارهٔ دوستی و محبت مطالب اجتماعی
4
22.02.2020عبدالقیوم میرزاده
121
آیا ما ملت متحد هستیم؟مطالب سیاسی
3
05.02.2020عبدالقیوم میرزاده
121
مختصری در بارۀ ویروس کورونافاجعه انفجار بودای بامیان
11
31.01.2020عبدالقیوم میرزاده
121
این ملت است که باید به شر افروزان نه بگویدمطالب سیاسی
3
28.01.2020عبدالقیوم میرزاده
121
سیری در توضیح تعصب، افراط گرایی و لجاجت قسمت دوم و ختم مطالب اجتماعی
3
26.01.2020عبدالقیوم میرزاده
121
سیری در توضیح تعصب، افراط گرایی و لجاجت (قسمت اول) مطالب اجتماعی
3
22.01.2020عبدالقیوم میرزاده
121
نگاهی به سیرِ اوضاع کشورمطالب سیاسی
3
12.01.2020عبدالقیوم میرزاده
121
به پاسخ قهرنامه جناب محترم حمید انوریمطالب سیاسی
3
09.01.2020عبدالقیوم میرزاده
121
باز هم سخنی در باره تعصبمقام زن
6
07.09.2019عبدالقیوم میرزاده
121
جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی آدم کشان طالبمطالب سیاسی
3
05.09.2019عبدالقیوم میرزاده
121
اوضاع بحرانی کشورمطالب سیاسی
3
20.08.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دگر مردم ما جایی برای مصون زیستن ندارندمطالب سیاسی
3
11.08.2019عبدالقیوم میرزاده
121
نظر اجمالی بر نشرات جانبدار سایت بی بی سی فارسی مطالب سیاسی
3
10.08.2019عبدالقیوم میرزاده
121
بمناسبت یک صدمین سال استرداد استقلال افغانستاناستقلال افغانستان
2
01.08.2019عبدالقیوم میرزاده
121
یاوه سرایی ترامپ ...مطالب سیاسی
3
16.07.2019عبدالقیوم میرزاده
121
چه باید کردهای امروز برای ملت افغان؟مطالب سیاسی
3
28.06.2019عبدالقیوم میرزاده
121
پاکستان و ادامه بازی شیطانی اش مطالب سیاسی
3
20.06.2019عبدالقیوم میرزاده
121
ملت منافع ملی و دولت در افغانستانعلمی و تحقیقی
15
07.06.2019عبدالقیوم میرزاده
121
سخنی در باب فتنه یا بغاوتمطالب سیاسی
3
28.05.2019عبدالقیوم میرزاده
121
تجاوز عریانمطالب سیاسی
3
19.05.2019عبدالقیوم میرزاده
121
جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی آدم کشان طالبمطالب سیاسی
3
16.05.2019عبدالقیوم میرزاده
121
گفتار دیگر در باره مذاکرات دوحهمطالب سیاسی
3
10.05.2019عبدالقیوم میرزاده
121
طالبان یا اهریمن مخالف انسان و انسانیتمطالب سیاسی
3
07.05.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش چهاردهم"2" و ختم)علمی و تحقیقی
15
18.04.2019عبدالقیوم میرزاده
121
ملت - منافع ملی - دولت - ملت در افغانستان(14)علمی و تحقیقی
15
16.04.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش سیزدهم)علمی و تحقیقی
15
14.04.2019عبدالقیوم میرزاده
121
یک جایِ کار می لنگدمطالب سیاسی
3
10.04.2019عبدالقیوم میرزاده
121
سُرنای غرب دقیقاً مخالف منافع ملی کشورما مطالب سیاسی
3
06.04.2019عبدالقیوم میرزاده
121
گفتار اخیر ترامپ یاوه سرایی استمطالب سیاسی
3
03.04.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش دوازدهم)علمی و تحقیقی
15
01.04.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش یازدهم)علمی و تحقیقی
15
25.03.2019عبدالقیوم میرزاده
121
بیان مداخله گرانه عمران خان صدراعظم پاکستانمطالب سیاسی
3
22.03.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش دهم)علمی و تحقیقی
15
19.03.2019عبدالقیوم میرزاده
121
مذاکرۀ امریکا با طالبان مطالب سیاسی
3
08.03.2019عبدالقیوم میرزاده
121
خشونت علیه زنان(2)مقام زن
6
07.03.2019عبدالقیوم میرزاده
121
تمایل به یکجانبه گراییمطالب سیاسی
3
06.03.2019عبدالقیوم میرزاده
121
ضعف دستگاه دیپلوماسی کشور را چه می پندارید؟مطالب سیاسی
3
03.03.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش نهم قسمت دوم)علمی و تحقیقی
15
22.02.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش نهم)علمی و تحقیقی
15
17.02.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش هشتم "3")مطالب تأریخی
12
15.02.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش هشتم قسمت دوم)علمی و تحقیقی
15
11.02.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش هشتم)علمی و تحقیقی
15
05.02.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش هفتم )مطالب سیاسی
3
01.02.2019عبدالقیوم میرزاده
121
روز های دشوار تکرار مکرر تاریخمطالب سیاسی
3
25.01.2019عبدالقیوم میرزاده
121
تهدیداتی از جانب قومگرایان متوجه امنیت ملی کشورستعلمی و تحقیقی
15
23.01.2019عبدالقیوم میرزاده
121
نباید مسبب توسعه بحران در کشور گردیممطالب سیاسی
3
21.01.2019عبدالقیوم میرزاده
121
سیری در توضیح تعصب و افراط گرایی قسمت دوم و اخیرمطالب سیاسی
3
19.01.2019عبدالقیوم میرزاده
121
سیری در توضیح تعصب و افراط گرایی (قسمت اول)مطالب سیاسی
3
14.01.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش ششم)علمی و تحقیقی
15
10.01.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش پنجم)مطالب سیاسی
3
08.01.2019عبدالقیوم میرزاده
121
دولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (بخش چهارم)حراست از زبان دری
7
05.01.2019عبدالقیوم میرزاده
121
ملت – منافع ملی – دولت در افغانستان (بخش سوم)مطالب سیاسی
3
26.12.2018عبدالقیوم میرزاده
121
ملت – منافع ملی – دولت در افغانستان(بخش دوم)علمی و تحقیقی
15
24.12.2018عبدالقیوم میرزاده
121
ملت – منافع ملی – دولت در افغانستان(بخش اول)مطالب سیاسی
3
20.12.2018عبدالقیوم میرزاده
121
خشونت علیه زنانخوشونت علیه زن
35
17.12.2018عبدالقیوم میرزاده
121
تلاشهای صلح امریکایی در قبال جنگ افغانستانمطالب سیاسی
3
15.12.2018عبداالقیوم مـیـرزاده
121
سخنی در باب اعتراضات و راهپیمایی ها در افغانستان (2)مطالب سیاسی
3
13.12.2018عبدالقیوم میرزاده
121
سخنی در باب اعتراضات و راهپیمایی ها در افغانستان (1)مطالب سیاسی
3
22.02.2016عبدالقیوم ملکزاده
121
به یاد آنروزی که به کابل در کوچه کوچه عرصۀ محشر به پا گردیداستقلال افغانستان
3
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler