Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > گنجینۀ شعر و ادب > هنوز  

گنجینۀ شعر و ادب: هنوز

شاعر: محمد یوسف کهزادتاریخ نشر: 4/16/2020 12:00 AM
هنوز

 

خــاک مــا حیــف که در کام نــهنگ اســت هنوز
ســـاز روز خـــوش ما، نعرهء جـنگ است هنوز

دیـــگر آغـــوش وطــن، میکدهء وحــدت نــیست
همـــه در ماتــم هـــستی، کـــله ونگ است هنوز

فرصــت کشمکــش خــواب گــران نیســت دگــر
هلـــه برخـــیز، کــه بر ما و تو ننگ است هنوز

دامـــن پـــاک تــو، آلــــوده بــه تـــریاک شــــده
چشــم غـیرت بکشا، این چه درنـگ اسـت هنوز

هر چـــه کــردم کــه دلت پاک شــود، پاک نشد
شـــیشهء قلـــب تو آلـــوده به زنگ اســت هنوز

دیـــگران مــست ز مـــینای کمالات خـــود انــد
افـــتخــار مــن و تــو، دود تـــفنگ اســت هنوز

رفـــت کـــاشــانه بــه تــاراج، ز پــر حرفی ما
گــوش هـــا پـــاره ز گــفتار جفنگ است هـنوز

این قـماری کـــه بــه بـــازار جــهان باخــته یی
قطـــعهء بــرد تو، در چنــگ پلنـگ است هنوز

دل جــــدا، عـــقده جدا، حــرف جدا مي رقصد
چـــقدر در وطـــنم، گـــردش رنگ است هنوز

آن شـــرابی کـــه بــه جــام وطــنم ریــخته اند
خــم و خمخانه و ساقی، همه منگ است هنوز

آن صــنم خانه، که مــحراب گدایان شده است
هــمه در ســجده بــه دیدار شرنگ است هنوز

غیـــرت مــا که نــهان بود، بــه میـــدان افـتاد
عزت و ذلــت ما، دســت فرنـگ است هــنوز

تـــو مـــپندار کــه در جــان حــریفان زده ای
باخـــبر باش، که دیــوانه زرنگ اســت هنوز

خــر ســواران همه دم از تهء ریــشش گــذرد
حیــف آن یار پدر کرده کــه منگ اسـت هنوز

چــشم امید خــود هرکس بــه درش دوخته بود
از دل او چه خــبر داشت که سنگ است هنوز

ای وطن، هر چــبنالم زغــمت، بــاز کم است
چکنم این دل من، پشت تو تنگ اســـــت هنوز

تا بکـــی خـــامهء "کـــهزاد"، گلــو پاره کـــند
قامت این غزل، از عشق تو چنگ است هنوز

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler