Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > گنجینۀ شعر و ادب > وطن! می پرستمت  

گنجینۀ شعر و ادب: وطن! می پرستمت

شاعر: خلیل الله خلیلیتاریخ نشر: 4/24/2020 12:00 AM
وطن! می پرستمت

دانــد خــدا کـه بعـد خــدا، مـی پـرسـتـمت      هـان ای وطـن مـپـرس، چــرا می پرستمت
ذرات هستی ام ز تـو برگرفـتـه است جان      چون برترى ز جان، هـمـه جا می پرستمت
در نـیـمـه شـب که بـاز کـنـد آسمان درش       بـا صــد هـــزار دسـت دعــا مـی پرستمت
چون پرشکسته مرغ که از آشیان جداست      اینـک ز آشـیـانــه ، جــــــدا مـی پـرستمـت
پـیــری نمـود قــامــتــم از بــار درد خَـــم      زاری کـنـان بــه قٌـــــد دوتـــا مـی پرستمت
از شـوق کـوچـه هـای گِـل آلــود تـنگ تو     در شهرِ شاخ زن به سما (1) می پرستمت
از یـاد رود هـای کـف آلــــود نـعـــره زن     دیـوانـه ام، بـه شــور و صــدا می پرستمت
از یـاد آن فـضــای فـــروزان نــور بـــــار    در زیــر ایـن گـرفــتـه فــضـا مـی پرستمت
از یاد مــرغ هــای فــلک تـاز در هـــــوا     بــا مـرغ آرزو، بــه هــوا مـــی پـرسـتـمـت
از یـاد آن چـنـار کـهـن ســالِ سـبز پوش     در پـیشِ بـرگ بـرگ، جــــدا مـی پـرسـتمت
چــون بوی گل بیاد تو ام می برد به باغ      بـا لــــرزش نـسـیــمِ صـبــا می  پـرسـتـمـت
هـرجا که مطربی کند از شـوق نغمه سـر     در پــرده پــردۀ ســاز و نــوا مـی پرستــمت
با آن هــمه مـصیبت و زندان کـه دیده ام      بـا گـونـه گـــونـه جــور و جـفا مـی پرستمت
ثـروت مـدار شهـر سـزاوار ذکر نـیست      از بـهــــر آن یـتـیــم گــــــدا مـی پـرسـتـمـت
اربـاب جــاه در خــور تـعـظـیــم نـیستند      از یــاد قــوم بـرهـنــه پــــا مــی پــرسـتـمـت
از یاد کـشتگان به خون غرق گـشته ات      در خــون و اشــک کــرده شـنـا می پرستمت
از یـاد آن کـه بـر لـب شــمـشیر آبـــــدار     صــد بـوســـه داده، روزِ وفــــا مـی پرستمت
از یـاد ســنگری که سر افـــراز مردمان     بـا خــونِ خـویــش کــرده بِـــنـا مـی پرستمت
در تـنگـنــای زنــدگی و خـوابگــاه قــبـر     در عـــــالم فــنــا و بــقـــا مـــی پــرســتـمـت

هم با صــریرِ خامـه و هـــم با زبان دل
هم آشــکار، هـم بـه خـفا می پرســتمت

______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler