Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > گنجینۀ شعر و ادب > عبث  

گنجینۀ شعر و ادب: عبث

شاعر: نادیه انجمنتاریخ نشر: 8/11/2020 12:00 AM
عبث
نیسـت شوقی که زبان باز کنم، از چه بــخوانم؟
من که مــنفور زمانــم، چـه بخـوانم چه نـخوانم
چه بگویم سخن از شهد، که زهر است به کامم
وای از آن مشــت ستــمگر کــه بکوبــیده دهانم
نیــست غمــخوار مــرا در همــه دنیا که بنازم
چه بــگریم، چه بــخندم، چه بــمیرم، چـه بمانم
من و ایــن کـنج اسارت، غم ناکامی و حسرت
کـــه عبــث زاده‌ام و مـــهر ببـــاید بــه دهـــانم
دانـــم ای دل که بهـــاران بود و موسم عشرت
مــن پربـــسته چـــه ســـازم که پریـــدن نتوانم
گرچــه دیری است خموشم، نرود نـغمه ز یادم
زان که هر لــحظه به نجوا سخن از دل برهانم
یـــاد آن روز گـــرامی کـــه قفـــس را بشــکافم
ســر برون آرم از این عـزلت و مستانه بخوانم
مـــن نـــه آن بید ضـــعیفم کـه ز هـر باد بلرزم
دخـــت افغــانم و برجــاست که دایــم به فغـــانم
 
نادیه انجمن با یکی از کارمندان فاکولتۀ ادبیات پوهنتون هرات ازدواج کرد. شوهر نادیه او را از شرکت در جلسات مشاعره و نقد ادبی که در انجمن ادبی هرات برگزار میشد بازمیداشت. این شاعر جوان سرانجام در ۱۵ عقرب ۱۳۸۴ مصادف با پنجم نوامبر سال ۲۰۰۵ میلادی در هرات به قتل رسید. علت مرگش، ضرب و شتم (لت و کوب) توسط شوهرش اعلام شد. بخش فارسی بی‌بی‌سی به نقل از پلیس هرات گزارش داد که آثار ضرب و جرح در جسد نادیه انجمن مشهود بوده‌ است. پلیس همچنین گفت که شوهر وی، در استنتاق اولیه، به ضرب و شتم همسرش اعتراف کرده‌ است. منبع ویکی پیدیا.

قطعه شعر از لطیف ناظمی بیاد شاد روان نادیه انجمن

 
انجمنی رفت

 بــا مشـــت تـو ای مـــرد مــپـــندار زنی رفت
از کــوچهء لب دوخــتــــه‌ گان، انجــمنی رفت
شرمــــــــت کــه با بازوی پــولاد تو آســــــان
از چــنگ تو زنــدانيی پا در رســـــنی رفـــت
از حلــقهء خود سوخــته‌گان، چلــچلهء شــــعر
صد حيف و صد افــسوس که با پرزدنی رفت
فــــرياد دل انگـــيــز بهــاريـــنهء ســــــبــزی
خشکيـد به لب، بلبل شيـــرين سخنی رفـــــت
بشکــــــــسته پری، بی نفسی، در قفســی مرد
کی طاير آزاده‌ پـــری از چمـــنی رفـــــــت ؟
خامـــــــــــش منشــــــينيد الا خــــــيل قنـاری
از نزد شما باغــــــــچهء ياســـــــمنی رفــــت
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler