تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-03-13T23:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​ښاغلی حسیب الله خان

زه په دومره کلونو کی د افغان جرمن په سایت کی ددی خبری شاهد یم چی بی شمیره بی بنیاده او بی تمسکه اتهامات یی نشر کړی دی ولی تاسی چی دآیت الله چوچه، محمد محق چی د ستمی او جمعیتی، شریف منصور  لعنت الله علیه مینوت دی، څه لیکی دی هغه نه نشروی او ستاسی د معلواتو منابع هم بی باوره شمیری. دی ته وایی؛

یک بام و دو هوا او دبل ستیندرد پالیسی 

لطفا خپله لیکنه د آریانا افغانستان وزین سایت ته راولیږۍ. فکر نه کوم چی تاسی د تابعیت کوم قرار داد د افغان جرمن سره امضاء کړی وی چی کولمه مو د هغه سایت پوری تړلی وی.

نوره دی خپله خوښه 

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
ساخته شده در 14.03.2023 22:34 توسط  
آخرین اصلاح در 16.03.2023 13:14 توسط 1073741823