تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-03-14T23:00:00Z

اسم

A. Halim Hakimi

محل سکونت

USA

تبصره

​احمد آریا : " ...بیایید ازخود«لفظ» و «کلمه» شروع کنیم که هردو سخن یا حرف معنی داری است...فراموش نکنیم که ترادف نویسی دلیلی است بر فقدان احاطه کامل نویسنده بر یک زبان...  همچنین« واژه» ها و«مصطلحات» که بین شان باید تمایز گذاشت...بنابراین «اصطلاح» از «واژه» متفاوت است. واژه را اصطلاح خواندن و برعکس آن اشتباه مطلق است. ...«چالش» هم به معنی «مشکل» نیست. چالش در برابر کلمه انگریزی «چلینج» استفاده می شود که آنرا به عنوان یک کار یا موقعیت سخت تعریف کرده اند. برای واژه مشکل در فرنگی کلمه «پروبلم» را به کار می برند. و پروبلم یا مشکل چیزی است که به سختی می توان با آن کنار آمد یا آن را فهمید. ..."


The Persian language dulama is not with itself but needs to become apolitical. The language is politically divided into Farsi, Dari, Tajiki and seems to be Hazaragi on the way, all within geographically interconnected communities. Such alteration of a major language come with a price tag by weakening the bond of nationhood forcing others to identify their natural mother tongue as something other than the centuries-old language known as Persian.

Have you ever wondered , why there isn't a single macho-man in the entire oceans apart from North America, England and Astralia to identify the English language other than English?


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
ساخته شده در 15.03.2023 14:04 توسط  
آخرین اصلاح در 16.03.2023 13:15 توسط 1073741823