تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-03-17T23:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​مضمون زهره جان یوسف در مورد ملاله یوسفزی و جواهرات ملکه ثریا!

الیوم در ویب سایت افغان جرمن مضمون ارجمند زهره جان یوسف را در مورد ملاله یوسفزی در محفل اسکار سال جاری مطالعه نمودم.

زهره جان از محفل با شکوه اسکار سال جاری و اشتراک ملاله یوسفزی با پوشیدن زیورات ملکه ثریا، زوجه غازی امان الله یاد آوری نموده و حساسیت افغان ها را در مورد آن تذکر داده و توضیحات معقولی در زمینه ارائه داشته که قابل تقدیر است.

یک -اشتراک یک دختر مبارز  و با ایمان پشتون از منطقه خیبر پشتونخواه در همچو محفل بزرگ قابل مباهات است.  

ثانیاً این اظهارات و افتخار ملاله یوسفزی که با پوشیدن زیورات ملکه ثریا مدافع بزرگ حقوق زنان در افغانستان صد سال قبل، موجب مسرت اوست نیز قابل قدر است.

سه - هم چنان ملاله یوسفزی با پوشیدن این زیورات نام ملکه ثریا که نه تنها زوجه غازی امان الله بود بلکه یک میرمن دانشمند و قابل افتخار ملت افغان است و خواهد بود در سطح جهانی بر زبان ها انداخت.

اما در مورد حساسیت های عناصر ستمی و ضد پشتون باید گفت، که ایشان نمایندگی از یک اقیلت مفسد نژادی و متعصب و منکر ملیت افغان و نام افغانستان میکند که خود ها  را افغانستانی  و خراسانی میدانند.

این گروه منحرف به هیچصورت نمایندگی از افغان و مردم افغانستان نمیکند لذا حساسیت های این گروه مفسد و ضد ملی و بخصوص ضد پشتونی به حساب بروز نفخ متعفن معده های خوک مانند شان میکند.

اگر درین محفل یک زن یا دختر گروه ستمی و دارای تابعیت یک کشور اروپایی و یا اضلاع متحده با پوشیدن همین زیورات ملکه صاحب ثریا اشتراک مینمود از وی با کمال افتخار و قهرمان بودن یاد نمیکردند؟

چه تفاوتی دارد که یک دختر پشتون که به حکم اجبار تبعه دولت مستعمراتی و تخلیق انگلیس یعنی پاکستان است با زن های مثل فوزیه کوفی و آریانا سعید و هزاران دگر که تبعه کشور های اروپایی و یا اضلاع متحده امریکاست؟

حساسیت افراد این گروه های مفسد، حسادت شان در مورد یک دختر مبارز پشتون است که با معجزه از چنگ عناصر مذهبی نجات یافت.

یکی دو روز قبل پروگرام رزاق مامون پنجشیری را در زمینه دیدم که غازی امان الله خان را متهم به سرقت جواهرات خاندان های سلطنتی ساخته بود.

برایش نوشتم که مامون آغا! چرا در مورد غارت و ثرقت هزاران ملیون دالر ثروت ها و سرمیایه های مربوط ملت افغان، توسط شیاطین رهبران شورای نظاری و جمعیت ستم پرچم تان صحبت نمیکنید و پشت غازی امان الله را که در نتیجه بغاوت سرور و سردار تان یعنی بچه سقو دزد و داکو و جرنیلان و کرنیلان بی ناموسش اشک ریزان مجبور به ترک وطن گردیده است گرفته اید؟

مگر این همه تاراج و تباهی دست آورد های عظیم دوره ده ساله غازی امان الله، مولود اغتشاش بادار تان بچه سقو  نبود؟

آیا ولو هم یکبار شده جناب تان از بی ناموسی های دوره مدنیت و انسانیت سوز بچه سقو مذمت نموده اید؟ 

هر گز نه، به خاطری که بچه سقو پشتون نبود! 

این را گویند خفت ضمیر و وجدان!

چرا از مبلغ 52 ملیون دالر پولی صحبت نمیکنی که ضیاء مسعود لندغر، برادر قهرمان خیانت و جنایت تان  در زمان معاونیت ریاست جمهوری حامد کرزی غدار، در میدان هوایی امارات بدست آمد و افشاء شد.

چرا از یکنیم ملیون دالری صحبت نمیکی که از بکس زن بحران الدین لعنت الله علیه در میدان هوایی کانادا بدست آمد و شاغلی همایون شاه آصفی شاهد صحنه بود؟

چرا از دیوسی بحران الدین لعنت الله علیه کولابی صحبت نمیکنی که تفنگچه تاریخی وزیر اکبر خان را از کیسه ننه خود به جنرال حمید گل داد.

چرا از دارایی یک هزار ملیونی دالری بچه بحران الدی صحبت نمیکنی که از و طن خود به غارت برده است.

من در زمان تصدی مأموریت خود در پوهنتون (نه دانشگاه بر وزن شرمگاه) شاهد بودم که ربانی از موتر های پوهنتون استفاده میکرد و توان پول موتر شخصی یا تکسی را نداشت.

حق به صد حجت و برهان نکند عرض وجود

تا ز ارباب ستمی رگ گردن باقیست.

دا ارمان می هیڅ ارمان سره سم ندی

چی کابل د ستمی په وینو سور کړم

د زهره جان یوسف نه مننه

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
ساخته شده در 18.03.2023 18:04 توسط  
آخرین اصلاح در 18.03.2023 20:31 توسط 1073741823