تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-18T23:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​ارجمند عزیز حامد جان شکران

بعد از ابراز سلام اسلامی و وطنی.

چنین معلوم میشود که جناب عالی از نظر بلوغ ذهنی در سنین دورۀ به اصطلاح  چارغوک قراردارید.

مجدداً و اکیداً برایت ابلاغ میکنم که به کار بردن این اصطاح در موردم اهانت و اتهام محض بود.

آیا من معترض شدم که خودت مرا، در ترازوی عقلت با بوزینه توزین کرده اید؟

هرگز نه، گذشته از اینکه داروین در تیورری های خود،انسان ها را وارث نسل بوزینه «شادی» میشمارد. الغیب و عندالله.

خودت در تو ضیحاتت نوشتی که شادی مرگگ یعنی از خوشی زیاد جان به حق سپردن، یا انکه شخصی از غایت شادی بمیرد.

یک - استعمال این اصطلاح مبتذلت در مورد این قلم در بلند ترین سطح اتهام و دروغ و کذب محض قرار دارد.

لعنت الله علی الکاذبین

بخوان و بدان:

کسیکه شادی مرگک گردد، یک مرحلۀ از جنون است ، جنون یعنی از دست حواس خمسه و تعقل، یعنی مرحلۀ روانی که انسان را لایعقل میسسازد.

ارجمند عزیز حامد جان شکران !

کسی که قادر به درک گفتار و شناعت به کار بردن اصطلاحات و عدم داشتن شعور و تمیز، بر آن نیست، حامد جان شکران است نه داؤد مومند. 

ناگفته نماند که از پاسخ به سؤالات مطروحه ام سخت «دوتا» کردی. نوش جانت، دارو و درمانت.

خدای دی روغ که حامد جانه! 

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 19.11.2023 17:53 توسط  
آخرین اصلاح در 19.11.2023 19:33 توسط 1073741823