تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-18T23:00:00Z

اسم

سیدهاشم

محل سکونت

آلمان

تبصره

​بخش آغازین نوشته قبلی را، که خدمت استاد گرانقدر، معروفی صاحب تحریر شده بود، بعد نشر خواندم. خیلی گنگ و نامفهوم بود. آنقدر، که خود خندیدم؛ و آن هم چه خندیدنی! مقصود اما، این بود:

آیا ما اجازه داریم در نوشته هایی که شکل نوشتاری دارند، اشکال گفتاری زبان را مدغم کنیم یا نه؟ اگر بلی، چه گونه، در کجا و تحت چه شرایطی، و اگر نه به چه دلیلی؟ 

قبلا" ابراز ممنونت و مدیونیت می کنم! 

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 19.11.2023 22:38 توسط  
آخرین اصلاح در 20.11.2023 19:32 توسط 1073741823