تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-18T23:00:00Z

اسم

حامد شکران

محل سکونت

امریکا

تبصره

​جای مسزت است که بلاخره جناب مومند موضوع را درک نمودند.  "بخوان و بدان:

کسیکه شادی مرگک گردد، یک مرحلۀ از جنون است ، جنون یعنی از دست حواس خمسه و تعقل، یعنی مرحلۀ .... که انسان را ..... میسسازد."

بلی جناب شما با نشر خبر از دهن کثیف خلیلزاد گویا جهان حکومت گروه طالبان را به رسمیت می شناسد از خوشی به لباس جا نمی شدید که به آن "مرحلۀ .... که انسان را .... میسسازد." رسیده بودید.

با عرض حرمت
کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 19.11.2023 22:47 توسط  
آخرین اصلاح در 20.11.2023 19:34 توسط 1073741823