تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-19T23:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​توضیحی خدمت شاغلی حیدری از آسترالیا!

بعد از عرض سلام

من وکیل مدافع شاغلی داکتر صاحخب کوچی نیستم، زیرا از یکرف صلاحیت آن را ندارم، و از جانیب هم اجازۀ آن را.

ولی بر انچه که با وقوف و وثوق کلی، از مدت بیشتر از چهل سال بدینطرف مستشعرم، ارادت خلل ناپذیر داکتر صاحب کوچی، به سردار صاحب داؤد خان است.

باور دارم داکتر صاحب کوچی به همان اندازۀ که شما سردار صاحب را دوست داشته و به ایشان ارادت دارید، دوست داشته و ارادت دارند.

در ادعای خود صادقم. 

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 19.11.2023 23:39 توسط  
آخرین اصلاح در 20.11.2023 19:34 توسط 1073741823