تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-19T23:00:00Z

اسم

Akhtar Yusufi

محل سکونت

USA

تبصره

​جناب هزاربیک صاحب !

ناگزیرم طوریکه نطقه نظرم را با لسان دری راجع با ادعا نادرست داکتر قیوم کوچی کاکا و مشاور وی نوشته بودم ، اشارات کنونی را هم بالسان دری بنویسم تا تعداد بیشتر افغانها عزیز ما نظرات متفاوت را ساده تر بخوانند.

بحث ما بر سر دیپلمهای تحصیلی اشرف غنی نیست. درکار شخصیت سازی استخبارات اعطای دیپلومها شهرت دادن اجنتها کار معلوم است. من در وقت شدت جنگ تنظیمهای "جهادی" بکمک غرب، اعراب، پاکستانو ایران در داخل کشور بودم، اطلاعات مؤثق در مورد فعالیتهای اشرف غنی را بخاطر دارم. رفتن اشرف غنی زیر نام اموزش دینی با پاکستان در پهلوی لقب جعلی "نابغه دوم جهان" یک وظیفه  استخباراتی بوده نه تغییر جهت ایدیولوژی او . چنین شیوه مکاری در راه و رسم جواسیس در استخبارات فراوان است. حامد کرزی هیچوقت در زندگی خویش قبل انتصاب بخیث رئیس جمهور افغانستان کلاه قرقل و چپن نپوشیده است.  انتخاب یونیفورم کلاه قرقل و چپن برای حامد کرزی سفارش مشاوربن امریکایی است.

بعد از امضای توافقنامه صلح ژنیو با پاکستان اپریل ۱۹۸۸ میلادی، خروج قوای نظامی اتحاد شوروی از افغانستان آغاز گردیده بود، داکتر  بجیب الله با ارسال هیأت متعدد تلاش میکرد تا اعلیخضرت ظاهر  نقش میانجی را درپروسه مصالحه ملی درافغانستان قبول نماید، مسؤلیت اداره مؤقت را درکشور بعهده بگیرد، تا از خلای قدرت درافغانستان جلوگیری شود، درآنصورت او حاضر است تا برای تأمین صلح در افغانستان از مقامش استعفا کند، مگر محمد ظاهر شاه این پیشنهاد داکتر بجیب الله را نپذیرفته بود. در آنزمان منابع غربی، اعراب و پاکستان تاکید داشتند که داکتر نجیب الله باید بدون قید و شرط استعفا نماید.

در آخرین سفر داکتر نجیب الله به هندوستان، اشرف غنی با پیشنهادش از امریکا به هند آمده بود. اشرف غنی به داکتر نجیب الله پشنهاد نموده بود، که من موافقت جانب امریکا را باخود دارم ، شما از مقام ریاست جمهوری خویش استعفا کنید، قدرت را برایم بسپارید. چون حجم مشکلات مسله صلح درافغانستان برای داکتر نجبیب الله خوب معلوم بود، جواب غنی داکتر نجیب الله به وی چنین گفته بود .

" اشرف جانه دافغانستان د مسلی حل ډیر دروند بار دی، بدبختانه موږ اوس دا کوټ پر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه نشو اغوستلای، دا کوټ پر تاسو ډیر غټ او دروند دی".


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 20.11.2023 02:12 توسط  
آخرین اصلاح در 25.11.2023 00:15 توسط 1073741823