تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-19T23:00:00Z

اسم

محمد حسن وفا

محل سکونت

قندهار

تبصره

​آقای سید هاشم سدید!

اول بشما سلام تقدیم است.

من متعجبم از اینکه از همچو جملات موهومی و عام شما، چه خواهیم آموخت و شما هم چه هدف خواهند داشت. از کی چه می خواهید؟ این آقایان «آزرده خاطر» کیانند؟ دوم اینکه این «گنجینهٔ» زبان «دری» را چه کسی با کدام صلاحیت حقوقی و میراثی برای شما سپرده است، که فقط استفاده از کلمات و کنایات سرپوشیده را برای خود حق می دهید و به جای اینکه انتقاد و اعتراض را به آدرس معینه، با ذکر نام ابراز بدارید، با استفاده از موقف یک پیشوای مذهبی و فرستندهٔ الهی متبارز می شوید. جالب است که درین سایت پالیسی شما، از پالیسی در «افغان جرمن» فرق می کند.  در آنجا هواداران «نجیب الله» را با هواداران «گلبدین» مقایسه می کنید، اما از هواداران «گیلانی ها» و «مجددی ها» و یا از «محق‌ها» و یا «دانش ها» و غیره حرف گفتن ندارید. با این شیوهٔ عمل، در پی چه هستید؟ آقای «سید» به مقامی که برای شما، به حساب نسب و پیوند گروپ خون شما  که با پیغمبر اسلام داده شده و در «جنت» هم محل ابدی برایتان تعیین شده است، این حسن وفا هیچ مخالفت ندارد. به لحاظ خدا و انسانیت و انصاف ازین نوع دامن زدن ها به موضوعات موهومی و تحریک آمیز بی جا، کمتر انرژی تانرا به مصرف رسانید. خیلی خرسند می بودیم هرگاه همه خوانندگان محترم به اهداف و نیات اصلی و هم چنان به بنیادهای علمی تان واقف می بودند. ممکن است، که شما هم مانندمذهبیون عیسوی که به برگشت دوبارهٔ «حضرت عیسی» برین زمین و یا مانند مذهبیون اسلامی به آمدن «امام آخرالزمان» منتظر اند،  منتظر کدام کسی باشید. امید خواهی داشت که زمان انتظار شما هم به «بابا ماؤ» نیز به پایان برسد. نه «دری»، «نه فارسی»،  و یا عربی اجداد شما برای ما الهام می بخشد، بلکه درک خود ماست که از آن ذخایر معلوماتی، در کلمات کار گرفته بتوانیم والسلام.


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/AF.png
ساخته شده در 20.11.2023 13:47 توسط  
آخرین اصلاح در 20.11.2023 19:37 توسط 1073741823