تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-19T23:00:00Z

اسم

غلام حضرت

محل سکونت

سویدن

تبصره

​با عرض سلام.

بتاریخ ۱۸ ماهِ جاری جناب اقای زمری کاسی وجیزۀ  ( ظاهراً ) از وینستون چرچیل پخش نموده ( اگر فرانسه بمیرد = زیبائی مُرده - اگر اعراب بمیرد = خیانت مُرده.) .

عرضم این است که حُسن ظن به سخنان و موقفِ یک رهبر و مسئول جزیرۀ شیطان ( انگلیس ) در شأن یک شخص منصف و منطقی همچو جناب اقای زمری کاسی نمیباشد.

انگلیسی ها و فرانسویها کسانی اند که کشور های آسیائی و افریقائی را قرن ها چور و چپاول و استحمار نموده،  حتی همین " زیبائی " و " قدرت " و 

" سیاست " گریبان های یکدیگر را پاره و میلون ها انسان اروپائی را به کُشتن داده اند و آخر هم لقب " خیانت " را نثار اعراب نموده.

" سیاست " الزاماً یک مفهوم منفی و شرّ بر انگیز  نیست ( چی بسا یکی از عناصر مهم تنظیمِ جوامع بشری محسوب میشود ) ولی شاگردان شیطان این عنصر را در راستای تأمین منافع پلید خویش همواره استعمال نموده و می نماید.

نکتۀ دیگر اینکه که بیس نظامی اروپا و امریکا ( اسرائیلی ها ) به تأسی از وجیزۀ چرچیل کمر به نابودی و کشتن اطفال معصوم غزه ( اعراب ) بسته تا 《 خیانتِ ! مورد نظرِ چرچلِِ شیطان صفت 》 کُشته شود!!!!!.

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/Sweden.png
ساخته شده در 20.11.2023 19:09 توسط  
آخرین اصلاح در 20.11.2023 19:38 توسط 1073741823