تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2022-06-16T22:00:00Z

اسم

دوکتور غروال

محل سکونت

ویانا

تبصره

دا واقعیت دی چی صادق مسلمانان د انسانی رفتارونو خاوندان دی اما په افغانستان کښی د قاتلو غلامو کمونیستانو له خیانت څخه وروسته د تنظیمونو او طالبانو تر نام اجنبیو دا فاسدی غیری اسلامی تربیه شوی مکروبونه راپیدا کړل چی داسی تخریبکارو نه یوازی اسلام مقدس دین جهان کښی بدنامه کړ بلکه افغان ملت ئی له هری خوا د بدبختی سره مخامخ کړۍ دی او د افغانستان خاوری تمامیت او ازادی کاملآ په سوالیه کښی اچول شوۍ دی ، پاک رب د ا فغان ملت ته ددی روحیه او طاقت ورکړی چی ځانونه ددی وحشیانو له پنجو خلاص کړی او افغان ملت په وحدت سره ددی مضرو مکروبونو محوه کیدو لپاره راپورته شی !!!!!!

کشور

/FotoGallary/CountryIcons/AT.png
ساخته شده در 17.06.2022 09:58 توسط  
آخرین اصلاح در 30.06.2022 16:05 توسط 1073741823