تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2022-06-17T22:00:00Z

اسم

دوکتور غروال

محل سکونت

ویانا

تبصره

منافقت کښی ساختګیو خرڅ شوو تش په نامه مجاهدو تنظیمونو او طالبانو په ډیره لوړه درجه کښی قرار لری او ددوی هر حرکت په فتنو او درواغواو دوه مخه ټګماریو کښی ډیر واضح لیدل کیږی ولو چی دا مضر مکروبونه هڅی کوی چی دوی خپله چټلی د جهاد ، ږیرو او قدیانی آیاتونو کښی پټ کړی بیا هم افغانانو دداسی مضرو مکروبونو چټلی څیری ډیری ښی پیژندلی دی او ددوی زوال لپاره به متحد راپورته کیږی !!!!!

کشور

ساخته شده در 18.06.2022 14:25 توسط  
آخرین اصلاح در 19.06.2022 09:59 توسط 1073741823