تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2022-06-18T22:00:00Z

اسم

اختر یوسفی

محل سکونت

USA

تبصره

​ معظم عباسی صاحب بحضور شماشما احترام و عرض دارم. گرچه در این اواخر برخی از تحلیلهایم در آریانا-افغانستان چندان نشر نمی شود. مگر بازهم اینک لینک ویدویی کنفرانس علیزی و همراهان او.

https://m.facebook.com/watch/?v=590015255821529&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

نظر شما کاملأ درست است که توافقنامه دوحه که جز از برنامه سقوط ساختار متمم و متضاد "حکومت"  فاسد مشترک عبدالله عبدالله و اشرف غنی که امریکائیها از عملکرد آن به تنگ آمده بودند. تصویر آنچی که در کنفرانس متذکره بحث گردیده است اساسأ در "نظام" ویا "حکومت" در افغانستان بشکل واقعی آن وجود نداشته بود.

۱- دوره استعمار کهن گذشته، سخنان مصنوعی چوکیداران خارجی در افغانستان مدار اعتبار نیست. حکومت ملی مدافع نوامیس، سپر مطمین اعاده حقوق اتباع هیچ کشوری توسط قوای نظامی خارجی در حالت اشغال ساخته نمی شود.

۲- لجاجتعبدالله عبدالله و اشرف غنی، برای تشکیل و اعلان و سوگند دو رئیس جمهور در یک روز برای افغانستان دوسال قبل در ۲۰۱۹ میلادی معلوم بود که پلان سقود این "دولت" زیر کار است.

۳- با حضور قوای نظامی امریکا- ناتو در افغانستان توسط عمال آنان "ساختارهای" خیالی فراوان نامگذاری شده بود،  "قوای مسلح " خیالی، مکاتب خیالی، مدافعین خیالی بنام اعاده حقوق زنان و کودکان، حقوق بشر خیالی.

۴- دفاع مستقلانه از از مادر وطن همت، صداقت، فداکاری و اراده قاطع را نیاز ادرد.  افغانستان دفاع مستقلانه را بعد از خروج قوای نظامی شوروی تجربه کرده بودند. با اعلان خروج قوای نظامی امریکا- ناتو از افغانستان شاریدن "قوای مسلح " خیالی کشور آغاز گردیده دست پاچگی"قوای مسلح " خیالی در تغیر وتبدیل هر روزه مقامات در "قوای مسلح " خیالی هویدا بود ، هنوز هم آخرین قطعات  امریکا- ناتو  از افغانستان خارج نگردیده بود،  در میدان هوایی خواجه رواش کابل که ساختار های خس پوشک"قوای مسلح " خیالی از هم پاشیده بود، و رئیس جمهور سر قوماندان "قوای مسلح " خیالی با چپلک هایش فرار نموده است..

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 19.06.2022 17:08 توسط  
آخرین اصلاح در 20.06.2022 09:40 توسط 1073741823