تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-03-31T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​دوست بزرگوار حضرت الله محمد خان

بعد از عرض ادب و تمنیات نیک

از ارادت جناب شما به حافظ اطلاعی نداشتم و رنه صرف به احترام، احترام شما به حافظ، از توهین خود به حافظ خود داری مینمودم، زیرا در نزد من مقام شما بالاتر از حافظ است.

البته شاعر دیگری این شعر حافظ راتوسط شعر اصلاح نموده است که متأسفانه، شعر و شاعر آن، از خاطر فرسوده ام فراموش شده است.

حدود شست سال قبل در یک جمعیت دوستان، صحبتی در مورد حافظ، صورت پذیرفت، یک نفر از آن جمعیت، بیتی از حافظ، عنوانی معشوقه اش خواند، که مقام خود به سگ تنزل داده بود. 

 سعدی در یک بیت خود گفته است:

چو باد اندر شکم پیچد فروهل

علی دشتی، نویسندۀ معروف ایرانی در یک کتابی معنون به :« در قلمرو سعدی » در مورد همین بیت سعدی، محترمانه سعدی را مورد انتقاد قرار داده است.

جواهر لعل نهرو در کتاب معروفش معنون به «نگاهی به تاریخ جهان» تاریخ افغانستان را جزء تاریخ هندوستان قلمداد میکند، نهرو یک سیمای بزرگ تاریخ معاصر جهان است، و همچو ادعای نادرست از همچو یک سیاستمدار و دانشمند و مورخ بزرگ قابل توجیه نیست.

قبلاً در یک کامنت خود متذکر شده بودم که سید رفعت حسینی، در ویب سایت افغان جرمن تقریباً، تمام شعراء عارف دوران خود را به شمول سنایی، مستند به کلام شان متهم به «زن ستیزی» کرد و احد من الناس حاضر به رد گفتار و ادعای او نشد، زیرا مجالی در رد گفتارش دیده نمیشد.

سنایی که مولانا در مورد ش میفرماید:

عطار روح بود و سنایی دو چشم او

ما از پی سنایی و عطار آمدیم

علامه داکتر اقبال نیز که به درخواست نادر خان بزرگ به منظور غرض مطالعۀ نصاب درسی به افغانستان تشریف آورده بود، ضمن سفری به غزنی یا غزنین، به زیارت حضرت سنایی شرفیاب شد که آن نشیده در کتاب مثنوی مسافر علامه اقبال درج است.

بهایی جان شاعر معروف ولسی، که در عین حال یک آدم روحانی نیز بود،  در مورد حکیم سنایی گفته است:

بهایی غزنی ته ځم

حکیم سنایی ته ځم

ولی متکی به نوشتۀ سید رفعت حسینی که خود نویسدۀ 22 جلد کتاب است، عارفی به سویۀ حکیم سنایی از اشتباه در گفتار خود  مبرا نیست.

 شروع  همچو اشتباهات عمدی و غیر عمدی،  از ابوالبشر آدم علیه السلام  و بی بی حوا، شروع شده که از امر صریح خداوند سر پیچی کرد و به زمین هبوط نمود.

ابلیس گفت

نوری یی نادان نیم سجده به آدم برم

او به نژاد است خاک من به نژاد اذرم

این نافرمانی و افتخار ابلیس به نژاد، نژاد پرستی یک مهمان نا خوانده این ویب سایت وزین را، که مانند مگس دوغ و شوربا در هر موردی مانند لودۀ توی، اوقی گری میکند و به توضیحات و نصایح پدرانه میپرداد و مدعی افتخار قدامت نژادی خود تا قبل از  1700 سال قبل از میلاد است ولی عملاً از درک نام «ټر نیکه» خود نیز عاجز است، یاد آوری میکند، که با نهجی تلاش دارد، که با تذکر چرندیاتی چند ،جهانی را که یک انسان نهایت محجوب و  مهذب است، بی عقل و «اپن» معرفی کند.

در حالیکه جهانی نه تنها استاد کم نظیر شعر و ادب است، بلکه در ساحۀ تحقیق و تاریخ، سر آمد اقران است.

ای بسا ادم که ابلیسی کند

وی بسا شیطان که ادریسی کند.

با عرض حرمت و معذرت مجدد

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 01.04.2024 03:14 توسط  
آخرین اصلاح در 01.04.2024 05:08 توسط 1073741823