تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-03-31T22:00:00Z

اسم

جان محمد

محل سکونت

کليفورنيا

تبصره

​جناب محترم معروفى صاحب!

سلامها و احتراماتم را بپذيريد. نوشتۀ اخير تان زير عنوان "چرخش غیر قابل باور ملا "هبةالله آخوندزاده"!!!" را خواندم. اگر اشتباه نکنم هدف از شوخى روز اول اپريل اين است که با توصل به نيرنگ، چلبازى و غيره براى لحظه يى هم خود بخنديم و هم ديگران را بخندانيم. يعنى، هدف شاد شدن و شاد کردن است. اما از نوشتۀ شما دو نوع برداشت ميتوان کرد: به نظرم، نوشتۀ تان هم خنده دار است و هم گيريه آور! طبعاً، براى کسانى که با دل و جان با "اميرالمٶمنين" همصدا و همنوا باشند، نوشته خنده دار است. شايد عده يى خندۀ قهقه هم بکنند.

اما نوشتۀ شما، براى کسانى  که با سياستهاى "اميرالمٶمنين" مخالف اند، کمتر از پاشيدن نمک بر زخمهاى شان نيست.

اميد وارم از برداشتى که از نوشتۀ تان داشتم، آزرده نشويد. شايد قصد شما چيزى که من در فوق گفتم، نبوده باشد. اما نوشته خود سخن ميگويد!

با احترام
جان محمد

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 01.04.2024 07:27 توسط  
آخرین اصلاح در 01.04.2024 14:15 توسط 1073741823