تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-03-31T22:00:00Z

اسم

خلیل الله معروفی

محل سکونت

جرمنی

تبصره

تخمهای گندۀ افغانستان

در زمانه های قدیم، که مرغداری به شیوۀ عصری وجود نداشت و اطرافیان تخمهای مرغان خود را جهت فروش به کابل می آوردند، بسیار زیاد اتفاق می افتاد، که در بین تخمها یکی دوتای آنها گنده و بویناک برایند. از همینجا بود، که مردم گپگوی و سخنپرداز کابلی میگفتند:

"یک تخمکش گنده!!!"؛ یعنی:

در میان تمام حلالزادگان یک حرامی هم میتواند سراغ شود!!!

مصداق این وجیزۀ مثل مانند  را اینک در نهاد چند افغان ناافغان میبینیم، که در آستان جلاد قرن ــ "علی خامنه ئی" ــ سر فرود آورده و او را پیشوای فارسی زبانان خواندند و سرزمین ایران را تا دامان هندوکش کشاندند!!!

چند شاعر مداح و بی خصلت افغان، که ساکن کشور ایران هستند و در خوان نعمت "جمهوریت تازیانه و دار" به نان و نوائی رسیده اند، در محفلی حضور یافتند، که از طرف "آیت الله خامنه ئی" برپا گشته بود. این افغانان "ناافغان" ــ و "تخمهای گندۀ افغانستان" ــ زمینه را مساعد یافتند تا "نه کرسی فلک" را در پای "فرعون زمان" بسایند و گرد گرد کنند....

یکی ازین حرامزادگان کسی ست به نام "نجیب بارور" و "نجیب بارور" دقیقاً مینوت "نجیب مایل هروی" ست، که اصطلاح افغانستانی" را اختراع کرد. من او را "بادوَر" میخوانم؛ یعنی "گو..."؛ و نمیدانم، که مادر روزگار را چه شده، که خبیثانی را به نام "نجیب" بزاید:

ــ یکی "نجیب گاو" میشود، که از کشته پشته میسازد

ــ دیگری "نجیب مایل هروی" میشود، که جهت کسب تابعیت ایران فرزند دلبند خود را به "خودسوزی" وامیدارد

ــ و اینک "نجیب بادور"؛ یعنی "بادانداز" میشود، که ــ گلها به رویتان ــ بادی از سر شکم کندیدۀ خود کم کرده و به رخ "فرعون ایران" می افشاند.

دلم میخواهد این جمله را مکرر در مکرر بر زبان آرم، که:

"مادر دهر" را چه بلا زده، که هر "نانجیبی" را به نام "نجیب" بزاید؟؟؟

خواهر و برادر مبارزم، هریک "ملال جان موسی نظام" و "داوودجان مومند" و وطنداران عزیز و بیشمار دیگرم، قلم برداشتند و در مذمت این "نانجیبان افغان" نوشته ها تقدیم کردند؛ و الحق، که حق مطلب را اداء کردند.

گرچه عزیزان واقعاً سزای نمکحرامان را داده اند، مگر جان مطلب درینست، که چنین پدیده ای را باید یکی از مظاهر "تهاجم فرهنگی ایران" بدانیم؛ و من نمیدانم، که آن کامنتنگار "سبکسر"، که دو سه روز پیش "تهاجم فرهنگی ایران" را به باد مسخرگی گرفت، مداحی جاسوسان افغان را زیر کدام مقوله ردیفبندی خواهد کرد؟؟؟

"تهاجم فرهنگی ایران" مظاهر گوناگون دارد؛ و "مغزشوئی" افغانهای "ماش مانند"، را باید در صدر  چنین مظاهر بشماریم!!!

لعنت حق باد بر جاسوسان و چاپلوسان!!!

(جرمنی ــ ۳۱ مارچ ۲۰۲۴)

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 01.04.2024 07:27 توسط  
آخرین اصلاح در 01.04.2024 14:15 توسط 1073741823