تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-03-31T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​ستر داهی خوشحال بابا فرمایی

د خره خسی کول دی لاس گنده گریوان پاره

شاعری هم با طرز تفکر ارسطویی میگوید:

با سفله گان طریقۀ تسلیم حکمت است

گر آیدت در پستی خمیده رو

و اینهم شیر و شکر وجیزۀ مردم و داؤد مومند

چهار چیز است چشم پاره

مور و ملخ و مگس و فارسیست

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 01.04.2024 17:11 توسط  
آخرین اصلاح در 02.04.2024 08:02 توسط 1073741823