تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-03-31T22:00:00Z

اسم

زمری کاسی

محل سکونت

چین

تبصره

​مسالهٔ  بندی خانه های سی آی ای خواندنی و باید جهان غرب را شناخت که ناحق ممکن هزاران پناهنده در آنزمان ۱۵ سال قبل محبوس و نابود میگردیدند:

https://www.bbc.com/news/world-11469369


Aug 28, 2012 — The CIA practised torture at "black sites" in Eastern Europe | Eastern


https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/06/the-secretive-libyan-prisons-that-keep-migrants-out-of-europe

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
ساخته شده در 01.04.2024 20:26 توسط  
آخرین اصلاح در 02.04.2024 08:02 توسط 1073741823