تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-04-01T22:00:00Z

اسم

الله محمد

محل سکونت

آلمان

تبصره

دانشمند گرامی سدید صاحب عزیز!

 با عرض ادب.

  چند سطر زیبای بهاری تان با شگوفه های رنگارنگ آن  در هوا و فضای گوارای   چمن زار حکمت هستی،  این فقیر و تشنهء راه بی پایان علم و حکمت را خوش ساخت. تشکر. 

 خداوند شما را صحتمند داشته باشد و شما هم سر فراز باشید. 

شوق ما با وجود بی رنگی

تا به رنگ اشناست گلزاریم

بیدل


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 02.04.2024 13:01 توسط  
آخرین اصلاح در 02.04.2024 13:33 توسط 1073741823