تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-04-01T22:00:00Z

اسم

زمری کاسی

محل سکونت

چین

تبصره

​ویدیو ذیل دینی است و چنین مینماید خیلی دیر ولی با آنهم مردم فهمیدند که وطن و ناموس فروشان کی ها بودند!: از فیس بوک.....

https://www.facebook.com/watch?v=829837942317356


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
ساخته شده در 02.04.2024 16:06 توسط  
آخرین اصلاح در 02.04.2024 19:15 توسط 1073741823