تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-05T22:00:00Z

اسم

خلیل الله معروفی

محل سکونت

جرمنی

تبصره

رحمت حق باد بر همه نکوکاران و اهل تواضع!!!

امروز کامنت برادر عزیزم، نویسندۀ حقگوی و حقیقتجوی، جناب "داوودجان مومند" را خواندم و از رحلت "والاحضرت شهزاده احمدشاه جان" مطلع گشتم. شهزاده احمدشاه جان واقعاً انسان خوشنام و شکسته نفس بود؛ گوئی غرور و خودخواهی اصلاً در نهادش خلق نشده بود. شهزاده احمدشاه جان همصنفی و دوست بسیار صمیم کاکای مرحومم، "عبدالسمیع معروفی" بود و چندین  صنف آخر را در لیسۀ استقلال باهم به سر برده بودند. کاکایم همیشه از سلوک و رویۀ نیک شهزاده احمدشاه جان حکایت میکرد و حکایت میکرد، که شهزاده احمدشاه جان با همصنفی های خود به اصطلاح شیرین کابلی، به کلی "ایل و غیل" بود و ابداً فخر نمیفروخت، که شهزاده و پسر پادشاه افغانستان است. کاکایم، که شاگرد بسیار لایق و در چندین صنف آخر مکتب، اول نمرۀ صنف خود بود، بعد از فراغت از مکتب عازم فرانسه گشت و همدرانجا در رشتۀ انجنیری برق و مخابرات ــ Telecommunications ــ تحصیل کرد و لقب اکادمیک "دپلوم انجنیر" را به دست آورد. ایشان، که در دهۀ هشتاد قرن گذشته به دیدن ما به شهر زیبا و باعظمت برلین تشریف آورده بودند، قصه کردند، که ضمن مشغولیت طولانی در کمپنی "فیلیپس"، از کارهای تحقیقی باز نایستادند، تا لقب علمی PhD را درین رشته حاصل کردند ....

قصه ای را، که هفتاد و چند سال پیش از زبان کاکایم، "سمیع جان معروفی"، در کابلجان شنیده بودم، اینک انتقال میدهم.

کاکایم قصه میکرد، که روزی از روزها "شهزاده احمدشاه جان" در اثنای تفریح با همصنفان یکجای بود و باهم قصه میکردند. احمدشاه جان از کون جیب خود یک دانه جلغوزه را بیرون آورد و صدا زد تا کسی از دوستان چند دانه کشمش برایش بدهد. "سمیع جان"، که از قضاء سه دانه کشمش در جیب خود داشت، همان را بیرون آورده و به "احمدشاه جان" تعارف کرد؛ و شهزادۀ بی کبر همان سه تا کشمش را با یکدانه جلغوزه به اصطلاح شیرین کابلی، "با مزه هایش"، نوش جان کرد و به دوستش "سمیع جان" وعده داد، که اگر روزی "پادشاه افغانستان" شود، به پاس این سه دانه کشمش، مکافات عظیمی به "سمیع جان" خواهد داد ....

ازین حکایت نتیجه میگیرم، که فرزند ارشد "مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهرشاه"  به مانند همه همصنفان دیگر، بدون زرق و برق به مکتب رفت و با همصنفان رویه ای کرد، که از یک شهزادۀ مشرقزمین بعید مینمود ....

خداوند عظیم الشأن، "شهزاده احمدشاه جان" ــ این سمبول تواضع و سلوک نکو ــ را غریق رحمت خود بداراد و دروازه های بهشت برین را به رخش بکشایاد!!!

آمین یا رب العالمین

(خلیل معروفی ــ جرمنی ــ ۶ جون ۲۰۲۴)


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 06.06.2024 20:29 توسط  
آخرین اصلاح در 07.06.2024 11:37 توسط 1073741823