تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-06T22:00:00Z

اسم

زمری کاسی

محل سکونت

چین

تبصره

​محترمین گرامی با عرض احترامات، نوشتهٔ کوتاه زمری کاسی، نشریهٔ ۶/۷ اش را خواندم، این بیعقل کلمهٔ لحاظ را لهاظ نوشته، که خندیدم. با تاسف نوشته هایم را دوبار نمیخوانم به فکر عاقلان پی نقط نگردند، خود را از نوشتن و خواندن دوباره اش نجات میدهم، اصلا حوصله اش نیست! یک خوشی در پیش دارم که زیاد در فکرم که تا ماه سپتمبر برای ابد به وطن یا مادر وطنم برگردم، گرچه قبری برایم در پای مادر مقدسه ام در شهر کانکرد کالیفورنیا تعیین گردیده است.

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
ساخته شده در 07.06.2024 16:59 توسط  
آخرین اصلاح در 07.06.2024 18:54 توسط 1073741823