تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-09T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​تذکرات شاغلی امین خان ارسلا را عادلانه یافتم.

همین اکنون در دریچۀ تعاطی نظریات ویب سایت وزین آریانا افغانستان، تبصرۀ شاغلی امین خان ارسلا را به ارتباط مضمون جناب میایار صاحب، مطالعه نمودم.

درین شکی نیست که جناب مایار صاحب حیثیت برادر بزرگ من را دارند، زیرا ایشان نه تنها یازده سال از من بزرگتر اند، بلکه فزرند کسی است که پدر مرحوم شان والی محمد اسمعیل خان مایار که در وقت و زمان خود از رجال و مخورین بزرگ افغانستان بود، حیثیت کاکای بزرگوارم را داشت، چنانکه بعد از وفات پدر، برای رفع، هر مشکلی خدمت شان میشتافتم، و از محبت و صمیمیت شان برخور دار بودم.

طور مثال، شمولیتم در فاکولته حقوق و علوم سیاسی،  از برکت ایشان بود.

این قلم همواره مضامین و نوشته های جناب مایار صاحب بزرگوار را، با اشتیاق فراوان مطالعه نموده و از آن اکتساب فیوض نموده ام، نوشتۀ خاطرات نودمین سال فرخنده و با سعادت و پر افتخار شان را نیز، از نظر گذشتاندم ولی متوجه کلمات دانشگاه و نخست وزیر، در نوشتۀ شان نشده ام، و همین اکنون با مطالعۀ کامنت امین خان ارسلا متوجه شدم، که برادر بزرگوارم جناب مایار صاحب نام انگریزی ماه مارچ را نیز به مارس نوشته اند. 

دو روز قبل در یک مضمون جدید داکتر صاحب خالدی، منتشرۀ ویب سایت افغان جرمن دو اصطلاح ضد ثقافت ملی یعنی دانشگاه و پژوهشگر را از نظر گذشتاندم و موضوع را ضمن ایمیلی خدمت شان تذکر دادم، داکتر صاحب خالدی حتی نمیدانست که در کدام مضمون از کلمات مذکور استفاده نموده اند، چنین تفهیم شدم که داکتر صاحب خالدی اشتباهاً از آن کلمات در مضمون خود استفاده نموده اند.

باور دارم مایار صاحب بزرگوار نیز با همچو مشکلی مواجه شده و به صورت غیر ارادی از آن کلمات در مضمون خودداستفاده نموده اند.

من از مایار صاحب بزرگ ملتجی ام تا از جناب انجنیر صاحب فهیم تقاضای تصحیح کلمات مذکور را به عمل آورند.

با عرض حرمت وامتنان

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 10.06.2024 17:36 توسط  
آخرین اصلاح در 10.06.2024 18:10 توسط 1073741823