تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-10T22:00:00Z

اسم

احسان الله مایار

محل سکونت

ویرجینیا امریکا

تبصره

جناب ارسلا-  نظر شمارا درقبال خاطراتم از نظر گذشتاندم. ممنون

 شما می نویسید که:جناب مایار می نویسد: " "محمد یوسف در سال191۷درشهر کابل متولد گردید. او از صنف دوازدهم لیسه نجات فارغالتحصیل شد. سپس دکترای خود را در رشته فیزیک از کشور آلمان بدست آورد. پس از بازگشت به افغانستان به تدریس در دانشگاه کابل مشغول شد." و اضافه میکنید که:
جناب مایار می نویسد:" پس از ان به حیث نخست وزیرافغانستان مقرر گردیده در13مارس19۶3کابینه خودرااعلان نمود.

بعد از مرور نوشتۀ شما به مقال مربوط مراجعه نمودم و دیدم که مایار چنین نوشته:

"به وایکپید یا مراجعه نموده میخوانیم که:محمد یوسف در سال 191۷ درشهر کابل ....آلی اخیر"

جناب ارسلا: شما ملتفت میشوید که مایار یک موضوع را از وایکپیدیا اقتباس نموده  و در اقتباس به خود اجازه نداده تا در نوشتۀ یک منبع دست درازی نموده تغییری در آن وارد کند. شما فکر نکنید که من ناخوانده این موضوع را در نوشتۀ خود داخل نموده ام و حال بهانۀ خلق میکنم- نخیر چنین نیست زیرا جائی که اشتباه بوده و آن اشتباه در مقرری داکتر محمدیوسف در کابینۀ سردار داود بوده توسط بنده اصلاح شده و ا.م مخفف اسم بنده در ختم آن اضافه شده است. در دو مطلب یادشدۀ شما اشتباهی از دید وایکیپیدیا نشده که من در آن تغییری آورم. 


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 11.06.2024 00:14 توسط 10
آخرین اصلاح در 11.06.2024 08:00 توسط 1073741823