تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-07T22:00:00Z

اسم

ع واحد حيدرى

محل سکونت

سدني

تبصره

عبدالواحد حیدرى
حدسیات و گمان زنى ھاى منفى راجع بھ تحول ٢٦ سرطان
در این أواخر نوشتھ ھاى گونگون در نشرات مختلف راجع تحول اولین جمھوریت دیده مى شود. اگر توجھ شود دشمنى با شھید محمد داود از دوران صدرات وى توسط فرھنگ و رشتیا منشھ مى گیرد. حتى رشتیا شاه وعبدالولي را ترغیب مى كرد تا شھید محمد داود را یا زندانى كند و یا از بین ببرد. در الزمان پدرم مرحوم اینجاب أفراد مسلح از قوم وردك را در خانھ شھید محمد داود براى مدتى موظف كرده بود تا از محمد داود حفاظت كند اما بعد از چند روز ان شھید محترم از پدرم خواست تا ان أفراد را مرخص كنند.
دشمنى با شھید محمد داود تا ھنوز در ریشھ و خون بعضى ھا دیده مى شود. اگر بھ نشرات فرید یونس، رازق مامون و طرفداران شوراى شر و فاسد توجھ كنید چھ نیست كھ نثار ان شھید محترم نمى شود.
در این دوھفتھ گذشتھ ھر یك ملالى موسى نظام و داكتر صاحب كاظم نوشتھ ھاى راجع بھ وقوع تحول بنیادى ٢٦ سرطان داشتھ اند.
جناب محترم كاظم در یك قسمت نوشتھ اخیر خود راجع شب ٢٦ سرطان چنین مى نگارد:
"بھ ھمین دلیل عبدالولی درظرف دو سھ روز لندن را بعزم کابل ترك گفت . او درکابل ھمھ رده ھای بالائی اردو را زیر مراقبت قرار داد، ولى نشانھ ای از کودتا و کودتا گران را نیافت وموفق نشد تا پلان تاکتیکی کودتا را کھ بھ احتمال قوی بھ ھمكارى مشاورین شوروى كھ بھ ھمھ رموز اردوى كشور واقف و مسلط بودند،تنظیم گردیده بود، كشف و خنثی سازد." این اتھام و حدسیات داكتر صاحب كاظم موازى بھ حدسیات و اتھامات داكتر صاحب در مورد شھید نادر خان غازى دیده مى شود.
داكتر صاحب حرف از احتمال مى زند در حالیكھ تا ھنوز ھیچ منبع و جود ندارد كھ این را ثابت بسازد كھ مشاورین روسى در تحول جمھوریت دست داشتند اند. متروخین در كتاب ك ج ب مى نویسد كھ ك ج ب از طریق صمد اظھر اطلاع پیدا كرد كھ شاید محمد داود در افغانستان نظام را در دست بگیرد. ایاً جناب شان با این حدسیات منفى مى خواھد چنین وانمود كند كھ گویا روس ھا تحول جمھوریت بھ راه انداخت. ایا جناب داكتر صاحب كدام مدرك دیگر دارد جز احتمال دارد و این ھم بصورت غیر مستقیم توھین و اتھام دیگر است كھ جناب شان وارد مى كند.
با شناخت نزدیك كھ از ان شھید دارم بھ ھیچ وجھ و صورت ان مرد دلیر اینرا قبول نمى كرد كھ شوروى ھا وى را بھ ریاست جمھورى برساند. قومانده حركت در صبح ٢٦ سرطان توسط مخابره از خانھ ان شھید و توسط خودش اداره مى شد نھ دشمنان افغانستان. إیمان ان مرد بس قوى و جدان وى پاك از اتھامات است. تحول جمھوریت سال ھا قبل از ١٣٥٢ و صدرات مرحوم موسي شفیق در حال اجرا بود چون پدر مرحوم اینجانب كھ سال ھا قبل از ١٣٥٢ فوت كرده در انزمان كھ حیات داشتند كوشش داشت تا اگر دوستى بین شاه و محمد داود إعاده گردد و بار ھا مرحوم حیدر رسولى را مانع اقدام قبل از وقت مى نمود. داكترشرقصاحبھنوزشكردرقیدحیاتاستواىكاشاینتحولحداقل٣یا٤قبلان بھوقوعمى پیوست. در اخیر رژیم سلطنت انقدر پوستھ شده بود كمك ھاى خارجى براى پلان ٥ سالھ از ٥٨،٩ تا ٤٩،١ نزول كرده بود و كمك امریكا در ١٩٧٢ ٢،٣٥ ملیون دالر تقلیل یافتھ بود بھ مقدار ١٠ برابر كمتر از سال ھاى قبل بود.

بیكارى ، فساد ادارى، خشكسالى و مرگ نزدیك بھ نصف میلیون انسآن از گرسنگى و ٢٠٪ نفوس دیگر در فقر شدید ، حالت وخیم معارف، مواد مخدر و موضوع اب ھلمند سلطنت را در وضعیت وخیم قرار داده بود. در سال ١٩٧٢ قبل از تحول جمھوریت سفیر امریكا در كابل Robert Neumann مى نویسد "كھ ظاھر شاه ممكن نیست از این حالت جان بھ سلامت برساند" بھ اساس نوشتھ ھاى Gupta و Dupree و صیقل ٣ كودتاه در حال اجرا بود كودتاه عبدالولي ، كودتاه میوندوال و تحول جمھوریت كھ چنین دقیق طرح شده بود كھ خون كسى نریخت و در ٥ سال جمھوریت افغانستان از امنیت مواد غذائى و بیشرفت اقتصادى نزدیك بھ ٨٪ در سال در حال رشد بود. فكر نمى شود كھ تاریخ راد مردمان را بھ گمان و حدسیات ھاى منفى سیاه ساخت.
ادامھ دارد


کشور

/FotoGallary/CountryIcons/AUS.png
ساخته شده در 08.07.2024 16:44 توسط  
آخرین اصلاح در 08.07.2024 18:47 توسط 1073741823