تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-08T22:00:00Z

اسم

دوکتور صلاح الدین سعیدی

محل سکونت

لندن

تبصره

سړی خراب کړي! 
لمدې سترکې د انجان ستر انسانیت دی! 
د ظالم ظلم ، انسان سړی خراب کړي 
لېمه نه شي لمدېدلای بې له درده
بې ضمیره انسانان سړی خراب کړي
هرڅه وینو، هر څه ګورو ورته غلي 
بی پروا او بی وجدان سړی  خراب کړي 
د پنجاب  ظلم روان، أپریشنونه
مرګ او ژوبله د انسان سړی خراب کړي
چېرته لاړل چیرته  غلي ګلخانان دي؟ 
پلورل شوي  دا مشران سړی خراب کړي
ددې ظلم، تعدي به هم انجام وي
هو فراق د ستر انسان سړی خراب کړي 
رحم وکړه  ای زمونږ  پروردګاره
انسانیت شولو تالان سړی خراب کړي 
د ص  سعیدي 
۷/۷/


کشور

http://arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/UK.png
ساخته شده در 09.07.2024 02:30 توسط 1073741823
آخرین اصلاح در 09.07.2024 02:30 توسط 1073741823