تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-08T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​دوست نجیب و دوست داشتنی، الله محمد خان!

پیغام مبارک شما را دریافت داشتم، خدمت تان عرض کنم، تا زمانیکه برقع پوشان کمیته تحریر افغان جرمن و هم مسلکان و هم کیشان اوباش استخدام شدۀ شان، بر من متعرض نگرددند، کاری با ایشان ندارم.

ولی زمانیکه این اوباشان استخدام شدۀ مالک افغان جرمن دپلوم انجیر صاحب قیس جان کبیر به شیوه های «لغمانی چل» که گویا او نیز مطابق مصرحات قوانین اساسی عصر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و جمهوریت قلابی سردار صاحب داؤد شاه خان، خود راغیر مسئول دانسته، و کاری به کار جرنیلان و کرنیلان همانند دور ۀ سقوی، کمیته تحریر ندارد، مجبورم در برابر این شخصیت کشی های قلاده به گردنان و برقع پوشان، فاقد شرافت انسانی، به شیوۀ مبارزه کنم که داهی بزرگ ما خوشحال بابا، ارشاد نموده اند، مشعر بر اینکه: 

څو وانخلی له غلیمه انتقام

مرد نه خوب کا نه راحت کا نه آرام

برادر به جان برابرم!

این تقریباْ مدت نزدیک به پانزده سال است، که ویب سایت افغان جرمن به مثابه تخته مشق، مخالفین و معاندین نظریاتم،  و بخصوص بنده های شهید داؤد خان و رفقاء حسن شرق، علیه من به  ساختن اتحاد نا مقدس و عمران جبهه خط «بارلیف»  دولت صهیونستی پرداخته اند.

تلاش مشرکانۀ همچو پرازیت ها و شیاطین ثلاثه و اربعه و خامسه و سادسه، و افرزات متعفن شخصیت کشی شان را علیه من،  باید به هر وسیلۀ ممکنه خنثا، و مانند حجاج که در مقام «جمرات» سنگی را که ممثل خباثت شیطان است، سنگ باران میسازند، سنگ باران نمود.

هرگاه شیطان ملعون و رانده شده و دسایس شیطانی، در سر راه تان قرار گرفت باید «اعوذ بالله من الشیطن الرجیم و بسم الله» گفت، با شیاطین نمیتوان به جان و قربان و لهجۀ انسانی و مهذبانه رفتار کرد.

مؤفقیت تان را در مبارزۀ حق طلبانۀ و انسانی تان که حق مسلم تان است ملتجی ام. هیچ کسی با ترکیب نام مبارک مطبوعاتی تان، مشکلی ندارد، به جز مشکل تراشان و ذواتیکه به دبل ستیندرد، ایمان دارند و به همین منشور شان عمل میکنند.

لوی خدای د حقی، حامی او طرفدار دی. 

 غښتلی او پیاوړی اوسی


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 09.07.2024 04:06 توسط  
آخرین اصلاح در 09.07.2024 22:58 توسط 1073741823