تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-08T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​جناب محترم مومند،

تا مشکل شما رفع گردد، شما میتوانید مقلات خود را از طریق این دریچه بفرسید.

تشکر

اداره

--------------

خدمت سروران ویب سایت وزین اریانا افغانستان

الیوم مجدداً مضمون اصلاح شده و تجدید نظر شدۀ خود را تحت عنوان (پیشنهاد متهورانه و نجات بخشای وزیر داخله و رد سرداری سردار از آن) خدمت گسیل داشتم.

این مضمون تحت عنوان دیگری چهار روز قبل یعنی به تاریخ پنج ماه جولای فرستاده شده بود.

این مضمون در ویب سایت دعوت با یک کمی تصرف در عنوان آن بدست نشر سپرده شده است. یعنی (پیشنهاد متهورانه و نجات بخشای وزیر داخله و رد آن) 

امیدوارم این مضمون خدمت تان رسیده باشد و دلیلی نمی بینم که نرسیده باشد، زیرا اگر بیشتر از دوصد و بیست مضمون من بدون کدام مانع تخنیکی رسیده باشد و تبصره های من در دریچۀ نظریات همین اکنون بدون کوچکترین مشکل بدست نشر سپرده میشود مانع تخنیکی ارسال مضامینم به ایمیل این ویب سایت چه خواهد بود؟

دو بار یک دوست بزرگوار م را زحمت دادم تا دو مضمون نشر شدۀ اخیرم  را از طریق ایمیل خود خدمت شما گسیل دارد، ولی زحمت دادن بیشتر آن بزرگوار برایم، کمی بی انصافی معلوم میشود.

اگر احیاناً باز هم این مضمونم به ایمیل این ویب سایت نرسیده باشد، لطفاً از روی لطف و مرحمت آن را از ویب سایت دعوت کاپی نموده اقبال نشر بدهید.

ثانیاً بنابر لیاقت و اهلیت تخنیکی تان این مخلص و همکار قلمی تان را در قسمت تخنیکی رفع این مشکل رهنمایی فرمائید.

زیرا اگر  مضامینم به ویب سایت دعوت و دوستان بزرگوارم بدون کوچکتری مانع میرسد، چرا در قسمت ارسال آن به ایمیل ویب سایت وزین ما مشکلی وجود داشته باشد.

باور دارم ارسال مضامینم به ایمیل شما، حتی اشتباهاً «بلاک» نشده است. 

باور بفرمائید در وضع نهایت مشکلی قرار دارم، لذا به کمک و مساعدت حضرات شما نیازمندم.

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 09.07.2024 19:12 توسط  
آخرین اصلاح در 09.07.2024 23:12 توسط 1073741823