تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-09T22:00:00Z

اسم

دوکتور صلاح الدین سعیدی

محل سکونت

لندن

تبصره

کسب علوم واجب أند! 

اګر کسب دانش و مهارت تیر و کمان و اشتراک زنان در کنترول بازار، جبهات جنګی، روایات علوم  ثابت أند و اګر الله متعال حکم به مسب علوم دارد، و صاحبان علم را درجه و فضیلت داده و هلماء را ورثهٔ أنبیاء خوانده أند و در دهها مورد و از جمله فضلیت آدم بر شیطان در همین برتری علمی بود، این همه و همعه کسب علوم را بر تمام مسلمانان وحیبه و أمر دینی و اسلامی میپنداریم و هست!  

 

مباح خواندن کسب علوم و منع اولاد وطن از کسب و کار حلال و منع از کسب تحصیل و علوم برای اولاد وطن، که عملاً در حاکمیت طالبان در سه سال و بیشتر از آن در افغانستان جریان دارد، و در موارد هم مکاتب را با تمام جهالت حریق و یا منهدم کردند، از آن با افتخار ویدیو ها نیز نشر کردندو مانع تحصیل شدند، حالت است که در تحت حاکمیت و سلطهٔ طالبان  تحقق یافت. این کار، این  سیاست و این عمل سند روشن تلاش برای غلام ساختن ملت افغان، چوکیدار ساختن افغان برای پنجاب، عمل  ضد اسلامی و کمک در ضرر رساندن به مسلمانان و فکر اسلامی هست. عمل حرام میباشد که مسؤلیت و مواخذهٔ الهی (ج)  و نفرت ملت را به کل طالبان راجع ساخته است! 

هیج عضوی تحریک طالبان، به هیچ بهانهٔ، با اعتراض غیر سیستماتیک اینجا و آنجا، به توجیه  عمل حرام، برای حرام دیګر مبرر نبوده و بوده نمی تواند. 

اینکه در ګذشته چنین بود و چنان و حال امر حرام را توجیه میدارند، خود را فریب میدهند! 

الهی به حال ملت و امت اسلام و انسانیت رحم کن! آمین 

آمین 

د ص سعیدی 

۸/۷/۲۰۲۴

کشور

http://arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/UK.png
ساخته شده در 09.07.2024 23:14 توسط  
آخرین اصلاح در 09.07.2024 23:15 توسط 1073741823