م. اکبر بارکزی
مشعلی برای شناخت موسيقی اصیل افغانستان
18.10.2019


سلطان جان کلیوال
د افغان پارلمان اضطراری غونډه
16.10.2019


حمید انوری
ایالات متحدۀ امریکا، متحد قابل اعتماد نیست!
15.10.2019


زمان ستانیزی
زن، زر، زور و زمین
14.10.2019


محمد نعیم بارز
کمرنگی انتخابات بهتر است، از سیاه رنگی صلح طالبان
12.10.2019