حمید انوری
صوفی تـو چـنـد روز خــدا را کـنار باش
16.02.2019


ولی احمد نوری
پانزدهم فروری شکست قشون سرخ شوروی در افغانستان
15.02.2019


انجمن فارو
روسها، آغاز و انجام اشغال افغانستان
15.02.2019


ولی احمد نوری
سخنی چند راجع به اژدهای خودی
13.02.2019


ملالی موسی نظام
فاجعۀ خونین افشار هرگز فراموش نمیشود
12.02.2019