عنایت شریف
سفر رئیس جمهور امریکا به افغانستان
30.11.2019


سلطان جان کلیوال
دښځو په وړاندی دتاوتریخوالی دمخنیوی د اونۍ پمناسبت
29.11.2019


ملالی موسی نظام
فعالیت شانزده روزۀ مبارزۀ جهانی منع خشونت بر زنان
28.11.2019


نور احمد خالدی
جنگ پانی پت
23.11.2019


صدیقه متوکل
اطفال خیابانی افغان در بازار های کابل
20.11.2019