محمد نسیم اسیر
افغانستان و افغانیت! و نیایش برای آن
09.10.2017


صدای امریکا
شایسته واعظ تاریخ ساز شد
06.10.2017


مرجان کمال
احیای مجدد استیشن های مترولوژی در افغانستان
06.10.2017


آریانا افغانستان آنلاین
پنج اکتوبر روز شکوهمند جهانی معلم
05.10.2017


م. داؤد موسی
داستان نام خدا
03.10.2017