م. داؤد موسی
شریعت در قبال رسم و رواج
09.02.2020


عارف عباسی
نه حق بخشیدن داریم، نه توان فراموش کردن
08.02.2020


محمد داود مومند
پوهاند فضل ربی پژواک
08.02.2020


ملالی موسی نظام
اندر باب تعصب و افراط گرایی
07.02.2020


سلطان جان کلیوال
جګړه هغه څوک ګټې چی ختمه یی کړی
05.02.2020