تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 939
13.07.2024صلاح الدین سعیدیلنډه او ښکارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
23.06.2024میرعنایت الله ساداتسُرورگم شدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
10.05.2024زینب کبیربهارانه ترینآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
26.04.2024خلیل الله معروفیای گرامی خاک پاکم، ای وطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
24.04.2024سلطان جان کلیوا لبدله څیرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
19.04.2024سلطان جان کلیوا للارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.04.2024صلاح الدین سعیدیلمانځه کې راز او نیازآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
06.04.2024اختر محمد یوسفیمیهن برباد رفتهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
04.04.2024سلطان جان کلیوا لعــقــیـدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.04.2024اختر محمد یوسفینه می حال نه توان شته، ای زما گران هیواده آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
27.03.2024عبدالباری جهانیغزل (ذو قافیتین)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
25.03.2024اختر محمد یوسفیدپکتیکا برمل، دخوست سپیری وشهیدو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
24.03.2024عبدالباری جهانید ابن عربي د یوه شعر ترجمه: زه باقي یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
23.03.2024اختر محمد یوسفید برمل او سپیری شهیدانو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
20.03.2024سلطان جان کلیوا لدي کال کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.03.2024اختر محمد یوسفیاشک نرگس « حوت »آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
09.03.2024محمد نعیم بارزسروده ای، از رازق فانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
8
17
18.02.2024سلطان جان کلیوا لزنځــیرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.02.2024محمد آصف فقیریدیوانگی هوش آفرینآرشیف نویسندهشعر و ادب
111
17
31.01.2024سلطان جان کلیوا لد سپوږمۍ نندارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.01.2024سلطان جان کلیوا لهایکوآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.01.2024سلطان جان کلیوا لد جاپانی ژبې د هایکویی شعر په پیروۍ یو څو ماتې ګوډېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.01.2024سلطان جان کلیوا لبنـیــادآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.01.2024سلطان جان کلیوا لزخـميآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.01.2024سلطان جان کلیوا لشــاعـرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.12.2023عبدالوکیل متیند کونړ سيندآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
04.12.2023زینب کبیرآرزوهای یک طبیبآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
02.12.2023سلطان جان کلیوا ليـوواليآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2023سلطان جان کلیوا لاصـلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.11.2023سلطان جان کلیوا للا نـجـــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.11.2023محمد داؤد مومندمحمد ګل بابا ته د غمخور صاحبآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
04.11.2023سلطان جان کلیوا لکمـزوريآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.10.2023عبدالباری جهانیفلسطین په اور کي سوځيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
16.10.2023عبدالوکیل متیند هرات غميزهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
13.10.2023عبدالباری جهانیدا هغه بېړۍ ډوبیږيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
11.10.2023سلطان جان کلیوا لد هرات غم – ملی ماتمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.10.2023عبدالباری جهانید فرهنګ او تمدن مرکز ویرژلي هرات تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.10.2023عبدالوکیل متینخپلې خولې خپلې اوبهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
24.09.2023خلیل الله معروفیهیهات، که گویند: کنون محشر کُبراستآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
23.09.2023زینب کبیربرگ زردی ز شاخسار تو امآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
20.09.2023سلطان جان کلیوا لمجبوریتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.09.2023سلطان جان کلیوا لپوښـتنهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.09.2023نعمت مختارزادهقصیدۀ عصرِ بوتاکسآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
06.09.2023سلطان جان کلیوا لمُلا ته د جنۍ خبرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.08.2023سلطان جان کلیوا لدُعاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.08.2023خلیل الله معروفیرباعی منسوب به بوعلی سینای بلخیآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
27.08.2023سلطان جان کلیوا لآزادېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.08.2023خلیل الله معروفیعصر بوتاکس آمده به میانآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
21.08.2023سلطان جان کلیوا لناکامآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.08.2023سلطان جان کلیوا لد سـیاسـت دنیاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.07.2023زینب کبیردل از تلاطم امواج شاعری آموختآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
06.07.2023سلطان جان کلیوا لمشاعره: دم شوی اوبه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.06.2023خلیل الله معروفیمشربۀ خوشخوان مشهور به حافظآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
21.06.2023میرعنایت الله ساداتنوای افتخارآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
16.06.2023سلطان جان کلیوا لمـونـږه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.06.2023سید منتظرشاه هاشميوډي سرآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
29.05.2023محمد داؤد مومنددا وطن به خراسان نشیآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
27.05.2023سید منتظرشاه هاشميد خاورو پاړآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
26.05.2023سلطان جان کلیوا لزوی او مورآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.05.2023سید منتظرشاه هاشميپرهرآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
08.05.2023سید منتظرشاه هاشميپلمهآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
27.04.2023عبدالباری جهانیغزلآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.04.2023سید منتظرشاه هاشميترهېدلې ساه گانېآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
10.04.2023زینب کبیربه مناسبت ماه مبارک رمضانآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
10.04.2023عبدالباری جهانیرباعيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
21.03.2023زینب کبیرلحظۀ وصلآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
16.03.2023زینب کبیرترجمانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
14.02.2023زینب کبیربه هوای تو قســــــــــــمآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
26.01.2023زینب کبیردانش و بینشآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
26.01.2023فرستنده: زمری کاسید انبـار انبـار غـمـونـوآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
22.01.2023عبدالباری جهانیرباعیات (۴)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
19.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
18.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
15.01.2023عبدالباری جهانی زرغونې وي ونيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
12.01.2023عبدالباری جهانیلمره نن تم سهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
09.01.2023زینب کبیرفصل ســـرما آرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
28.12.2022عبدالباری جهانیزما وطن پر مرګ پېرزوی دی نه قدرت د ابوجهلآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
25.12.2022زینب کبیربعد ازین میزان خود گردم، شوم مـوزون خویشآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
16.12.2022محمد ظاهر عزیزوطن من - افغانستانآرشیف نویسندهشعر و ادب
31
17
08.12.2022زینب کبیرتا هـوای آن وطن آمد به یادآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
06.12.2022فرزاد فرامهرعشق چیزیست که دیوانه کند ملا راآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
04.12.2022 صدیق علیمافغانستانآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
03.12.2022سلطان جان کلیوا لافــراط – تفــریطآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.11.2022زمری کاسیكشور بد ستارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
24.11.2022سلطان جان کلیوا لجنګ زرګری شیرو وشکر... آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.11.2022محمد شعیب مجددیشاعران آزاد در قفس از رابعه بلخی تا نادیا انجمنآرشیف نویسندهشعر و ادب
73
17
20.11.2022زینب کبیروصف حالِ زنآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
05.11.2022زینب کبیرفرهنگآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
01.11.2022لطیف ناظمیتـو مـیـرویآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
24.10.2022سلطان جان کلیوا لبی له مينې آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.10.2022زینب کبیرعشــق در قاموس من یعنی: به دلها آتشستآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
17.10.2022زمری کاسیدمرحوم مولوی صيب محمد یونس خالص بابا رحمه الله شعر آرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
14.10.2022زینب کبیرجهانی بیخودی بر دوش و من ادراک می جویمآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
12.10.2022مهدی سهیلیدخترم با تو سخن می گویمآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
08.10.2022سلطان جان کلیوا لهــایــدروجـنآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.09.2022سلطان جان کلیوا لحالات ــ تغیــر آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.09.2022سلطان جان کلیوا لد ژوند خوندآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
19.09.2022زینب کبیرانتخاب منیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
12.09.2022عبدالباری جهانیبیرغ منلیآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
07.09.2022خلیل الله معروفییومُ البتر آورده اندآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
06.09.2022زینب کبیرتو که باشیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
06.09.2022سلطان جان کلیوا لد خیالونو دنیاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.09.2022خلیل الله معروفیافسرده روانهاآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
31.08.2022محمد نسیم اسیر شهر ویرانآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
30.08.2022محمد داؤد مومندد بلخی مولوی د مثنوی نه د جهانی د مثنوی پوریآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
30.08.2022زینب کبیرهرچه زیبا می نویسم، آب با خود می‌بردآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
29.08.2022محمد داؤد مومندد نر پښتون محمد ګل بابا په افتخارآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
25.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۱1)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
24.08.2022سلطان جان کلیوا لڅــيره د خــپل وطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۱۰)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.08.2022رحیم شنسبآیا علامه اقبال لاهوری برمیگردد؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
100
17
22.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (9)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
20.08.2022زینب کبیرنام و اســـــــتقلال ما، پاینده بادآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
20.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۸)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
15.08.2022زینب کبیرکابلم در خون و دل می سوزد از فرط غمشآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
15.08.2022عبدالباری جهانید پېریانانو ښارآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
08.08.2022زینب کبیرتا بهار باید زیستآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
03.08.2022زینب کبیرشیر و شکرآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
01.08.2022محمد نسیم اسیر خواب سنگینآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
26.07.2022سلطان جان کلیوا لخیــالونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۷)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
21.07.2022سلطان جان کلیوا لمنافـق بندهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.07.2022محمد نسیم اسیر صف آرائی در برابر زن آرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
20.07.2022سلطان جان کلیوا لتوکل په خدایآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۶)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
14.07.2022سلطان جان کلیوا لویره او حدآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي پنځمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
07.07.2022سلطان جان کلیوا لراټيټ شه له غرورهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي څلورمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
04.07.2022میرعنایت الله ساداتجوانان هموطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
03.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي دریمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
01.07.2022سلطان جان کلیوا لدردمن غږآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.06.2022سلطان جان کلیوا لژوندونآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.06.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي: دوهمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
23.06.2022عبدالباری جهانید پکتیکا زلزلېآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.06.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي: لومړۍ برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.06.2022شریف منصورزندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (قسمت اول)آرشیف نویسندهشعر و ادب
104
17
12.06.2022سلطان جان کلیوا لکار ښه دیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.06.2022خلیل الله معروفیاشعار گُهربار داوود سرمدآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
27.05.2022سلطان جان کلیوا لســــترګـېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.05.2022سلطان جان کلیوا لمشــــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.05.2022سلطان جان کلیوا لبـرخـهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.05.2022سلطان جان کلیوا لنه پوهــيږمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.04.2022عبدالباری جهانیاختر په وینوآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
30.04.2022سلطان جان کلیوا لکه اختر وي؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.04.2022سلطان جان کلیوا لنوڅه وکړمه؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.04.2022خلیل الله معروفیگوهری شاهگان از استاد سخنآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
21.04.2022عبدالباری جهانیموږ ګټلي دي جنګونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
20.04.2022محمد نسیم اسیر طلب علم درچین ‍‍آرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
20.04.2022سلطان جان کلیوا لراشه پسرلیهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.04.2022سلطان جان کلیوا لبهانې دي غرونه غرونه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.04.2022عبدالباری جهانیښځه یم کمزورې نه یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
09.04.2022سلطان جان کلیوا لغُـصـه (۲) آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.04.2022سلطان جان کلیوا لغصهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.03.2022سلطان جان کلیوا لچی ربات که بنیادم یو آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.03.2022خلیل الله معروفیدوست دارم این وطن راآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
07.03.2022سلطان جان کلیوا لپـوتــیـنـه! آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
02.03.2022عبدالباری جهانییوه ورځ د بلي مور دهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
01.03.2022میرعنایت الله ساداتسُرور گم شدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
28.02.2022عبدالغفور امینیوطندارآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
27.02.2022عبدالباری جهانید اوکراین باتور مشر ولادیمیر زیلینسکيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
21.02.2022سلطان جان کلیوا لزهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.02.2022سلطان جان کلیوا لبـــا و رآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.02.2022سلطان جان کلیوا لبــد مــرغـې آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.02.2022سلطان جان کلیوا لخــــــدایــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.01.2022عبدالصبور صافیپاڅه له خوبهآرشیف نویسندهشعر و ادب
25
17
29.01.2022سلطان جان کلیوالټــوپـک – قــلــمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.01.2022سلطان جان کلیوالســـــوداګــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.01.2022محمد نعیم بارزنفس و فلسفه شعر گم راه کنندهآرشیف نویسندهشعر و ادب
8
17
24.01.2022سلطان جان کلیوالد هــنر جــنازهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.01.2022خلیل الله معروفیمشعـل سرزمین من، کابل!آرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
20.01.2022میرعنایت الله ساداتکابلآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
19.01.2022سلطان جان کلیوالد افـغـان سـرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.01.2022سلطان جان کلیوالحـیــرانآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.01.2022سلطان جان کلیوالد نوی کال په لومړۍ ورځآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.12.2021سلطان جان کلیوالنوی کالآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.12.2021عبدالباری جهانیڅرنګه شعر ولیکو؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
18.12.2021سلطان جان کلیوالزما لورې زما خورېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.12.2021حامد نوید عشق وطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
14.12.2021سلطان جان کلیوالجــا هــــله!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.12.2021محمد نسیم اسیر مخمسی برشعر مولانای بزرگآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
10.12.2021رحیم شنسببه مناسبت سالروز ارتحال مولانا جلال الدین بلخیآرشیف نویسندهشعر و ادب
100
17
07.12.2021سلطان جان کلیوالخبردار!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.12.2021سلطان جان کلیوالد روغې هیله آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.11.2021سلطان جان کلیوالضرورتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.11.2021هارون یوسفیبه بانوان نازنین میهنمآرشیف نویسندهشعر و ادب
78
17
13.11.2021حامد نوید مقام ادبی و معنوی نورالدين عبدالرحمن جامي آرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
12.11.2021محمد ظاهر عزیز  تو وطن منآرشیف نویسندهشعر و ادب
31
17
11.11.2021سلطان جان کلیوالمســــؤلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.11.2021محمد اسحاق نگارگر نهم نومبر ۱۹۸۹ دیوار برلین ویران شدآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
06.11.2021سلطان جان کلیوالد پاڼــې خــور هــیـلـهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.10.2021شریف حکیمدر خوابآرشیف نویسندهشعر و ادب
29
17
29.10.2021هارون یوسفیپاک کاریآرشیف نویسندهشعر و ادب
78
17
27.10.2021نجیب منلی تاریخآرشیف نویسندهشعر و ادب
48
17
26.10.2021سمیع حامدمرا بگذار در مکتبآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
22.10.2021سلطان جان کلیوالدا څه وشو؟ آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.10.2021صلاح الدین سعیدیروان حالاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
19.10.2021محمود طرزیدر وصف نسيم و سيد جمال الدين افغانآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
17.10.2021محمد اسحاق نگارگر خشمِ پلنگآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
16.10.2021حامد نوید به خدمت استاد امان الله حیدرزادآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
13.10.2021محمد اسحاق نگارگر عصر تضادهاآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
13.10.2021محمد شعیب مجددیانسانآرشیف نویسندهشعر و ادب
73
17
10.10.2021محمد اسحاق نگارگر زنگ دغــــاآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
10.10.2021سلطان جان کلیوالدرنښـــتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.10.2021محمد نسیم اسیر فاجعۀ قرنآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
07.10.2021سلطان جان کلیوالناپوهېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.10.2021محمد اسحاق نگارگر پاولوس سایلن تیریوس شاعرِ یونانآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
04.10.2021محمد نسیم اسیر مخمسی برشعر مولانای بزرگآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
03.10.2021حامد نوید قربانی بازی های سیاسیآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
28.09.2021خالد صدیقدعــــاآرشیف نویسندهشعر و ادب
123
17
27.09.2021همایون شاه عالمیپادشاهی در گداییآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
25.09.2021حامد نوید سرنوشتآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
22.09.2021سید حمیدالله روغبحث در یک «بیت مشکل» بیدلآرشیف نویسندهشعر و ادب
41
17
20.09.2021سلطان جان کلیوالد شیطان حالاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.09.2021محمد اسحاق نگارگر وطن ز آسمان و زمین تو مرگ می باردآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
13.09.2021هارون یوسفیفصل ناتمامآرشیف نویسندهشعر و ادب
78
17
11.09.2021سلطان جان کلیوالمشوره غواړمهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.09.2021محمد داود مومند زما په شعری مجموعه باندی د اجمل خټک او استاد بینوا تقریظونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
01.09.2021محمد یوسف کهزادکشور بد ستارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
42
17
30.08.2021حامد نوید آسمان کابلآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
29.08.2021هارون یوسفیتِــــــیر شــــــــــــــدآرشیف نویسندهشعر و ادب
78
17
28.08.2021ولی احمد نوری خــلــق مــی گـــو یـــدآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
06.08.2021سلطان جان کلیوالپښیمانآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.08.2021عبدالوکیل متینهیوادآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
27.07.2021سلطان جان کلیوالد زړه خبرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.07.2021عبدالوکیل متینلوی اختر هم تېر شوآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
26.07.2021سلطان جان کلیوالبی ستا له نوم آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
19.07.2021سلطان جان کلیوالاخــترونه هـــدیرو کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.07.2021سلطان جان کلیوالخالې ســــینه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.07.2021سلطان جان کلیوالپـردی اورآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.07.2021عبدالوکیل متینځوانيمرګ اميدونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
10.07.2021عبدالوکیل متیند حساب کلونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
05.07.2021عبدالباری جهانیاحمدشاه بابا د فاتح او شاعر په حیثآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
04.07.2021محمد نسیم اسیر جنگ وگریزآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
04.07.2021عبدالوکیل متیند يادونو شمېرآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
01.07.2021سلطان جان کلیوالتاته اړتیا لرمهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.06.2021سلطان جان کلیوالکه په ما دی رحم نه شی…آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.06.2021سلطان جان کلیوالد شهید عثمان کاکړ خبرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.06.2021سلطان جان کلیوالفتوهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.06.2021عبدالوکیل متینای ملگرو ملتونو!آرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
13.06.2021عبدالوکیل متیند سولې ارمانآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
08.06.2021سلطان جان کلیوالبدګومانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.06.2021سلطان جان کلیوالنور به څومره؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.06.2021عبدالوکیل متینټاټوبۍآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
23.05.2021سلطان جان کلیوالولی یواځی زه؟ آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.05.2021ولی احمد نوری ملت افغانآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
21.05.2021آریانا افغانستان آنلاینسروده ئی در سوگ شهادت دختران مکتب سیدالشهداء آرشیف نویسندهشعر و ادب
1
17
15.05.2021سلطان جان کلیوالاوږده لاسونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
15.05.2021سلطان جان کلیوالاوږده لاسونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.05.2021محمد اسحاق نگارگر برباد گشته کابلآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
30.04.2021سلطان جان کلیوالآزاده خاوره کی می ښخه کړیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.04.2021سلطان جان کلیوالپه "سرتوره ابیقوره" یو څو خبرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.04.2021صلاح الدین سعیدیصداقت و اخلاص آرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
16.04.2021سلطان جان کلیوالزما ښایسته بهاره!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.04.2021فاروق فارانیمن هندو استمآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
12.04.2021محمد شعیب مجددیحمیرا نکهت دستگیرزاده «فریادی از گلوی بریدهٔ زنان سوخته»آرشیف نویسندهشعر و ادب
73
17
10.04.2021سلطان جان کلیوالانارکلي د وطن لورې! آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.03.2021محمد داود مومند یاد وطن، یادت نرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
25.01.2021سلطان جان کلیوالتیارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.01.2021سلطان جان کلیوالراسپړلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.01.2021سلطان جان کلیوالاندېښنېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.01.2021ولی احمد نوری چنــــــــــگال بازآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
05.01.2021محمد ظاهر عزیز  وطن من افغانستانآرشیف نویسندهشعر و ادب
31
17
04.01.2021سلطان جان کلیوالنوی کال مو مبارک شهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.01.2021ولی احمد نوری سرزمین منآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
02.01.2021سلطان جان کلیوالد ژمی ورځ آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.12.2020حامد نوید سر چشمهٔ کیوانآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
20.12.2020سلطان جان کلیوالد یلــدا شــپه – هیـلهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.12.2020سلطان جان کلیوالپه سرتیرو ویاړآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.12.2020سلطان جان کلیوالویرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.12.2020ولی احمد نوری خیام جهانی اشعار فارسی به پشتوآرشیف نویسندهکتب و رسالات
58
17
25.11.2020محمد اسحاق نگارگر و این دل های پُر از اضطرابآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
23.11.2020عبدالباری جهانیزما په روح کی ویره نستهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
19.11.2020سلطان جان کلیوالکوږـ سمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.11.2020میرعنایت الله ساداتچرخ فلکآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
17.11.2020محمد اسحاق نگارگر نگین بر انگشتر خاورآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
15.11.2020محمد ظاهر عزیز  سراغ منزلآرشیف نویسندهشعر و ادب
31
17
08.11.2020سلطان جان کلیوالخاورې!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.10.2020رسول پویانحق آزاد زیستنآرشیف نویسندهشعر و ادب
18
17
19.10.2020محمد اسحاق نگارگر یادت به خیر حمیراآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
16.10.2020عارف عزیز گذرگاهوطن زخمیآرشیف نویسندهشعر و ادب
32
17
15.10.2020محمد نسیم اسیر آرزوی صلحآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
12.10.2020محمد اسحاق نگارگر سـیر بـزم رنــدانآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
28.09.2020حامد نوید سرچشمهٔ امیدآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
24.09.2020ولی احمد نوری جز گروهِ می کشان هوشیار در میخانه نیستآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
23.09.2020سمیع الدین افغانید یو افغان مهاجر د زړه فریادآرشیف نویسندهشعر و ادب
75
17
31.08.2020میر عنایت الله آشفته یاد آیامی که ما هم آسمانی داشتیمآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
4
17
29.08.2020محمد ظاهر عزیز  هم آغوشآرشیف نویسندهشعر و ادب
31
17
17.08.2020سلطان جان کلیوالپه یـــارانـــه کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.08.2020میرعنایت الله ساداتبرگشت تاریخآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
11.08.2020محمد نسیم اسیر وطــنــم در آتــشآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
08.08.2020محمد نسیم اسیر باز یادی از مرحوم «قاریزاده» دعوای صداقتآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
05.08.2020محمد اسحاق نگارگر خــــزف به جای دُرآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
02.08.2020شریف حکیمزمینِ خاکستریآرشیف نویسندهشعر و ادب
29
17
30.07.2020سلطان جان کلیوالد پرون اخترآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.07.2020بهروزپنج شعر انتخابی از اشعار رفعت حسینیآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
28.07.2020محمد شعیب مجددی«یکدیگر پذیری» در شعر مولانا آرشیف نویسندهشعر و ادب
73
17
20.07.2020سلطان جان کلیوالد عقیده کمزوریآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.07.2020محمد اسحاق نگارگر فکر صبح فرد ا آرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
18.07.2020همایون شاه عالمیچـهـرۀ ظــاهــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
15.07.2020محمد نسیم اسیر باز هم یادی از مرحوم قاریزادهآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
13.07.2020سلطان جان کلیوالترڅو ویره؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.07.2020خالد صدیقبـــیـــگــانــــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
123
17
12.07.2020ولی احمد نوری صوفى عبدالحق بیتاب ملك الشعراى افغانستانآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
08.07.2020محمد نسیم اسیر یادی از مرحوم استاد «قاریزاده»!آرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
03.07.2020سلطان جان کلیوالزمـــــــا حـــــــالآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
02.07.2020میرعنایت الله ساداتسرور گمشدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
24.06.2020سلطان جان کلیوالد حـــیــا لـــــور!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.06.2020سلطان جان کلیوالیرغملآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.06.2020خلیل الله معروفیداستانهائی از "منطق الطیر" (ق ۱ الی ۹ )آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
17
06.06.2020سلطان جان کلیوالوطن لکه اولادآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.06.2020محمد اسحاق نگارگر بادۀ بی دُردآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
01.06.2020عزیز پائیزخـــــودیآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
14.05.2020شریف حکیمبـبـیــن کــابــلآرشیف نویسندهشعر و ادب
29
17
09.05.2020سلطان جان کلیوالمزدورو افغانانو ته د ایران د آخوندی د پیرزوینې ویناآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.05.2020عبدالرحمن پژواکنیستم دستار هر سرآرشیف نویسندهشعر و ادب
81
17
04.05.2020محمد داود مومند تجلیات افکار خوشحال بابا در اشعار علامه اقبالآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
01.05.2020سلطان جان کلیوالپه ســپوږمــۍ کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.04.2020محمد داود مومند د علامه داکتر اقبال د شعر په استقبالآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
23.04.2020هارون یوسفیکجاست آئینۀ من، کجاست پنجره امآرشیف نویسندهشعر و ادب
78
17
20.04.2020همایون شاه عالمیاز بسکه جفا دیدم از صحبت مردم منآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
19.04.2020هارون یوسفیبــه زور خـــداآرشیف نویسندهشعر و ادب
78
17
19.04.2020محمد اسحاق نگارگر شهر مرگ و میرآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
16.04.2020محمد اسحاق نگارگر فــصــل قـفـسآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
14.04.2020خالد صدیقای دوستان بیایید، باهمدگر بسازیمآرشیف نویسندهشعر و ادب
123
17
12.04.2020محمد اسحاق نگارگر شـکـارِ شــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
11.04.2020حامد نوید فریاد مادر وطن و نصیحتش به فرزندآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
10.04.2020عارف عزیز گذرگاهمژده به دوستداران حضرت ابوالمعانی بیدلآرشیف نویسندهشعر و ادب
32
17
10.04.2020سمیع الدین افغانییار که اغیار؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
75
17
07.04.2020همایون شاه عالمییــاد بــادآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
86
17
05.04.2020سلطان جان کلیوالد بيټ نیکه دعا قبوله شوی، خو…آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.03.2020نجیب منلی کله چې هرڅه ویده ويآرشیف نویسندهشعر و ادب
48
17
29.03.2020محمد نسیم اسیر نــظــام دو ســـرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
27.03.2020صلاح الدین سعیدیخــطــا لاریآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
27.03.2020عارف عزیز گذرگاهشعاع آتشینآرشیف نویسندهشعر و ادب
32
17
26.03.2020محمد ظاهر عزیز  کودک بیمار از ضیاء قاریزادهآرشیف نویسندهشعر و ادب
31
17
25.03.2020محمد نسیم اسیر استمداد از بارگاه الهیآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
23.03.2020محمد نسیم اسیر الـتـجا به بارگاه حـــق!آرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
22.03.2020ولی احمد نوری سی و چهار سال درگذشت غم انگیز "شیون کابلی" (2)آرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
06.03.2020محمد نسیم اسیر صلح با طالبانآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
03.03.2020حامد نوید داستان منظوم سرباز تنهاآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
01.03.2020محمد اسحاق نگارگر آتش خاموشآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
28.02.2020همایون شاه عالمیتعریف تاریخ ادبیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
23.02.2020محمد اکبر یوسفی«مشت آهنین» شاعر محبوب کوبنده تر بادا!آرشیف نویسندهشعر و ادب
64
17
20.02.2020سلطان جان کلیوالد حمزه بابا د شاعری دری اساسی اړخونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.02.2020محمد نسیم اسیر مشت آهنینآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
11.02.2020سلطان جان کلیوالد الله نومآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.02.2020سلطان جان کلیوالاحــتــیــاطآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.02.2020محمد نسیم اسیر درد دل افغان!آرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
07.02.2020محمد نسیم اسیر ای مادر وطن ای قلب آسیاآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
06.02.2020خالد صدیقبــیــگانـــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
123
17
05.02.2020محمد نسیم اسیر استیلای بیت المقدسآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
03.02.2020سلطان جان کلیوال پـه بــلا مــیــنآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
02.02.2020همایون شاه عالمیکــــام اژدهــــــاآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
01.02.2020سلطان جان کلیوالزما عادتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.01.2020همایون شاه عالمیدهــــر بــی ثــمــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
29.01.2020محمد نسیم اسیر تشویش از ریشآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
28.01.2020احسان الله مایار یک پارچه زیبائیآرشیف نویسندهشعر و ادب
47
17
28.01.2020سلطان جان کلیوالتــه او زهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.01.2020محمد اسحاق نگارگر آرمان شیخآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
21.01.2020سلطان جان کلیوالتـا بـه هـیـره نـه کـامآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.01.2020محمد عارف عباسیعمری در فراق گذشت، وعدۀ وصال کجاست؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
28
17
15.01.2020خلیل الله معروفینظم و شعر ــ ناظم و شاعرآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
15.01.2020سلطان جان کلیوالاشنا تانه لرې لرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.01.2020همایون شاه عالمیقصه پردازانآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
12.01.2020محمد اسحاق نگارگر حلوای چرب و شیرین سخنآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
11.01.2020سلطان جان کلیوالبی اثره ګولېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.01.2020خلیل الله ناظم باختریسفرِ دورِ قـمـرآرشیف نویسندهشعر و ادب
70
17
07.01.2020سلطان جان کلیوالمـلامتـه یـم پـخـپـلهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.01.2020محمد اسحاق نگارگر آزمون را یک زمانی خاک باشآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
05.01.2020سلطان جان کلیوالتـرانـه افغان بچیهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
02.01.2020محمد ولی آریا خطاب به دختران افغانآرشیف نویسندهشعر و ادب
3
17
26.12.2019خالد صدیقشهر مـتروکــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
123
17
19.12.2019محمد نسیم اسیر انتخابات - فیل در گل ماندهآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
18.12.2019همایون شاه عالمییادی از مرحوم محمد اسمعیل سوداآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
16.12.2019همایون شاه عالمیحکایت مرد چرسی در مسجدآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
15.12.2019ولی احمد نوری ملت خود پرست پاره پارهآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
58
17
15.12.2019محمد اسحاق نگارگر شبهای تار و بی سحرآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
12.12.2019حامد نوید خدای قلب منیآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
10.12.2019محمد نسیم اسیر کاکا مراد مهربان را می کشندآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
7
17
09.12.2019سلطان جان کلیوالدا زه څوک یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.12.2019مصطفی پسرلید وينو څښل هم اوس روا شول دلتهآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
01.12.2019سلطان جان کلیوالد نــــر ژړاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.11.2019محمد نسیم اسیر انتخابات بی نتیجه (طنز)آرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
28.11.2019محمد اسحاق نگارگر یغمای شهر دلآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
27.11.2019سلطان جان کلیوالد مینی نومآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.11.2019همایون شاه عالمیحکایت قرض حلواآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
26.11.2019محمد نسیم اسیر دیــــــوار بــرلـــیــنآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
25.11.2019مصطفی پسرلیغزل - ننګ ومه، غيرت ومهآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
24.11.2019سلطان جان کلیوالنــاخــوشــیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2019همایون شاه عالمیحکایت گــــدا و بخیلآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
17.11.2019همایون شاه عالمیمرحمت بیکرانآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
14.11.2019همایون شاه عالمیآبــروی قـیـمـتـیآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
13.11.2019فاروق رئوفی نگفتی از کجا کردی؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
13.11.2019محمد اسحاق نگارگر یک وصلۀ ناجور به شعر حضرت جامیآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
11.11.2019خالد صدیقوَ قـِنـا رَبـنـا عَـذابَ الـناًرآرشیف نویسندهشعر و ادب
123
17
07.11.2019مصطفی پسرلیغزل ولې به نه ژاړمآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
06.11.2019محمد اسحاق نگارگر گریۀ های دخترک سه ساله از مرگ کاکایشآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
01.11.2019محمد اسحاق نگارگر چــشــم جــهــان بــیــنآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
30.10.2019مصطفی پسرلیما نه ژوند د حورو په کېسو اخليآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
28.10.2019محمد نسیم اسیر زور افلاطونآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
23.10.2019همایون شاه عالمیاز زبان کفش دوز (بوت دوز)آرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
18.10.2019مصطفی پسرلید جومات په دروازېآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
15.10.2019همایون شاه عالمیاز زبان این کودکآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
11.10.2019سلطان جان کلیوالعاشق پسرلیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.10.2019خالد صدیقشهر متروکآرشیف نویسندهشعر و ادب
123
17
09.10.2019سید حمیدالله روغبحث در غزل تحیر مطلعیآرشیف نویسندهشعر و ادب
41
17
08.10.2019همایون شاه عالمیآن کابل قدیم مرا باز آوریدآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
07.10.2019سلطان جان کلیوالانجامآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.09.2019محمد نسیم اسیر القاعده و پاکستانآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
28.09.2019همایون شاه عالمیعمر بی حاصلآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
25.09.2019همایون شاه عالمینـهـیـب بــــــــادآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
21.09.2019عبدالباری جهانید هندو صوفي بهګت کبیر څو شعرونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
21.09.2019سلطان جان کلیوالپه ځای تصمیمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.09.2019همایون شاه عالمیسنجیده بگو حرفآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
17.09.2019مصطفی پسرلید ســولې غــږ تـه زولنې قبلـوم (غزل)آرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
14.09.2019سلطان جان کلیوالنننی فـــرعــونآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.09.2019همایون شاه عالمیسرودۀ زیبایی عرفانی از فریدالدین عطار نیشاپوریآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
86
17
13.09.2019محمد اسحاق نگارگر خــواب پــریــشانآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
12.09.2019محمد نسیم اسیر دست رد بر سینۀ طالبآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
05.09.2019سلطان جان کلیوالګــــــزارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.09.2019محمد نسیم اسیر در قـیـد و دو بـنـدآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
01.09.2019محمد اسحاق نگارگر انگور آرزوآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
31.08.2019سلطان جان کلیوالناهیلیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.08.2019سلطان جان کلیوالپه حساب بی باوره!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.08.2019محمد نسیم اسیر فیض اتحادآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
25.08.2019عبدالباری جهانیبګاود ګیآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
23.08.2019سلطان جان کلیوالدجال دجال دیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.08.2019محمد اسحاق نگارگر ارمـغـان شـیـخآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
14.08.2019سید حمیدالله روغ«مشرب عشق» و بیدل (بخش چارم)آرشیف نویسندهشعر و ادب
41
17
14.08.2019همایون شاه عالمیروح قربانیان کابل شاد بادآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
10.08.2019سید حمیدالله روغمشرف عشق و بیدل قسمت چار – بند یکآرشیف نویسندهشعر و ادب
41
17
10.08.2019محمد نسیم اسیر جفنگ در سیاست (طنز)آرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
10.08.2019سمیع الدین افغانیوطـن جوړیږيآرشیف نویسندهشعر و ادب
75
17
05.08.2019نجیب منلی مــیــوه او سـیوریآرشیف نویسندهشعر و ادب
48
17
02.08.2019لینا روزبه حیدریاندیشهآرشیف نویسندهشعر و ادب
15
17
01.08.2019محمد نسیم اسیر بار گران بر دوش خرآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
29.07.2019لینا روزبه حیدریفدا میگردمآرشیف نویسندهشعر و ادب
15
17
25.07.2019حامد نوید بیداد زمانآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
24.07.2019عارف عزیز گذرگاهیادی از صوفی عشقری جنت مکانآرشیف نویسندهشعر و ادب
32
17
13.07.2019ف، هیرمندعشقری، فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابلآرشیف نویسندهشعر و ادب
63
17
10.07.2019سید حمیدالله روغ«مشرب عشق» و بیدل (بخش سوم/ بند 4)آرشیف نویسندهشعر و ادب
41
17
26.06.2019سید حمیدالله روغ«مشرب عشق» و بیدل (بخش دوم)آرشیف نویسندهشعر و ادب
41
17
24.06.2019حامد نوید داستان موسی پیامبر و دو مادرآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
24.06.2019م. حیدر داورکشتی شکسته و آرزوی وطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
40
17
23.06.2019حسیب فضلگریۀ نرگسآرشیف نویسندهشعر و ادب
91
17
23.06.2019محمد اسحاق نگارگر اختری در دوردست به مادرمآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
22.06.2019سید حمیدالله روغ«پیدا» و «پنهان»آرشیف نویسندهشعر و ادب
41
17
22.06.2019مصطفی پسرلیغم د خوښۍ دم رانه اخستی دیآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
21.06.2019لینا روزبه حیدریعروس خاکآرشیف نویسندهشعر و ادب
15
17
20.06.2019محمد اسحاق نگارگر مفهوم می و میخانه در ادبیاتِ عرفانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
16.06.2019ولی احمد نوری سه دهه از وفات استاد بزرگ خلیل الله خلیلی افغان گذشتآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
16.06.2019سلطان جان کلیوالچه دا ښکلا څه شی دی؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.06.2019محمد اسحاق نگارگر شاعر بودن هم دردیست بس بزرگآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
09.06.2019صلاح الدین سعیدیپښتونه پاڅهآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
06.06.2019هارون یوسفیآمد آمدآرشیف نویسندهشعر و ادب
78
17
03.06.2019شریف حکیمهـجـوم تــلــخآرشیف نویسندهشعر و ادب
29
17
02.06.2019محمد نسیم اسیر مجاهدین حقیقیآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
31.05.2019همایون شاه عالمیغزل نابی از سنایی غزنویآرشیف نویسندهشعر و ادب
86
17
29.05.2019خالد صدیقعشقآرشیف نویسندهشعر و ادب
123
17
26.05.2019ولی احمد نوری بشنو از نی – بگذر از نیآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
21.05.2019عارف عزیز گذرگاهروزه خوری حلالآرشیف نویسندهشعر و ادب
32
17
20.05.2019سلطان جان کلیوالهسی ژوندآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.05.2019سلطان جان کلیوالچــی وم بـیـمـارآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.05.2019سلطان جان کلیوالته څوک یی؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.05.2019سمیع الدین افغانید موسی علیه السلام زیږنهآرشیف نویسندهشعر و ادب
75
17
04.05.2019مصطفی پسرلید ورور د مينې په ارمـان یمه زه (غزل)آرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
03.05.2019سلطان جان کلیوالدختدای تـحـفـهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.04.2019مصطفی پسرلید اوشکو سیلابونه (غزل)آرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
25.04.2019لینا روزبه حیدریبیدار می شومآرشیف نویسندهشعر و ادب
15
17
24.04.2019ولی احمد نوری اشکی در راه فقدان جوان نامراد - تسلیتی به جناب عباسی صاحب بزرگوارآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
24.04.2019محمد اسحاق نگارگر تجرید انسانآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
21.04.2019محمد نسیم اسیر آرزوی صــلــحآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
21.04.2019حامد نوید پــیــر مــیفـروشآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
17.04.2019حامد نوید یـادی از گـذشـتـه هــاآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
13.04.2019محمد نسیم اسیر دود مجمـرآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
12.04.2019مصطفی پسرلیغزل - د الفت لاسونـهآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
11.04.2019سمیع الدین افغانید عبرت یوه ښکلې کیسهآرشیف نویسندهشعر و ادب
75
17
10.04.2019محمد نسیم اسیر بـد سـرشتآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
08.04.2019محمد نسیم اسیر نــــــــو مــــیــدیآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
07.04.2019حنیف رهیاب رحیمی پیامگیر چهار شاعر بزرگآرشیف نویسندهشعر و ادب
17
17
06.04.2019مصطفی پسرلید لاله گلو می د وینی واخیستآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
05.04.2019صلاح الدین سعیدید سولی خوبآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
04.04.2019سمیع الدین افغانیتـیـر یـادونــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
75
17
02.04.2019محمد نسیم اسیر شــیــونــی به یــاد شــیــونآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
02.04.2019ولی احمد نوری پیام رویایی بزرگ یک ملتآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
31.03.2019ولی احمد نوری یادبود از شاعر آزادۀ افغان که درعشق وطن، سردار عاشقان بودآرشیف نویسندهشعر و ادب
58
17
28.03.2019سلطان جان کلیوالد مینی بهارآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.03.2019محمد اسحاق نگارگر درخت زهـــــــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
25.03.2019محمد اسحاق نگارگر اژدهــــای قــــارونآرشیف نویسندهتجلیل از سال نو و اعیاد
56
17
18.03.2019مصطفی پسرلید ژوند نــغــمــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
67
17
18.03.2019سمیع الدین افغانیخــود فـریـبـه انـسانآرشیف نویسندهشعر و ادب
75
17
11.03.2019محمد نسیم اسیر ماجرای آی، اِس، آی!!!آرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
10.03.2019محمد نسیم اسیر ای کـــابـــلآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
05.03.2019محمد اسحاق نگارگر پــرنــدۀ اســیــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
28.02.2019محمد اسحاق نگارگر صدایی از تاریکی فریاد کردآرشیف نویسندهشعر و ادب
56
17
28.02.2019محمد نسیم اسیر بــیــچــاره مــــــــاآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
19.02.2019لینا روزبه حیدریبیم و خوفآرشیف نویسندهشعر و ادب
15
17
14.02.2019حامد نوید بــــود و هـستآرشیف نویسندهشعر و ادب
59
17
1 - 500بعدی