تاریخ امروز:
پالیسی نشراتی وبسایت آريانا افغانستان آنلاین

وبسایت آريانا افغانستان آنلاین یک مؤسسۀ نشراتی غیر وابسته بوده، مربوط به هیچ گروه حزبی، سیاسی، زبانی و قومی نمی باشد و خود را متعهد به انعکاس نیازها و ارمان های ملت افغان می داند که پالیسی نشراتی خود را ذیلاً ارقام می دارد:
1.     (AAO) افکار اندیشمندان، وطن دوستان و مدافعین هویت ملی افغان ها را انتشار می دهد.
2.     (AAO) وظیفۀ خود را در توسعه و انکشاف رسانه یی، با در نظرداشت حفاظت از منافع ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی و صلح و راستی و بالاخص مبارزه علیهٔ جنگ، انارشیزم و غیره تمایلات منفی بین ملت افغان مشخص می بیند.
3.     (AAO) هر اثر کتبی، صَوتی و تصویری را که در تأمین صلح و امنیت در میهن مشترک ما نقش مثبت بجا بگذارد، به نشر می رساند. به مقالاتی که در تحکیم وحدت ملی، همبستگی و دوستی میان کافهٔ مردم افغان نقش داشته باشد ارج می گزارد.
4.     (AAO) خود را به اصول نشراتی قبول شدۀ جهانی پابند می داند. به این اساس آزادی بیان با در نظرداشت حفظ کرامت و حیثیت دیگران، احترام به انسان و شرافت انسانی حق مسلم هر نویسنده بوده، ممانعتی در برابر شان وجود نخواهد داشت.
5.     (AAO) مضامینی را که در آن  تعرض به دیگران، خلاف آداب و اخلاق انسانی، عدم رعایت حرمت به عقاید دینی و خاصتاً بی احترامی به میراث های وطن ما باشد نشر نخواهد کرد.
6.     (AAO) رسانه هایی که آثار منتشر شدهٔ این سایت را مجدداً نشر می کنند بایست از (آریانا افغانستان آنلاین) به حیث ریفرنس تذکر بعمل آورند.
7.     (AAO)) مسؤول محتویات نشر شدهٔ یک نویسنده نبوده بلکه مربوط به شخص نویسنده می باشد.
8.     نوشتۀ هر کسی که در (AAO) مورد انتقاد قرار گیرد شخص موصوف حق دارد در همین سایت (با مراعات شرایط مادۀ پنجم این پالیسی نشراتی) از خود دفاع نماید.
9.     (AAO) نوشته های اشخاصی را که شناخته شده در جنایات علیهٔ ملت افغان و افغانستان و تباهی میهن ما نقش داشته باشد نشر نمی کند.
10. جنایات در برابر ملت افغان و تباهی افغانستان حکم عام را دارد و کسی و یا ارگانی از آن مستثنی شده نمی تواند.
11. (AAO) در حد توان خود سعی خواهد کرد تا در اعادهٔ حق ملت افغان سعی نموده و نویسندگانی که در این راهِ سترگ ملی قدم می گذارند از همکاری این وبسایت برخوردار خواهد بود.
12. نشر مناقشات شخصی به هیچ صورت در صفحات این پورتال گنجایش ندارد.
13. (AAO) در چوکات رعایت دیموکراسی فعال بوده و ارگان نشراتی این سایت روی همین پرنسیپ وزین در خدمت خوانندگان خود خواهد بود.
14. (AAO) وظیفه دارد تا گذشته های پر افتخار تأریخی افغانستان را با نظرداشت ارزش های آن دوباره احیا نماید

  
زنده باد افغانستان    پاینده باد اســــتقلال   ســربــلند باد مــردم افغان