تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 8336
27.03.2023خلیل الله معروفیآن، که شیشه در بغل دارد با کسی سنگ جنگی نمیکندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
27.03.2023محمد اکبر یوسفیشناخت هاتف مختار از زن افغانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.03.2023محمد نعیم بارزنفرین بر هر نوع خشونتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
25.03.2023سلطان جان کلیوا لد لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.03.2023احمد آریادو پهلویی هاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
106
34
25.03.2023محمد اکبر یوسفیسخنان مرموز در تحت نام عریانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.03.2023محمد داؤد مومندنسل دیگری و با فرهنگ دیگری؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
54
7
24.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.03.2023محمد بشیر دودیالنارنج، نارج ګل او د نارنج ګل مشاعرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
24.03.2023محمد اکبر یوسفیآیا به ملت بودن و ناسیونالیزم نیاز است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.03.2023شیر محمد ساپید افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزئآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
116
3
22.03.2023محمد بشیر دودیالظرفیت جوړولونه یا Capacity Buildingآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.03.2023خلیل الله معروفیپیام تسلیتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
21.03.2023فضل احمد افغانتجلیل از سال نو و رمضان با عالم ای غم وه الم در مادروطنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
21.03.2023زینب کبیرلحظۀ وصلآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
21.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( نهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
20.03.2023عبدالبصیر کاکړحرف فرزند در فراق مادرش آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز او (۷) سین آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
20.03.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی افغانستان امروزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.03.2023محمد ظاهر عزیزنوروز و سال نو شما مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
31
26
20.03.2023ف، هیرمندحکم دستگیری پوتین از سوی ICCآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
20.03.2023سلطان جان کلیوا لنوی (۱۴۰۲ هـ ش) کال مو مُبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز- نوی لمریز کال آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
20.03.2023ملالی موسی نظامجنایتی شرم آور در آستانۀ تجلیل از سال نو هجرت حضرت پیغمبرآرشیف نویسندهفاجعۀ قتل فرخنده
53
22
20.03.2023محمد اکبر یوسفیگیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2023سلطان جان کلیوا لد استاد حاجی محمد نوزادی په اکادمیک او ټولنیز شخصیت یو څو خبرېآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
45
34
17.03.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.03.2023زینب کبیرترجمانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
16.03.2023بنیاد فیاضخاطرات قربانیان قیامهای ۳ حوت کابل و۲۴ حوت هرات، تابنده بادآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
71
18
16.03.2023محمد بشیر دودیالد صرافیو او د کابل د شاهزاده سرای لنډه تاریخچهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
16.03.2023احمد آریاقبیله گرایی یک آفت اجتماعی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.03.2023محمد اکبر یوسفیهدف ازین فضول حرفی ها چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي (اتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.03.2023احمد آریاتنفر از واژه های اصیل زبان مردم دلیل بی فرهنگی استآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
11.03.2023محمد عارف عباسیآیا مشوره را قبول داریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
11.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( اوومه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
11.03.2023طارق ارسلایینقش زنان در رشد اقتصادی جوامع اسلامیآرشیف نویسندهمقام زن
16
6
11.03.2023محمد نعیم بارزتجلیل از روز جهانی زن و یادی از ما تم سرای زن افغانآرشیف نویسندهمقام زن
8
6
11.03.2023محمد اکبر یوسفیجنگ اول جهانی و اثرات ممکن آن بر آزادی زنان در آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023صلاح الدین سعیدیزعمایکه هیچ ګلی بر سر خانمها هم نه زده أندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.03.2023خلیل الله معروفیسوپرکار و تیزرفتار افغانستان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
09.03.2023محمد نعیم بارزنتیجۀ ترس از بحث آزاد، زیر نفوذ کشش های سنتی و مذهبیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
09.03.2023محمد نسیم اسیر روزخجسته زنآرشیف نویسندهمقام زن
7
6
08.03.2023ملالی موسی نظامبه مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زنآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
08.03.2023زهرا اریبتو ای زنآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2023محمد ظاهر عزیزهشت مارچ، روز جهانی زن آرشیف نویسندهمقام زن
31
6
08.03.2023سلطان جان کلیوا لایا ښځه مستقل انسان دی؟آرشیف نویسندهمقام زن
45
6
08.03.2023فضل احمد افغانهشت مارچ روز بین المللی زن مبارکآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2023محمد اکبر یوسفیهشت مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان، گرامی بادآرشیف نویسندهمقام زن
64
6
08.03.2023احمد آریاهشت مارچ - روز بین المللی زنانآرشیف نویسندهمقام زن
106
6
08.03.2023ف، هیرمندحقوق زن در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشرآرشیف نویسندهمقام زن
63
6
08.03.2023ملالی موسی نظاماز رحلت مرحوم داود موسی سالی گذشتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
08.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ (شپږمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
06.03.2023جلیل غنیرسالت ژورنالیزم متعهد در یک جامعه ی بستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
06.03.2023احمد آریاواژه ها تازه نیستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
106
34
05.03.2023محمد بشیر دودیالد سر محقق عبدالله خدمتگار بختاني یادآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
05.03.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیست بزرگ قاره آسیا، داکتر عبدالرحیم احمد سوکارنو آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.03.2023محمد عارف عباسیزلمی خلیل زاد عامل واقعی مصایب کنونی وطنمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
04.03.2023محمد بشیر دودیالامانی صندوق Wasting Trust یعنې څهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
04.03.2023احمد آریاآریا چیست، ویدا و اوستا در این باب چه می گویندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
106
16
04.03.2023محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
03.03.2023محمد اکبر یوسفیهر چه از حد بگذرد، رسوا شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.03.2023محمد بشیر دودیالد پروژو د مدیرانو لپاره لارښود او مشاورهآرشیف نویسنده
119
01.03.2023احمد آریاوحدت ملی، یا سوال ملیت هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
28.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.02.2023محمد بشیر دودیالمولوی محمد سرور واصف یو ملی دینی عالم او مشروطه غوښتونکیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
27.02.2023محمد نعیم بارزافغانستان آبستن یک جنگ ویرانگر دیگریستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.02.2023محمد عارف عباسیبیش از این ملت افغان را جزا نه دهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
27.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.02.2023محمد بشیر دودیالارواښاد عزیزالله هدف دافغانستان د تیاتر او ډرام ستوریآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
25.02.2023زمری کاسیمرزا شيراحمد خان منشی امان الله خان کی بود؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
25.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
25.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2023محمد بشیر دودیالله پل سوخته څه زده کووآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.02.2023احمد آریامجاهدین تریاکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک ديآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.02.2023ملالی موسی نظاممختصری در زمینۀ کتاب افغانستان، خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
21.02.2023محمد بشیر دودیالراځئ د عمرانی او کلتوری خذمتګارانو کارونه وستایوآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
21.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
21.02.2023احمد آریاضد منافع ملی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
20.02.2023میرعنایت الله ساداتتحقق وحدت ملی پیش شرط همۀ آرمانهای ملی ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
20.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد» (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.02.2023عبدالباری جهانید افغانستان مسله د حل لاره لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.02.2023محمد اکبر یوسفیمکث مختصر بر: ما چه می نویسیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.02.2023فضل احمد افغانبانیان حقوق مساوی زنان و مردان در تاریخ افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
18.02.2023محمد عثمان تره کیگپ آخر و اعلام پایان بحثآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
18.02.2023بروس ریچاردسنافغانستان: خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.02.2023احمد آریاهیولای طالبان چطور بوجود آمدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
16.02.2023ملالی موسی نظام۲۶ دلو روزی که ملت افغان اتحاد شوروی را شکست قطعی دادآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
53
21
15.02.2023الله محمددعای خیر بنام خداآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
15.02.2023محمد بشیر دودیالمعرفی و تاریخچه رادیو در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
14.02.2023زینب کبیربه هوای تو قســــــــــــمآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
14.02.2023احمد آریاناسیونالیزم تفکر مطلقا ضد فاشیستی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.02.2023محمد بشیر دودیالافغانستان کی د پوهتنونو نصاب او معیارونه یېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.02.2023محمد داؤد مومندسرطان ذهنی و بطنی، دیماگوگ های ضد پشتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.02.2023ملالی موسی نظامآقای روستار تره کی، عمریست که یک تنه بر ناحق میجنگیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
13.02.2023ف، هیرمندنکاتی پیرامون جامعه شناسی جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
13.02.2023اختر محمد یوسفید افغانانو د خوبونو او خیالانو ناروا کاروان چیری ځیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.02.2023محمد عثمان تره کید ملالې موسی نظام یو اړخیز قضاوتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.02.2023محمد اکبر یوسفی مکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.02.2023محمد فقیرننګرهار ولس او طبیعی بډاینه یېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
12.02.2023صلاح الدین سعیدیادامهٔ سیاستهای ناکامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.02.2023محمد بشیر دودیالد امیرالکلام علی شیر نوای د زیږیدود ۵۸۲ مې کلیزې په مناسبتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
11.02.2023محمد عارف عباسیمصایب، آدمیت و رهبریتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
28
34
11.02.2023ملالی موسی نظامجناب داکتر صاحب حقوق، مجاهدین ملی به کشتار دیگری پرداختندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
10.02.2023محمد نعیم بارزآقای دوکتور عثمان تره کی، هوشدار شما به طالبان بی ثمر استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
10.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.02.2023محمد بشیر دودیالولسی باور د حکومتولی لومړی شرطآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.02.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی آینه افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.02.2023احمد آریاقومیت گرایی - ریشه ها، راه حل هاآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
106
16
07.02.2023محمد عثمان تره کیبه جواب جهانیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
61
34
07.02.2023محمد بشیر دودیالنظری بر تعلیم دخترانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
06.02.2023عبدالباری جهانیعثمان تره کی شعراء را از سیاست منع میفرمایندآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
06.02.2023عبدالقیوم میرزادهوظایف ما در وضع کنونی کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.02.2023الله محمدقران و زنآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
06.02.2023محمد بشیر دودیالدمنیر اکرم تر بښنې غوښتنېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
06.02.2023اختر محمد یوسفیمیراث خواران شوم علیه افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.02.2023ملالی موسی نظاممنع تحصیل و کار دختران و زنان جزئی از فرهنگ پشتون هاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
05.02.2023محمد بشیر دودیالد ژمي سختي او دخلکو هیلې او خوشحاليآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
03.02.2023احمد آریاتیوکراسی (حکومت دین)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
03.02.2023الله محمدحکمت و بصیرتآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
03.02.2023محمد بشیر دودیالپه افغانستان کې اقتصادی وضعیت او دعامه هوساینې حالتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
01.02.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث با محترم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.02.2023محمد نعیم بارزفدرالیزم طلب در افغانستان یعنی اعلام تجزیه و آغاز جنگ داخلی نافرجام!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
01.02.2023احمد آریاآیا در جامعه دلخواه طالبان - که هیچ زنی در آن نیست، مثل همیشه زندگی خواهیم کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
31.01.2023الله محمدمصریان چی می گویند و علم فقهآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
31.01.2023احمد آریادر پاسخ به مکثی بر نوشتۀ احمد آریا به قلم محمد داود مومندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
30.01.2023محمد عثمان تره کیتبصره کوتاه به نوشته پُر محتوای محترم مایارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.01.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به کتاب پومپئوآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
121
16
30.01.2023محمد داؤد مومندمکثی بر نوشتۀ شاغلی محترم احمد آریاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.01.2023الله محمد بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.01.2023احسان الله مایار ضرر اشتباه طالبان به مراتب کمتر از ضرر سقوط حاکمیت طالبان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
29.01.2023عبدالباری جهانیتبصره بر مضمون اخیر محترم داکتر صاحب تره کیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
28.01.2023احمد آریاامارت اسلامی طالبان، غده سرطانی ای که باید آنرا از ریشه برکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
27.01.2023محمد عثمان تره کیطالبان در نیمه راه سنت و مدرنیتهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.01.2023محمد نعیم بارزتا جامعه به آگاهی لازم نرسد از صلح و امنیت خبری نخواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.01.2023اختر محمد یوسفیچرا رهبران طالبان دولت و قانون را در افغانستان نمی پذیرندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.01.2023زینب کبیردانش و بینشآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
26.01.2023فرستنده: زمری کاسید انبـار انبـار غـمـونـوآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
26.01.2023محمد آصف فقیریمفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرنآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
26.01.2023محمد بشیر دودیالمستوفي و مستوفیت آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
26.01.2023احمد آریاچین معادن افغانستان را به غارت می بردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
25.01.2023میر عبدالواحد ساداتروز جهانی آموزش و جهالت ماآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
68
34
24.01.2023عبدالباری جهانیما چه مینویسیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.01.2023اختر محمد یوسفیدفاع از افراطیت مذهبی طالبان راسیزم است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.01.2023محمد عثمان تره کیسقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2023میر عبدالرحیم عزیزازدواج جنگ و فضیلتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.01.2023محمد بشیر دودیاللیمڅی زموږ د لاسی صنعت یوه غوره بیلګهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.01.2023عبدالباری جهانیرباعیات (۴)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
21.01.2023احمد آریادر پاسخ به اعظم سیستانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
21.01.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان د بهرنۍ سواګرۍ، سوداګریزولارو او اقتصادی حالت لنډه آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.01.2023احسان الله مایار آیا به حاشیه کشانیدن گروه طالبان افراطی باعث بی ثباتی مجدد در افغانستان نخواهد شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
20.01.2023صلاح الدین سعیدیرول کشندهٔ پاکستان در شکست آمریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.01.2023محمد بشیر دودیالمعرفی مختصر میرمن رخشانه( حمیده وزیري)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.01.2023اختر محمد یوسفیبار ملامتی اینهمه فجایع درافغانستان بدوش کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.01.2023داؤد ملکیار عذر بد بدتر از گناه، پاسخی به پاسخ اعظم سیستانیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
19.01.2023ملالی موسی نظاممحترمه کبری «انوری» عمر به رحمت حق پیوستآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
19.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
19.01.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان د یوه صادق خدمتګار عبدالرشید لطیفی پیژندنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
18.01.2023اختر محمد یوسفیاثرات منفی تجاوز با سیاستهای دوگانه و چندگانه بیگانگان درافغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.01.2023محمد بشیر دودیالمهاجرت او مهاجر کیدلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
18.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
16.01.2023محمد عثمان تره کیضرورت به حاشیه کشانیدن گروه افراطی در رهبری طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
16.01.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه سر گشاده به شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذیربطآرشیف نویسندهمقام زن
35
6
16.01.2023محمد داؤد مومندادعای فرهنگی بودن، زیر نقاب بی فرهنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.01.2023فرستنده: زمری کاسیباغ علی مردان ، شهر کهنه کابل آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
15.01.2023داؤد ملکیار جواب اعظم سیستانی چه می باشد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
15.01.2023انجنیر فضل احمد افغانمسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت دهم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
15.01.2023فرستنده: زمری کاسیبریده‌یی از جستار چهارم کتاب شیخ برصیصاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023عبدالباری جهانی زرغونې وي ونيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
15.01.2023اختر محمد یوسفیجنگ در افغانستان را کیها بزخم ناسور مبدل کردندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
13.01.2023محمد ظاهر عزیزبیاد مرد بزرگ فرهنگی، مرحوم ضیأ قاریزادهآرشیف نویسندهشعرای افغانستان
31
14
12.01.2023عبدالباری جهانیلمره نن تم سهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
12.01.2023محمد بشیر دودیالافغانستان کې د کلیو مسئله(پرابلم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
11.01.2023صلاح الدین سعیدیاعلامیه و درخواستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
10.01.2023اختر محمد یوسفیاز برکت جهاد فی السبیل الله صدیق چکری با لندن رفته بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
09.01.2023جلیل غنیآیا تطبیق موافقتنامه ی دوحه حتمی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
09.01.2023زینب کبیرفصل ســـرما آرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
09.01.2023محمد بشیر دودیالفټالېزم (Fatalism)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.01.2023نور احمد خالدیخود کشی با شعار های سیاسی تخیلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
08.01.2023محمد بشیر دودیالد نظام الدین اولیا لنډه پېژندنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.01.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زد (بخش دوم)آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
64
9
07.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی ضمایم قسمت دوم (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.01.2023اختر محمد یوسفیاسم این طالبان، اسم جعلیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.01.2023محمد اکبر یوسفیتبلیغات گمراه کنندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.01.2023ملالی موسی نظامافغانستان بعد از قیود جدید بر کار زنان و عواقب وخیم آنآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
05.01.2023صلاح الدین سعیدیمشکلات، معضلات و مواضع ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.01.2023محمد داؤد مومندتوضیحی پیرامون ارشادات علماءآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
04.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.01.2023محمد اکبر یوسفیسخنان کوتاه به آدرس وزیر و سخنگویشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.01.2023اختر محمد یوسفیاقتدار طالبان در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.01.2023محمد داؤد مومنددانشگاه یا نفرت از نام پوهنتونآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
54
7
03.01.2023احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت نهم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
02.01.2023محمد اکبر یوسفیشناخت طالب چه نتیجه خواهد داشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.01.2023محمد بشیر دودیالمعرفی مختصر شهر مهترلام آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
30.12.2022محمد نعیم بارزحرکت سیاسی آگاهانه زن و مرد ایران، در جهت سقوط رژیم آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.12.2022اختر محمد یوسفید مادی او معنوی زیانونو توپیر څه دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.12.2022عبدالباری جهانیآیا طالبان ریښتوني اسلام پلی کويآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
30.12.2022فضل احمد افغانتبریکی سال نو توام با غم و امیدواریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
29.12.2022ملالی موسی نظامچهل و سه سال از اشغال خونین افغانستان گذشتآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
53
9
29.12.2022محمد بشیر دودیالوضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
28.12.2022عبدالباری جهانیزما وطن پر مرګ پېرزوی دی نه قدرت د ابوجهلآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
28.12.2022محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زد (بخش اول)آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
64
9
28.12.2022اختر محمد یوسفیعلامه پیر روشان مبارز واقعی علم بر ضد جهل بودآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
126
16
28.12.2022میر عبدالواحد ساداتطالبانیزیم ناقض حقوق و آزادی مردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
28.12.2022بنیاد فیاضسیاه روز شش جدی، مهاجرت کتلوی افغانها، سوء استفاده از حضورآنها در پاکستانآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
71
9
27.12.2022محمد اکبر یوسفیبنیادگرائی اسلامی، گمراهی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.12.2022محمد بشیر دودیالامورمالی دولت یا اقتصاد عامهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
27.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت هفتم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
25.12.2022فضل احمد افغانشب یلدای مادروطن ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
25.12.2022زینب کبیربعد ازین میزان خود گردم، شوم مـوزون خویشآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
25.12.2022اختر محمد یوسفیچرا طالبان وحشت و جنایت را دین تعریف میکنند آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.12.2022محمد عارف عباسیتحصیل و آموزش دختران در پوهنتون هاآرشیف نویسندهمقام زن
28
6
24.12.2022انجمن فاروگزارش مختصر از کنفرانس سالانه فارو، بحران بشری و یکسال حاکمیت طالبانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
39
34
24.12.2022محمد ظاهر عزیزفرهنگ اسلامی و زن افغانآرشیف نویسندهمقام زن
31
6
23.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
23.12.2022محمد اکبر یوسفیحقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است آرشیف نویسندهحقوق بشر
64
39
22.12.2022ملالی موسی نظامادبیات داستانی و ظهور زنان داستان سرای افغانآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
22.12.2022عبدالقیوم میرزادهممنوعیت تحصیل زنان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
22.12.2022عبدالباری جهانید اسلامي امارت مشرانو ته دوهم پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
21.12.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت هشتم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
21.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
21.12.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری یک جمهوری استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.12.2022میر عبدالواحد ساداتنقض قانون اساسی و شکست نظام جمهوری آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
19.12.2022محمد بشیر دودیالتکنوکراتان او تخصصواکيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
19.12.2022محمد داؤد مومندقهرمانی شاه محمود غازی و خیانت دروازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
19.12.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاراه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
18.12.2022اختر محمد یوسفینقش سیاست امریکا در قبال افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
17.12.2022محمد بشیر دودیالشاهی او مشروطه شاهیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
16.12.2022محمد ظاهر عزیزوطن من - افغانستانآرشیف نویسندهشعر و ادب
31
17
15.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
15.12.2022محمد نعیم بارزملت خوب دولت بد وجود نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
15.12.2022محمد اکبر یوسفیجنگ سوړ سو، مریي تود سوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.12.2022ملالی موسی نظامسخنی با نویسنده و محقق ارجمند، سید هاشم سدیدآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
14.12.2022شیر محمد ساپید وول یا هستن مصدر څیـړنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
14.12.2022انجمن فاروافغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
13.12.2022محمد داؤد مومندد افغانستان او سیمی د ترنم د مَلِکی، میرمن قمرګل په یادآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
54
27
13.12.2022محمد اکبر یوسفیحکومت از قوم نه، بلکه از سازمان سیاسی استآرشیف نویسنده
64
13.12.2022محمد عثمان تره کیآیا طالبان د یو جنګي دلې څخه د مدرنې حکومتولي په ځواک د بدلون وړتیا لري آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
13.12.2022محمد ظاهر عزیزوزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
12.12.2022محمد بشیر دودیالفدرال، فدرالی دولت او حکومتی نظامونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
11.12.2022محمدآصف فقیری تشخیص فلسفی نقض حقوق بشری در افغانستان – تجویزیست پایدار بر نظام آیندهآرشیف نویسندهحقوق بشر
200
39
11.12.2022زینب کبیرخاطره‌یی از اولین باری که میرمن قمرگل را دیدمآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
105
27
11.12.2022محمد بشیر دودیالد میرمن قمرګلی لنډه پیژندنه - معرفی و خلص زندگینامۀ میرمن قمرگل آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
119
27
11.12.2022میر عبدالرحیم عزیزعقد معاهدۀ مخفی بین احمد مسعود و تاجیکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
11.12.2022محمد داؤد مومندپه پښتو موسیقی کی د غزل شاهنشاه، استاد خیال محمدآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
11.12.2022محمد ظاهر عزیزاعلامیۀ جهانی حقوق بشرآرشیف نویسندهحقوق بشر
31
39
11.12.2022اختر محمد یوسفیامارت اسلامی طالبان در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.12.2022ف، هیرمندمدارا – رواداری la tolérance در نظام حقوق بشریآرشیف نویسندهحقوق بشر
63
39
10.12.2022محمد اکبر یوسفیانجام این وحشت چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.12.2022خالد عادلیار چرا ما مانند جاپان نمی‌شویمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
09.12.2022محمد عارف عباسیبشنو از دل پر خون قلم چون حکایت می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
09.12.2022سلطان جان کلیوا لد عجایبو وطن آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.12.2022محمد بشیر دودیالموډرنیزم modernism اومډرنیزم ته اړتیاآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.12.2022اختر محمد یوسفیفاشیزم طالبان اینبار از فراه سرکشیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.12.2022ملالی موسی نظاممحترم قیس کبیر بعد از قلم فرسایی های نابجا «سکوت» هم گاهی مناسب استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
08.12.2022زینب کبیرتا هـوای آن وطن آمد به یادآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
08.12.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت هفتم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
08.12.2022محمد اکبر یوسفیبر ارزشهای کلتوری، دولت اعمار شده نمی تواندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.12.2022فرزاد فرامهرعشق چیزیست که دیوانه کند ملا راآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
06.12.2022اختر محمد یوسفیدو حمله به اهداف غیرمعمول در کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.12.2022محمد داؤد مومنددفاع از پرنسیپ و یک محاسبۀ عادلانهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
04.12.2022محمد ظاهر عزیزیادی از بزرگواری شهید پوهاند داکتر سید بهاءالدین مجروحآرشیف نویسندهیاد بود از بهاء الدین مجروح
31
32
04.12.2022 صدیق علیمافغانستانآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
04.12.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سرور دانشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.12.2022محمد آصف فقیری شفافیت انتخابات پایداری جمهوریت- بایسته آن در نظام آینده انتخاباتی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.12.2022سلطان جان کلیوا لافــراط – تفــریطآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.12.2022اختر محمد یوسفیانکار از نام افغان جرم و خیانت استآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
126
5
01.12.2022بی بی سیدرباره افغان خوانده شدن شهروندان افغانستان باید دوباره بحث شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022محمد اکبر یوسفیافغان ها اتفاق نموده اند که اتفاق نکنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.12.2022ملالی موسی نظامیادداشتی برای محترم قیس کبیر مدیر مسئول افغان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
01.12.2022امین کاوهروز نخست نشست امنیتی هراتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022اختر محمد یوسفیخائنین ملی دیگر از افغانستان ویران چه میخواهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.11.2022محمد اکبر یوسفیکلمۀ تهیج برانگیز روسی، تنفر برانگیختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
28.11.2022زمری کاسیكشور بد ستارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
28.11.2022اختر محمد یوسفیراسیزم قران و شمشیر هردو را بدست داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.11.2022سلطان جان کلیوا لد استاد وروستۍ وینا شاګردانو ته آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.11.2022داؤد ملکیار مکثی بر افترای عبدالله کاظم و اهانت به این نویسندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
25.11.2022محمد ظاهر عزیزوزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
25.11.2022بصیر دهزادتوضیحی بر خشونت و خشونت خانواده گی آرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
200
35
25.11.2022محمد اکبر یوسفیصحبت «شپیگل» با ببرک کارملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.11.2022ف، هیرمندخصایل مستعمره نشینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
24.11.2022سلطان جان کلیوا لجنګ زرګری شیرو وشکر... آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2022شیر محمد ساپید پښتو ژبې پر مصدر کره کتنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
22.11.2022میرویس مجتبیسکینه کی بود؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
22.11.2022اختر محمد یوسفیاثرات یک قطبی و چند قطبی نظام جهانی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.11.2022میرعنایت الله ساداتحال و احوال سرزمین ما (مجموعۀ مقالات)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
21.11.2022محمد داؤد مومندافسانه پردازی، در مورد مسموم ساختن میرهاشم خان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.11.2022محمد اکبر یوسفیآیا حاکمیت طالبان تک قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.11.2022محمد شعیب مجددیشاعران آزاد در قفس از رابعه بلخی تا نادیا انجمنآرشیف نویسندهشعر و ادب
73
17
20.11.2022زینب کبیروصف حالِ زنآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
20.11.2022بصیر دهزاد حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.11.2022اختر محمد یوسفیمعما برسمیت شناختن حکومت طالبان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.11.2022محمدآصف فقیریروشن فکری دینی اعجاز قرآنی یا دین گریزی؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
19.11.2022محمد نعیم بارزنگاه کلی به مساله ملی و زبان در افغانستانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
8
7
17.11.2022محمد بشیر دودیالد زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ ته اړتیاآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.11.2022اختر محمد یوسفیهمه شمول چندگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.11.2022محمد اکبر یوسفیمکث کوتاه بر «من اعلام جرم می نمایم»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.11.2022خلیل الله معروفیترجَمۀ تحتُ اللفظ ــ آفتِ زبانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
16.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
16.11.2022علی شریعتیقرآن! من شرمنده توامآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
15.11.2022میر عبدالواحد ساداتمن اعلام جرم می‌نمایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
15.11.2022محمد اکبر یوسفیگفتمان ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2022اختر محمد یوسفیبرگه دو "تاریخ شفاهی" مصاحبه آقای حبیب هوتکی با امین فرهنگ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.11.2022ملالی موسی نظامآرزوی فیدرالیزم «تجزیه» خیال است و محال است و جنونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.11.2022محمد عارف عباسیاجلاس ۱۶ نومبر ماسکو، بحث بالای افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
14.11.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپااطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
13.11.2022نور احمد خالدیمعضلهٔ شعار فدرالیزم در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
12.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
11.11.2022محمد اکبر یوسفیزونده نبوک (Sündenbock)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2022محمد عارف عباسیولادمیر پوتین چه می اندیشد و چه طرحی او را اندر خیال؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
09.11.2022محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست که زیر نام فدرالیسم بین همسایه ها تقسیم شود (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
09.11.2022محمد داؤد مومندفروگذاشت های عمدی در مقالۀ داکتر صاحب کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
09.11.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری اتحادی آلمان سخت مداخله می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.11.2022شبنم امرخیلبعضی نکات اساسی بعد از 70سالگیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
08.11.2022ملالی موسی نظامافغانستان یکی از آسیب پذیر ترین ممالک از لحاظ تغییرات جوی می باشدآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
53
16
08.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.11.2022اختر محمد یوسفید لالهانه خوار اولس د ژوندون نکلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
06.11.2022محمد اکبر یوسفیما می دانیم، که پیروز می شویمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.11.2022زینب کبیرفرهنگآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
04.11.2022خلیل الله معروفینان خانگی ــ نان بَربَرِیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.11.2022فواد اسلانکوه عروسآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
03.11.2022محمد اکبر یوسفیما باید اعتیاد انتقام جوئی را دفن کنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.11.2022محمد عثمان تره کید افغانستان او امریکا د استخباراتی غوندې آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.11.2022جلیل غنیسربازان خوشبختیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
02.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
02.11.2022اختر محمد یوسفیگلبدین با اعتراضات خود علیه طالبان بدنبال چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.11.2022لطیف ناظمیتـو مـیـرویآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
31.10.2022محمد اکبر یوسفیاسلامیزم و راسیزم مسعود، در خیانت به طفلی پسرش هم رحم نکردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.10.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپافاجعه هنرموسیقی واحوال ناگوار هنرمندانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
35
47
31.10.2022اختر محمد یوسفیگردش در دائره شیطانی بازهم محکوم بشکست استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.10.2022محمد نعیم بارزفدرالیسم طلبی در افغانستان یعنی، اعلام تجزیه و جنگ داخلی نا فرجامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
28.10.2022محمد بشیر دودیالد افغانستان د اوبو وضعیت (۸)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
28.10.2022اختر محمد یوسفیآیا تاریخ شفاهی وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.10.2022عبدالقیوم میرزادهزبان دری در ازمنهٔ تاریخآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
121
7
26.10.2022محمد عارف عباسیآیا برمبنای معیار جهانی میثاق یا تعریف مشخص از نظام فراگیر ملی وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
26.10.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.10.2022اختر محمد یوسفیکارزار پخش اخبار جعلی مهره های استخباراتی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (5) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
24.10.2022سلطان جان کلیوا لبی له مينې آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.10.2022فقیراستخبارات و طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.10.2022زینب کبیرعشــق در قاموس من یعنی: به دلها آتشستآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
24.10.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاراه اندازی نهضت سراسری مدنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
24.10.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (۲)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
24.10.2022جلیل غنیمعیار ها و قضاوت هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
23.10.2022محمد داؤد مومندد سلطنتی نظام احیاء او استقرارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.10.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.10.2022ف، هیرمندجبران خسارات جنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.10.2022خلیل الله معروفیغزنی و جهانسوزآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (۴) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.10.2022اختر محمد یوسفیاطلاعیه کشف جدید منشور اعتدال برای کشورهای اسلامی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.10.2022محمد نعیم بارزاتکا به هویت قوم و قبیله، سلب فردیت و شخسصیت از خود است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
21.10.2022نور احمد خالدیجدال ترقی و ارتجاع در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
21.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (۳) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.10.2022خلیل الله معروفیجمع مصدر، مصادر است نه مصادیرآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
19.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (۲) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.10.2022محمد بشیر دودیالزموږ بانکنوټ او د بازار ستونزهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
19.10.2022حمید انوریمصادر یا مصادیرآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
5
7
19.10.2022عبدالباری جهانیاحادیث (۱) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.10.2022اختر محمد یوسفیادائ دین مشترک ملی درقبال مادر وطن در کجاست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.10.2022محمد داؤد مومندجنایات ایران و راهبُران مزدور قوم هزارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
17.10.2022زمری کاسیدمرحوم مولوی صيب محمد یونس خالص بابا رحمه الله شعر آرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
16.10.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
16.10.2022سلطان جان کلیوا لپه افغانستان کی د تل پاتی سولې دتامین د پاره یوه نوی لار آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.10.2022محمد اکبر یوسفیاینکه کی و چه هستیم، مهم نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.10.2022محمد عارف عباسیجهان را نظم نوی به کار استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
15.10.2022محمد بشیر دودیالاوسني وخت کې د اوبو ارزښتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
14.10.2022محمد نعیم بارزعاملان نسل کشی،(genocide) باید شناسایی و محکمه شوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
14.10.2022زینب کبیرجهانی بیخودی بر دوش و من ادراک می جویمآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
13.10.2022اختر محمد یوسفید افغانستان دپاره د "همه شمول" حکومت چیغی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
13.10.2022عبدالقیوم میرزادهدر بارهٔ کتاب ما«کی» هستیم؟ «ما» کی هستیم؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
121
16
12.10.2022محمد داؤد مومندمفاهیم تروریزم، یا مبارزه سیاسی؟ در نظر غبار و داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.10.2022محمد ظاهر عزیزیازدۀ اکتوبر روز جهانی اطفال دخترآرشیف نویسندهروز طفل
31
38
12.10.2022مهدی سهیلیدخترم با تو سخن می گویمآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
10.10.2022نور احمد خالدیدولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
10.10.2022خلیل الله معروفیعلت اصلیِّ ایجادِ اِعرابگذای چیستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
10.10.2022محمد بشیر دودیالسه روز در شهر چوکی شکستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
10.10.2022محمد اکبر یوسفیسخنی چند با گردانندگان میدیاهای نوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.10.2022اختر محمد یوسفیتوقف نسل کشی هزاره‌ ها در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.10.2022میر عبدالرحیم عزیزجهشِ اولترا- ناسیونالیسم مذهبی در اسرائیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.10.2022سلطان جان کلیوا لهــایــدروجـنآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.10.2022نور احمد خالدیکارنامهٔ یکسال حکومت امارت اسلامی طالبانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
46
47
07.10.2022میر عبدالرحیم عزیزفلسطین از مستعمره سازی تا آپارتایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
07.10.2022اختر محمد یوسفیپاکستان کښی د درواغو د میراث پر سر دعویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.10.2022محمد عارف عباسینه نصیحت است و نه وصیت صرف پیشنهاد استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
05.10.2022محمد نعیم بارزاراده قاطع زن و مرد ایران، در جهت سقوط رژیم آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
05.10.2022میرعنایت الله ساداتوطن ویرانه از یار است، یا اغیار یا هردو ؟ (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
05.10.2022محمد اکبر یوسفیمکثی بر ماموریت افغانستان؛ شکستی که از قبل معلوم بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.10.2022صدای آلمانماموریت افغانستان؛ شکستی که از قبل معلوم بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.10.2022محمد اکبر یوسفیسی و نهمین رئیس جمهور ۹۸ ساله شدآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
64
16
04.10.2022انجمن فاروبازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
02.10.2022صلاح الدین سعیدیفتوای شرعی، کسب علوم دنیوی یا علوم طبعی فرض کفایی اندآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
69
44
02.10.2022ملالی موسی نظامنامۀ سرکشاده در مورد مضامین »میرمن های اول در تأریخ افغانستان«آرشیف نویسندهمقام زن
53
6
02.10.2022اختر محمد یوسفیآتش جنگ سرد ابرقدرتها چرا خاموش نشد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.10.2022محمد داؤد مومندپوهنتون که دانشګاه آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
01.10.2022عبدالباری جهانید کابل وروستۍ غمیزهآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
74
27
30.09.2022عبدالباری جهانیارتداد یا از دین برګشتن Apostacy و سزای آنآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
30.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (پنځمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.09.2022اختر محمد یوسفیادعای پوچ امارت اسلامی طالبان در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.09.2022محمد نعیم بارزروند شکل گیری دولت – ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
28.09.2022عبدالباری جهانیارتداد یا له دینه اوښتل Apostacy او د هغه سزاآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.09.2022عبدالقیوم میرزادهحل مشکل ما در اتحاد ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
28.09.2022سلطان جان کلیوا لحالات ــ تغیــر آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.09.2022رحیم شنسبدرمورد وفات شیخ داکتر یوسف قرضاویآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
100
16
27.09.2022ملالی موسی نظامیادی از بروس ریچاردسن، افغانستان دوست، ژورنالست، محقق و نویسندۀ خبرهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
27.09.2022میر عبدالرحیم عزیزمروری بر كتاب الاشه شكن (Jawbreaker)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.09.2022احسان الله مایار مقایسه و قضاوت کنیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
25.09.2022میر عبدالرحیم عزیزافغانی كه نمیخواهد بجنگدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.09.2022سلطان جان کلیوا لطالبان ولی نجونې زده کړو ته نه پرږديآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
45
47
25.09.2022محمد بشیر دودیالمدرسه، مکتب او پوهنتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
24.09.2022خلیل الله معروفیمعرّفیِّ یک کتاب ناب و عدیم النظیرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
23.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.09.2022ف، هیرمنداثر جفای بزرگ از قلم داؤود ملکیارآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
63
36
22.09.2022سلطان جان کلیوا لد ژوند خوندآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.09.2022زینب کبیرانتخاب منیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
19.09.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاگزارش خبری از شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحدآرشیف نویسندهحقوق بشر
35
39
19.09.2022محمد اکبر یوسفیقتل های سیاسی سری می ماند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2022سلطان جان کلیوا لد بی تجربه ځوان نه ناوړه استفاده آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.09.2022اختر محمد یوسفیگلایه گدایان قدرت در نشست اطریشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.09.2022محمد اکبر یوسفیبازهم در مورد توافق دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.09.2022میر عبدالواحد ساداتدفاع از داعیه برحق انسانی ، اسلامی و ملی دختران افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
68
6
14.09.2022ملالی موسی نظام هفتۀ شهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.09.2022محمد داؤد مومنداحمد شاه مسعود در لجن تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.09.2022محمد بشیر دودیالد طبیعی منابعو آفت (۷)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.09.2022عبدالقیوم میرزادهدر حمایت از رستا خیزدختران و زنان ولایت پکتیا آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
47
13.09.2022عبدالباری جهانیبیا هم لویه جرګه؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.09.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (شپږمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2022خلیل الله معروفیفستیوالِ ریشِ مبارک و فستیوال گیسوی مبارکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
12.09.2022محمد بشیر دودیالموسیقی و هنر در عصر امان الله خانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2022عبدالباری جهانیبیرغ منلیآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
12.09.2022اختر محمد یوسفیدافغانستان او پاکستان د کړیکیټ لوبې ته غبرګون ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.09.2022عبدالبصیر دهزادنقش میخائيل گرباچوف در تضعیف صلح ، ثبات و امنیت بین المللی در سی سال اخیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.09.2022ملالی موسی نظامجنرال ارشد شوروی سابق: ورود ما به افغانستان یک اشتباه فاجعه بار بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
11.09.2022محمد اکبر یوسفیآیا دوحه به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.09.2022خلیل الله معروفیمرگ بر شهادتآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
09.09.2022صلاح الدین سعیدیرونالد نيومن سفیر سابق آمريکا و معضل افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.09.2022اختر محمد یوسفیاحرام فعالیتهای سیاسی در جوامع سرمایداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.09.2022خلیل الله معروفییومُ البتر آورده اندآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
06.09.2022زینب کبیرتو که باشیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
06.09.2022سلطان جان کلیوا لد خیالونو دنیاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.09.2022خلیل الله معروفیافسرده روانهاآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
05.09.2022محمد اکبر یوسفیحرف این فرد چه اعتبار خواهد داشت؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.09.2022عبدالبصیر دهزادجنایات طالبان ، فوران آتشفشان پر از ظلم، تبعیض و نفرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.09.2022محمد نعیم بارزمصاحبه اشرف غنی،مشتی بدهن پوتین روسی، جوبایدن امریکایی و جارچی های شانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
03.09.2022اختر محمد یوسفیاثرات القاب جعلی استخبارات، شهرت سازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.09.2022عبدالباری جهانیبګاود ګیتا (Bhagavad Gita)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
02.09.2022ملالی موسی نظامموقف زنان افغان در عصر امارت اسالمی طالبانآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
31.08.2022محمد نسیم اسیر شهر ویرانآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
31.08.2022خلیل الله معروفیطنــــز ریشآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
30.08.2022محمد داؤد مومندد بلخی مولوی د مثنوی نه د جهانی د مثنوی پوریآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
30.08.2022اختر محمد یوسفی خپلواک ملی دولت دافغانستان څخه څنګه له منځه لاړ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.08.2022زینب کبیرهرچه زیبا می نویسم، آب با خود می‌بردآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
29.08.2022خلیل الله معروفیهیچ زبان عالم نازای و عقیم نیستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
29.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.08.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپا‍ پیام تسلیت و غمشریکیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
35
27
29.08.2022محمد داؤد مومندد نر پښتون محمد ګل بابا په افتخارآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
25.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۱1)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
24.08.2022محمد اکبر یوسفیاز دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.08.2022سلطان جان کلیوا لڅــيره د خــپل وطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۱۰)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
23.08.2022خلیل الله معروفینیم قرنِ تخت در جرمنی و هنوزهم بیگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
22.08.2022رحیم شنسبآیا علامه اقبال لاهوری برمیگردد؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
100
17
22.08.2022میر عبدالرحیم عزیزامریکا طالبان را تغییر داده نمی تواندآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
22.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (9)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
21.08.2022اختر محمد یوسفیامارت اسلامی طالبان درافغانستان یکساله شدآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
126
47
21.08.2022خلیل الله معروفیتل دی وی خپلواکیآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
38
2
21.08.2022محمد عثمان تره کیخپلواکي نمانځل د سیاسي لوبو په منګلو کېآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
61
2
21.08.2022محمد عارف عباسیوطن داران عزیزم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
21.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.08.2022زینب کبیرنام و اســـــــتقلال ما، پاینده بادآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
20.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۸)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
18.08.2022ملالی موسی نظاماستقلال افغانستان و محصل بزرگوار آنآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
53
2
16.08.2022بصیر دهزادطالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
200
47
15.08.2022محمد داؤد مومندتقبیح نادر شاه غازی به خاطر اعدام سقویانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.08.2022زینب کبیرکابلم در خون و دل می سوزد از فرط غمشآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
15.08.2022عبدالباری جهانید پېریانانو ښارآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
15.08.2022بصیر دهزادطالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت اول)آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
200
47
12.08.2022عبدالقیوم میرزادهتبعات کشته شدن ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
12.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (لسمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
09.08.2022محمد عارف عباسیآیا می توان وطن فراموش کردآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
28
34
08.08.2022محمد نعیم بارزبا کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی می توان بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۹)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
1 - 500بعدی