تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 8748
29.11.2023عبدالباری جهانید افغانستان اساسي قانون او نور قوانین ( دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
29.11.2023محمد آصف فقیریحضور٬ روح دین!آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
28.11.2023ف، هیرمندسوال تشخیص هویت برخی از افراد اخراج شده از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
27.11.2023محمد داؤد مومندعرایض و توضیحاتم خدمت مجریان محترم افغان جرمنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
27.11.2023فضل احمد افغانقسمت ای از اعترافات لارنس عربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.11.2023محمد بشیر دودیالنظری بر کمک های خارجی برای افغانستان و مؤثریت آن در حکومتداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
27.11.2023محمد اکبر یوسفیآب که از سر گذشت، بچه زیر پاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.11.2023عبدالباری جهانیپه افغانستان کي اساسي قانون او قوانین ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
27.11.2023محمد آصف فقیریعدالت اجتماعی در پاسخگو کردن قدرت پدیدار می شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.11.2023عبدالباری جهانیپه افغانستان کي اساسي قانون او قوانین (د منشي سلطان محمد د کتاب تلخیص او ترجمه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
25.11.2023محمد آصف فقیریعقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در نشست مسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد اکبر یوسفیباز هم حقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.11.2023انارگل خوستیآب از سر پریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.11.2023میر عبدالواحد ساداتدر رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
68
27
23.11.2023عبدالباری جهانیپاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.11.2023خلیل الله معروفیانسان ــ شاگردِ جاودانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
23.11.2023محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست، که زیرنام فدرالیزم یا تجزیه بین اقوام تقسیم شود!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
23.11.2023میر عبدالواحد ساداتمدارا یا اکسیر اعظم برای درد جانکاه تاریخی ما آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
23.11.2023محمد آصف فقیریانسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای تغییر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.11.2023سلطان جان کلیوا لاصـلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.11.2023خلیل الله معروفیجوابی به مقالۀ تیم قاموس کبیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
18.11.2023اختر محمد یوسفینقد گام بگام بر نوشته ظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستان؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.11.2023محمد آصف فقیریتعصب غریزه فوق اراده - پدیدار در زهر آفرینی هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.11.2023عبدالباری جهانیرفع یک اشتباه و رد نمودن یک غلط مشهور تاریخيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.11.2023میر عبدالرحیم عزیزفدرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.11.2023محمد شعیب مجددیاز زلزله مرگبار هرات چه می آموزیم؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
73
34
17.11.2023محمد آصف فقیریجوهره دین و شتابی بسوی تکمیل فرد!آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
16.11.2023عبدالقیوم کوچيظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
16.11.2023محمد آصف فقیریفراجنسیتی انسان آرشیف نویسندهمقام زن
111
6
14.11.2023محمد داؤد مومندقاموس کبیر افغان جرمن، یا افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
13.11.2023خلیل الله معروفیماره سیب به کار اس، از هر درخت، که باشهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
11.11.2023عبدالباری جهانیډیورنډ کرښي ته یوه بله کتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
11.11.2023محمد آصف فقیریچیستی قاطعیت طالب در برابر تعاملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
11.11.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «چیستی دین»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2023خلیل الله معروفیخپل وطن، گُل وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
10.11.2023سيف قاضی زادهبجواب نوشته محترم «فقير» آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
109
34
10.11.2023سلطان جان کلیوا للا نـجـــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.11.2023محمد بشیر دودیالایکو د یوه منطقوی اقتصادی سازمان په توګهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.11.2023خلیل الله معروفیدید سطحی و بیخبری از واقعیّتهای عینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
06.11.2023محمد نعیم بارزریشه های اصلی جنگهای فاجعه بار مردم فلسطین و اسرائیل؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
06.11.2023محمد عثمان تره کید افغانستان سرہ د پیښور د الحاق حقوقي اړخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.11.2023محمد آصف فقیرییهود ستیزی و اسلام سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.11.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.11.2023محمد عثمان تره کیجنایت حکومت پاکستان در حق مهاجرین افغان نباید بدون جواب بماندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.11.2023عبدالباری جهانید ډیورند د کرښي لنډ تاریخي پس منظرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.11.2023محمد داؤد مومندمحمد ګل بابا ته د غمخور صاحبآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
04.11.2023سلطان جان کلیوا لکمـزوريآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.11.2023محمد آصف فقیریتکنوکراسی و جامعه توده ایآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.11.2023محمد اکبر یوسفیسیکولریزم نه خود دین است و نه هم ضد دینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.10.2023محمد عثمان تره کیاقلیت های قومی و سوال تعامل یا تقابل با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.10.2023شیر محمد ساپید علم او پوهې توپیـرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
30.10.2023محمد آصف فقیریچیستی دینآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
30.10.2023میر عبدالرحیم عزیزترجمه ها: مقالات سیاسی- تاریخی- اقتصادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.10.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپااخراج جبری مهاجران افغان مغایر تمام ارزشهای حقوقی و انسانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.10.2023عبدالباری جهانیموږ به هیڅ نه لیکو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023سيف قاضی زادهحوزه آبگير دريا کابلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
29.10.2023عبدالباری جهانیسړی څه ووایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر (وظیفه شناس بی وجدان )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.10.2023محمد آصف فقیریچیستی حکومت همه شمولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.10.2023غلام حضرتعروج افغانستان - رستاخیز ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
34
3
27.10.2023محمد نذیر کلیدیآقای بصیر دهزاد جرایم ضد بشریت صرف در یک مرحله؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.10.2023محمد داؤد مومندسردار کیږه مه، د بابا له محضره، د ژواک خاطرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
26.10.2023محمد آصف فقیریجستاری در ماهیت همه پرسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.10.2023خلیل الله معروفیعُروجِ افغانستان ــ رستاخیزِ ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
23.10.2023نجیب الله پتمند منځني ختیځ مطالعاتو ته لنډه کتنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
23.10.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان اقلیمی فرصتونه او ستونزېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.10.2023محمد اکبر یوسفیدوستی با مسکو – یک خطر؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.10.2023عبدالقیوم میرزادهمشوره در راستای منافع ملی کشور ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.10.2023عبدالباری جهانید نمرود د اور په وژلو کي د مرغۍ مرستهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
21.10.2023محمد داؤد مومندد محمد گل بابا شخصیت، د پوهاند زیار له نظرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
18.10.2023عبدالباری جهانیفلسطین په اور کي سوځيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
18.10.2023خلیل الله معروفیدر رثای شاهدخت بی بی هندیه دُ افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
17.10.2023سيف قاضی زادهپوشش جيوپوليتيکي و هايدروپوليتيک حوضه دريا هريرودآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
16.10.2023محمد داؤد مومندد مفکر محمد ګل مومند په حقله، د علامه رشاد څرګندونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.10.2023ملالی موسی نظامشاهدخت خیرخواه افغان، محترمه اندیه د افغانستان داعی اجل را لبیک گفتندآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
16.10.2023عبدالوکیل متیند هرات غميزهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
16.10.2023اختر محمد یوسفیزنان در افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
126
6
15.10.2023محمد اکبر یوسفیکلمۀ روسی، محرک کینۀ آشکاراآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
64
16
13.10.2023عبدالباری جهانیدا هغه بېړۍ ډوبیږيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
13.10.2023محمد بشیر دودیالمنازعه، تاوتریخوالی، جنګ اوټینګارآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.10.2023خلیل الله معروفیسه تبصره بر سه مطلبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
12.10.2023محمد نعیم بارزمیهن پرستی و صداقت را از یک انجنیر در کانال قوش تیپه بیاموزیمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
8
34
12.10.2023عبدالمجید راغستانید محترم داؤود ملکیار پر لیکنهآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.10.2023محمد اکبر یوسفیعقده های حقارت، مسبب شکایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.10.2023زمان ستانیزیجایزهٔ صلح نوبل چگونه از دست ما ربوده شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
37
3
11.10.2023میر عبدالرحیم عزیزعرض تبریک به خانم محبوبه سراجآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
50
34
11.10.2023سلطان جان کلیوا لد هرات غم – ملی ماتمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.10.2023عبدالوکیل متینمرحوم سمندر حساس مرثيهآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
99
27
10.10.2023خلیل الله معروفیتلخترین خاطرۀ مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
10.10.2023محمد داؤد مومنداز دیمکراسی ذهنیت ساز، تا جمهوریت پرچم نوازآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
10.10.2023ملالی موسی نظامایوای هرات وایآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
10.10.2023عبدالباری جهانید فرهنګ او تمدن مرکز ویرژلي هرات تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.10.2023عبدالوکیل متینخپلې خولې خپلې اوبهآرشیف نویسندهشعر و ادب
99
17
08.10.2023طارق ارسلاییخانم محبوبه سراج و جایزه نوبل صلحآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
16
34
08.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمسعود کی بود؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.10.2023خلیل الله معروفیسیمُرغ ــ عروس موترهای جهانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
08.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.10.2023محمد آصف فقیریاز قطر ۲۰۱۹ تا کرسی افغانستان در سازمان مللآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.10.2023ملالی موسی نظامهرگز در ساحۀ وسیع خراسان، اسم افغانستان موجود نبوده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
07.10.2023سيف قاضی زادهتعاملات در مورد ابهاي درياي هلمند (هیرمند)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
07.10.2023شیر محمد ساپیفـلســفـۀ زنـده گي ـ 4 آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
06.10.2023محمد آصف فقیریواجب الخطا بودن شخص عمومی در فقدان حکومت قانونآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
05.10.2023محمد بشیر دودیالپرمختیا، پراختیا، ترقی، وده، انکشاف او توسعه کوم یو سم دی؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.10.2023خلیل الله معروفیشش و پنج رفتن با استاد سرورخان بیاتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
05.10.2023عبدالباری جهانیخراسان هیچګاهي نام سابق افغانستان نبوده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.10.2023محمد اکبر یوسفیبرلین مهمتر از کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.10.2023سید منتظرشاه هاشميوحشي‌ ژوندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
03.10.2023محمد اکبر یوسفیمصاحبه – با عضو حکومت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.10.2023سيف قاضی زادهبحران آب در حوضه ابگير دريا آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
01.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.09.2023محمد نعیم بارزواقعیت استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.09.2023داؤد ملکیار مروری مختصر بر زندگی و آرمان های شهید میوندوالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
30.09.2023ف، هیرمندحق و سهم افغانستان از آب دریای آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
30.09.2023سلطان جان کلیوا لهمه شمول حکومت څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.09.2023داؤد ملکیار مکثی بر تلاش های عبدالله کاظم و تنی چند، برای پوشاندن حقایقآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
29.09.2023عبدالباری جهانیخراسان هیڅکله د افغانستان پخوانی نوم نه ووآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۲۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.09.2023محمد بشیر دودیالد جهالت او تیارې د پای زیریآرشیف نویسندهمولود شریف
119
25
27.09.2023محمد آصف فقیریبه مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیهآرشیف نویسندهمولود شریف
111
25
25.09.2023سيف قاضی زادهتعامل چین با افغانستان پس از خروج نيروهاي ايالات متحدهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
25.09.2023محمد بشیر دودیالکلتور او فرهنګآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
25.09.2023خلیل الله معروفییک مُشتِ پَر در زندانِ برادرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
25.09.2023محمد اکبر یوسفیکسی که خودش را درین آتش گرم کردن می خواهد، خود را خواهد سوختاندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023بصیر دهزادبررسی جرایم ضد بشریتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.09.2023سید هاشم سدیدفراموش نشود که مسئولیت ما بالاتر از آن است که تصورش را می کنیمآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
24.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.09.2023خلیل الله معروفیهیهات، که گویند: کنون محشر کُبراستآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
23.09.2023زینب کبیربرگ زردی ز شاخسار تو امآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
23.09.2023خلیل الله معروفیسرگذشت ــ بزرگترین معلِّمِ انسانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
23.09.2023سید هاشم سدیدبازهم چند سخنی پیرامون کلمه های کی و کهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
66
7
20.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023عبدالقیوم میرزادهمکثی براجلاس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.09.2023عبداللهگپی با داوود ملکیارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان یک کشور اسلامی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.09.2023سلطان جان کلیوا لمجبوریتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.09.2023سيف قاضی زادهجيو پولیتیک کریدور واخان آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
18.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد فقیرد اسلامی هیوادو د سازمان هیئتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
16.09.2023محمد نعیم بارزادامه جنگ ها در عدم آگاهی مردم و خلاء شخصیت های ملی در کشور!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.09.2023ف، هیرمندچهره های قهرمان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
16.09.2023سلطان جان کلیوا لپوښـتنهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
15.09.2023عبدالقیوم کوچيدداؤدخان د ویاړ وړملی کارنامې اومنفی کړنې آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
15.09.2023خلیل الله معروفیتذکرات دستوری در مورد ترکیب شعرینآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
15.09.2023محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.09.2023محمد بشیر دودیالاروپا کې له کتاب او مطالعې سره حیرانوونکی مینهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2023محمد عثمان تره کیانسداد راه ترانزیت تورخمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.09.2023خلیل الله معروفیخاطرۀ ناگواری از صنف چارم مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
12.09.2023عبداللهشَله گی های داوود ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.09.2023شیر محمد ساپیخط عرب، تا شش قرن پس از اسلامآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
12.09.2023محمد اکبر یوسفیحرکت طالبان و امارت اسلامی در بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.09.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه سرگشاد ۀ انجمن حقوقدانان افغانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
11.09.2023سيف قاضی زادهافغانستان ، حوضه دريا آمو و معاهدات منطقه اي (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
10.09.2023ملالی موسی نظاماحمد شاه مسعود، زندۀ جاودانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.09.2023محمد داؤد مومندمنافقت و دروغگویی ابلیسانۀ داکتر... لعینآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
09.09.2023داؤد ملکیار پاسخ داؤود ملکیار به نامۀ محترم عبید ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
09.09.2023محمد بشیر دودیالسواد او د سواد نړیواله ورځآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.09.2023نعمت مختارزادهقصیدۀ عصرِ بوتاکسآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
07.09.2023محمد داؤد مومندبز در غم جانکندن، قصاب در غم چربوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.09.2023خلیل الله معروفیطمطراقهای یک کامنتنگار نامگُمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
07.09.2023فضل احمد افغانگله طالبان از کشور های اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.09.2023سلطان جان کلیوا لمُلا ته د جنۍ خبرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.09.2023خلیل الله معروفیخاطراتی از صنف اول و دوم مکتبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
04.09.2023محمد اکبر یوسفیقدرت و زور ضد همدیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.09.2023سيف قاضی زادهدرياي امو و حفر کانال قوش تيپهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
01.09.2023داؤد ملکیار پاسخی به غلط گویان خیره سرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
01.09.2023عبداللهافشای رازی که در اصل راز نبود (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان ویتنام روسها می گرددآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.09.2023محمد بشیر دودیالظاهر هویدا: ژوند او هنر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
31.08.2023خلیل الله معروفیزور قالب نداره ــ آنهم زور طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
31.08.2023محمد بشیر دودیالموضوع حقابه باوجود راستی آزمایی و تشکیک هنوز هم سر زبانها استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
31.08.2023سلطان جان کلیوا لدُعاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.08.2023محمد فقیرد افغانستان د اقتصاد تحلیل د کلاسیکانو په لاس کی دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
30.08.2023میرعنایت الله ساداتزبان دری یا فارسی؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
55
7
29.08.2023عبداللهافشای رازی که در اصل راز نبود (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.08.2023خلیل الله معروفیرباعی منسوب به بوعلی سینای بلخیآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
29.08.2023محمد اکبر یوسفیاشارات چند به آدرس داکتر هاتف مختارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.08.2023سلطان جان کلیوا لآزادېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.08.2023محمد اکبر یوسفیاز ۳۷۰۰، فقط سه نفر آن برگشتندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.08.2023خلیل الله معروفیعصر بوتاکس آمده به میانآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
25.08.2023محمد آصف فقیریشرایط بد کنونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.08.2023محمد اکبر یوسفیاینها عروسک ها اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.08.2023محمد داؤد مومندسیستانی، حزب سری دربار و قتل امیر حبیب اللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.08.2023صبرینه نوری موسیجشن استقلال جشن هر افغان است ولی نه از طالبآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
200
2
21.08.2023محمد شعیب مجددیروحانیون یگانه دلیل سقوط امیر امان الله خان نمیباشندآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
73
2
21.08.2023سلطان جان کلیوا لناکامآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
21.08.2023بصیر دهزاددید گاهی پیرامون جنگ در اوکرائین، پیشبینی ها و احتمالاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.08.2023محمد اکبر یوسفیاساس قابل فهم نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.08.2023میرعنایت الله ساداتجغرافیای سیاسی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
19.08.2023سيف قاضی زادهجيوپولیتیک روابط افغانستان و ایران آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
19.08.2023ملالی موسی نظامگرامیداشت از روز استقلال افغانستانآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
53
2
18.08.2023محمد بشیر دودیالد اپه گانیت « افغانیت» ثبوتآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
18.08.2023عبدالقیوم میرزادهیکصدوچهارمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان مبارک بادآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
121
2
16.08.2023داؤد ملکیار محمد داؤود و خانواده اش چگونه کشته شدند؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
51
8
16.08.2023محمد داؤد مومندانقلاب و ضد انقلابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.08.2023عبدالقیوم میرزادهسقوط جمهوریت و ظهور مجدد طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
15.08.2023انجمن فارووضعیت افغانستان۲ سال پس از تسلط طالبان ۱۵ آگست ۲۰۲۳آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
15.08.2023محمد آصف فقیریوظیفه شناس بی وجدانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
15.08.2023محمد بشیر دودیالافغانستان او د نفوسو په چارو کې د ملګرو ملتونو صندوق (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
15.08.2023بصیر دهزاددوسالگی رژیم طالبان یا دوسالگی طفل نا خلفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
13.08.2023فضل احمد افغانانقلاب، انقلاب، انقلابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
12.08.2023عبداللهکره کتنه بر نوشته نکاتی چند به ارتباط مرگ سوال برانگیز احمد ظاهر (قسمت ششم و آخر)آرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
200
40
12.08.2023محمد بشیر دودیالد وګړشمېرنې احتمالی ستونزې او څو وړاندیزونه (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.08.2023محمد آصف فقیریایده تلافی جویانه در برابر تبعیض آشکار جنسیتیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
12.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیستم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.08.2023ملالی موسی نظامعرایضی در زمینۀ اظهارات آقای ع. واحد حیدریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.08.2023خلیل الله معروفیامتحان سالانۀ مضمون عربیِّ صنف هشتمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
10.08.2023محمد بشیر دودیالنوې وګړشمېرنه، پړاوونه او ستونزې (درېیمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
10.08.2023ملالی موسی نظاماین چه شوریست که در دور قمر میبینمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.08.2023سلطان جان کلیوا لد سـیاسـت دنیاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.08.2023محمد داؤد مومندوجایزی از قلم استاد معروفی در مورد ایرانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
09.08.2023محمد بشیر دودیالنوې وګړشمېرنه، پړاوونه او ستونزې (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.08.2023عبداللهکره کتنه بر نوشته نکاتی چند به ارتباط مرگ سوال برانگیز احمد ظاهر (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
200
40
08.08.2023محمد بشیر دودیالد نوې وګړشمېرنې اړتیا او ستونزېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
07.08.2023محمد اکبر یوسفیانسان همواره زیاد می بیند، کم می فهمدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.08.2023عبداللهکره کتنه بر نوشته نکاتی چند به ارتباط مرگ سوال برانگیز احمد ظاهر (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
200
40
06.08.2023محمد بشیر دودیالخاطره: سینمای مُفت آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
119
34
05.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت نُزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.08.2023عبداللهکره کتنه بر نوشته نکاتی چند به ارتباط مرگ سوال برانگیز احمد ظاهر (قسمت سوم)آرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
200
40
04.08.2023عبدالباری جهانینګاه مختصری به سلطنت و شخصیت امیر حبیب الله خان (چهارم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
04.08.2023غلام حضرتکسوف و خسوفآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
34
34
04.08.2023محمد بشیر دودیالیو ناورین چې چاره یې باید وشيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
03.08.2023محمد عثمان تره کیضرورت تدارک یک راپور از حالت سرحدات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.08.2023عبداللهکره کتنه بر نوشته نکاتی چند به ارتباط مرگ سوال برانگیز احمد ظاهر (قسمت دوم)آرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
200
40
03.08.2023محمد آصف فقیریجوهره دین و انسان- شتابی بسوی منحصر به فرد در مقابل حکومت های دینی تُهی معنیآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
02.08.2023عبداللهکره کتنه بر نوشته نکاتی چند به ارتباط مرگ سوال برانگیز احمد ظاهرآرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
200
40
02.08.2023محمد داؤد مومندمکثی بر مجعولات، اهانت ها و اکاذیبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
02.08.2023خلیل الله معروفیاشاراتی بر تهاجم فرهنگیِّ ایرانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
02.08.2023محمد بشیر دودیالنو ی تعلیم، ریل پټلۍ ، څلورم صنعتی انقلاب او افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
01.08.2023سيف قاضی زادهافغانستان، تعامل استراتيژيک با قدرتهاي منطقوي (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
01.08.2023محمد آصف فقیریعنوانی ۱- ماورای قدرت طالبانی- متعارف در عدم مشروعیت قدرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.08.2023عبدالباری جهانینګاه مختصری به سلطنت و شخصیت امیر حبیب الله خان (سوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
31.07.2023غلام حضرتزمزمه های شب هنگامآرشیف نویسندهطنز و داستان
34
13
31.07.2023خلیل الله معروفیبس جان به لب آمد، که بَرو کس نگریستآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
38
44
31.07.2023عبدالباری جهانینګاه مختصری به سلطنت و شخصیت امیر حبیب الله خان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
28.07.2023خلیل الله معروفیسقوطِ پُلِ لرزانکآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
27.07.2023محمد داؤد مومندتلخیصی از مضمون استاد سیستانی در مورد واصف باختریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.07.2023خلیل الله معروفیشیرینترین خاطره از جرمنیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
26.07.2023عبدالباری جهانینګاه مختصری به سلطنت و شخصیت امیر حبیب الله خانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
26.07.2023سيف قاضی زادهافغانستان، تعامل استراتيژيک با قدرتهاي منطقوي (قسمت اول )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
26.07.2023محمد اکبر یوسفیمولوی ها ملائک شده اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.07.2023ملالی موسی نظامنظری بر شناخت شاعر افغان، واصف باختری و همگامان ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
24.07.2023عبدالقیوم میرزادهواصف باختری سرتاج ادبیات کشور جاودانه شدآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
121
27
24.07.2023میر عبدالواحد ساداتتاچ فقید ، آزادیخواه بزرگ را گرامی میداریمآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
68
16
24.07.2023محمد اکبر یوسفیحقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.07.2023ملالی موسی نظام۲۶ سرطان، آغاز نشیب در سرنوشت یک ملتآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
22.07.2023محمد شعیب مجددیآرامش استاد واصف باختریآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
73
16
22.07.2023ف، هیرمنددر سوگ وفات داکتر سید موسی صمیمیآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
20.07.2023محمد اکبر یوسفیتاراج بانکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.07.2023داؤد ملکیار پاسخی به انارگل خوستی یا حمید انوری کلیفرنیاییآرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
51
40
18.07.2023فضل احمد افغانتبصره مختصر در باره کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
17.07.2023داؤد ملکیار امروز ۲۶ سرطان سال ۱۴۰۲ مصادف است با پنجاهمین سالگرد کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
16.07.2023داؤد ملکیار نکاتی چند به ارتباط مرگ سوال برانگیز احمد ظاهر (ق ۱ الی ۱۴ و آخر)آرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
51
40
16.07.2023محمد داؤد مومندادعای کاذب ملاقات داکتر محمودی با محمد گل باباآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت هژدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.07.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث معاهده آب هیرمندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
15.07.2023سيف قاضی زادهجنبش باسمچي ها يا حرکت ازادي بخش ملي اسيا مرکزيآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
13.07.2023محمد بشیر دودیالګورکه او مانکورت د بشریت پر تندي تور داغونهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت هفدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.07.2023زینب کبیردل از تلاطم امواج شاعری آموختآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
10.07.2023سيف قاضی زادهاحيا دوباره بازی بزرگ, جيوپولیتیک افغانستان و اهمیت پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
10.07.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیگراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.07.2023محمد داؤد مومندمکثی بر معاهدۀ آب هلمندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.07.2023سلطان جان کلیوا لمشاعره: دم شوی اوبه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.07.2023سيف قاضی زادهاهميت جيواستراتيژيک و جيوپوليتيک دهليز واخانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
06.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت شانزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.07.2023محمد عثمان تره کیچرا موسی شفیق معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند را امضأ کرد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.07.2023سيف قاضی زادهمعرفي مختصر جغرافيايي و جيو پوليتيک اسياي مرکزيآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
04.07.2023محمد داؤد مومندجعل نویسی های غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.07.2023سلطان جان کلیوا لد امریکا د جمهور رئیس جوبایدن وروستۍ وینا د طالبانو د حکومت په هکلهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.07.2023محمد اکبر یوسفیاز خیر تان توبه، شر نه رسانیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.06.2023محمد عثمان تره کیاعتبار حقوقی و اجرایی معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند پایان یافته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.06.2023غلام حضرتباز هم توجیه توپخانه از توپخانۀ قندهارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.06.2023خلیل الله معروفیعید قربان آمد و قربان کنیدآرشیف نویسندهعید سعید اضحی
38
41
28.06.2023طارق ارسلاییکدام ذبیح: اسماعیل و یا اسحاق (علیهم السلام) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
16
44
28.06.2023محمد بشیر دودیالد ارواښاد ابوالحسن میوندی لنډ ژوندلیکآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
28.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پانزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.06.2023محمد آصف فقیریجستاری در تمیز علمای دینی، بر تاسیس نمودن جامعه افیونی و متمدنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.06.2023محمد اکبر یوسفیکسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.06.2023محمد داؤد مومندپالیسی اپارتاید علیه لسان ملتی پښتوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.06.2023محمد فقیرآیا علت تضاد ها وتعصبات واقفاً انحصار قدرت قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
25.06.2023خلیل الله معروفیمشربۀ خوشخوان مشهور به حافظآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
25.06.2023فضل احمد افغانعید قربان در سایه شرعیت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.06.2023ملالی موسی نظاملیسۀ عالی ملالیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
53
16
24.06.2023محمد اکبر یوسفیحِنا یا خینۀ پس از عیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.06.2023میرعنایت الله ساداتنوای افتخارآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
19.06.2023محمد عثمان تره کیاصطلاح حق آبه در حقوق بین المللی جا ندارد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت چهاردهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.06.2023محمد اکبر یوسفیآزادی بیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.06.2023محمد عثمان تره کید پاچا خان سوله ایزه مبارزهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
61
34
16.06.2023سلطان جان کلیوا لمـونـږه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.06.2023محمد داؤد مومندکانال قوش تیپه یا یک گرز پولادین بر فرق تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.06.2023محمد عثمان تره کیمداخله غیر قابل توجیه شورای امنیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
14.06.2023خلیل الله معروفیترکیبات پُرظرافتِ عامیانۀ کابلی(قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
14.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش سوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.06.2023محمد داؤد مومندتحقق اپریل فول در ماه جونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.06.2023محمد بشیر دودیالهنر (art ) یعنې څه آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
11.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.06.2023ملالی موسی نظامدیوان احمد شاه بابای کبیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
08.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت سیزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.06.2023شیر محمد ساپیفلسـفـۀ زنـده گي ـ 3آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
116
34
05.06.2023محمد بشیر دودیالمشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره ادارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
05.06.2023فضل احمد افغانزن مهد اسلام به سوی ثریاآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
04.06.2023خلیل الله معروفیاعتبار و استنادِ کتبِ تأریخآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
04.06.2023سید منتظرشاه هاشميوډي سرآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
04.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.05.2023محمد داؤد مومندطالبان، پوز ایران را به خاک مالیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.05.2023محمد عارف عباسیایران اندر چه خیالی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
29.05.2023خلیل الله معروفیاول کابلجان؛ و بعد از کابلجان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
29.05.2023محمد داؤد مومنددا وطن به خراسان نشیآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
29.05.2023محمد اکبر یوسفیبفرمائید دوست عزیز روی خط هستیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.05.2023محمد بشیر دودیالد پښتو ژبې ورځآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
27.05.2023سید منتظرشاه هاشميد خاورو پاړآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
26.05.2023سلطان جان کلیوا لزوی او مورآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.05.2023ف، هیرمندنکاتی در بحث آب دریای هلمند(هیرمند)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
24.05.2023محمد اکبر یوسفیبحران آب، اینجا وطن ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.05.2023سلطان جان کلیوا لد ملی ګټو د تامین په برخه کی د طالبانو دریځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
24.05.2023سید منتظرشاه هاشميپرهرآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
23.05.2023 استقالل – خپلواکیناشناس را بگذارید، ناشناس بماندآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
23.05.2023میر عبدالرحیم عزیزبی وجدانی ربانی تکرار میشودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.05.2023خلیل الله معروفیفارسی سازی و عربی زدائیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.05.2023محمد بشیر دودیالتیراس( terrace) تراسبندي او له تیراس څخه ګټه اخیستلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.05.2023محمد آصف فقیریفرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
21.05.2023محمد بشیر دودیالسخنی با جوانان رشید وطنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
119
34
20.05.2023شیر محمد ساپیفلسـفـۀ زنـده گي ـ 2آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
116
34
20.05.2023عبدالصبور صافیاوبه که نن مهارنشي سبا ناوخته دهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
25
16
20.05.2023محمد اکبر یوسفیسخن چند با شفیع عیارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
17.05.2023خلیل الله معروفیآنچه خوبان همه دارند، تو تنها داریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
17.05.2023محمد نعیم بارزسفر صدر اعظم قطر به قندهارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.05.2023عبدالباری جهانیدر افغانستان نهضتی بنام مشروطیت داشته ایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
16.05.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیګراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.05.2023خلیل الله معروفیتذکراتی خدمت هیئت همکاران قاموس کبیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
15.05.2023میر عبدالواحد ساداتآنکه دایم هوس سوختن ما دارد !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
14.05.2023زینب کبیرمادرمآرشیف نویسندهمقام مــادر
105
23
14.05.2023فضل احمد افغان۱۴می روز خجسته مادر در سایه امارت طالبانآرشیف نویسندهمقام مــادر
200
23
13.05.2023محمد عارف عباسیآیا پاکستان را راه بیرون رفت از این بحران است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
12.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوازدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.05.2023خلیل الله معروفیترکیبات پُرظرافتِ عامیانۀ کابلی(قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
08.05.2023عبدالباری جهانیمیراجان او قلندرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
08.05.2023سید منتظرشاه هاشميپلمهآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
08.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.05.2023شیر محمد ساپیفلسفه زندگی آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
116
34
05.05.2023محمد آصف فقیریجستاری پدیده های صلح در مبانی عدالت اجتماعی أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
04.05.2023خلیل الله معروفیبهترین کلاهِ پکول بر سر کیستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
03.05.2023محمد اکبر یوسفیقیام نظامی 57آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.05.2023محمد نعیم بارزضرورت شناخت و اهمیت درک فلسفه (قسمت سوم )آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
8
16
03.05.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان اوسنی وضعیت، پانګونه او پروژېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
03.05.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه انجمن حقوقدانان در ارتباط جلسه دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.04.2023داؤد ملکیار کوشش پرچمی ها برای تحریف حقایقآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
30.04.2023محمد آصف فقیریجبهه مقاومت پسا ۲۰۲۱ در مسیر منفور و مقبول بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.04.2023سید منتظرشاه هاشميکېښکلې زده کړهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
30.04.2023بصیر دهزادجلسه دوحه و انتظارات ملت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.04.2023ملالی موسی نظامبه مناسبت سیاه روز ۰۷ ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
53
8
29.04.2023بنیاد حقوق قربانیانیادی از قيام دختران تاريخ ساز كشورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
101
8
29.04.2023بنیاد فیاض۸ ثوریکی از پیامد های کودتای ۷ ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
71
8
28.04.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.04.2023محمد داؤد مومندتصریحاتی خدمت واکدار ویب سایت افغان جرمنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
27.04.2023عبدالباری جهانیغزلآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.04.2023محمد بشیر دودیالد کندهارولایت پېژندنه او تاریخی پېښې یېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
27.04.2023سید منتظرشاه هاشميترهېدلې ساه گانېآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
27.04.2023محمد اکبر یوسفیتاسی څه شی غواړی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.04.2023احسان الله مایار همایون شاه آصفی درگذشتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
47
27
24.04.2023خلیل الله معروفیجهان و انسان و حجابآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
24.04.2023محمد بشیر دودیالفکری مالیکت اود تالیف حقآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
24.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت پنجم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.04.2023خلیل الله معروفیعید مبارک و روزه های ناگرفته قبولآرشیف نویسندهعید سعید فطر
38
42
22.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.04.2023زینب کبیرعیـــــــد مبـــــارکآرشیف نویسندهعید سعید فطر
105
42
21.04.2023احسان الله مایار افغانستان طالبی در مسیر ثبات سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
21.04.2023محمد عارف عباسیپیدایش روزنه ای امید برای بهبود حال ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
21.04.2023محمد عثمان تره کیهویت، فرهنگ و تمدن آریانای دیروز یا افغانستان امروزآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
61
16
21.04.2023سلطان جان کلیوا لدرنو دوستانو اخترمو نیک مرغه او مبارک او عبادات مو قبول شهآرشیف نویسندهعید سعید فطر
45
42
20.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.04.2023جلیل غنیدور نمای صلح در کنفرانس تحت نظر ملل متحد در دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
20.04.2023خلیل الله معروفیرمضان ــ فستیوالِ شکمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
18.04.2023ملالی موسی نظامگروه سخیف خلق و پرچم روسیاهان واقعی تاریخ اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
17.04.2023فضل احمد افغانعید مبارک، اما,,,آرشیف نویسندهعید سعید فطر
200
42
17.04.2023اختر محمد یوسفیتبلیغات رندانه دشمنان علیه افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.04.2023خلیل الله معروفیاز رستاخیز نهالشانی تا زرغون افغانستانآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
38
26
11.04.2023محمد نعیم بارزضرورت شناخت فلسفی ( قسمت دوم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
8
15
11.04.2023محمد بشیر دودیالعاطفی ذکاوتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
11.04.2023جلیل غنیاولویت ها و رسالت نویسندگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
10.04.2023ملالی موسی نظامچرا بعضاً جواب ابلهان خاموشی نمی باشدآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
10.04.2023زینب کبیربه مناسبت ماه مبارک رمضانآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
10.04.2023محمد داؤد مومندلسان ملتی پشتو، زبان دوزخ نیستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
10.04.2023محمد بشیر دودیالد پروژو د مدیرانو لپاره لارښود او مشاورهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
10.04.2023داؤد ملکیار مکثی بر تبصرهٔ یک بی مسؤلیتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
10.04.2023عبدالباری جهانیرباعيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
08.04.2023محمد یوسف صابر ساپیافغانستان د طالبانو د دویمې واکمنۍ لاندېآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
200
47
08.04.2023محمد نعیم بارزگرامی داشت یاد بود، آقای ولی احمد نوریآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
8
27
08.04.2023خلیل الله معروفیکسی، که یک ملت را مادرفروش مینامدآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
08.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.04.2023محمد نعیم بارزضرورت شناخت فلسفی (قسمت اول )آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
8
16
06.04.2023محمد نسیم اسیر یادی از ولی احمد جان نوریآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
7
27
04.04.2023میر عبدالواحد ساداتطالبانیزیم، امارت اسلامی و انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
04.04.2023عبدالبصیر کاکړ مرګ د ژوند پاي ټکۍ او د دکتور دایم ژوند لیک آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
200
27
04.04.2023محمد اکبر یوسفیملت چیست که مبلغین بی هویت قصد ساختن آنرا دارندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.04.2023ف، هیرمندمرحوم ولی احمد نوری وطن دوست بی همتاآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
63
27
03.04.2023ملالی موسی نظامسالی از فوت دانشمند عاشق افغانستان و مردم آن، ولی احمد نوری گذشتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
03.04.2023خلیل الله معروفییادی از حضرت دوست، استاد ولی احمد نوریآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
02.04.2023آریانا افغانستان آنلاینسالروز وفات ‌ولی احمد نوری مؤسس وبسایت آریانا افغانستان آنلاینآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
1
27
02.04.2023عبدالجلیل جمیلی ولی احمد جان نوری را خوبتر بشناسیدآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
13
27
01.04.2023خلیل الله معروفیاستعفای امیرالمؤمنین مُلّا هِبَّةُاللهآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
01.04.2023محمد اکبر یوسفیشناخت هاتف مختار از زن افغانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.03.2023عبدالباری جهانید افغانستان د اسلامي اِمارت مشرانو ته دریم پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
31.03.2023الله محمددوست گرامی جناب محترم ملکیار صاحبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
31.03.2023شیر محمد ساپیلزوم دیجیتال از آنالوگ فارسی آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
116
7
30.03.2023خلیل الله معروفیترجمانانِ چُست و ترجمه های نادرست آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
30.03.2023عبدالوکيل متيننوی کال - نوې هيلېآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
200
26
30.03.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت نهم) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.03.2023محمد بشیر دودیالد لږپرمختلو هیوادو په هکله د ملګرو ملتونو د سازمان پنځمه غونډهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
29.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( دوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
27.03.2023خلیل الله معروفیآن، که شیشه در بغل دارد با کسی سنگ جنگی نمیکندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.03.2023محمد نعیم بارزنفرین بر هر نوع خشونتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
25.03.2023سلطان جان کلیوا لد لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.03.2023احمد آریادو پهلویی هاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
106
34
25.03.2023محمد اکبر یوسفیسخنان مرموز در تحت نام عریانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.03.2023محمد داؤد مومندنسل دیگری و با فرهنگ دیگری؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
54
7
24.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.03.2023محمد بشیر دودیالنارنج، نارج ګل او د نارنج ګل مشاعرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
24.03.2023محمد اکبر یوسفیآیا به ملت بودن و ناسیونالیزم نیاز است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.03.2023شیر محمد ساپید افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزئآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
116
3
22.03.2023محمد بشیر دودیالظرفیت جوړولونه یا Capacity Buildingآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.03.2023خلیل الله معروفیپیام تسلیتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
21.03.2023فضل احمد افغانتجلیل از سال نو و رمضان با عالم ای غم وه الم در مادروطنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
21.03.2023زینب کبیرلحظۀ وصلآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
21.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( نهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
20.03.2023عبدالبصیر کاکړحرف فرزند در فراق مادرش آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز او (۷) سین آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
20.03.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی افغانستان امروزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.03.2023محمد ظاهر عزیزنوروز و سال نو شما مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
31
26
20.03.2023ف، هیرمندحکم دستگیری پوتین از سوی ICCآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
20.03.2023سلطان جان کلیوا لنوی (۱۴۰۲ هـ ش) کال مو مُبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز- نوی لمریز کال آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
20.03.2023ملالی موسی نظامجنایتی شرم آور در آستانۀ تجلیل از سال نو هجرت حضرت پیغمبرآرشیف نویسندهفاجعۀ قتل فرخنده
53
22
20.03.2023محمد اکبر یوسفیگیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2023سلطان جان کلیوا لد استاد حاجی محمد نوزادی په اکادمیک او ټولنیز شخصیت یو څو خبرېآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
45
34
17.03.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.03.2023زینب کبیرترجمانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
16.03.2023بنیاد فیاضخاطرات قربانیان قیامهای ۳ حوت کابل و۲۴ حوت هرات، تابنده بادآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
71
18
16.03.2023محمد بشیر دودیالد صرافیو او د کابل د شاهزاده سرای لنډه تاریخچهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
16.03.2023احمد آریاقبیله گرایی یک آفت اجتماعی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.03.2023محمد اکبر یوسفیهدف ازین فضول حرفی ها چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي (اتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.03.2023احمد آریاتنفر از واژه های اصیل زبان مردم دلیل بی فرهنگی استآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
11.03.2023محمد عارف عباسیآیا مشوره را قبول داریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
11.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( اوومه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
11.03.2023طارق ارسلایینقش زنان در رشد اقتصادی جوامع اسلامیآرشیف نویسندهمقام زن
16
6
11.03.2023محمد نعیم بارزتجلیل از روز جهانی زن و یادی از ما تم سرای زن افغانآرشیف نویسندهمقام زن
8
6
11.03.2023محمد اکبر یوسفیجنگ اول جهانی و اثرات ممکن آن بر آزادی زنان در آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023صلاح الدین سعیدیزعمایکه هیچ ګلی بر سر خانمها هم نه زده أندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.03.2023خلیل الله معروفیسوپرکار و تیزرفتار افغانستان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
09.03.2023محمد نعیم بارزنتیجۀ ترس از بحث آزاد، زیر نفوذ کشش های سنتی و مذهبیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
09.03.2023محمد نسیم اسیر روزخجسته زنآرشیف نویسندهمقام زن
7
6
08.03.2023ملالی موسی نظامبه مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زنآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
08.03.2023زهرا اریبتو ای زنآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2023محمد ظاهر عزیزهشت مارچ، روز جهانی زن آرشیف نویسندهمقام زن
31
6
08.03.2023سلطان جان کلیوا لایا ښځه مستقل انسان دی؟آرشیف نویسندهمقام زن
45
6
08.03.2023فضل احمد افغانهشت مارچ روز بین المللی زن مبارکآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2023محمد اکبر یوسفیهشت مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان، گرامی بادآرشیف نویسندهمقام زن
64
6
08.03.2023احمد آریاهشت مارچ - روز بین المللی زنانآرشیف نویسندهمقام زن
106
6
08.03.2023ف، هیرمندحقوق زن در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشرآرشیف نویسندهمقام زن
63
6
08.03.2023ملالی موسی نظاماز رحلت مرحوم داود موسی سالی گذشتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
08.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ (شپږمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
06.03.2023جلیل غنیرسالت ژورنالیزم متعهد در یک جامعه ی بستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
06.03.2023احمد آریاواژه ها تازه نیستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
106
34
05.03.2023محمد بشیر دودیالد سر محقق عبدالله خدمتگار بختاني یادآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
05.03.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیست بزرگ قاره آسیا، داکتر عبدالرحیم احمد سوکارنو آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.03.2023محمد عارف عباسیزلمی خلیل زاد عامل واقعی مصایب کنونی وطنمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
04.03.2023محمد بشیر دودیالامانی صندوق Wasting Trust یعنې څهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
04.03.2023احمد آریاآریا چیست، ویدا و اوستا در این باب چه می گویندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
106
16
04.03.2023محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
03.03.2023محمد اکبر یوسفیهر چه از حد بگذرد، رسوا شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.03.2023محمد بشیر دودیالد پروژو د مدیرانو لپاره لارښود او مشاورهآرشیف نویسنده
119
01.03.2023احمد آریاوحدت ملی، یا سوال ملیت هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
28.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.02.2023محمد بشیر دودیالمولوی محمد سرور واصف یو ملی دینی عالم او مشروطه غوښتونکیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
27.02.2023محمد نعیم بارزافغانستان آبستن یک جنگ ویرانگر دیگریستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.02.2023محمد عارف عباسیبیش از این ملت افغان را جزا نه دهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
27.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.02.2023محمد بشیر دودیالارواښاد عزیزالله هدف دافغانستان د تیاتر او ډرام ستوریآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
25.02.2023زمری کاسیمرزا شيراحمد خان منشی امان الله خان کی بود؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
25.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
25.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2023محمد بشیر دودیالله پل سوخته څه زده کووآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.02.2023احمد آریامجاهدین تریاکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک ديآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.02.2023ملالی موسی نظاممختصری در زمینۀ کتاب افغانستان، خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
21.02.2023محمد بشیر دودیالراځئ د عمرانی او کلتوری خذمتګارانو کارونه وستایوآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
21.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
21.02.2023احمد آریاضد منافع ملی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
20.02.2023میرعنایت الله ساداتتحقق وحدت ملی پیش شرط همۀ آرمانهای ملی ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
20.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد» (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
1 - 500بعدی