تاریخ امروز:


  
  
  
  
شمارش= 1336
21.07.2024محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
21.07.2024حسیب اللهآلمان http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
20.07.2024حسیب اللهآلمان http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
20.07.2024دوکتور محمد اکبر یوسفیآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
20.07.2024دوکتور محمد اکبر یوسفیآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
20.07.2024الله محمدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
20.07.2024زمری کاسیچینhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
20.07.2024الله محمدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
20.07.2024الله محمدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
20.07.2024سیافکابل/FotoGallary/CountryIcons/AF.png
20.07.2024احمد آریاامریکاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
19.07.2024 خلیل الله معروفی جرمنیhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
19.07.2024الله محمدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
19.07.2024دوکتور غروالویانا/FotoGallary/CountryIcons/AT.png
19.07.2024زمری کاسیچینhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
1 - 15بعدی

  
  
  
20.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان - بخش چهارم-نتیجه
17.07.2024اکبر خوشبینکودتای ۲۶ سرطان، قدمی در راه تباهی افغانستان
17.07.2024قاسم بازبه یاد بود معمار افغانستان نوین، شهید سردار محمد داودخان
17.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان- بخش سوم
15.07.2024الله محمدموسیچه و تانک
15.07.2024داؤد ملکیار کودتای سرطان، سر آغاز مصیبت های پنج دهۀ اخیر
14.07.2024قاسم بازشایعه و حدسیات !
13.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان -بخش دوم
11.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان - بخش اول
10.07.2024عبدالواحد حيدرىحدسيات و گمان زنى هاى منفى راجع به تحول ٢٦ سرطان
03.07.2024ملالی موسی نظامنکاتی در زمینۀ حقایق کودتای ۲۶ سرطان
10.05.2024ارسالی :قاسم بازشهید داودخان سیاستمدار، مرد مدبر و دوراندیش بود
25.02.2024قاسم بازبه یاوه سرایان و تهمت پردازان
12.10.2023عبدالمجید راغستانید محترم داؤود ملکیار پر لیکنه
29.09.2023داؤد ملکیار مکثی بر تلاش های عبدالله کاظم و تنی چند، برای پوشاندن حقایق
15.09.2023عبدالقیوم کوچيدداؤدخان د ویاړ وړملی کارنامې اومنفی کړنې
12.09.2023عبداللهشَله گی های داوود ملکیار
09.09.2023داؤد ملکیار پاسخ داؤود ملکیار به نامۀ محترم عبید ملکیار
22.07.2023ملالی موسی نظام۲۶ سرطان، آغاز نشیب در سرنوشت یک ملت
18.07.2023فضل احمد افغانتبصره مختصر در باره کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲
17.07.2023داؤد ملکیار امروز ۲۶ سرطان سال ۱۴۰۲ مصادف است با پنجاهمین سالگرد کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲
27.07.2022عبدل قیوم۱۳۵۲د چنګاښ ۲۶ د بد مرغیو پیل وو (ق ۱ الی ۳)
22.07.2022محمد نعیم بارزداؤد خان و کودتای 26 سرطان
21.07.2022داؤد ملکیار نکاتی چند دربارۀ شخص شماره ۲ در کودتای سرطان
20.07.2022ملالی موسی نظامبیست و شش سرطان، آغاز نشیب در سرنوشت یک ملت
1 - 25بعدی


اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
صدارت شفیق، زنگ خطر به گوش سردار و ناقوس مرگ زوال نفوذ شوروی در افغانستان
21.07.2024
آرشیف نویسنده
 
هاشم مهمند
هاشم مهمند
افغانستان په تیره نیمه پیړی کې یوه بیا کتنه (دوهمه برخه)
20.07.2024
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
بازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان - بخش چهارم-نتیجه
20.07.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
چونکه، مسئله بر سر کل است
20.07.2024
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
درد غربت، رُخ مخرش مهاجرت
19.07.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
افغانستان د عثماني ترکیې هیأت
19.07.2024
آرشیف نویسنده
 
هاشم مهمند
هاشم مهمند
افغانستان په تیره نیمه پیړی کې یوه بیا کتنه (لومړی برخه)
19.07.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
احمد فواد ارسلا
قتل گیلیمن وزیر: سوءاستفاده پاکستان از جنگ علیه ترور برای خاموش کردن صدای پشتون‌ها
19.07.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
اکبر خوشبین
کودتای ۲۶ سرطان، قدمی در راه تباهی افغانستان
17.07.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
قاسم باز
به یاد بود معمار افغانستان نوین، شهید سردار محمد داودخان
17.07.2024
آرشیف نویسنده
 
صلاح الدین سعیدی
صلاح الدین سعیدی
مکثی بر راه بیرون رفت از معضل!
17.07.2024
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالواحد سادات
میر عبدالواحد سادات
من متهم میسازم !
17.07.2024
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
بازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان- بخش سوم
17.07.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
الله محمد
موسیچه و تانک
15.07.2024
آرشیف نویسنده
 
داؤد ملکیار
داؤد ملکیار
کودتای سرطان، سر آغاز مصیبت های پنج دهۀ اخیر
15.07.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د فتوا په باره کي مختصر بحث (څلېرویشتمه برخه)
15.07.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
اشاراتی بر مفاهیم یاد شده در مقالات ذیل
15.07.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
نقد یا ابتذال، منتقد یا معترض پرخاشگر
14.07.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد عثمان تره کی
محمد عثمان تره کی
درسی را که از سده قانون اساسی میباید آموخت
14.07.2024
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
تحریف و سفسطه سرایی مزمن رویداد های تاریخی افغانستان
14.07.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
قاسم باز
شایعه و حدسیات !
14.07.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد عثمان تره کی
محمد عثمان تره کی
منطق عدم مسئولیت سیاسی رئیس دولت در کجا است ؟
14.07.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
فراسوی نیک و بد+ نیازمندیهای اجتماعی= اراده جمعی
14.07.2024
آرشیف نویسنده
 
صلاح الدین سعیدی
صلاح الدین سعیدی
د ېو وطنوال سره بحث!
14.07.2024
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
بازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان -بخش دوم
13.07.2024
آرشیف نویسنده
 
نور احمد خالدی
نور احمد خالدی
شکست ناتو در برابر روسیه
13.07.2024
آرشیف نویسنده
 
صلاح الدین سعیدی
صلاح الدین سعیدی
لنډه او ښکاره
13.07.2024
آرشیف نویسنده
 
نور احمد خالدی
نور احمد خالدی
دعوت به تشکیل انجمن تاریخ و علوم بشری افغانستان
11.07.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
احمد فواد ارسلا
کامیابی پزشکيان
11.07.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
قاسم باز
نقد بر مقاله دوکتور م. عثمان تره کی، تحت عنوان (مسئولیت سیاسی به چه معنا است)
11.07.2024
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 مؤسس وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
21.07.2024محمد داؤد مومندصدارت شفیق، زنگ خطر به گوش سردار و ناقوس مرگ زوال نفوذ شوروی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.07.2024هاشم مهمندافغانستان په تیره نیمه پیړی کې یوه بیا کتنه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
20.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان - بخش چهارم-نتیجهآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
20.07.2024محمد اکبر یوسفیچونکه، مسئله بر سر کل استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.07.2024ف، هیرمنددرد غربت، رُخ مخرش مهاجرت آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
63
34
19.07.2024عبدالباری جهانیافغانستان د عثماني ترکیې هیأتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.07.2024هاشم مهمندافغانستان په تیره نیمه پیړی کې یوه بیا کتنه (لومړی برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
19.07.2024احمد فواد ارسلاقتل گیلیمن وزیر: سوءاستفاده پاکستان از جنگ علیه ترور برای خاموش کردن صدای پشتون‌هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.07.2024اکبر خوشبینکودتای ۲۶ سرطان، قدمی در راه تباهی افغانستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
17.07.2024قاسم بازبه یاد بود معمار افغانستان نوین، شهید سردار محمد داودخانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
17.07.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر راه بیرون رفت از معضل!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.07.2024میر عبدالواحد ساداتمن متهم میسازم !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
17.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان- بخش سومآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
15.07.2024الله محمدموسیچه و تانکآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
15.07.2024داؤد ملکیار کودتای سرطان، سر آغاز مصیبت های پنج دهۀ اخیر آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
15.07.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (څلېرویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
15.07.2024محمد اکبر یوسفیاشاراتی بر مفاهیم یاد شده در مقالات ذیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.07.2024محمد داؤد مومندنقد یا ابتذال، منتقد یا معترض پرخاشگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.07.2024محمد عثمان تره کیدرسی را که از سده قانون اساسی میباید آموختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
14.07.2024ملالی موسی نظامتحریف و سفسطه سرایی مزمن رویداد های تاریخی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.07.2024قاسم بازشایعه و حدسیات !آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
14.07.2024محمد عثمان تره کیمنطق عدم مسئولیت سیاسی رئیس دولت در کجا است ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
14.07.2024محمد آصف فقیریفراسوی نیک و بد+ نیازمندیهای اجتماعی= اراده جمعیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
14.07.2024صلاح الدین سعیدید ېو وطنوال سره بحث!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان -بخش دومآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
13.07.2024نور احمد خالدیشکست ناتو در برابر روسیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
13.07.2024صلاح الدین سعیدیلنډه او ښکارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
11.07.2024نور احمد خالدیدعوت به تشکیل انجمن تاریخ و علوم بشری افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
46
34
11.07.2024احمد فواد ارسلاکامیابی پزشکيانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.07.2024قاسم بازنقد بر مقاله دوکتور م. عثمان تره کی، تحت عنوان (مسئولیت سیاسی به چه معنا است)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان - بخش اولآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
10.07.2024محمد داؤد مومندپیشنهاد متهورانه و نجات بخشای وزیر داخله، و رد آنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.07.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دیر ویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
10.07.2024محمد عثمان تره کیمسئولیت سیاسی به چه معنا است آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
61
34
10.07.2024عبدالواحد حيدرىحدسيات و گمان زنى هاى منفى راجع به تحول ٢٦ سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
09.07.2024محمد عثمان تره کیسردار محمد داؤد در کجای تاریخ معاصر افغانستان جاه دارد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.07.2024فـیصل محمدیبیداری جذبه اسلامی و افغانی وطنفروشان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
09.07.2024قاسم بازنقد بر مقاله ضرورت یاد آوری از سده قانون اساسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
09.07.2024محمد عثمان تره کیبن بست در دیپلوماسی طالبان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.07.2024بصیر دهزادتلویزیون حقوق ناشر یک اندیشه ملی و روشنگریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.07.2024محمد عثمان تره کیضرورت یاد آوری از سده قانون اساسی در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
07.07.2024مدافعان منافع ملی افغانستاناعلامیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.07.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش هفتم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
04.07.2024احسان الله مایار زلمی دنیا را برای ابد ترک کردآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
47
27
03.07.2024فرستنده: زمری کاسینامۀ سردار محمد داود به جیمی کارتر مورخه ۱۳۵۷/۱/۲۸آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.07.2024احمد فواد ارسلاتجمیع آراء محافظه‌ کاران در انتخابات ایران به پیروزی جلیلی کمک خواهد کردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.07.2024عبدالباری جهانیهجو نګاري در باره اعلیحضرت محمد ظاهرشاهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.07.2024صلاح الدین سعیدیمدافعان منافع ملی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.07.2024ملالی موسی نظامنکاتی در زمینۀ حقایق کودتای ۲۶ سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
03.07.2024محمد داؤد مومندعدم موازنۀ صلاحیت و قدرت، در تقرر کرسی های حکومتی، میان داؤد و حسن شرق آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.07.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
03.07.2024نور احمد خالدیدرامهً سیستم انتخابات عتیقه و غیر دموکراتیک امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
03.07.2024محمد آصف فقیرینقض حقوق زن فراتر از عیب دوحه ۲۰۱۹آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.06.2024الله محمداشتباهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.06.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
29.06.2024ملالی موسی نظامنظری بر کتاب زنان افغان در گذرگاه زمانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
29.06.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت ششم و ختم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
29.06.2024محمد داؤد مومنداشتباه بزرگ سردار، در انتصاب وزیر دفاع بی کفایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.06.2024محمد آصف فقیریشفتالو در سیاست و شف شف آن در جامعه سیاسی افغانستان چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
27.06.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي: رحمان بابا صوفي شاعر وو؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
27.06.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر بعضی جوانب حالات امروزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.06.2024محمد آصف فقیریثبات سیاسی از دوحه یا ویانا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
24.06.2024عبدالقیوم میرزادهمردم ما از مجالس درندگان، دزدان و غاصبین چه انتظار داشته باشند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
24.06.2024صلاح الدین سعیدیبه کجا روانیم؟ !اشتراک کننده های نشست اطریش نیز بخوانندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.06.2024فرستنده: زمری کاسیتاریخچه کابلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
23.06.2024میرعنایت الله ساداتسُرورگم شدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
23.06.2024احمد فواد ارسلاقوش تپه و سفر آخرین و مشهور 1977 رئیس جمهور داود به اتحاد شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
23.06.2024محمد آصف فقیرینشست دوحه: در مبانی حقوق داخلی یا سلطه آمریکایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.06.2024فـیصل محمدیاز توافقنامه توحه تا کنفرانس دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.06.2024محمد آصف فقیریمنشاء آزادی خداستآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
19.06.2024عبدالباری جهانیقضاوت ما در باره تاریخ معاصر کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.06.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
19.06.2024انجمن فاروروز جهانی پناهندگان و نامهٔ فارو به اتحادیهٔ اروپا! ۱۸ جون ۲۰۲۴آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
19.06.2024صلاح الدین سعیدیکنفرانس سوم دوحه و ما!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.06.2024احمد فواد ارسلااستراتژی‌های روابط عمومی طالبان: مطالعه قضیه کانال قوش‌تپهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.06.2024عبدالقیوم میرزادهسخنی چند در بارهٔ تأئید و یا رد طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
18.06.2024محمد نعیم بارزافغانستان بستر مناسب برای حاکمیت طالبان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.06.2024محمد داؤد مومنددو کرکتر و وزیر متباین الخلقه، در کابینۀ سردار صاحب داؤد خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.06.2024فضل احمد افغانیک تیرو دو فاخته: عید سعید قربان و روز خجسته پدر مبارکآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
15.06.2024محمد آصف فقیریدولت و خدمتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
13.06.2024شیر محمد ساپید ژوندی ذهن ملنګ جان شعري اصالتآرشیف نویسندهشعرای افغانستان
116
14
13.06.2024محمد اکبر یوسفیتذکرات چندی در بارهٔ خط دیورندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.06.2024عبدالباری جهانیتحریک خلافت و اعلیحضرت امان الله خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
10.06.2024محمد عثمان تره کیوقتی بدمعاشی جای دیپلوماسی را میګیردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
10.06.2024صلاح الدین سعیدیحاکمیت قانون و نظام قانون سالارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.06.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
07.06.2024ملالی موسی نظامشهزاده احمد شاه داعی اجل را لبیک گفتندآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
53
27
07.06.2024احمد فواد ارسلاتوضیحات موقف دولت داود خان توسط دیپلمات برجسته وحید عبدالله در سپتمبر 1975آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.06.2024صلاح الدین سعیدید پرد د فتنو قربانیان ېوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.06.2024خلیل الله معروفیفرق بینِ کلماتِ اَیاس و اِیاسآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
05.06.2024صلاح الدین سعیدیکنفرانس قریب الوقوع دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.06.2024میر عبدالرحیم عزیزواحد پولی جدید بریکس و پایان استیلای دالرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
05.06.2024محمد آصف فقیریآزادی و استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.06.2024محمد اکبر یوسفیخشونت در خون ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.06.2024ف، هیرمندنظر، نقد، اعتراض و بحث صلاحیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
03.06.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دوه ویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.06.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت سوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
02.06.2024محمد عثمان تره کیروسیه در تعامل دیپلوماتیک با طالبان ارزش ها را فدای اهداف ژیوپولتیک میکند ! آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.06.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش ششم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
02.06.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( یوویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.06.2024احمد فواد ارسلاکمیسیون جنگ افغانستان یا راهگشائی با پاکستان: عواقب انتصاب شمیله ن. چودریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
02.06.2024محمد آصف فقیریاداره جهان و جهانداری قدرت ها در کشورهای جهان سومی چگونه است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
31.05.2024ملالی موسی نظامنظری بر تبصرۀ شاغلی قیس کبیر در موردخط مش استقلال- خپلواکیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
31.05.2024صلاح الدین سعیدیحالت چه بود، چه شد؟ و چرا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
31.05.2024محمد اکبر یوسفیدیدار رسمی سردار محمد داؤد صدراعظم افغانستان از دولت پادشاهی انگلستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.05.2024قاسم بازبجواب محمد داود مومندآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
29.05.2024محمد آصف فقیریدموکراسی در افغانستان فرهنگ متعارض یا تکریم انسانی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.05.2024فـیصل محمدینقض قوانین شرعی و بین المللی توسط طالبان و مداخله جهانی در رابطه به تامین حقوق بشر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
28.05.2024میر عبدالرحیم عزیزرقابت جهانی برای ساخت دوبارۀ شرق میانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
28.05.2024احمد فواد ارسلاباز سازی افغانستان و تصاحب ملکیت ها توسط قراردادی ها در امارات متحده عربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.05.2024عبدالباری جهانیمختصری در جواب محترم داکتر صاحب کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
27.05.2024فضل احمد افغاننامه کشاده عنوانی آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا در باره جواب ضد و نقیض شانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
26.05.2024محمد آصف فقیریقطره سرگردان، در عمق دریا برگردد تا آرام گیردآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
24.05.2024عبدالباری جهانیدر باره مسئله قتل امیر حبیب الله خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.05.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
24.05.2024محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست بی طرفی افغانستان (قسمت دوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.05.2024احمد فواد ارسلایک تحلیل در مورد حمله تروریستی در بامیان افغانستان عواقب و بهره‌ بردارانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.05.2024صلاح الدین سعیدیاظهارات اخیر جنرال میلر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
21.05.2024میر عبدالرحیم عزیزنتیجۀ مصیبت بار دور دوم انتخابات جعلی پارلمانی ایرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.05.2024محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست «بی طرفی» افغانستان! (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.05.2024احسان الله مایار خدا حافظ نود سال عزیزِ جان و روانم (قسمت اول)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
20.05.2024فدراسیون سازمانهای  پناهندگان  افغان در هالنداعلامیه: ائتلاف چهارحزب راستگرا در هالند و برنامهٔ سختگیرانه ‌ترین سیاست پناهندگیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
16.05.2024داؤد ملکیار نکاتی در مورد چند راپور تحقیقی و تبصرهٔ جناب ارسلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
16.05.2024ملالی موسی نظامپنجشیری خوب و پنجشیری بدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
16.05.2024محمد آصف فقیریجامعه دین زده چگونه است؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
15.05.2024احمد فواد ارسلادرجه اعتبار انگلیس ها بر امیر عبدالرحمان خان با امیر حبیب الله خان غیر قابل مقایسه استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.05.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( شلمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
15.05.2024محمد نعیم بارزپرسیده اند: جمهوریت، شاهی، یا حاکمیت های ایدئولوژیک کمونیستی و دینی؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
15.05.2024محمد اکبر یوسفیما نمی دانیم، ما حدس می زنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.05.2024عبدالباری جهانیمختصری به جواب مضمون اخیر محترم فواد ارسلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.05.2024میر عبدالرحیم عزیزانتیفدای امریکائی برای غزه: چه انتظاری بایست داشته باشیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
12.05.2024زمری کاسینظرم در قسمت نوشتهٔ محترم جهانی صاحب Conspiracy Theory آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
12.05.2024محمد آصف فقیریبعضی آفریده شده اند تا به بعضی خدمت کنندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
11.05.2024رحیم شنسبدر عقب این همه جنگ ها چه می گذرد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
100
3
11.05.2024صلاح الدین سعیدیګډوله او ...حاکمیتونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
10.05.2024زینب کبیربهارانه ترینآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
10.05.2024فـیصل محمدیادعای تداخل افغانها در بی ثباتی منطقه و حمایت از تروریزم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
10.05.2024عبدالباری جهانی Conspiracy Theory یا عقیده طرفداری از موجودیت دسیسهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
10.05.2024ارسالی :قاسم بازشهید داودخان سیاستمدار، مرد مدبر و دوراندیش بودآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
09.05.2024عبدالقیوم میرزادهدر بدخشان چه میگذرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
08.05.2024ملالی موسی نظامنظری به کتاب «پیر بغدادی» و موقف افغانستان در جوار هند برتانویآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
53
16
08.05.2024میر عبدالرحیم عزیزسیاست خارجی اضلاع متحده: نبود روشنائی جائی است که صلح در تاریکی می میردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.05.2024جان محمدنظرى بر روش املاى زبان درى (بخش پنجم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
200
7
08.05.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( نولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
08.05.2024الله محمدپرده نهم و دهم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.05.2024محمد داؤد مومندپیشنهاداتم عنوانی حکومت امارت اسلامی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.05.2024الله محمدپرده هشتم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.05.2024سيف قاضی زادهمعرفي مختصر کشور قطر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
05.05.2024الله محمدپرده هفتمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.05.2024محمد اکبر یوسفیاز یک غار به غار دیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
1 - 150بعدی