تاریخ امروز:


  
  
  
  
شمارش= 717
29.11.2022محمد داؤد مومندمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
29.11.2022زمری کاسیسویسhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/SW.png
29.11.2022A. Halim HakimiUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
29.11.2022A. Halim HakimiUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
29.11.2022لالپوروالمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
28.11.2022دوکتور محمد اکبر یوسفیآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
28.11.2022لالپوروالمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
28.11.2022Akhtar YusufiUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
28.11.2022عمر توخيسوېډن
28.11.2022دوکتور محمد اکبر یوسفیآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
1 - 10بعدی

  حبیب هوتکی: رویدادهای سیاسی در افغانستان 


  
  
  
28.11.2022زمری کاسیكشور بد ستاره
24.11.2022سلطان جان کلیوا لجنګ زرګری شیرو وشکر...
20.11.2022محمد شعیب مجددیشاعران آزاد در قفس از رابعه بلخی تا نادیا انجمن
20.11.2022زینب کبیروصف حالِ زن
05.11.2022زینب کبیرفرهنگ
01.11.2022لطیف ناظمیتـو مـیـروی
24.10.2022سلطان جان کلیوا لبی له مينې
24.10.2022زینب کبیرعشــق در قاموس من یعنی: به دلها آتشست
17.10.2022زمری کاسیدمرحوم مولوی صيب محمد یونس خالص بابا رحمه الله شعر
14.10.2022زینب کبیرجهانی بیخودی بر دوش و من ادراک می جویم
12.10.2022مهدی سهیلیدخترم با تو سخن می گویم
08.10.2022سلطان جان کلیوا لهــایــدروجـن
28.09.2022سلطان جان کلیوا لحالات ــ تغیــر
22.09.2022سلطان جان کلیوا لد ژوند خوند
19.09.2022زینب کبیرانتخاب منی
1 - 15بعدی
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
کلمۀ تهیج برانگیز روسی، تنفر برانگیخت
29.11.2022
آرشیف نویسنده
 
احسان الله مایار
احسان الله مایار
کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت ششم)
28.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
زمری کاسی
كشور بد ستاره
28.11.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
راسیزم قران و شمشیر هردو را بدست دارد
28.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
د استاد وروستۍ وینا شاګردانو ته
27.11.2022
آرشیف نویسنده
 
داؤد ملکیار
داؤد ملکیار
مکثی بر افترای عبدالله کاظم و اهانت به این نویسنده
25.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد ظاهر عزیز
محمد ظاهر عزیز
وزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت اول)
25.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
بصیر دهزاد
توضیحی بر خشونت و خشونت خانواده گی
25.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
صحبت «شپیگل» با ببرک کارمل
25.11.2022
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
خصایل مستعمره نشینی
24.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
جنګ زرګری شیرو وشکر...
24.11.2022
آرشیف نویسنده
 
شیر محمد ساپی
شیر محمد ساپی
د پښتو ژبې پر مصدر کره کتنه
23.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
میرویس مجتبی
سکینه کی بود؟
22.11.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
اثرات یک قطبی و چند قطبی نظام جهانی
22.11.2022
آرشیف نویسنده
 
میرعنایت الله سادات
میرعنایت الله سادات
حال و احوال سرزمین ما (مجموعۀ مقالات)
21.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
افسانه پردازی، در مورد مسموم ساختن میرهاشم خان
21.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
آیا حاکمیت طالبان تک قومی است؟
21.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد شعیب مجددی
محمد شعیب مجددی
شاعران آزاد در قفس از رابعه بلخی تا نادیا انجمن
20.11.2022
آرشیف نویسنده
 
زینب کبیر
زینب کبیر
وصف حالِ زن
20.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
بصیر دهزاد
حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگ
20.11.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
معما برسمیت شناختن حکومت طالبان؟
20.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
محمدآصف فقیری
روشن فکری دینی اعجاز قرآنی یا دین گریزی؟
20.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
نگاه کلی به مساله ملی و زبان در افغانستان
19.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
د زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ ته اړتیا
17.11.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
همه شمول چندگانه
17.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
مکث کوتاه بر «من اعلام جرم می نمایم»
17.11.2022
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
ترجَمۀ تحتُ اللفظ ــ آفتِ زبان
16.11.2022
آرشیف نویسنده
 
احسان الله مایار
احسان الله مایار
کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت پنجم)
16.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
علی شریعتی
قرآن! من شرمنده توام
16.11.2022
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالواحد سادات
میر عبدالواحد سادات
من اعلام جرم می‌نمایم
15.11.2022
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی عنایت شریف: برنامۀ رویداد 432 

 مؤسس و بنیانگذار وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری
 


  
  
  
  
  
  
  
29.11.2022محمد اکبر یوسفیکلمۀ تهیج برانگیز روسی، تنفر برانگیختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
28.11.2022زمری کاسیكشور بد ستارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
28.11.2022اختر محمد یوسفیراسیزم قران و شمشیر هردو را بدست داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.11.2022سلطان جان کلیوا لد استاد وروستۍ وینا شاګردانو ته آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.11.2022داؤد ملکیار مکثی بر افترای عبدالله کاظم و اهانت به این نویسندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
25.11.2022محمد ظاهر عزیزوزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
25.11.2022بصیر دهزادتوضیحی بر خشونت و خشونت خانواده گی آرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
200
35
25.11.2022محمد اکبر یوسفیصحبت «شپیگل» با ببرک کارملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.11.2022ف، هیرمندخصایل مستعمره نشینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
24.11.2022سلطان جان کلیوا لجنګ زرګری شیرو وشکر... آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2022شیر محمد ساپید پښتو ژبې پر مصدر کره کتنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
22.11.2022میرویس مجتبیسکینه کی بود؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
22.11.2022اختر محمد یوسفیاثرات یک قطبی و چند قطبی نظام جهانی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.11.2022میرعنایت الله ساداتحال و احوال سرزمین ما (مجموعۀ مقالات)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
21.11.2022محمد داؤد مومندافسانه پردازی، در مورد مسموم ساختن میرهاشم خان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.11.2022محمد اکبر یوسفیآیا حاکمیت طالبان تک قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.11.2022محمد شعیب مجددیشاعران آزاد در قفس از رابعه بلخی تا نادیا انجمنآرشیف نویسندهشعر و ادب
73
17
20.11.2022زینب کبیروصف حالِ زنآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
20.11.2022بصیر دهزاد حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.11.2022اختر محمد یوسفیمعما برسمیت شناختن حکومت طالبان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.11.2022محمدآصف فقیریروشن فکری دینی اعجاز قرآنی یا دین گریزی؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
19.11.2022محمد نعیم بارزنگاه کلی به مساله ملی و زبان در افغانستانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
8
7
17.11.2022محمد بشیر دودیالد زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ ته اړتیاآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.11.2022اختر محمد یوسفیهمه شمول چندگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.11.2022محمد اکبر یوسفیمکث کوتاه بر «من اعلام جرم می نمایم»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.11.2022خلیل الله معروفیترجَمۀ تحتُ اللفظ ــ آفتِ زبانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
16.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
16.11.2022علی شریعتیقرآن! من شرمنده توامآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
15.11.2022میر عبدالواحد ساداتمن اعلام جرم می‌نمایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
15.11.2022محمد اکبر یوسفیگفتمان ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2022اختر محمد یوسفیبرگه دو "تاریخ شفاهی" مصاحبه آقای حبیب هوتکی با امین فرهنگ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.11.2022ملالی موسی نظامآرزوی فیدرالیزم «تجزیه» خیال است و محال است و جنونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.11.2022محمد عارف عباسیاجلاس ۱۶ نومبر ماسکو، بحث بالای افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
14.11.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپااطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
13.11.2022نور احمد خالدیمعضلهٔ شعار فدرالیزم در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
12.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
11.11.2022محمد اکبر یوسفیزونده نبوک (Sündenbock)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2022محمد عارف عباسیولادمیر پوتین چه می اندیشد و چه طرحی او را اندر خیال؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
09.11.2022محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست که زیر نام فدرالیسم بین همسایه ها تقسیم شود (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
09.11.2022محمد داؤد مومندفروگذاشت های عمدی در مقالۀ داکتر صاحب کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
09.11.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری اتحادی آلمان سخت مداخله می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.11.2022شبنم امرخیلبعضی نکات اساسی بعد از 70سالگیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
08.11.2022ملالی موسی نظامافغانستان یکی از آسیب پذیر ترین ممالک از لحاظ تغییرات جوی می باشدآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
53
16
08.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.11.2022اختر محمد یوسفید لالهانه خوار اولس د ژوندون نکلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
06.11.2022محمد اکبر یوسفیما می دانیم، که پیروز می شویمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.11.2022زینب کبیرفرهنگآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
1 - 50بعدی