تاریخ امروز:


 برنامه صداي مردم با حبيب هوتكي 


  
  
  
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز او (۷) سین
20.03.2023محمد ظاهر عزیزنوروز و سال نو شما مبارک
20.03.2023سلطان جان کلیوا لنوی (۱۴۰۲ هـ ش) کال مو مُبارک
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز- نوی لمریز کال
21.03.2022انجمن فارونوروز باستانی را گرامی میداریم
21.03.2022محمد نسیم اسیر نوروز در وطن
20.03.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاجشن نوروز باستانی و سال نو را گرامی میداریم
20.03.2022محمد ظاهر عزیز  نوروز و سال نو شما مبارک
20.03.2022رحیم شنسبنوروز همه مبارک
09.03.2022محمد بشیر دودیالیادی از نوروز و سَمنَک
05.03.2022محمد بشیر دودیالنوی کال او د نوروز جشن
23.03.2021محمد ظاهر عزیز  نوروز و سال نو۱۴۰۰ شما مبارک
20.03.2021زمان ستانیزیحرام دانستن نوروز حرام است
20.03.2021محمد ظاهر عزیز  تحفهٔ بهار
20.03.2021انجمن حقوقدانان افغان در اروپانوروز باستان ، حلول سال نو و قرن نو را گرامى ميداريم !
1 - 15بعدی
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
آن، که شیشه در بغل دارد با کسی سنگ جنگی نمیکند
27.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
شناخت هاتف مختار از زن افغان
27.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
نفرین بر هر نوع خشونت
25.03.2023
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
د لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری وی
25.03.2023
آرشیف نویسنده
 
احمد آریا
احمد آریا
دو پهلویی ها
25.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
سخنان مرموز در تحت نام عریان
25.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
نسل دیگری و با فرهنگ دیگری؟
24.03.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
وهابیان څوک دي ( یوولسمه برخه)
24.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
نارنج، نارج ګل او د نارنج ګل مشاعره
24.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
آیا به ملت بودن و ناسیونالیزم نیاز است؟
24.03.2023
آرشیف نویسنده
 
شیر محمد ساپی
شیر محمد ساپی
د افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزئ
22.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
ظرفیت جوړولونه یا Capacity Building
22.03.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
وهابیان څوک دي ( لسمه برخه)
22.03.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
پیام تسلیت
22.03.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
فضل احمد افغان
تجلیل از سال نو و رمضان با عالم ای غم وه الم در مادروطن
21.03.2023
آرشیف نویسنده
 
زینب کبیر
زینب کبیر
لحظۀ وصل
21.03.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
وهابیان څوک دي ( نهمه برخه)
21.03.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
عبدالبصیر کاکړ
حرف فرزند در فراق مادرش
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
نوروز او (۷) سین
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
تصویر حقیقی افغانستان امروزی
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد ظاهر عزیز
محمد ظاهر عزیز
نوروز و سال نو شما مبارک
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
حکم دستگیری پوتین از سوی ICC
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
نوی (۱۴۰۲ هـ ش) کال مو مُبارک
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
نوروز- نوی لمریز کال
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
جنایتی شرم آور در آستانۀ تجلیل از سال نو هجرت حضرت پیغمبر
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
گیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیست
20.03.2023
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
د استاد حاجی محمد نوزادی په اکادمیک او ټولنیز شخصیت یو څو خبرې
17.03.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
مسکو بر افغانستان چنگ زد
17.03.2023
آرشیف نویسنده
 
زینب کبیر
زینب کبیر
ترجمانی
16.03.2023
آرشیف نویسنده
 
بنیاد فیاض
بنیاد فیاض
خاطرات قربانیان قیامهای ۳ حوت کابل و۲۴ حوت هرات، تابنده باد
16.03.2023
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 عنایت شریف: برنامۀ رویداد 449 

 مؤسس وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
27.03.2023خلیل الله معروفیآن، که شیشه در بغل دارد با کسی سنگ جنگی نمیکندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
27.03.2023محمد اکبر یوسفیشناخت هاتف مختار از زن افغانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.03.2023محمد نعیم بارزنفرین بر هر نوع خشونتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
25.03.2023سلطان جان کلیوا لد لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.03.2023احمد آریادو پهلویی هاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
106
34
25.03.2023محمد اکبر یوسفیسخنان مرموز در تحت نام عریانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.03.2023محمد داؤد مومندنسل دیگری و با فرهنگ دیگری؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
54
7
24.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.03.2023محمد بشیر دودیالنارنج، نارج ګل او د نارنج ګل مشاعرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
24.03.2023محمد اکبر یوسفیآیا به ملت بودن و ناسیونالیزم نیاز است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.03.2023شیر محمد ساپید افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزئآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
116
3
22.03.2023محمد بشیر دودیالظرفیت جوړولونه یا Capacity Buildingآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.03.2023خلیل الله معروفیپیام تسلیتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
21.03.2023فضل احمد افغانتجلیل از سال نو و رمضان با عالم ای غم وه الم در مادروطنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
21.03.2023زینب کبیرلحظۀ وصلآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
21.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( نهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
20.03.2023عبدالبصیر کاکړحرف فرزند در فراق مادرش آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز او (۷) سین آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
20.03.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی افغانستان امروزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.03.2023محمد ظاهر عزیزنوروز و سال نو شما مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
31
26
20.03.2023ف، هیرمندحکم دستگیری پوتین از سوی ICCآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
20.03.2023سلطان جان کلیوا لنوی (۱۴۰۲ هـ ش) کال مو مُبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز- نوی لمریز کال آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
20.03.2023ملالی موسی نظامجنایتی شرم آور در آستانۀ تجلیل از سال نو هجرت حضرت پیغمبرآرشیف نویسندهفاجعۀ قتل فرخنده
53
22
20.03.2023محمد اکبر یوسفیگیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2023سلطان جان کلیوا لد استاد حاجی محمد نوزادی په اکادمیک او ټولنیز شخصیت یو څو خبرېآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
45
34
17.03.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.03.2023زینب کبیرترجمانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
16.03.2023بنیاد فیاضخاطرات قربانیان قیامهای ۳ حوت کابل و۲۴ حوت هرات، تابنده بادآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
71
18
16.03.2023محمد بشیر دودیالد صرافیو او د کابل د شاهزاده سرای لنډه تاریخچهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
16.03.2023احمد آریاقبیله گرایی یک آفت اجتماعی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.03.2023محمد اکبر یوسفیهدف ازین فضول حرفی ها چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي (اتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.03.2023احمد آریاتنفر از واژه های اصیل زبان مردم دلیل بی فرهنگی استآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
11.03.2023محمد عارف عباسیآیا مشوره را قبول داریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
11.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( اوومه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
11.03.2023طارق ارسلایینقش زنان در رشد اقتصادی جوامع اسلامیآرشیف نویسندهمقام زن
16
6
11.03.2023محمد نعیم بارزتجلیل از روز جهانی زن و یادی از ما تم سرای زن افغانآرشیف نویسندهمقام زن
8
6
11.03.2023محمد اکبر یوسفیجنگ اول جهانی و اثرات ممکن آن بر آزادی زنان در آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023صلاح الدین سعیدیزعمایکه هیچ ګلی بر سر خانمها هم نه زده أندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.03.2023خلیل الله معروفیسوپرکار و تیزرفتار افغانستان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
09.03.2023محمد نعیم بارزنتیجۀ ترس از بحث آزاد، زیر نفوذ کشش های سنتی و مذهبیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
09.03.2023محمد نسیم اسیر روزخجسته زنآرشیف نویسندهمقام زن
7
6
08.03.2023ملالی موسی نظامبه مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زنآرشیف نویسندهمقام زن
53
6
08.03.2023زهرا اریبتو ای زنآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2023محمد ظاهر عزیزهشت مارچ، روز جهانی زن آرشیف نویسندهمقام زن
31
6
08.03.2023سلطان جان کلیوا لایا ښځه مستقل انسان دی؟آرشیف نویسندهمقام زن
45
6
08.03.2023فضل احمد افغانهشت مارچ روز بین المللی زن مبارکآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
08.03.2023محمد اکبر یوسفیهشت مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان، گرامی بادآرشیف نویسندهمقام زن
64
6
1 - 50بعدی