تاریخ امروز:


 غني تازه مرکه



 

  حبیب هوتکی: رویدادهای سیاسی در افغانستان



 


  
  
  
16.08.2022بصیر دهزادطالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت دوم)
15.08.2022بصیر دهزادطالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت اول)
12.05.2022میر عبدالواحد سادات تصمیم ضد کرامت انسانی و خلاف ارزشهای دینی ، قانونی ، ملی و تاریخی
09.05.2022میر عبدالواحد ساداتاز شمس النهار تا نشريه شريعت طالبان
18.04.2022عبدالقیوم میرزادهافکار طالبانی و جامعهٔ افغانی
14.04.2022انجمن فاروبازگشائی مکاتب دختران، خواست همه مردم افغانستان است
30.03.2022طارق ارسلاییآیا تحصیل دوشیزگان افغان قربانی اختلافات ذات البینی طالبان گردید
27.03.2022عبدالقیوم میرزادهپیامد های استبداد طالبی و منع تحصیل دختران
24.03.2022محمد ظاهر عزیز  امروز طالبان از حکم اسلام در جهت کسب تعلیم دختران افغان، سر پیچی کردند
13.02.2022میرعبدالرحیم عزیزبایدن مرتکب بی عدالتی خطرناکی علیه مردم افغانستان میشود
11.02.2022میرعبدالرحیم عزیزتحریم های امریکا علیه افغانستان می تواند مرگبارتر از 20 سال جنگ باشد
08.01.2022میرعبدالرحیم عزیزپیروزی طالبان بازی های سیاسی در آسیا را زیر و رو می کند
06.12.2021محمد عثمان تره کیعفو عمومی خائنین ملی: بخشایش از کیسه خلیفه !
29.11.2021محمد عارف عباسیتوقعات از طالبان امروز در پهنای صلح!
13.11.2021میرعبدالرحیم عزیزصلح در افغانستان دیگر ساخت امریکا نیست
1 - 15بعدی


اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
سائر نويسندگان
بصیر دهزاد
طالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت دوم)
16.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
تقبیح نادر شاه غازی به خاطر اعدام سقویان
15.08.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
زینب کبیر
کابلم در خون و دل می سوزد از فرط غمش
15.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د پېریانانو ښار
15.08.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
بصیر دهزاد
طالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت اول)
15.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالقیوم میرزاده
عبدالقیوم میرزاده
تبعات کشته شدن ایمن الظواهری
12.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوم)
12.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي د امریکا جګړه (لسمه او وروستۍ برخه)
10.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد عارف عباسی
محمد عارف عباسی
آیا می توان وطن فراموش کرد
09.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
با کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی می توان بود؟
08.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي د امریکا جګړه (۹)
08.08.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
زینب کبیر
تا بهار باید زیست
08.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي د امریکا جګړه (۸)
07.08.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
فضل ‌الرحمن فاضل
آرامگاه زینب کبری در کجاست
07.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي د امریکا جګړه (۷)
07.08.2022
آرشیف نویسنده
 
احسان الله مایار
احسان الله مایار
داستان زندگی یک خانوادۀ افغان (قسمت ششم و ختم)
05.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي د امریکا جګړه (۶)
05.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (پینځمه برخه)
05.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد عارف عباسی
محمد عارف عباسی
تکرار تاریخ، همگونی پناهندگی بن لادن
04.08.2022
آرشیف نویسنده
 
طارق ارسلایی
طارق ارسلایی
پیامد های قتل ایمن الظواهری
03.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي د امریکا جګړه (۵)
03.08.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
زینب کبیر
شیر و شکر
03.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (څلورمه برخه)
02.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي د امریکا جګړه (۴)
02.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
مقایسه طرز به قدرت رسیدن نادرخان و داؤد خان از نظر پرنسیپ مشروعیت
02.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد عارف عباسی
محمد عارف عباسی
قتل ایمن الظواهری
02.08.2022
آرشیف نویسنده
 
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
مقابله با دسایس پاکستان در واخان
02.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
گذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست
02.08.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد نسیم اسیر
محمد نسیم اسیر
خواب سنگین
01.08.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
په افغانستان کي د امریکا جګړه (۳)
01.08.2022
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی



 عنایت شریف: برنامۀ رویداد 417



 


 


  
  
  
  
  
  
  
16.08.2022بصیر دهزادطالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
200
47
15.08.2022محمد داؤد مومندتقبیح نادر شاه غازی به خاطر اعدام سقویانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.08.2022زینب کبیرکابلم در خون و دل می سوزد از فرط غمشآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
15.08.2022عبدالباری جهانید پېریانانو ښارآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
15.08.2022بصیر دهزادطالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت اول)آرشیف نویسندهطالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم (قسمت اول)
200
47
12.08.2022عبدالقیوم میرزادهتبعات کشته شدن ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
12.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (لسمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
09.08.2022محمد عارف عباسیآیا می توان وطن فراموش کردآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
28
34
08.08.2022محمد نعیم بارزبا کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی می توان بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۹)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.08.2022زینب کبیرتا بهار باید زیستآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
07.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۸)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.08.2022فضل ‌الرحمن فاضلآرامگاه زینب کبری در کجاستآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
07.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.08.2022احسان الله مایار داستان زندگی یک خانوادۀ افغان (قسمت ششم و ختم)آرشیف نویسندهطنز و داستان
47
13
05.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.08.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (پینځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
04.08.2022محمد عارف عباسیتکرار تاریخ، همگونی پناهندگی بن لادنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
03.08.2022طارق ارسلاییپیامد های قتل ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
03.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.08.2022زینب کبیرشیر و شکرآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
02.08.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
02.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
02.08.2022محمد داؤد مومندمقایسه طرز به قدرت رسیدن نادرخان و داؤد خان از نظر پرنسیپ مشروعیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.08.2022محمد عارف عباسیقتل ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
02.08.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپامقابله با دسایس پاکستان در واخان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
02.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.08.2022محمد نسیم اسیر خواب سنگینآرشیف نویسندهشعر و ادب
7
17
01.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.08.2022محمد عارف عباسیپروژۀ شاه و عروس شکر درهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
31.07.2022محمد عثمان تره کیدهلیز بحری به سوی خلیجآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
31.07.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.07.2022ایشرداسملگری نسرینآرشیف نویسندهطنز و داستان
200
13
29.07.2022رمضان بشردوستبه عنوان فاسدان جنگجوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
112
3
29.07.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.07.2022محمد بشیر دودیالد استاد ایوب لنډه پېژندنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
29.07.2022داؤد ملکیار استعمال نادرست کلمهٔ ترور به جای قتلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
27.07.2022عبدل قیوم۱۳۵۲د چنګاښ ۲۶ د بد مرغیو پیل وو (دریمه برخه)آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
26.07.2022محمد عارف عباسیدروغ های دیده درایانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
26.07.2022سلطان جان کلیوا لخیــالونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.07.2022عبدل قیوم۱۳۵۲د چنګاښ ۲۶ د بد مرغیو پیل وو(دوهمه برخه)آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
24.07.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاترور و قتل څارنوالان و قضات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
24.07.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (درېیمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
24.07.2022عبدل قیوم۱۳۵۲د چنګاښ ۲۶ د بد مرغیو پیل وو (لمړی برخه)آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
23.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۷)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.07.2022محمد نعیم بارزداؤد خان و کودتای 26 سرطان آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
8
30
21.07.2022داؤد ملکیار نکاتی چند دربارۀ شخص شماره ۲ در کودتای سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
21.07.2022ملالی موسی نظاممصاحبۀ داکتر حسن شرق با خانم نذیره کریمیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
21.07.2022احسان الله مایار داستان زندگی یک خانوادۀ افغان (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
47
4
1 - 50بعدی