تاریخ امروز:


  
  
  
  
شمارش= 422
03.03.2024احمد آریاجدیدامریکاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
02.03.2024محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
02.03.2024حسیب اللهجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
02.03.2024زمری کاسیجدیدچینhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/SW.png
02.03.2024الله محمدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
02.03.2024سیدهاشم سدیدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
02.03.2024رحمت دریاجدیدکابلhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/AF.png
02.03.2024محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
02.03.2024زمری کاسیجدیدچینhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/SW.png
02.03.2024حسیب اللهجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
02.03.2024سیدهاشم سدیدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
02.03.2024عبدالباری ( جمال)جدیدکانادا /FotoGallary/CountryIcons/CA.png
02.03.2024سیدهاشم سدیدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
02.03.2024سیدهاشم سدیدجدیدآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
01.03.2024حسیب اللهآلمانhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
1 - 15بعدی

 برنامه صداي مردم با حبيب هوتكي 
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
اعلیحضرت نادرشاه و پالیسی معارف او
03.03.2024
آرشیف نویسنده
 
سید هاشم سدید
سید هاشم سدید
او مردم دعا کنید که آمریکا را خدا اصلاح کند
03.03.2024
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
توافق ‌نامه دوحه باعث تضعیف حکومت پیشین افغانستان شد؟
03.03.2024
آرشیف نویسنده
 
داؤد ملکیار
داؤد ملکیار
سخنی چند با جناب حمید انوری، با دو نقل قول از استاد باختری
01.03.2024
آرشیف نویسنده
 
سيف قاضی زاده
سيف قاضی زاده
تجسم مجدد فضای جغرافيايي جهان (اوراسیا) (قسمت اول)
01.03.2024
آرشیف نویسنده
 
سید هاشم سدید
سید هاشم سدید
مانند آخوند ها دیکته نکنید، که خواسته نخواسته صلواة بفرستیم
01.03.2024
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
گریز شاعرانه
01.03.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
متأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت چهارم و آخر)
01.03.2024
آرشیف نویسنده
 
سید هاشم سدید
سید هاشم سدید
یادی از گفتگوئی با یک انسان نیک پندار
28.02.2024
آرشیف نویسنده
 
هاشم مهمند
هاشم مهمند
د پاکستان انتخابات
28.02.2024
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
غـــمِ ریش ــ طـــنزِ ریش
28.02.2024
آرشیف نویسنده
 
سید هاشم سدید
سید هاشم سدید
گفتگوی - دیالوگی - دو دوست (قسمت دوم)
28.02.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد آصف فقیری
محمد آصف فقیری
چیستی انسان در علوم انسانی افغانستان
28.02.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د فتوی په باره کي مختصر بحث (لسمه برخه)
28.02.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
متأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت سوم)
28.02.2024
آرشیف نویسنده
 
سید هاشم سدید
سید هاشم سدید
گفتگوی - دیالوگی - دو دوست
27.02.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد عثمان تره کی
محمد عثمان تره کی
دنجونو د تعلیم مذهبي، فرهنګي او سیاسې اړخونه
27.02.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
نقش اندیشه در انقلاب شکوهمند انگلستان
27.02.2024
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
چرا جناب سدید به خلط موضوع میپردازند؟؟؟
27.02.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
خان آقا سعید
اهمیت دولت ملی برای کشور
27.02.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
متأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت دوم)
27.02.2024
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
واقعیت گرائی، خویشتن داری و ملاحظه در سیاست خارجی امریکا ضرورت است
26.02.2024
آرشیف نویسنده
 
قاسم باز
قاسم باز
به یاوه سرایان و تهمت پردازان
25.02.2024
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
مشکلات املائی دری زبانان
25.02.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
متأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت اول)
25.02.2024
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
خان آقا سعید
دولت های ملی
23.02.2024
آرشیف نویسنده
 
انجمن فارو
انجمن فارو
بمناسبت ۴۵ مین سالروز قیام سوم حوت
23.02.2024
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
فولکور کې د میرزمانخان د غزواتو یادونه
22.02.2024
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د فتوی په باره کي مختصر بحث (نهمه برخه)
22.02.2024
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
نشست صلح برای ادامه جنگ در افغانستان؟
22.02.2024
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 سفر و چکر به ولایت کنر 

 مؤسس وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
03.03.2024عبدالباری جهانیاعلیحضرت نادرشاه و پالیسی معارف اوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.03.2024سید هاشم سدیداو مردم دعا کنید که آمریکا را خدا اصلاح کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024اختر محمد یوسفیتوافق ‌نامه دوحه باعث تضعیف حکومت پیشین افغانستان شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.03.2024داؤد ملکیار سخنی چند با جناب حمید انوری، با دو نقل قول از استاد باختریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
01.03.2024سيف قاضی زادهتجسم مجدد فضای جغرافيايي جهان (اوراسیا) (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
01.03.2024سید هاشم سدیدمانند آخوند ها دیکته نکنید، که خواسته نخواسته صلواة بفرستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
01.03.2024خلیل الله معروفیگریز شاعرانهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
01.03.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت چهارم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.02.2024سید هاشم سدیدیادی از گفتگوئی با یک انسان نیک پندارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024هاشم مهمندد پاکستان انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
28.02.2024خلیل الله معروفیغـــمِ ریش ــ طـــنزِ ریشآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
28.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
28.02.2024محمد آصف فقیریچیستی انسان در علوم انسانی افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
28.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.02.2024سید هاشم سدید گفتگوی - دیالوگی - دو دوستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
66
34
27.02.2024محمد عثمان تره کیدنجونو د تعلیم مذهبي، فرهنګي او سیاسې اړخونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.02.2024محمد نعیم بارزنقش اندیشه در انقلاب شکوهمند انگلستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
8
16
27.02.2024خلیل الله معروفیچرا جناب سدید به خلط موضوع میپردازند؟؟؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
27.02.2024خان آقا سعیداهمیت دولت ملی برای کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.02.2024میر عبدالرحیم عزیزواقعیت گرائی، خویشتن داری و ملاحظه در سیاست خارجی امریکا ضرورت استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.02.2024قاسم بازبه یاوه سرایان و تهمت پردازان آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
25.02.2024خلیل الله معروفیمشکلات املائی دری زبانان آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2024خان آقا سعیددولت های ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
23.02.2024انجمن فاروبمناسبت ۴۵ مین سالروز قیام سوم حوتآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
39
18
22.02.2024محمد بشیر دودیالفولکور کې د میرزمانخان د غزواتو یادونهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (نهمه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.02.2024اختر محمد یوسفینشست صلح برای ادامه جنگ در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.02.2024محمد آصف فقیریفلسفه سیاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
22.02.2024بصیر دهزادبمناسبت روز جهانی زبان مادریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
20.02.2024خلیل الله معروفیجمعبندی در زبان دری ــ قسمت اولآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
20.02.2024محمد بشیر دودیالزموږ یوه لویه ستونزه او دهغې حلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.02.2024محمد اکبر یوسفیخاطرۀ تلخ از کورس اکابرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
20.02.2024محمد آصف فقیرینزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان، نشست دوحه چگونست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
19.02.2024بصیر دهزادنکته نظر های پیرامون تدویر کنفرانس ۱۸ و ۱۹ فبروری دوحه در مورد افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.02.2024سلطان جان کلیوا للویه سیاسی تیر وتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.02.2024سيف قاضی زادهعلت سقوط جمهوري اسلامي افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
18.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (اتمه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
18.02.2024اختر محمد یوسفیسیاست شابلون دولتسازی و دموکراسی امریکا درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.02.2024محمد آصف فقیریحقوق سیاسی در حکومت همه شمول چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.02.2024سلطان جان کلیوا لزنځــیرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.02.2024ملالی موسی نظام۲۶دلو را باید روز ملی شکست و اخراج عساکر شوروی از افغانستان استقبال نماییمآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
53
21
15.02.2024احمد آریاهزاره جات، هزارجات، یا هزارستان؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
106
16
15.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.02.2024محمد آصف فقیریپول هفته وار به کجا خواهد انجامید؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
15.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (اوومه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.02.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپافراخوان بخاطر نجات أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
13.02.2024محمد آصف فقیریملت سازنده دولتستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.02.2024هاشم مهمندافغانستان، طالبان او نړیواله ټولنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
09.02.2024رحیم شنسبتبصره بر نوشتهء داود ملکیارآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
100
44
09.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
09.02.2024محمد داؤد مومندهزاره جات یا هزارستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
09.02.2024محمد آصف فقیریدانایی و آگاهیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
09.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت ۳۰)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.02.2024اختر محمد یوسفیعمال راسیزم ایتنیکی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۴)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
07.02.2024فضل احمد افغانمجمع فدرالیستان، مجمع قبرکنان ملت افغان و افغانستان اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.02.2024محمد عثمان تره کیمنازعه طالبان با ملل متحد در موضوع تعیین نماینده جدید آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.02.2024داؤد ملکیار در زیارتگاه مزار شریف چه کسی خفته است؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
06.02.2024محمد اکبر یوسفیقطعه های ما را بلند بازی کردیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.02.2024خان آقا  سعیدرعایت عدالت در نوشتار شرط مهم است(۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.02.2024محمد نعیم بارزفرهنگ پدیدۀ متجاوز نیست، تجاوز در ذات قدرت و سیاست استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
8
34
06.02.2024محمد آصف فقیریفهم نادرست از اسلام و نظم جهانیآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
04.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۲+۳)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
04.02.2024احمد آریافرهنگ چیست و تهاجم فرهنگی چیست؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
04.02.2024محمد آصف فقیریدیوانگی هوش آفرینآرشیف نویسندهشعر و ادب
111
17
04.02.2024خان آقا  سعیدرعایت عدالت در نوشتار شرط مهم استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
03.02.2024نجیب الله پتمنولې مسلمان هېوادونه بېوزلې دي؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024خلیل الله معروفیسیاهی با سفیدی نقش بنددآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
03.02.2024فرستنده: زمری کاسیشخصیت نام آور هزارستان فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024اختر محمد یوسفیابعاد سیاست دوگانه طالبان در افغانستان ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۱)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.02.2024هاشم مهمندد کنړ پر سیند د اوبو بند جوړول ولې مهم دي؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
94
34
02.02.2024محمد آصف فقیریهدف وسیله را توجه می کند – هدف چیست؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
31.01.2024انجمن فارونامهٔ سرگشاده به جنرال عاصم منیر لوی درستیز پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
31.01.2024سلطان جان کلیوا لد سپوږمۍ نندارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.01.2024اختر محمد یوسفیجگړیز شانتاژآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024محمد نعیم بارزکنفرانس قطر در انتظار، انعطاف پذیری از سوی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.01.2024احمد آریادری زدائی، کوششی در راستای عظمت طلبیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
30.01.2024اختر محمد یوسفیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و نهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.01.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی آموزشآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
30.01.2024محمد آصف فقیریچگونگی والی انتخابیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.01.2024سلطان جان کلیوا لهایکوآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.01.2024خلیل الله معروفیاصطلاح افغانستانی ــ حربۀ تهاجم فرهنگیِّ ایرانآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
27.01.2024محمد آصف فقیریچاره ناچار Necessary Evilآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
26.01.2024سيف قاضی زادهاهميت جيوپوليتيکي بحيره احمر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
26.01.2024سلطان جان کلیوا لد جاپانی ژبې د هایکویی شعر په پیروۍ یو څو ماتې ګوډېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.01.2024محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس مسلکی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.01.2024سلطان جان کلیوا لبنـیــادآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.01.2024احمد آریادر مورد حملۀ اسرائیل به غزهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.01.2024محمد عثمان تره کید پاچا خان او ګاندي سوله ایزه مبارزه په متضادو ژیوپولتیک بسترونو کېآرشیف نویسنده
61
22.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.01.2024محمد عثمان تره کیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
21.01.2024عبدالواحد حيدرىنگاهى به راپور سالانه وضيعت امنيتى افغانستان توسط وزير دفاع ملى محترم محمد يعقوب مجاهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2024بصیر دهزادسیاست کنونی ملیتاریزیم ناتو-آمریکا، ثبوتی بر تیوری های کلاسیک امپریالیزمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2024اختر محمد یوسفینقش شیطانی کمر بند سبز در آسیاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.01.2024محمد آصف فقیریچندی در سیرت امام اعظمآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
20.01.2024ملالی موسی نظامگفتگوی ارزشمند و آموزندۀ دو مطبوعاتی ملی گراآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
18.01.2024هاشم مهمندپه افغانستان کې نوې لویه پانګونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
18.01.2024سلطان جان کلیوا لزخـميآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.01.2024فضل احمد افغانپیش بینی یک جنرال انگلیس از تجاوز نظامی قدرت بیرونی به افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.01.2024محمد اکبر یوسفیافغانستان - آخرین دیدارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.01.2024محمد آصف فقیریاز رابطه ملت دولت، ملیت پدیدار می شود – آیا ملیت ما افغان نیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
16.01.2024اختر محمد یوسفیدوری ازجنگ وخونریزی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.01.2024سلیم سالم صوفی غالم نبی عشقری آرشیف نویسنده
200
14.01.2024عبدالله آوامعرفی استاد غوث محمد عسکرزادهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
14.01.2024محمد اکبر یوسفیدانستن و مطلع بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.01.2024سلطان جان کلیوا لشــاعـرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.01.2024عبدالقیوم میرزادهپهلوانی شرق و غرب در افغانستانِ خسته از جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.01.2024محمد آصف فقیرینادان را از هر طرف که نوشت نادان استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
12.01.2024محمد نعیم بارزبه مناسبت 6 جدی نخستین سرود شکست ارتش سرخ در افغانستانآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
8
9
11.01.2024محمد داؤد مومندبهار زود گذر دیمکراسی شاه محمود خان غازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.01.2024خان آقا سعیدحقایق تاریخی که مردمان کلان سن اکثریت اطلاع دارند (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.01.2024اختر محمد یوسفیافغانستان د طالبانو د اسلامی امارت په نوم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.01.2024محمد اکبر یوسفیکودتای ۱۹۷۳م در افغانستان و اوضاع بین المللی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.01.2024محمد آصف فقیریتقابل و مترادف بودن تعصب و رادیکال در چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.01.2024سيف قاضی زادهمديريت منابع آب، حوضه آبگير دريا کابل آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
109
16
10.01.2024خان آقا  سعیدحقایق تاریخی که مردمان کلان سن اکثریت اطلاع دارندآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
200
12
10.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.01.2024خلیل الله معروفیاستاد علّامه، صلاح الدین خان سلجوقیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
09.01.2024محمد نعیم بارزنقد و بررسی دومین نوشته محترم دوکتور تره کی، زیر عنوان « پاسخ به چند سوال » !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.01.2024عبدالباری جهانید مُلایانو ټولی خبري به منو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.01.2024خلیل الله معروفیواضع اصلیِّ اصطلاح منحوسِ افغانستانیآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
07.01.2024احمد آریادانستن شان به هیچ وجه خالی از مفاد نیستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
07.01.2024اختر محمد یوسفیافسانه سازی کامل‌ترین حد تقوا استخبارات؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.01.2024عبدالقیوم میرزادهخارجیان معضلات ما را حل نمی کنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
07.01.2024محمد اکبر یوسفیاروپا باید به اعراب اسلحه تحویل دهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.01.2024محمد آصف فقیریغرب و پاکستان ۱۹۴۷ + افغانستان و طالبان کنونی = تهاجم استخباراتی آمریکا در شرق!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.01.2024ملالی موسی نظامپافشاری برای تحریف اذهان هموطنانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
05.01.2024ف، هیرمندنگرش شتابزده به ابعاد تحلیل سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
05.01.2024عبدالباری جهانیله طالبانو سره ستونزيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.01.2024احمد آریامکثِ کوتاه و مکثی کوتاه و فراتر از آنهاآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
106
7
05.01.2024سلطان جان کلیوا لد طالبانو د حکومت په مخ کی پرتی ستونزی به څنګه حل شی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.01.2024فضل احمد افغانسردار محمد داوود با دور بینایی وسیع به مادر وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.01.2024محمد آصف فقیریمرز گذاری دقیق حقوق فرهنگی و حقوق سیاسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.01.2024عبدالباری جهانیمکث کوتاه بر « مکثی کوتاه بر عنوان قلمروی اسلام از نګاه اندیشمندان غربی»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.01.2024خلیل الله معروفیسال ۲۰۲۴ به خیرِ مظلومانِ جهان بادآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
38
26
01.01.2024محمد عثمان تره کیطالبان در رد قطعه نامه شورای امنیت به خطا رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.01.2024احمد آریامکثی کوتاه بر عنوان «قلمروی اسلام از نگاه اندیشمندان غربی»آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
106
44
01.01.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپاپیام هیأت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۴ مآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
35
26
01.01.2024سلطان جان کلیوا لبیا هم کال نوی کیږیآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
31.12.2023فضل احمد افغانسال نو ۲۰۲۴ مبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
200
26
30.12.2023محمد عثمان تره کیرای ممتنع روسیه و چین به قطعه نامه اخیر شورای امنیت به چه معنا است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.12.2023خلیل الله معروفیگوشه ای از مشکل هـ و یآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
30.12.2023محمد داؤد مومندد بیړا، بابولالی او ثقافتی فقرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
30.12.2023احمد آریااصلِ گپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
1 - 150بعدی