تاریخ امروز:


  
  
  
  
شمارش= 586
06.06.2023Hazarzbek TajiashtunجدیدUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
06.06.2023ع و حيدرىجدیدسدني /FotoGallary/CountryIcons/AUS.png
04.06.2023پاچاکليفورنيا - امريکاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
03.06.2023Hazarzbek TajiashtunUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
03.06.2023 خلیل الله معروفی جرمنیhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
03.06.2023ع واحد حیدریسدنی استرالیا/FotoGallary/CountryIcons/AUS.png
02.06.2023Hazarzbek TajiashtunUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
01.06.2023محمد داؤد مومندمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
31.05.2023Hazarzbek TajiashtunUSAhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.PNG
30.05.2023زمری کاسیسویسhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/SW.png
1 - 10بعدی


 برنامه صداي مردم با حبيب هوتكي 
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
شیر محمد ساپی
شیر محمد ساپی
فلسـفـۀ زنـده گي ـ 3
07.06.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
مشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره اداره
05.06.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
فضل احمد افغان
زن مهد اسلام به سوی ثریا
05.06.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
اعتبار و استنادِ کتبِ تأریخ
04.06.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
سید منتظرشاه هاشمي
وډي سر
04.06.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
این جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش اول)
04.06.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
طالبان، پوز ایران را به خاک مالید
31.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد عارف عباسی
محمد عارف عباسی
ایران اندر چه خیالی است
30.05.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
اول کابلجان؛ و بعد از کابلجان
29.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
دا وطن به خراسان نشی
29.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
بفرمائید دوست عزیز روی خط هستید
29.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
د پښتو ژبې ورځ
29.05.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
سید منتظرشاه هاشمي
د خاورو پاړ
27.05.2023
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
زوی او مور
26.05.2023
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
نکاتی در بحث آب دریای هلمند(هیرمند)
25.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
بحران آب، اینجا وطن ماست
24.05.2023
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
د ملی ګټو د تامین په برخه کی د طالبانو دریځ
24.05.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
سید منتظرشاه هاشمي
پرهر
24.05.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
 استقالل – خپلواکی
ناشناس را بگذارید، ناشناس بماند
23.05.2023
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
بی وجدانی ربانی تکرار میشود
23.05.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
فارسی سازی و عربی زدائی
23.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
تیراس( terrace) تراسبندي او له تیراس څخه ګټه اخیستل
23.05.2023
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
محمد آصف فقیری
فرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستان
23.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد بشیر دودیال
محمد بشیر دودیال
سخنی با جوانان رشید وطن
21.05.2023
آرشیف نویسنده
 
شیر محمد ساپی
شیر محمد ساپی
فلسـفـۀ زنـده گي ـ 2
20.05.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالصبور صافی
عبدالصبور صافی
اوبه که نن مهارنشي سبا ناوخته ده
20.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
سخن چند با شفیع عیار
20.05.2023
آرشیف نویسنده
 
خلیل الله معروفی
خلیل الله معروفی
آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری
17.05.2023
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
سفر صدر اعظم قطر به قندهار
17.05.2023
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
در افغانستان نهضتی بنام مشروطیت داشته ایم
16.05.2023
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 عنایت شریف: برنامۀ رویداد 457 

 مؤسس وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
07.06.2023شیر محمد ساپیفلسـفـۀ زنـده گي ـ 3آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
116
34
05.06.2023محمد بشیر دودیالمشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره ادارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
05.06.2023فضل احمد افغانزن مهد اسلام به سوی ثریاآرشیف نویسندهمقام زن
200
6
04.06.2023خلیل الله معروفیاعتبار و استنادِ کتبِ تأریخآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
04.06.2023سید منتظرشاه هاشميوډي سرآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
04.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.05.2023محمد داؤد مومندطالبان، پوز ایران را به خاک مالیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.05.2023محمد عارف عباسیایران اندر چه خیالی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
29.05.2023خلیل الله معروفیاول کابلجان؛ و بعد از کابلجان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
29.05.2023محمد داؤد مومنددا وطن به خراسان نشیآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
29.05.2023محمد اکبر یوسفیبفرمائید دوست عزیز روی خط هستیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.05.2023محمد بشیر دودیالد پښتو ژبې ورځآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
27.05.2023سید منتظرشاه هاشميد خاورو پاړآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
26.05.2023سلطان جان کلیوا لزوی او مورآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.05.2023ف، هیرمندنکاتی در بحث آب دریای هلمند(هیرمند)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
24.05.2023محمد اکبر یوسفیبحران آب، اینجا وطن ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.05.2023سلطان جان کلیوا لد ملی ګټو د تامین په برخه کی د طالبانو دریځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
24.05.2023سید منتظرشاه هاشميپرهرآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
23.05.2023 استقالل – خپلواکیناشناس را بگذارید، ناشناس بماندآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
23.05.2023میر عبدالرحیم عزیزبی وجدانی ربانی تکرار میشودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.05.2023خلیل الله معروفیفارسی سازی و عربی زدائیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.05.2023محمد بشیر دودیالتیراس( terrace) تراسبندي او له تیراس څخه ګټه اخیستلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.05.2023محمد آصف فقیریفرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.05.2023محمد بشیر دودیالسخنی با جوانان رشید وطنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
119
34
20.05.2023شیر محمد ساپیفلسـفـۀ زنـده گي ـ 2آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
116
34
20.05.2023عبدالصبور صافیاوبه که نن مهارنشي سبا ناوخته دهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
25
16
20.05.2023محمد اکبر یوسفیسخن چند با شفیع عیارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
17.05.2023خلیل الله معروفیآنچه خوبان همه دارند، تو تنها داریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
17.05.2023محمد نعیم بارزسفر صدر اعظم قطر به قندهارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.05.2023عبدالباری جهانیدر افغانستان نهضتی بنام مشروطیت داشته ایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
16.05.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیګراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.05.2023خلیل الله معروفیتذکراتی خدمت هیئت همکاران قاموس کبیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
15.05.2023میر عبدالواحد ساداتآنکه دایم هوس سوختن ما دارد !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
14.05.2023زینب کبیرمادرمآرشیف نویسندهمقام مــادر
105
23
14.05.2023فضل احمد افغان۱۴می روز خجسته مادر در سایه امارت طالبانآرشیف نویسندهمقام مــادر
200
23
13.05.2023محمد عارف عباسیآیا پاکستان را راه بیرون رفت از این بحران است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
12.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوازدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.05.2023خلیل الله معروفیترکیبات پُرظرافتِ عامیانۀ کابلی(قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
08.05.2023عبدالباری جهانیمیراجان او قلندرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
08.05.2023سید منتظرشاه هاشميپلمهآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
08.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.05.2023شیر محمد ساپیفلسفه زندگی آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
116
34
05.05.2023محمد آصف فقیریجستاری پدیده های صلح در مبانی عدالت اجتماعی أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.05.2023خلیل الله معروفیبهترین کلاهِ پکول بر سر کیستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
03.05.2023محمد اکبر یوسفیقیام نظامی 57آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.05.2023محمد نعیم بارزضرورت شناخت و اهمیت درک فلسفه (قسمت سوم )آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
8
16
03.05.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان اوسنی وضعیت، پانګونه او پروژېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
03.05.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه انجمن حقوقدانان در ارتباط جلسه دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.04.2023داؤد ملکیار کوشش پرچمی ها برای تحریف حقایقآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
30.04.2023محمد آصف فقیریجبهه مقاومت پسا ۲۰۲۱ در مسیر منفور و مقبول بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
1 - 50بعدی