تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 24
16.02.2023ملالی موسی نظام۲۶ دلو روزی که ملت افغان اتحاد شوروی را شکست قطعی دادآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
53
21
16.02.2020بنیاد حقوق قربانیانشکست قشون سرخ شورویآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
200
21
15.02.2020محمد عارف عباسیخروج اردوی مضمحل شوروی از افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
28
21
15.02.2020محمد نسیم اسیر شکست شوروی و خروج قشون سرخ از افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
7
21
15.02.2020ولی احمد نوری پانزدهم فروری/ 26 دلو شکست قشون سرخ شوروی در افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
58
21
15.02.2020ملالی موسی نظام۲۶ دلو روزی که ملت افغان باید آزادی مجدد را برگزار نمایدآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
53
21
15.02.2020صدای امریکاخروج شوروی و خروج احتمالی امریکاآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
93
21
17.02.2019خلیل الله معروفیسی سال پس از شکستآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
38
21
16.02.2019محمد نسیم اسیر خـوان یغماآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
7
21
15.02.2019ولی احمد نوری پانزدهم فروری شکست قشون سرخ شوروی در افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
58
21
15.02.2019محمد عزیز عزیزی26 دلو سالروز شکست اتحاد شوروی در افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
87
21
20.02.2018محمد عارف عباسیشکست و خروج شوروی از کشورما استقلال دوم افغانستان استآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
28
21
15.02.2018ملالی موسی نظام۲۶دلو، خروج خفت بار اردوی شوروی از افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
53
21
15.02.2018محمد نذیر تنویرپیروزی خون بر شمشیرآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
10
21
15.02.2018محمد نسیم اسیر ۲۶ دلو، روز خروج قشون سرخ از افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
7
21
15.02.2018ولی احمد نوری 26 دلو روز شکست شوروی در افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
58
21
15.02.2018محمد عارف عباسی۲۶ دلو، پر افتخار ترین روز تأریخ میهنآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
28
21
15.02.2018حمید انوری فرار متجاوزان از افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
5
21
29.12.2016محمد نعیم بارزسرود شکست قشون سرخ!آرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
8
21
18.02.2016ولی احمد نوری خروج قشون خون آشام اتحاد شورویآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
58
21
17.02.2016محمد نسیم اسیر 26 دلو، روز خروج قشون سرخ از افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
7
21
16.02.2016محمد عارف عباسی26 دلو، پر افتخار ترین روز تأریخ میهن عزیزآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
28
21
15.02.2016ملالی موسی نظام۲۶ دلو، روزی که شوروی با شکست فاحش خاک افغانستان را ترک گفتآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
53
21
15.02.2016حمید انوری فرار متجاوزان از افغانستانآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
5
21