تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 4107
27.03.2023محمد اکبر یوسفیشناخت هاتف مختار از زن افغانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.03.2023محمد نعیم بارزنفرین بر هر نوع خشونتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
25.03.2023سلطان جان کلیوا لد لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.03.2023محمد اکبر یوسفیسخنان مرموز در تحت نام عریانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.03.2023محمد اکبر یوسفیآیا به ملت بودن و ناسیونالیزم نیاز است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.03.2023شیر محمد ساپید افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزئآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
116
3
20.03.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی افغانستان امروزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.03.2023ف، هیرمندحکم دستگیری پوتین از سوی ICCآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
20.03.2023محمد اکبر یوسفیگیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.03.2023احمد آریاقبیله گرایی یک آفت اجتماعی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.03.2023محمد اکبر یوسفیهدف ازین فضول حرفی ها چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023محمد عارف عباسیآیا مشوره را قبول داریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
11.03.2023محمد اکبر یوسفیجنگ اول جهانی و اثرات ممکن آن بر آزادی زنان در آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023صلاح الدین سعیدیزعمایکه هیچ ګلی بر سر خانمها هم نه زده أندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.03.2023محمد نعیم بارزنتیجۀ ترس از بحث آزاد، زیر نفوذ کشش های سنتی و مذهبیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
06.03.2023جلیل غنیرسالت ژورنالیزم متعهد در یک جامعه ی بستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
05.03.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیست بزرگ قاره آسیا، داکتر عبدالرحیم احمد سوکارنو آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.03.2023محمد عارف عباسیزلمی خلیل زاد عامل واقعی مصایب کنونی وطنمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
04.03.2023محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.03.2023محمد اکبر یوسفیهر چه از حد بگذرد، رسوا شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.03.2023احمد آریاوحدت ملی، یا سوال ملیت هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
27.02.2023محمد نعیم بارزافغانستان آبستن یک جنگ ویرانگر دیگریستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.02.2023محمد عارف عباسیبیش از این ملت افغان را جزا نه دهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
27.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2023احمد آریامجاهدین تریاکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک ديآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.02.2023ملالی موسی نظاممختصری در زمینۀ کتاب افغانستان، خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
21.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
21.02.2023احمد آریاضد منافع ملی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
20.02.2023میرعنایت الله ساداتتحقق وحدت ملی پیش شرط همۀ آرمانهای ملی ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
20.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد» (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.02.2023عبدالباری جهانید افغانستان مسله د حل لاره لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.02.2023محمد اکبر یوسفیمکث مختصر بر: ما چه می نویسیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.02.2023محمد عثمان تره کیگپ آخر و اعلام پایان بحثآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
18.02.2023بروس ریچاردسنافغانستان: خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.02.2023احمد آریاهیولای طالبان چطور بوجود آمدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.02.2023احمد آریاناسیونالیزم تفکر مطلقا ضد فاشیستی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
13.02.2023محمد داؤد مومندسرطان ذهنی و بطنی، دیماگوگ های ضد پشتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.02.2023ملالی موسی نظامآقای روستار تره کی، عمریست که یک تنه بر ناحق میجنگیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
13.02.2023ف، هیرمندنکاتی پیرامون جامعه شناسی جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
13.02.2023اختر محمد یوسفید افغانانو د خوبونو او خیالانو ناروا کاروان چیری ځیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.02.2023محمد عثمان تره کید ملالې موسی نظام یو اړخیز قضاوتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.02.2023محمد اکبر یوسفی مکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.02.2023محمد فقیرننګرهار ولس او طبیعی بډاینه یېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
12.02.2023صلاح الدین سعیدیادامهٔ سیاستهای ناکامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.02.2023ملالی موسی نظامجناب داکتر صاحب حقوق، مجاهدین ملی به کشتار دیگری پرداختندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
10.02.2023محمد نعیم بارزآقای دوکتور عثمان تره کی، هوشدار شما به طالبان بی ثمر استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
10.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.02.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی آینه افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.02.2023عبدالقیوم میرزادهوظایف ما در وضع کنونی کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.02.2023اختر محمد یوسفیمیراث خواران شوم علیه افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.02.2023ملالی موسی نظاممنع تحصیل و کار دختران و زنان جزئی از فرهنگ پشتون هاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
03.02.2023احمد آریاتیوکراسی (حکومت دین)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
01.02.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث با محترم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.02.2023محمد نعیم بارزفدرالیزم طلب در افغانستان یعنی اعلام تجزیه و آغاز جنگ داخلی نافرجام!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
01.02.2023احمد آریاآیا در جامعه دلخواه طالبان - که هیچ زنی در آن نیست، مثل همیشه زندگی خواهیم کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
31.01.2023احمد آریادر پاسخ به مکثی بر نوشتۀ احمد آریا به قلم محمد داود مومندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
30.01.2023محمد عثمان تره کیتبصره کوتاه به نوشته پُر محتوای محترم مایارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.01.2023محمد داؤد مومندمکثی بر نوشتۀ شاغلی محترم احمد آریاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.01.2023الله محمد بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.01.2023احسان الله مایار ضرر اشتباه طالبان به مراتب کمتر از ضرر سقوط حاکمیت طالبان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
29.01.2023عبدالباری جهانیتبصره بر مضمون اخیر محترم داکتر صاحب تره کیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
28.01.2023احمد آریاامارت اسلامی طالبان، غده سرطانی ای که باید آنرا از ریشه برکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
27.01.2023محمد عثمان تره کیطالبان در نیمه راه سنت و مدرنیتهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.01.2023محمد نعیم بارزتا جامعه به آگاهی لازم نرسد از صلح و امنیت خبری نخواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.01.2023اختر محمد یوسفیچرا رهبران طالبان دولت و قانون را در افغانستان نمی پذیرندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.01.2023احمد آریاچین معادن افغانستان را به غارت می بردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
24.01.2023عبدالباری جهانیما چه مینویسیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.01.2023اختر محمد یوسفیدفاع از افراطیت مذهبی طالبان راسیزم است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.01.2023محمد عثمان تره کیسقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2023میر عبدالرحیم عزیزازدواج جنگ و فضیلتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.01.2023احمد آریادر پاسخ به اعظم سیستانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
20.01.2023احسان الله مایار آیا به حاشیه کشانیدن گروه طالبان افراطی باعث بی ثباتی مجدد در افغانستان نخواهد شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
20.01.2023صلاح الدین سعیدیرول کشندهٔ پاکستان در شکست آمریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.01.2023اختر محمد یوسفیبار ملامتی اینهمه فجایع درافغانستان بدوش کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.01.2023اختر محمد یوسفیاثرات منفی تجاوز با سیاستهای دوگانه و چندگانه بیگانگان درافغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.01.2023محمد عثمان تره کیضرورت به حاشیه کشانیدن گروه افراطی در رهبری طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
16.01.2023محمد داؤد مومندادعای فرهنگی بودن، زیر نقاب بی فرهنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.01.2023داؤد ملکیار جواب اعظم سیستانی چه می باشد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
15.01.2023انجنیر فضل احمد افغانمسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023فرستنده: زمری کاسیبریده‌یی از جستار چهارم کتاب شیخ برصیصاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023اختر محمد یوسفیجنگ در افغانستان را کیها بزخم ناسور مبدل کردندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.01.2023اختر محمد یوسفیاز برکت جهاد فی السبیل الله صدیق چکری با لندن رفته بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.01.2023جلیل غنیآیا تطبیق موافقتنامه ی دوحه حتمی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
09.01.2023نور احمد خالدیخود کشی با شعار های سیاسی تخیلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
07.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی ضمایم قسمت دوم (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.01.2023اختر محمد یوسفیاسم این طالبان، اسم جعلیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.01.2023محمد اکبر یوسفیتبلیغات گمراه کنندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.01.2023صلاح الدین سعیدیمشکلات، معضلات و مواضع ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.01.2023محمد داؤد مومندتوضیحی پیرامون ارشادات علماءآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
04.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.01.2023محمد اکبر یوسفیسخنان کوتاه به آدرس وزیر و سخنگویشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.01.2023اختر محمد یوسفیاقتدار طالبان در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.01.2023محمد اکبر یوسفیشناخت طالب چه نتیجه خواهد داشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.12.2022محمد نعیم بارزحرکت سیاسی آگاهانه زن و مرد ایران، در جهت سقوط رژیم آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.12.2022اختر محمد یوسفید مادی او معنوی زیانونو توپیر څه دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.12.2022عبدالباری جهانیآیا طالبان ریښتوني اسلام پلی کويآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.12.2022محمد بشیر دودیالوضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
28.12.2022میر عبدالواحد ساداتطالبانیزیم ناقض حقوق و آزادی مردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
27.12.2022محمد اکبر یوسفیبنیادگرائی اسلامی، گمراهی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.12.2022فضل احمد افغانشب یلدای مادروطن ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2022اختر محمد یوسفیچرا طالبان وحشت و جنایت را دین تعریف میکنند آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.12.2022عبدالقیوم میرزادهممنوعیت تحصیل زنان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
22.12.2022عبدالباری جهانید اسلامي امارت مشرانو ته دوهم پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
21.12.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری یک جمهوری استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.12.2022میر عبدالواحد ساداتنقض قانون اساسی و شکست نظام جمهوری آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
19.12.2022محمد بشیر دودیالتکنوکراتان او تخصصواکيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
19.12.2022محمد داؤد مومندقهرمانی شاه محمود غازی و خیانت دروازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.12.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاراه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
18.12.2022اختر محمد یوسفینقش سیاست امریکا در قبال افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.12.2022محمد بشیر دودیالشاهی او مشروطه شاهیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
15.12.2022محمد نعیم بارزملت خوب دولت بد وجود نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
15.12.2022محمد اکبر یوسفیجنگ سوړ سو، مریي تود سوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.12.2022انجمن فاروافغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
13.12.2022محمد عثمان تره کیآیا طالبان د یو جنګي دلې څخه د مدرنې حکومتولي په ځواک د بدلون وړتیا لري آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
13.12.2022محمد ظاهر عزیزوزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
12.12.2022محمد بشیر دودیالفدرال، فدرالی دولت او حکومتی نظامونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
11.12.2022میر عبدالرحیم عزیزعقد معاهدۀ مخفی بین احمد مسعود و تاجیکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
11.12.2022اختر محمد یوسفیامارت اسلامی طالبان در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.12.2022محمد اکبر یوسفیانجام این وحشت چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2022محمد عارف عباسیبشنو از دل پر خون قلم چون حکایت می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
09.12.2022سلطان جان کلیوا لد عجایبو وطن آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.12.2022اختر محمد یوسفیفاشیزم طالبان اینبار از فراه سرکشیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.12.2022محمد اکبر یوسفیبر ارزشهای کلتوری، دولت اعمار شده نمی تواندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.12.2022اختر محمد یوسفیدو حمله به اهداف غیرمعمول در کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.12.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سرور دانشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.12.2022محمد آصف فقیری شفافیت انتخابات پایداری جمهوریت- بایسته آن در نظام آینده انتخاباتی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022بی بی سیدرباره افغان خوانده شدن شهروندان افغانستان باید دوباره بحث شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022محمد اکبر یوسفیافغان ها اتفاق نموده اند که اتفاق نکنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.12.2022امین کاوهروز نخست نشست امنیتی هراتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022اختر محمد یوسفیخائنین ملی دیگر از افغانستان ویران چه میخواهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.11.2022محمد اکبر یوسفیکلمۀ تهیج برانگیز روسی، تنفر برانگیختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.11.2022اختر محمد یوسفیراسیزم قران و شمشیر هردو را بدست داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.11.2022سلطان جان کلیوا لد استاد وروستۍ وینا شاګردانو ته آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.11.2022داؤد ملکیار مکثی بر افترای عبدالله کاظم و اهانت به این نویسندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
25.11.2022محمد ظاهر عزیزوزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
25.11.2022محمد اکبر یوسفیصحبت «شپیگل» با ببرک کارملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.11.2022ف، هیرمندخصایل مستعمره نشینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.11.2022اختر محمد یوسفیاثرات یک قطبی و چند قطبی نظام جهانی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.11.2022میرعنایت الله ساداتحال و احوال سرزمین ما (مجموعۀ مقالات)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
21.11.2022محمد داؤد مومندافسانه پردازی، در مورد مسموم ساختن میرهاشم خان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.11.2022محمد اکبر یوسفیآیا حاکمیت طالبان تک قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.11.2022بصیر دهزاد حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.11.2022اختر محمد یوسفیمعما برسمیت شناختن حکومت طالبان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.11.2022اختر محمد یوسفیهمه شمول چندگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.11.2022محمد اکبر یوسفیمکث کوتاه بر «من اعلام جرم می نمایم»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2022میر عبدالواحد ساداتمن اعلام جرم می‌نمایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
15.11.2022محمد اکبر یوسفیگفتمان ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2022اختر محمد یوسفیبرگه دو "تاریخ شفاهی" مصاحبه آقای حبیب هوتکی با امین فرهنگ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.11.2022ملالی موسی نظامآرزوی فیدرالیزم «تجزیه» خیال است و محال است و جنونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.11.2022محمد عارف عباسیاجلاس ۱۶ نومبر ماسکو، بحث بالای افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
13.11.2022نور احمد خالدیمعضلهٔ شعار فدرالیزم در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
11.11.2022محمد اکبر یوسفیزونده نبوک (Sündenbock)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2022محمد عارف عباسیولادمیر پوتین چه می اندیشد و چه طرحی او را اندر خیال؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
09.11.2022محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست که زیر نام فدرالیسم بین همسایه ها تقسیم شود (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
09.11.2022محمد داؤد مومندفروگذاشت های عمدی در مقالۀ داکتر صاحب کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.11.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری اتحادی آلمان سخت مداخله می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.11.2022اختر محمد یوسفید لالهانه خوار اولس د ژوندون نکلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.11.2022محمد اکبر یوسفیما می دانیم، که پیروز می شویمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.11.2022محمد اکبر یوسفیما باید اعتیاد انتقام جوئی را دفن کنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.11.2022محمد عثمان تره کید افغانستان او امریکا د استخباراتی غوندې آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.11.2022جلیل غنیسربازان خوشبختیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
02.11.2022اختر محمد یوسفیگلبدین با اعتراضات خود علیه طالبان بدنبال چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
31.10.2022محمد اکبر یوسفیاسلامیزم و راسیزم مسعود، در خیانت به طفلی پسرش هم رحم نکردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.10.2022اختر محمد یوسفیگردش در دائره شیطانی بازهم محکوم بشکست استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.10.2022محمد نعیم بارزفدرالیسم طلبی در افغانستان یعنی، اعلام تجزیه و جنگ داخلی نا فرجامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
28.10.2022اختر محمد یوسفیآیا تاریخ شفاهی وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.10.2022محمد عارف عباسیآیا برمبنای معیار جهانی میثاق یا تعریف مشخص از نظام فراگیر ملی وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
26.10.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.10.2022اختر محمد یوسفیکارزار پخش اخبار جعلی مهره های استخباراتی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.10.2022فقیراستخبارات و طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.10.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاراه اندازی نهضت سراسری مدنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
24.10.2022جلیل غنیمعیار ها و قضاوت هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
23.10.2022محمد داؤد مومندد سلطنتی نظام احیاء او استقرارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.10.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.10.2022ف، هیرمندجبران خسارات جنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (۴) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.10.2022اختر محمد یوسفیاطلاعیه کشف جدید منشور اعتدال برای کشورهای اسلامی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.10.2022محمد نعیم بارزاتکا به هویت قوم و قبیله، سلب فردیت و شخسصیت از خود است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
21.10.2022نور احمد خالدیجدال ترقی و ارتجاع در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
19.10.2022اختر محمد یوسفیادائ دین مشترک ملی درقبال مادر وطن در کجاست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.10.2022محمد داؤد مومندجنایات ایران و راهبُران مزدور قوم هزارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.10.2022سلطان جان کلیوا لپه افغانستان کی د تل پاتی سولې دتامین د پاره یوه نوی لار آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.10.2022محمد اکبر یوسفیاینکه کی و چه هستیم، مهم نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.10.2022محمد عارف عباسیجهان را نظم نوی به کار استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
14.10.2022محمد نعیم بارزعاملان نسل کشی،(genocide) باید شناسایی و محکمه شوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
13.10.2022اختر محمد یوسفید افغانستان دپاره د "همه شمول" حکومت چیغی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.10.2022محمد داؤد مومندمفاهیم تروریزم، یا مبارزه سیاسی؟ در نظر غبار و داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.10.2022نور احمد خالدیدولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
10.10.2022محمد بشیر دودیالسه روز در شهر چوکی شکستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
10.10.2022محمد اکبر یوسفیسخنی چند با گردانندگان میدیاهای نوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.10.2022اختر محمد یوسفیتوقف نسل کشی هزاره‌ ها در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.10.2022میر عبدالرحیم عزیزجهشِ اولترا- ناسیونالیسم مذهبی در اسرائیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
07.10.2022میر عبدالرحیم عزیزفلسطین از مستعمره سازی تا آپارتایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
07.10.2022اختر محمد یوسفیپاکستان کښی د درواغو د میراث پر سر دعویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.10.2022محمد عارف عباسینه نصیحت است و نه وصیت صرف پیشنهاد استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
05.10.2022محمد نعیم بارزاراده قاطع زن و مرد ایران، در جهت سقوط رژیم آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
05.10.2022میرعنایت الله ساداتوطن ویرانه از یار است، یا اغیار یا هردو ؟ (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
05.10.2022محمد اکبر یوسفیمکثی بر ماموریت افغانستان؛ شکستی که از قبل معلوم بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.10.2022صدای آلمانماموریت افغانستان؛ شکستی که از قبل معلوم بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.10.2022انجمن فاروبازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
02.10.2022اختر محمد یوسفیآتش جنگ سرد ابرقدرتها چرا خاموش نشد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.10.2022محمد داؤد مومندپوهنتون که دانشګاه آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (پنځمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.09.2022اختر محمد یوسفیادعای پوچ امارت اسلامی طالبان در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.09.2022محمد نعیم بارزروند شکل گیری دولت – ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
28.09.2022عبدالقیوم میرزادهحل مشکل ما در اتحاد ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
28.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.09.2022ملالی موسی نظامیادی از بروس ریچاردسن، افغانستان دوست، ژورنالست، محقق و نویسندۀ خبرهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
27.09.2022میر عبدالرحیم عزیزمروری بر كتاب الاشه شكن (Jawbreaker)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.09.2022احسان الله مایار مقایسه و قضاوت کنیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
25.09.2022میر عبدالرحیم عزیزافغانی كه نمیخواهد بجنگدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.09.2022محمد بشیر دودیالمدرسه، مکتب او پوهنتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
23.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.09.2022محمد اکبر یوسفیقتل های سیاسی سری می ماند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2022سلطان جان کلیوا لد بی تجربه ځوان نه ناوړه استفاده آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.09.2022اختر محمد یوسفیگلایه گدایان قدرت در نشست اطریشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.09.2022محمد اکبر یوسفیبازهم در مورد توافق دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.09.2022ملالی موسی نظام هفتۀ شهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.09.2022محمد داؤد مومنداحمد شاه مسعود در لجن تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.09.2022عبدالباری جهانیبیا هم لویه جرګه؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
12.09.2022خلیل الله معروفیفستیوالِ ریشِ مبارک و فستیوال گیسوی مبارکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
12.09.2022اختر محمد یوسفیدافغانستان او پاکستان د کړیکیټ لوبې ته غبرګون ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.09.2022عبدالبصیر دهزادنقش میخائيل گرباچوف در تضعیف صلح ، ثبات و امنیت بین المللی در سی سال اخیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.09.2022ملالی موسی نظامجنرال ارشد شوروی سابق: ورود ما به افغانستان یک اشتباه فاجعه بار بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
11.09.2022محمد اکبر یوسفیآیا دوحه به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.09.2022صلاح الدین سعیدیرونالد نيومن سفیر سابق آمريکا و معضل افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.09.2022اختر محمد یوسفیاحرام فعالیتهای سیاسی در جوامع سرمایداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.09.2022محمد اکبر یوسفیحرف این فرد چه اعتبار خواهد داشت؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.09.2022عبدالبصیر دهزادجنایات طالبان ، فوران آتشفشان پر از ظلم، تبعیض و نفرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.09.2022محمد نعیم بارزمصاحبه اشرف غنی،مشتی بدهن پوتین روسی، جوبایدن امریکایی و جارچی های شانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
03.09.2022اختر محمد یوسفیاثرات القاب جعلی استخبارات، شهرت سازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.08.2022اختر محمد یوسفی خپلواک ملی دولت دافغانستان څخه څنګه له منځه لاړ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.08.2022محمد اکبر یوسفیاز دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.08.2022خلیل الله معروفینیم قرنِ تخت در جرمنی و هنوزهم بیگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
21.08.2022محمد عارف عباسیوطن داران عزیزم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
21.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.08.2022محمد داؤد مومندتقبیح نادر شاه غازی به خاطر اعدام سقویانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.08.2022عبدالقیوم میرزادهتبعات کشته شدن ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
12.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (لسمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.08.2022محمد نعیم بارزبا کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی می توان بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۹)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۸)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
04.08.2022محمد عارف عباسیتکرار تاریخ، همگونی پناهندگی بن لادنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
03.08.2022طارق ارسلاییپیامد های قتل ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
03.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
02.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
02.08.2022محمد داؤد مومندمقایسه طرز به قدرت رسیدن نادرخان و داؤد خان از نظر پرنسیپ مشروعیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.08.2022محمد عارف عباسیقتل ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
02.08.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپامقابله با دسایس پاکستان در واخان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
02.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.08.2022محمد عارف عباسیپروژۀ شاه و عروس شکر درهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
31.07.2022محمد عثمان تره کیدهلیز بحری به سوی خلیجآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
31.07.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.07.2022رمضان بشردوستبه عنوان فاسدان جنگجوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
112
3
29.07.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.07.2022داؤد ملکیار استعمال نادرست کلمهٔ ترور به جای قتلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
26.07.2022محمد عارف عباسیدروغ های دیده درایانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
24.07.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاترور و قتل څارنوالان و قضات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
21.07.2022ملالی موسی نظاممصاحبۀ داکتر حسن شرق با خانم نذیره کریمیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
21.07.2022میر عبدالرحیم عزیزآشفتگی در روابط پاکستان و عربستان سعودیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.07.2022محمد نعیم بارزضرورت امنیت و ثبات در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
21.07.2022عبدالقیوم میرزادهوضع کشور و مطالبات منافع ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.07.2022محمد داؤد مومندمغالطه کودتا با انقلاب، دفاع از پرنسیپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.07.2022محمد اکبر یوسفیاحمدی نژاد، مهد کینه علیه بیگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.07.2022محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.07.2022محمد عارف عباسینه راز وصلت دانستم ونه به سِرهجرانت پی بردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
12.07.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (څلورمه او ورورستۍ برخه) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.07.2022ملالی موسی نظامبقایای هندو ها و سک های افغانستان هم مملکت شان را ترک کردندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
06.07.2022محمد عارف عباسیروسیه و ویرانی سرتاسری اوکراینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
03.07.2022میر عبدالرحیم عزیزسوریه در تنگنا بین ایران و روسیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.06.2022سلطان جان کلیوا لایا د ملایانو غونډه د ټولنیزو اصولو سره اړخ لګوې؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022محمد نعیم بارزپاسخ به کمونیسم نوین آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
29.06.2022ملالی موسی نظامآب که از سر گذشت، چه یک نیزه و چه صد نیزهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
29.06.2022سلطان جان کلیوا لپه پاکستان باندی د ډبرو د سکرو(ذغال سنګ) پلورل ماته د ملی ګټو په ضد عمل ښکاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022میر عبدالرحیم عزیزتغییر جهت کلمبیا به چپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.06.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.06.2022میر عبدالرحیم عزیزوقتی جنوب از پیروی از غرب در اوکراین خودداری می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.06.2022محمد داؤد مومندچند نکته جالب، در مضمون داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.06.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سخنگویان طالب و دلتنگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.06.2022میرعنایت الله ساداتمقصد آنها چیست ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
19.06.2022محمد عارف عباسیآیا واقعاً توافق نامۀ دوحه یگانه عامل سقوط جمهوریت بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
17.06.2022میر عبدالرحیم عزیزخیانت به میهن انتها نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
15.06.2022جلیل غنیگذرگاه صعب العبور صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
14.06.2022ملالی موسی نظاماندر استغاثۀ کمک از رئیس جمهور فرانسهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
13.06.2022سید هاشم سدیدحکومت همه شمول: آره، یا نه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
13.06.2022محمد اکبر یوسفید ملي یووالې او افغاني ناسیونالیزم مخکښ امپراتور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.06.2022میر عبدالرحیم عزیزفروپاشی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
06.06.2022عبدالقیوم میرزادهبازی موش و پشک امریکا در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.06.2022محمد اکبر یوسفیتحریک طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.06.2022محمد عثمان تره کیاحمد شاه بابا: د ملي یووالې او افغاني ناسیونالیزم مخکښ امپراتورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.06.2022محمد داؤد مومنداهانت و تخریب شخصیت های بزرگ ملی و علمی توسط غبار (قسمت سوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
01.06.2022محمد عثمان تره کیحلقه کوچک افراطی بی خبر از واقعیت های جهان تحریک طالبان را به جنگ با دنیا تشویق میکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.06.2022ف، هیرمندگذر شتابزده ای بر جنگ شناسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
29.05.2022محمد اکبر یوسفیسیکولاریزم راه حل استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.05.2022ملالی موسی نظاماز مطالعۀ مطلب پشتونها و پاکستان چه می آموزیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
27.05.2022محمد نعیم بارزیک چشم انداز مختصر بر انقلاب ننگین سال ۵۷ و جنبش بر اندازی رژیم آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.05.2022محمد داؤد مومنداهانت و تخریب شخصیت های بزرگ ملی و علمی توسط غبار (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.05.2022عبدالباری جهانیمشروطه خواهان که بودند و چه میخواستند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
27.05.2022میر عبدالرحیم عزیزکدام تاجر افغان برای سپاه قدس پولشویی می‌کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.05.2022محمد داؤد مومندمکثی بر جرثومه، نشست انقره، آیا نجاتی در راه است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.05.2022محمد اکبر یوسفیآینده باز استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.05.2022میر عبدالرحیم عزیزپیشنهاد تأمین امنیت کابل از جانب طالبان به امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.05.2022محمد داؤد مومندتوهین و تخریب شخصیت های بزرگ علمی و سیاسی کشور توسط غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.05.2022احسان الله مایار قرار نبود که طالبان بر افغانستان مسلط شوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
20.05.2022عبدالقیوم میرزادهآزموده را آزمودن کار خطاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
19.05.2022احسان الله مایار باند فرومایگان در منزل گلمجم به ریاست مفسد اعظم گرد هم آمدندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
19.05.2022محمد عثمان تره کیتصاحب فاتحانه قدرت سیاسی به حاکمیت مشروعیت نمی بخشدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.05.2022عبدالباری جهانینقش سید جمال الدین افغانی در جنبش مشروطیت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.05.2022محمد عارف عباسیاگر ما خود خانۀ خود آباد نسازیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
16.05.2022طارق ارسلاییبحث حجابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
16.05.2022محمد اکبر یوسفیاز تورن تا امیر و از امیر تا پیر گاذرگاهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.05.2022عبدالباری جهانیعلل افسانه نگاری در تاریخ افغانستان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.05.2022خلیل الله معروفیوجدانِ تأریخ و وجدانِ تأریخنگارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
12.05.2022محمد نعیم بارزجنون قدرت طلبی به تشدید جنگ و خشونت در کشور خواهد افزودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
12.05.2022محمد داؤد مومندتاریخ غبار از نظر استاد محمد عزیز نعیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.05.2022عبدالباری جهانیعلل افسانه نگاری در تاریخ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
09.05.2022محمد داؤد مومندتاریخ غبار از نظر استاد محمد عزیز نعیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.05.2022محمد داؤد مومند استناد داکتر کاظم به افسانه غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.05.2022محمد اکبر یوسفیتعامل تسخیر کنندگان، دولتداری نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.05.2022محمد فقیروضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
04.05.2022محمد عارف عباسیتأریخ نگاری را وجایبی است و اخلاقیاتی نه انتقام جویی و نه عقده کشایی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
01.05.2022محمد اکبر یوسفیبر وقایع ۷ ثور و ۸ ثور چگونه می نگریم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.04.2022خلیل الله معروفیمرغِ یک لنگِ مؤرخانِ شوقیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
29.04.2022عبدالباری جهانیفیدرالیزم یا تجزیه طلبی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.04.2022انجمن فاروهفت و هشت ثور، دو فاجعه در تاریخ معاصر کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
28.04.2022محمد داود مومند اسلامیت بچه سقو در نظر غبار و ملک الشعراء استاد بیتابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.04.2022محمد بشیر دودیالد امان الله خان مالی او اقتصادی ریفورمونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
26.04.2022بنیاد حقوق قربانیان   گزارش محفل یادبود قربانیان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
101
3
25.04.2022عبدالباری جهانیقضاوت های ما از حوداث و مسایل تاریخیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.04.2022محمد اکبر یوسفیدوران جنگ سرد و اثرات آن بر افغانستان (ق ۱ الی ۱۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.04.2022عبدالقیوم میرزادهآزمندان در راه سیطره و منافع شان خون مردم ما راهمچنان میریزندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
23.04.2022عبدالباری جهانیقضاوت مقایسوي وقایع و حالات تاریخیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.04.2022طارق ارسلاییبمبارد خوست، پیام به واشنگتنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
18.04.2022بنیاد حقوق قربانیان   قوماندان اسبق زندان پلچرخی کابل به ۱۲ سال حبس محکوم شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
101
3
18.04.2022محمد داود مومند نظری گذرا بر نوشته شاغلی احسان لمر (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
18.04.2022احسان الله مایار خوانندگان اشرف غنی را چگونه تمثیل میکنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
17.04.2022صلاح الدین سعیدیافغانستان و مطالب چندى التقاطىآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.04.2022طارق ارسلاییبُعد نژادی جنگ اوکراین و ظهور افراطیت راستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
16.04.2022خلیل الله معروفیپناهندگان سفیدبخت و پناهندگان سیاهبختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
15.04.2022محمد داود مومند نظری گذرا بر نوشته شاغلی احسان لمر (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.04.2022محمد عارف عباسیاخبار جعلی و یا Fake Newsآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
13.04.2022عبدالباری جهانید افغانستان د اسلامي اِمارت مشرانو ته پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.04.2022بنیاد حقوق قربانیان   محفل یادبود از قربانیان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
101
3
12.04.2022محمد اکبر یوسفیگلبدین حکمتیار و حزبی های او دروغ نمی گویند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.04.2022محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم فرهنگی مفهوم مطلوب نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.04.2022احسان الله مایار داکتر محمد اشرف غنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
30.03.2022عبدالباری جهانیقدرت مطلقه مولد استبداد و فساد اخلاقی و اداری استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
30.03.2022محمد عارف عباسیتکرار غم انگیز، بازهم فاجعۀ بشری اوکراینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
30.03.2022محمد داود مومند تدبر نظامی محمد گل مومند در یکی از جنگ های سمت جنوبیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.03.2022محمد اکبر یوسفیحاکمیت جنون در تحت نام دین و نژادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.03.2022محمد اکبر یوسفیچونکه، مسئله بر سر کل استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.03.2022محمد داود مومند مکثی بر مضمون سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.03.2022محمد شعیب مجددیآیا شکست روسیه در افغانستان با تجاوز نظامی به اوکراین تکرار میشود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
73
3
22.03.2022محمد عارف عباسیپیشنهاداتی به مقام رهبری طالبان کرامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
19.03.2022محمد عارف عباسیفاجعۀ بشری تجاوز بر حریم اکراینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
17.03.2022محمد عثمان تره کیجرګه بنو و مطالبه تدویر لویه جرګهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
13.03.2022محمد داود مومند طالبان او د ستمی منافقانو سیاسی دریځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.03.2022محمد اکبر یوسفیاسلام و اسلامیزمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.03.2022میر عبدالواحد ساداتحقوق شرعی یعنی چه ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
09.03.2022محمد عثمان تره کیتقابل میان زور و حق در مناسبات بین المللیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.03.2022محمد نعیم بارزآیا در عقب جنگ ها و عملیات تروریستی تفکر سیطره بر جهان وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.03.2022محمد اکبر یوسفیکنفرانس پیترسبرگ، بن و افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.03.2022عبدالقیوم میرزادهحملهٔ روسیه بر اکرائین و تبعات آن در روابط بین المللیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
07.03.2022خلیل الله معروفیسرزمینِ نِی نِی و دِی دِیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
06.03.2022محمد عثمان تره کیزور حق نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.03.2022میرعبدالرحیم عزیزغارت بانک مرکزی افغانستان زندگی بیگناهان را برباد میکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
03.03.2022سلطان جان کلیوا لد حکومت کولو پخوانی خیالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.03.2022محمد اکبر یوسفیملت مسلمان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.03.2022محمد داود مومند وجوه مشترک ذهنیت چپی و فلسفی غبار با ببرک کارمل و حزب دیمکراتیک خلقآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.03.2022محمد عارف عباسیهر سخن جایی و هر نقطه مکانی داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
01.03.2022میر عبدالواحد ساداتمعرفى كتاب: قرارداد قطر «صلح يا سراب»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
01.03.2022سلطان جان کلیوا لد اوکراین ولسمشر زلینسکی یو قهر مان دی که…..؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.02.2022سلطان جان کلیوا لد اقتصادی ستونزو د حل د پاره یوه وړاندیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.02.2022بنیاد حقوق قربانیانشهادت های وحشتناک بر علیه جنایتکار جنگی مقیم شهر کرکراده (هالند) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
101
3
27.02.2022محمد اکبر یوسفیگزارش سریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.02.2022محمد اکبر یوسفیافغانستان: داکتر روانی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.02.2022محمد داود مومند استناد یک ستمی بر کتاب غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.02.2022میرعبدالرحیم عزیزچرا قصر سفید 7 بیلیون دالر را از افغان ‌ها میدزدد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.02.2022جلیل غنینقش لویه جرگه هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
23.02.2022سلطان جان کلیوا لپه دوستۍ کی دښمنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
22.02.2022عبدالباری جهانیباز هم در باره کیش شخصیت پرستیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.02.2022محمد ظاهر عزیز  آزادی، مساوات و وحدت در تنوعآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
21.02.2022محمد اکبر یوسفیمقام روحانی با نقش روح شیطانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.02.2022میرعنایت الله ساداتانگیزۀ تفرقه افگنی درمیان افغانهاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
21.02.2022عبدالوحید حیدریفاجعه ای ناگفتنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.02.2022میرعبدالرحیم عزیزادارۀ بایدن باید فوراً دارائی های افغانستان را آزاد کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.02.2022بنیاد حقوق قربانیانڅارنوالی بر علیه متهم 12 سال حبس تقاضا کردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
101
3
18.02.2022محمد اکبر یوسفیدزدی پولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.02.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمانست، اعتماد کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.02.2022طارق ارسلاییجنجال حقوقی پولهای منجمد شدۀ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
16.02.2022بنیاد حقوق قربانیانمحاکمه قوماندان اسبق زندان پلچرخی کابل در دادگاه شهر لاههآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
101
3
16.02.2022میرعبدالرحیم عزیزدزدی: مدافعان تصمیم ایالات متحده را برای جلوگیری از کمک های مالی افغانستان محکوم می نمایندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
16.02.2022خلیل الله معروفیبینی بُریدگی"ِ ابدیِّ "شیطان بزرگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
14.02.2022محمد اکبر یوسفیدارائی ملی به سخاوت داده نمی شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.02.2022میر عبدالواحد ساداتدزدی پولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
12.02.2022سلطان جان کلیوا لایا عدالت همداسي وي؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
12.02.2022محمد ظاهر عزیز  آثار تأریخی باقی مانده را در ساحۀ فرهنگی بامیان از تباهی کامل نجات دهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
11.02.2022میر عبدالواحد ساداتیادواره از آزادیخواه سترگ و مورخ بزرگ وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
11.02.2022محمد نعیم بارزاخلاق کمونیستی، حاکمیت های ایدئولوژیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
10.02.2022محمد اکبر یوسفیکی طالب است، کی طالب نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.02.2022میر عبدالواحد ساداتسونامی دهشتناک فقرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
08.02.2022عبدالقیوم میرزادهتشدید بازی های پشت پرده در قبال افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
08.02.2022میر عبدالواحد ساداتبحث قانون اساسی و حاکمیت قانونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
07.02.2022محمد عارف عباسیآیا واقعاً تغییر حال می خواهیم؟ چگونه و چطور؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
06.02.2022محمد اکبر یوسفیبعد از مرگ ملا عمر: ستراتیژی مخفی پاکستان با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.02.2022جلیل غنیدرسی که باید از تاریخ آموختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
01.02.2022صلاح الدین سعیدیسپينه او پاکه خبرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.01.2022محمد اکبر یوسفیقطره قطره دریاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.01.2022محمد عثمان تره کیآی، اس، آی در کمین نابودی تحریک اسلامی طالبان پاکستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
29.01.2022محمد عثمان تره کیبا خروج قوای خارجی از افغانستان منطق حصارکشی در امتداد خط دیورند از میان رفته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
28.01.2022محمد داود مومند شهامت و تدبیر غازی نادر شاه بزرگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.01.2022محمد عارف عباسینقدی بر مضمون اظهار نظر و فکرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
25.01.2022محمد اکبر یوسفیمکثی کوتاه بر قران و امارت اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.01.2022محمد اکبر یوسفیجو بایدن اینجا افغانستان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.01.2022میرعبدالرحیم عزیزازبین رفتن عجیب حزب کمونیست ایتالیاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.01.2022سلطان جان کلیوالایا مونږ په ریښتیا یو واحد ملت یو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
21.01.2022عبدالقیوم میرزادهافغانستان، اتحاد عمل ملت بمثابه راه حلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.01.2022محمد عثمان تره کید پاچا خان او ګاندي سوله ایزه مبارزه په متضادو ژیوپولتیک بسترونو کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.01.2022محمد اکبر یوسفیواقعبین حقیقی می داند که آینده طور دیگر استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.01.2022محمد عارف عباسیهرکه پا کج می گذارد خون دل ما خوریمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
17.01.2022عبدالباری جهانیافسانه نگاری در تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.01.2022ف، هیرمندالزامیت دول جدید ناظر بر رعایت معاهدات بین المللیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
16.01.2022محمد نعیم بارزاشرف غنی با فرار خود، نیرنگ پاکستان و خیانت خلیل زاد را فاش ساختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
12.01.2022محمد عارف عباسیبازهم تبادل نظرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
12.01.2022فضل احمد افغانخط فرضی دیورند مولود دسايس انگلیس و روسیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
10.01.2022محمد عارف عباسیتبادل نظر دو دوستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
10.01.2022محمد اکبر یوسفیباز هم در رابطه با خط فرضی «دیورند»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.01.2022محمد بشیر دودیالپیشنهادی به حضور داکتر صاحب اشرف غنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
07.01.2022محمد داود مومند اعتراف شجاع الدوله خان قاتل امیر حبیب الله خان به میر غلام محمد غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.01.2022محمد اکبر یوسفیمکثی بر فضول حرفی های سفیر ایرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.01.2022محمد اکبر یوسفیرسمیت شناختن حکومت امارت اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.12.2021محمد اکبر یوسفیاسلام دین است و مسلمان پیرو دینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.12.2021میرعبدالرحیم عزیزحقانیت اجلاس دموکراسی تقلبی بایدنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
28.12.2021محمد اکبر یوسفیطالب دیروز و طالب امروزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.12.2021محمد عارف عباسیاز مقتضیات و مشخصات علمی در هر نوع تحقیق عدول نه گرددآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
26.12.2021محمد اکبر یوسفینظام اسلامی می خواهید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.12.2021محمد داود مومند شخصیت غازی نادرخان قهرمان معرکه استقلال و نجات، در نظر علامه داکتر اقبالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.12.2021عبدالقیوم میرزادهوظیفهٔ مبرم جوانان آگاه کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
23.12.2021محمد اکبر یوسفیچرا «سیکولاریزم» را ترجیح می دهیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.12.2021محمد اکبر یوسفیکیها افغانستان را به فاجعه سوق می دهند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.12.2021عبدالباری جهانیکیش شخصیت در تاریخ نگاری و تحلیل نگاری (ق ۱ الی ۱۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.12.2021محمد داود مومند کشتن غلام نبی خان چرخی و شهادت میوندوالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
18.12.2021خلیل الله معروفیجبهۀ مقاومت "فی لی لی فس"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
17.12.2021محمد اکبر یوسفیخبرداری به ذبیح الله مجاهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.12.2021محمد عارف عباسیبه واقعیت ها بنگریم و یا به افسانه ها دل ببندیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
13.12.2021محمد اکبر یوسفید طالبانو د رهبرانو سره څو لنډی خبریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.12.2021محمد اکبر یوسفیباز هم دیموکراسی و سیکولاریزمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2021سلطان جان کلیوالنړیوال مونږ ته اړتیا لری، نه مونږ نړۍ ته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.12.2021محمد داود مومند استرداد استقلال یا اعطاء استقلال، محکومیت نادرخان یا استخفاف غازی امانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.12.2021محمد اکبر یوسفیاینها کیانند و چه می خواهند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.12.2021محمد اکبر یوسفیکلانهای افغانستان کیانند؟ (ق ۱ الی ۱۸)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.12.2021محمد اکبر یوسفیخودفریبی و عوامفریبی جامعه را صدمه می زند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.12.2021محمد عارف عباسیاشارات ضروری در ارتباط به جر و بحث های فعلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
03.12.2021محمد داود مومند غبار یک عنصر چپی و سیاست بازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.12.2021عبدالقیوم میرزادهچرا امریکا مردم ما را مجازات میکند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
02.12.2021محمد عارف عباسیام آی حکیم سازی و تیزس دیگر داکتری محترم زمانی صاحب!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
01.12.2021محمد اکبر یوسفیخبردار دسیسۀ، بیگانه محتمل است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.11.2021محمد عارف عباسیبه توجه محترم آقای احسان لمر!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
29.11.2021محمد اکبر یوسفیصعود و نزول زلمی خلیلزاد در ادارۀ ایالات متحده!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.11.2021احسان الله مایار واقعیت پسندی و با تأنی عجله در اجرای امورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
27.11.2021محمد عثمان تره کیتحلیل « لوماند دیپلوماتیک » از اوضاع افغانستان (دنباله بحث)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
25.11.2021میرعبدالرحیم عزیزایالات متحده بیشتر نسبت به اسامه بن لادن برای افراطی ساختن افغانستان عمل کردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.11.2021محمد عثمان تره کیتحلیل « لوماند دیپلوماتیک » از اوضاع افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
23.11.2021محمد داود مومند فیض الله جلال یا شاطر و قاطر لطیف پدرامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.11.2021محمد عارف عباسیبه جواب هم وطنی به اسم کاکرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
21.11.2021محمد اکبر یوسفیتغییر از طریق تقربآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.11.2021سلطان جان کلیوالد وطنې غمیزی د حل د پاره یوه لنډه لارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.11.2021رسول رحیمامریکا از طریق کی انتظار دارد به افغانستان برگرددآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
18.11.2021میرعبدالرحیم عزیزغسان سلامه: نظم غرب در حال فروپاشی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
18.11.2021محمد عارف عباسیواقعیت های تأریخ را کی بیان می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
15.11.2021محمد اکبر یوسفیآیا جنگ برنده دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.11.2021محمد نعیم بارزشاه کار اشرف غنی قبل از فرار!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
14.11.2021محمد داود مومند یک نگاه وجدانی و انتقادی بر قضاوت های یک جانبه و اقتضاء پرستانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.11.2021سید حمیدالله روغنشست امنیتی در بارۀ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
41
3
08.11.2021رحیم شنسبسخنی با مدعیان وکالت دینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
100
3
06.11.2021زمان ستانیزیدو افغانستان در یک جغرافیه نمی گنجندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
37
3
04.11.2021محمد عثمان تره کیپه رسمیت پیژندنه د حقوقو او سیاست په ارزونه کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.11.2021محمد اکبر یوسفی«سیکولاریزم» راه حل است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.11.2021محمد عارف عباسیمنظور عمران خان پاکستانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
31.10.2021عبدالقیوم میرزادهتشکیل حزب صلح و رفاه نیاز مبرم کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
29.10.2021میرعبدالرحیم عزیزسیستم دو حزبی امریکا محکوم به زوال استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
28.10.2021محمد اسحاق نگارگر طـبـل هـای جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
56
3
28.10.2021نعیم مجروحاژدهای خودی (اثر پوهاند بهاء الین مجروح)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.10.2021حسینی مدنیاندر خیانتهای یک افغان وطنفروشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
1 - 500بعدی