تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 72
06.07.2022عارف عباسیروسیه و ویرانی سرتاسری اوکراینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
03.07.2022میر عبدالرحیم عزیزسوریه در تنگنا بین ایران و روسیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.06.2022سلطان جان کلیوا لایا د ملایانو غونډه د ټولنیزو اصولو سره اړخ لګوې؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022محمد نعیم بارزپاسخ به کمونیسم نوین آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
29.06.2022ملالی موسی نظامآب که از سر گذشت، چه یک نیزه و چه صد نیزهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
29.06.2022سلطان جان کلیوا لپه پاکستان باندی د ډبرو د سکرو(ذغال سنګ) پلورل ماته د ملی ګټو په ضد عمل ښکاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022میر عبدالرحیم عزیزتغییر جهت کلمبیا به چپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.06.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.06.2022میر عبدالرحیم عزیزوقتی جنوب از پیروی از غرب در اوکراین خودداری می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.06.2022محمد داؤد مومندچند نکته جالب، در مضمون داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.06.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سخنگویان طالب و دلتنگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.06.2022میرعنایت الله ساداتمقصد آنها چیست ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
19.06.2022عارف عباسیآیا واقعاً توافق نامۀ دوحه یگانه عامل سقوط جمهوریت بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
17.06.2022میر عبدالرحیم عزیزخیانت به میهن انتها نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
15.06.2022جلیل غنی هرویگذرگاه صعب العبور صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
14.06.2022ملالی موسی نظاماندر استغاثۀ کمک از رئیس جمهور فرانسهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
13.06.2022سید هاشم سدیدحکومت همه شمول: آره، یا نه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
13.06.2022محمد اکبر یوسفید ملي یووالې او افغاني ناسیونالیزم مخکښ امپراتور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.06.2022میر عبدالرحیم عزیزفروپاشی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
06.06.2022عبدالقیوم میرزادهبازی موش و پشک امریکا در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.06.2022محمد اکبر یوسفیتحریک طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.06.2022محمد عثمان تره کیاحمد شاه بابا: د ملي یووالې او افغاني ناسیونالیزم مخکښ امپراتورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.06.2022محمد داؤد مومنداهانت و تخریب شخصیت های بزرگ ملی و علمی توسط غبار (قسمت سوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
01.06.2022محمد عثمان تره کیحلقه کوچک افراطی بی خبر از واقعیت های جهان تحریک طالبان را به جنگ با دنیا تشویق میکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.06.2022ف، هیرمندگذر شتابزده ای بر جنگ شناسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
29.05.2022محمد اکبر یوسفیسیکولاریزم راه حل استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.05.2022ملالی موسی نظاماز مطالعۀ مطلب پشتونها و پاکستان چه می آموزیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
27.05.2022محمد نعیم بارزیک چشم انداز مختصر بر انقلاب ننگین سال ۵۷ و جنبش بر اندازی رژیم آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.05.2022محمد داؤد مومنداهانت و تخریب شخصیت های بزرگ ملی و علمی توسط غبار (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.05.2022عبدالباری جهانیمشروطه خواهان که بودند و چه میخواستند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
27.05.2022میر عبدالرحیم عزیزکدام تاجر افغان برای سپاه قدس پولشویی می‌کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.05.2022محمد داؤد مومندمکثی بر جرثومه، نشست انقره، آیا نجاتی در راه است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.05.2022محمد اکبر یوسفیآینده باز استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.05.2022میر عبدالرحیم عزیزپیشنهاد تأمین امنیت کابل از جانب طالبان به امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.05.2022محمد داؤد مومندتوهین و تخریب شخصیت های بزرگ علمی و سیاسی کشور توسط غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.05.2022احسان الله مایار قرار نبود که طالبان بر افغانستان مسلط شوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
20.05.2022عبدالقیوم میرزادهآزموده را آزمودن کار خطاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
19.05.2022احسان الله مایار باند فرومایگان در منزل گلمجم به ریاست مفسد اعظم گرد هم آمدندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
19.05.2022محمد عثمان تره کیتصاحب فاتحانه قدرت سیاسی به حاکمیت مشروعیت نمی بخشدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.05.2022عبدالباری جهانینقش سید جمال الدین افغانی در جنبش مشروطیت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.05.2022عارف عباسیاگر ما خود خانۀ خود آباد نسازیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
16.05.2022طارق ارسلاییبحث حجابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
16.05.2022محمد اکبر یوسفیاز تورن تا امیر و از امیر تا پیر گاذرگاهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.05.2022عبدالباری جهانیعلل افسانه نگاری در تاریخ افغانستان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.05.2022خلیل الله معروفیوجدانِ تأریخ و وجدانِ تأریخنگارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
12.05.2022محمد نعیم بارزجنون قدرت طلبی به تشدید جنگ و خشونت در کشور خواهد افزودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
12.05.2022محمد داؤد مومندتاریخ غبار از نظر استاد محمد عزیز نعیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.05.2022عبدالباری جهانیعلل افسانه نگاری در تاریخ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
09.05.2022محمد داؤد مومندتاریخ غبار از نظر استاد محمد عزیز نعیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.05.2022محمد داؤد مومندافسانه سگ منگسک غبار و بچه سقوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.05.2022محمد اکبر یوسفیتعامل تسخیر کنندگان، دولتداری نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.05.2022محمد فقیروضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
04.05.2022عارف عباسیتأریخ نگاری را وجایبی است و اخلاقیاتی نه انتقام جویی و نه عقده کشایی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
01.05.2022محمد اکبر یوسفیبر وقایع ۷ ثور و ۸ ثور چگونه می نگریم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.04.2022خلیل الله معروفیمرغِ یک لنگِ مؤرخانِ شوقیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
29.04.2022عبدالباری جهانیفیدرالیزم یا تجزیه طلبی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.04.2022انجمن فاروهفت و هشت ثور، دو فاجعه در تاریخ معاصر کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
28.04.2022محمد داود مومند اسلامیت بچه سقو در نظر غبار و ملک الشعراء استاد بیتابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.04.2022محمد بشیر دودیالد امان الله خان مالی او اقتصادی ریفورمونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
26.04.2022بنیاد حقوق قربانیان   گزارش محفل یادبود قربانیان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
101
3
25.04.2022عبدالباری جهانیقضاوت های ما از حوداث و مسایل تاریخیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.04.2022محمد اکبر یوسفیدوران جنگ سرد و اثرات آن بر افغانستان (ق ۱ الی ۱۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.04.2022عبدالقیوم میرزادهآزمندان در راه سیطره و منافع شان خون مردم ما راهمچنان میریزندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
23.04.2022عبدالباری جهانیقضاوت مقایسوي وقایع و حالات تاریخیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.04.2022طارق ارسلاییبمبارد خوست، پیام به واشنگتنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
18.04.2022بنیاد حقوق قربانیان   قوماندان اسبق زندان پلچرخی کابل به ۱۲ سال حبس محکوم شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
101
3
18.04.2022محمد داود مومند نظری گذرا بر نوشته شاغلی احسان لمر (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
18.04.2022احسان الله مایار خوانندگان اشرف غنی را چگونه تمثیل میکنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
17.04.2022صلاح الدین سعیدیافغانستان و مطالب چندى التقاطىآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.04.2020محمد ظاهر عزیز  داستان گندم (قسمت ۱ - ۳ و اخیر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3