تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 4518
21.05.2024احمد فواد ارسلایک تحلیل در مورد حمله تروریستی در بامیان افغانستان عواقب و بهره‌ بردارانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.05.2024صلاح الدین سعیدیاظهارات اخیر جنرال میلر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
21.05.2024میر عبدالرحیم عزیزنتیجۀ مصیبت بار دور دوم انتخابات جعلی پارلمانی ایرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.05.2024محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست «بی طرفی» افغانستان! (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.05.2024داؤد ملکیار نکاتی در مورد چند راپور تحقیقی و تبصرهٔ جناب ارسلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
16.05.2024ملالی موسی نظامپنجشیری خوب و پنجشیری بدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
15.05.2024احمد فواد ارسلادرجه اعتبار انگلیس ها بر امیر عبدالرحمان خان با امیر حبیب الله خان غیر قابل مقایسه استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.05.2024محمد نعیم بارزپرسیده اند: جمهوریت، شاهی، یا حاکمیت های ایدئولوژیک کمونیستی و دینی؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
15.05.2024محمد اکبر یوسفیما نمی دانیم، ما حدس می زنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.05.2024عبدالباری جهانیمختصری به جواب مضمون اخیر محترم فواد ارسلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.05.2024میر عبدالرحیم عزیزانتیفدای امریکائی برای غزه: چه انتظاری بایست داشته باشیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
11.05.2024رحیم شنسبدر عقب این همه جنگ ها چه می گذرد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
100
3
11.05.2024صلاح الدین سعیدیګډوله او ...حاکمیتونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
10.05.2024فـیصل محمدیادعای تداخل افغانها در بی ثباتی منطقه و حمایت از تروریزم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
10.05.2024عبدالباری جهانی Conspiracy Theory یا عقیده طرفداری از موجودیت دسیسهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
09.05.2024عبدالقیوم میرزادهدر بدخشان چه میگذرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
08.05.2024میر عبدالرحیم عزیزسیاست خارجی اضلاع متحده: نبود روشنائی جائی است که صلح در تاریکی می میردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.05.2024الله محمدپرده نهم و دهم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.05.2024محمد داؤد مومندپیشنهاداتم عنوانی حکومت امارت اسلامی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.05.2024الله محمدپرده هشتم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.05.2024الله محمدپرده هفتمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.05.2024محمد اکبر یوسفیاز یک غار به غار دیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.05.2024الله محمدپرده ششمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.05.2024محمد عثمان تره کیچرا افغانستان طی نیم قرن از یک دور فاجعه به دور دیگری سقوط کرده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.05.2024میر عبدالرحیم عزیزجنگ بی پایان ناتو: قلدر ۷۵ ساله در حال لنگیدن استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
03.05.2024فضل احمد افغانچرا طالبان و داعش دو طرف یک سکه اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
02.05.2024احسان الله مایار نیاز به قاموس جدید بمنظور آشنائی با مقام علامهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
02.05.2024الله محمدپرده پنجم آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.04.2024الله محمدپرده چهارمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و پنجم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.04.2024احمد فواد ارسلانگاهی به محاسبات غازی امان الله خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.04.2024الله محمدپرده سومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
25.04.2024محمد عارف عباسیعنوانی که بعد از نشر از صفحه اول نیویارک تایمز حذف شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
25.04.2024فـیصل محمدیتعلیم و تحصیل از نظر شریعت اسلامی و کلتور افغانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.04.2024الله محمدپرده دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.04.2024میر عبدالرحیم عزیزتقویت دو جانبۀ امپراتوری اضلاع متحده و اسرائیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.04.2024قاسم بازشنیدن کی بوود مانند دیدن آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.04.2024الله محمدتاریخ اصیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.04.2024صلاح الدین سعیدیخطاء او پر خطاء تأکید د منلو نه دي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.04.2024محمد داؤد مومندمنزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از لوث و نحوست بُغض (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و سوم) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.04.2024محمد عثمان تره کیبرخورد عقده مندانه طالبان با مکتبیان ریشه در کجا دارد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.04.2024محمد داؤد مومندمنزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از نحوست بغضآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.04.2024محمد اکبر یوسفیتصویر سخن می گویدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.04.2024صلاح الدین سعیدیمشورهٔ رایګان به حاکمیت طالبان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
14.04.2024محمد داؤد مومندمکث و نقدی، برمقالۀ شاغلی داکتر سید عبدالله کاظم، «چرا غبار از بیان حقایق طفره رفته است»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاسلام و یک قرن تحریف غربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.04.2024صلاح الدین سعیدیآنطرف خط دیورند با ما نمی خواهند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.04.2024هاشم مهمندپه پاکستان کې څه روان دی ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
12.04.2024محمد اکبر یوسفیسرحدات زبان من، سرحدات جهان من استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.04.2024محمد داؤد مومندمکثی بر مقالۀ استاد سیستانی، در مورد جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.04.2024محمد عثمان تره کیچگونه میتوان حذف خط دیورند را با اجندای ژیوپولتیک ضد تروریزم و ضد رادیکالیزم پیوند داد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
08.04.2024عبدالباری جهانیبحث مختصری در باره چرا غبا ر از بیان حقایق طفره رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.04.2024قاسم بازتاریخ را نمی توان به چرندیات مسح نمودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.04.2024صلاح الدین سعیدید کابل د څرخي پله زندانیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.04.2024اختر محمد یوسفیتصاویر واقعی شعارهای ایدیولوژیک فریبنده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.04.2024ملالی موسی نظامچراغی که در خانه رواست، در مسجد حرام استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
04.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاضلاع متحده و شرق میانه: سیاست اشتباه محاسباتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
01.04.2024سید پاچاقبالۀ مفت و رایگان پنجشير توسط يک شاعر بنام نجيب بارورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
30.03.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر بعضی مسایل انتخابی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.03.2024محمد آصف فقیریهمدیگری پذیری در افغانستان به مانند:‌ امانتداری جگر گوسفند توسط گربهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.03.2024ملالی موسی نظامانکار و انزجار از ملیت افغانی هم ممکن است ولیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
29.03.2024محمد داؤد مومندیو ځان شرموی او یو قام شرمویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.03.2024اختر محمد یوسفیملت مظلوم افغان در زیر ساطور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.03.2024محمد آصف فقیریچگونگی حاکمیت منشور یا حاکمیت قانون در سازمان ملل برای افغانستان چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور حماس- طالبان از نفوذ رو به تزاید روسیه و چین مستفید میشوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.03.2024محمد آصف فقیریاحکام تعزیری در تضاد دموکراسی نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.03.2024عبدالقیوم میرزادهجنگ و خشونت راه حل نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
25.03.2024صلاح الدین سعیدید کړکېچ حل د حالاتو عیني تحلیل غواړي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.03.2024صلاح الدین سعیدیجوانب انتخابی تراژیدی ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.03.2024هاشم مهمندپه سیاست کې سرزوري او یکه تازی ښه عواقب نه لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
21.03.2024محمد داؤد مومند متکی بر روایت غبار، قاتل اصلی امیر حبیب الله، شجاع الدولۀ غوربندی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.03.2024اختر محمد یوسفیآیا پاکستان دوست، یا دشمن افغانستان است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.03.2024محمد آصف فقیریچیستی قدرت در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.03.2024میر عبدالرحیم عزیزامریکا نمی تواند طالبان را منزوی نمایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
19.03.2024غلام حضرتجمعبندی مختصر از د دنیای مجازی و دیجیتالیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.03.2024صلاح الدین سعیدیبی عدالتی و جفا در حق ما هم حد دارد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.03.2024محمد آصف فقیریدیورند زخم ناسور و درد مشترک هند و افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.03.2024قاسم بازراه میانه نه افراط نه تفریطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.03.2024محمد آصف فقیریحق و سیاست در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.03.2024سید جاوید دانشیارعوامل ناکامی دولت سازی مدرن در افغانستان بعد از توافق نامه بنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.03.2024محمد اکبر یوسفیعقل کلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2024صلاح الدین سعیدیېوه ترکیبي جمله او درې تېروتنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.03.2024میر عبدالرحیم عزیزحالت اتحادیه: جنگ و نسل کشی هنوز روش امریکا استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.03.2024صلاح الدین سعیدیتراژیدی ما حل قومی و زبانی نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.03.2024محمد اکبر یوسفیعجولانه پیروز شدندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2024عبدالباری جهانید طالبانو وروستی حکمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
14.03.2024اختر محمد یوسفیتقابل گروه های روی لوچی و پای لوچی، با گروهی دینی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.03.2024خان آقا سعیدلازم نیست به عقب بر گشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
12.03.2024محمد اکبر یوسفیروشنگریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.03.2024محمد آصف فقیریطالبان پسا ۲۰۲۱ – دو جان کلام داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
09.03.2024خلیل الله معروفیافسر امریکائی ــ شهیدِ فلسطین و قهرمانِ راهِ آزادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
09.03.2024محمد عثمان تره کید افغانستان پر اقتصادي ودې د متخصصو کدرونو د مهاجرتونو ناوړه اغیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.03.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.03.2024محمد آصف فقیرینظام حقوقی سیاسی برای کشور٬ در مثال درخت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.03.2024اختر محمد یوسفیاثرات براندازی رژیمهای سیاسی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.03.2024احسان الله مایار دانشمندان گرانقدرم، آغایان عبدالباری جهانی و الله محمد خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
05.03.2024محمد داؤد مومندانگیزه های انفسی و تحریف تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور سی آی ای جهان را بی ثبات می سازدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.03.2024ف، هیرمندجنگ فاقد آرمان اخلاقی یا جنگ کثیفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
04.03.2024سید هاشم سدیدخانم مرکل، صدراعظم پیشن آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024عبدالباری جهانیاعلیحضرت نادرشاه و پالیسی معارف اوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.03.2024سید هاشم سدیداو مردم دعا کنید که آمریکا را خدا اصلاح کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
03.03.2024اختر محمد یوسفیتوافق ‌نامه دوحه باعث تضعیف حکومت پیشین افغانستان شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.03.2024سید هاشم سدیدمانند آخوند ها دیکته نکنید، که خواسته نخواسته صلواة بفرستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
01.03.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت چهارم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.02.2024هاشم مهمندد پاکستان انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
28.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.02.2024محمد عثمان تره کیدنجونو د تعلیم مذهبي، فرهنګي او سیاسې اړخونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.02.2024خان آقا سعیداهمیت دولت ملی برای کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.02.2024میر عبدالرحیم عزیزواقعیت گرائی، خویشتن داری و ملاحظه در سیاست خارجی امریکا ضرورت استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2024خان آقا سعیددولت های ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
22.02.2024اختر محمد یوسفینشست صلح برای ادامه جنگ در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.02.2024محمد آصف فقیریفلسفه سیاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.02.2024محمد آصف فقیرینزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان، نشست دوحه چگونست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
19.02.2024بصیر دهزادنکته نظر های پیرامون تدویر کنفرانس ۱۸ و ۱۹ فبروری دوحه در مورد افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
19.02.2024سلطان جان کلیوا للویه سیاسی تیر وتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.02.2024سيف قاضی زادهعلت سقوط جمهوري اسلامي افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
18.02.2024اختر محمد یوسفیسیاست شابلون دولتسازی و دموکراسی امریکا درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.02.2024محمد آصف فقیریحقوق سیاسی در حکومت همه شمول چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
15.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.02.2024انجمن حقوقدانان افغان در اروپافراخوان بخاطر نجات أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
13.02.2024محمد آصف فقیریملت سازنده دولتستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.02.2024هاشم مهمندافغانستان، طالبان او نړیواله ټولنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
09.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت ۳۰)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.02.2024اختر محمد یوسفیعمال راسیزم ایتنیکی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.02.2024فضل احمد افغانمجمع فدرالیستان، مجمع قبرکنان ملت افغان و افغانستان اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
06.02.2024محمد عثمان تره کیمنازعه طالبان با ملل متحد در موضوع تعیین نماینده جدید آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.02.2024محمد اکبر یوسفیقطعه های ما را بلند بازی کردیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.02.2024خان آقا  سعیدرعایت عدالت در نوشتار شرط مهم است(۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024نجیب الله پتمنولې مسلمان هېوادونه بېوزلې دي؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024فرستنده: زمری کاسیشخصیت نام آور هزارستان فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.02.2024اختر محمد یوسفیابعاد سیاست دوگانه طالبان در افغانستان ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
31.01.2024انجمن فارونامهٔ سرگشاده به جنرال عاصم منیر لوی درستیز پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
31.01.2024اختر محمد یوسفیجگړیز شانتاژآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024محمد نعیم بارزکنفرانس قطر در انتظار، انعطاف پذیری از سوی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.01.2024اختر محمد یوسفیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و نهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.01.2024محمد آصف فقیریچگونگی والی انتخابیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.01.2024محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس مسلکی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.01.2024احمد آریادر مورد حملۀ اسرائیل به غزهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.01.2024محمد عثمان تره کید پاچا خان او ګاندي سوله ایزه مبارزه په متضادو ژیوپولتیک بسترونو کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.01.2024محمد عثمان تره کیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
21.01.2024عبدالواحد حيدرىنگاهى به راپور سالانه وضيعت امنيتى افغانستان توسط وزير دفاع ملى محترم محمد يعقوب مجاهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2024بصیر دهزادسیاست کنونی ملیتاریزیم ناتو-آمریکا، ثبوتی بر تیوری های کلاسیک امپریالیزمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.01.2024اختر محمد یوسفینقش شیطانی کمر بند سبز در آسیاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.01.2024ملالی موسی نظامگفتگوی ارزشمند و آموزندۀ دو مطبوعاتی ملی گراآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
18.01.2024هاشم مهمندپه افغانستان کې نوې لویه پانګونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
94
3
17.01.2024فضل احمد افغانپیش بینی یک جنرال انگلیس از تجاوز نظامی قدرت بیرونی به افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.01.2024محمد اکبر یوسفیافغانستان - آخرین دیدارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.01.2024محمد آصف فقیریاز رابطه ملت دولت، ملیت پدیدار می شود – آیا ملیت ما افغان نیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
16.01.2024اختر محمد یوسفیدوری ازجنگ وخونریزی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.01.2024محمد اکبر یوسفیدانستن و مطلع بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.01.2024عبدالقیوم میرزادهپهلوانی شرق و غرب در افغانستانِ خسته از جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
11.01.2024محمد داؤد مومندبهار زود گذر دیمکراسی شاه محمود خان غازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.01.2024خان آقا سعیدحقایق تاریخی که مردمان کلان سن اکثریت اطلاع دارند (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.01.2024اختر محمد یوسفیافغانستان د طالبانو د اسلامی امارت په نوم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.01.2024محمد اکبر یوسفیکودتای ۱۹۷۳م در افغانستان و اوضاع بین المللی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.01.2024محمد آصف فقیریتقابل و مترادف بودن تعصب و رادیکال در چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
10.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.01.2024محمد نعیم بارزنقد و بررسی دومین نوشته محترم دوکتور تره کی، زیر عنوان « پاسخ به چند سوال » !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.01.2024عبدالباری جهانید مُلایانو ټولی خبري به منو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.01.2024اختر محمد یوسفیافسانه سازی کامل‌ترین حد تقوا استخبارات؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.01.2024عبدالقیوم میرزادهخارجیان معضلات ما را حل نمی کنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
07.01.2024محمد اکبر یوسفیاروپا باید به اعراب اسلحه تحویل دهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.01.2024محمد آصف فقیریغرب و پاکستان ۱۹۴۷ + افغانستان و طالبان کنونی = تهاجم استخباراتی آمریکا در شرق!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.01.2024ملالی موسی نظامپافشاری برای تحریف اذهان هموطنانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
05.01.2024ف، هیرمندنگرش شتابزده به ابعاد تحلیل سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
05.01.2024عبدالباری جهانیله طالبانو سره ستونزيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.01.2024سلطان جان کلیوا لد طالبانو د حکومت په مخ کی پرتی ستونزی به څنګه حل شی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.01.2024فضل احمد افغانسردار محمد داوود با دور بینایی وسیع به مادر وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.01.2024محمد آصف فقیریمرز گذاری دقیق حقوق فرهنگی و حقوق سیاسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.01.2024عبدالباری جهانیمکث کوتاه بر « مکثی کوتاه بر عنوان قلمروی اسلام از نګاه اندیشمندان غربی»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.01.2024محمد عثمان تره کیطالبان در رد قطعه نامه شورای امنیت به خطا رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.12.2023محمد عثمان تره کیرای ممتنع روسیه و چین به قطعه نامه اخیر شورای امنیت به چه معنا است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.12.2023احمد آریااصلِ گپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
30.12.2023نصیر فیاضجنایت نامه رشید دوستم، مشهور به گلم جمعآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
26.12.2023محمد آصف فقیریبرای ژورنالیستان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.12.2023اختر محمد یوسفیافغانستان که د طالبانو"اسلامی" امارت دمدرسو جوړولو فابریکه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.12.2023عبدالواحد حيدرىچرا پاكستان از تطبيق پروژه شهيد محمد داود ترس دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2023فضل احمد افغانبرقع و زن ستیزی ملا ها مولود ای دسایس دشمنان ترقی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2023محمد عثمان تره کیمفسدین و مختلسین دوره اشغال در چنگال عدالت سیاست زده امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
23.12.2023اختر محمد یوسفیافغانستان در میان گذشته و آینده ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.12.2023محمد اکبر یوسفیبه ادامهٔ مکث بر قدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.12.2023قاسم بازد میر اکبر خیبر د قتل په ارتباطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.12.2023محمد اکبر یوسفیتشنج زدائی قابل تقسیم استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.12.2023اختر محمد یوسفیآغازهسته گذاری افراطیت مذهبی انگلیسها در آسیا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.12.2023محمد آصف فقیریاوج جاهلیت تا کنونی که در آخر سال ۲۰۲۳ قرار داریم...آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.12.2023عبدالباری جهانیامیر عبدالرحمن خان او د هغه د مرکزي حکومت د جوړولو پالیسي ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.12.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر قدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.12.2023عبدالباری جهانیامیر عبدالرحمن خان او د هغه د مرکزي حکومت د جوړولو پالیسيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
14.12.2023محمد آصف فقیریچرا شایسته سالاری؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
13.12.2023عبدالقیوم میرزادهجلو هیولای مداخلهٔ خارجی را باید گرفتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.12.2023محمد آصف فقیریاهمیت تفکیک قواآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
12.12.2023عبدالباری جهانیقدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
12.12.2023محمد اکبر یوسفیکارتر غیر قابل پیشبینی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.12.2023قاسم بازد میر اکبر خیبر د قتل په ارتباطآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
09.12.2023محمد بشیر دودیالچې څه کرې، هغه به ریبې (ولسي متل) د Cop28د نړیوال کنفرانس په مناسبت آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
09.12.2023محمد اکبر یوسفیما کدام پودل ترویانی نیستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2023محمد آصف فقیریفرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون، هدف چون بن ۲۰۰۱ توسط خود افغان هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
07.12.2023محمد آصف فقیریماهیت ساختار ساز در قانون اساسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.12.2023ضیا نظامروابط خاص چین و طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.12.2023نجیب الله پتمنغولوونکي واکمنانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.12.2023اختر محمد یوسفینقد بر نوشته داکتر سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.12.2023میر عبدالواحد ساداتمعرفى كتاب: دوحه قرارداد صلح يا سرابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
04.12.2023محمد اکبر یوسفینشست امنیتی هرات در تاجیکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.12.2023محمد آصف فقیریشرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به فدرالیسمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.12.2023انارگل خوستیدزد سر خود پَر داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
02.12.2023محمد عثمان تره کیانعقاد پیمان ستراتژیک با هندوستان جواب قاطع به اعلام دشمنی پاکستان با افغانستان است !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.12.2023محمد آصف فقیریچرا بخش مهم معاهده دوحه یعنی گفتگوی بین الافغانی انجام نشد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.12.2023اختر محمد یوسفیاختاپوط دربند تلک شیطان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.11.2023ف، هیرمندسوال تشخیص هویت برخی از افراد اخراج شده از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
27.11.2023فضل احمد افغانقسمت ای از اعترافات لارنس عربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.11.2023محمد بشیر دودیالنظری بر کمک های خارجی برای افغانستان و مؤثریت آن در حکومتداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
27.11.2023محمد اکبر یوسفیآب که از سر گذشت، بچه زیر پاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.11.2023محمد آصف فقیریعدالت اجتماعی در پاسخگو کردن قدرت پدیدار می شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد آصف فقیریعقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در نشست مسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد اکبر یوسفیباز هم حقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.11.2023انارگل خوستیآب از سر پریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
23.11.2023عبدالباری جهانیپاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.11.2023محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست، که زیرنام فدرالیزم یا تجزیه بین اقوام تقسیم شود!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
23.11.2023میر عبدالواحد ساداتمدارا یا اکسیر اعظم برای درد جانکاه تاریخی ما آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
23.11.2023محمد آصف فقیریانسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای تغییر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.11.2023اختر محمد یوسفینقد گام بگام بر نوشته ظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستان؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.11.2023محمد آصف فقیریتعصب غریزه فوق اراده - پدیدار در زهر آفرینی هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.11.2023عبدالباری جهانیرفع یک اشتباه و رد نمودن یک غلط مشهور تاریخيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.11.2023میر عبدالرحیم عزیزفدرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
16.11.2023عبدالقیوم کوچيظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
13.11.2023خلیل الله معروفیماره سیب به کار اس، از هر درخت، که باشهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
11.11.2023عبدالباری جهانیډیورنډ کرښي ته یوه بله کتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
11.11.2023محمد آصف فقیریچیستی قاطعیت طالب در برابر تعاملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
11.11.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «چیستی دین»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2023خلیل الله معروفیخپل وطن، گُل وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
08.11.2023خلیل الله معروفیدید سطحی و بیخبری از واقعیّتهای عینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
06.11.2023محمد نعیم بارزریشه های اصلی جنگهای فاجعه بار مردم فلسطین و اسرائیل؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
06.11.2023محمد عثمان تره کید افغانستان سرہ د پیښور د الحاق حقوقي اړخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.11.2023محمد آصف فقیرییهود ستیزی و اسلام سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.11.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.11.2023محمد عثمان تره کیجنایت حکومت پاکستان در حق مهاجرین افغان نباید بدون جواب بماندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.11.2023عبدالباری جهانید ډیورند د کرښي لنډ تاریخي پس منظرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
04.11.2023محمد آصف فقیریتکنوکراسی و جامعه توده ایآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.11.2023محمد اکبر یوسفیسیکولریزم نه خود دین است و نه هم ضد دینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.10.2023محمد عثمان تره کیاقلیت های قومی و سوال تعامل یا تقابل با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.10.2023میر عبدالرحیم عزیزترجمه ها: مقالات سیاسی- تاریخی- اقتصادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.10.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپااخراج جبری مهاجران افغان مغایر تمام ارزشهای حقوقی و انسانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.10.2023عبدالباری جهانیموږ به هیڅ نه لیکو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023عبدالباری جهانیسړی څه ووایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر (وظیفه شناس بی وجدان )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.10.2023محمد آصف فقیریچیستی حکومت همه شمولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.10.2023غلام حضرتعروج افغانستان - رستاخیز ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
34
3
27.10.2023محمد نذیر کلیدیآقای بصیر دهزاد جرایم ضد بشریت صرف در یک مرحله؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.10.2023محمد آصف فقیریجستاری در ماهیت همه پرسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.10.2023خلیل الله معروفیعُروجِ افغانستان ــ رستاخیزِ ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
22.10.2023محمد اکبر یوسفیدوستی با مسکو – یک خطر؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.10.2023عبدالقیوم میرزادهمشوره در راستای منافع ملی کشور ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
16.10.2023محمد داؤد مومندد مفکر محمد ګل مومند په حقله، د علامه رشاد څرګندونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.10.2023محمد اکبر یوسفیعقده های حقارت، مسبب شکایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.10.2023زمان ستانیزیجایزهٔ صلح نوبل چگونه از دست ما ربوده شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
37
3
08.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمسعود کی بود؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.10.2023محمد آصف فقیریاز قطر ۲۰۱۹ تا کرسی افغانستان در سازمان مللآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.10.2023ملالی موسی نظامهرگز در ساحۀ وسیع خراسان، اسم افغانستان موجود نبوده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
05.10.2023عبدالباری جهانیخراسان هیچګاهي نام سابق افغانستان نبوده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.10.2023محمد اکبر یوسفیبرلین مهمتر از کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.10.2023محمد اکبر یوسفیمصاحبه – با عضو حکومت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.10.2023سيف قاضی زادهبحران آب در حوضه ابگير دريا آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
01.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.09.2023محمد نعیم بارزواقعیت استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.09.2023ف، هیرمندحق و سهم افغانستان از آب دریای آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
30.09.2023سلطان جان کلیوا لهمه شمول حکومت څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.09.2023عبدالباری جهانیخراسان هیڅکله د افغانستان پخوانی نوم نه ووآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۲۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023سيف قاضی زادهتعامل چین با افغانستان پس از خروج نيروهاي ايالات متحدهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
25.09.2023محمد اکبر یوسفیکسی که خودش را درین آتش گرم کردن می خواهد، خود را خواهد سوختاندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023بصیر دهزادبررسی جرایم ضد بشریتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023عبدالقیوم میرزادهمکثی براجلاس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان یک کشور اسلامی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد فقیرد اسلامی هیوادو د سازمان هیئتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
16.09.2023محمد نعیم بارزادامه جنگ ها در عدم آگاهی مردم و خلاء شخصیت های ملی در کشور!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.09.2023ف، هیرمندچهره های قهرمان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
15.09.2023محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.09.2023محمد عثمان تره کیانسداد راه ترانزیت تورخمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.09.2023محمد اکبر یوسفیحرکت طالبان و امارت اسلامی در بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.09.2023ملالی موسی نظاماحمد شاه مسعود، زندۀ جاودانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
07.09.2023محمد داؤد مومندبز در غم جانکندن، قصاب در غم چربوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.09.2023فضل احمد افغانگله طالبان از کشور های اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.09.2023محمد اکبر یوسفیقدرت و زور ضد همدیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.09.2023داؤد ملکیار پاسخی به غلط گویان خیره سرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
01.09.2023عبداللهافشای رازی که در اصل راز نبود (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان ویتنام روسها می گرددآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.08.2023خلیل الله معروفیزور قالب نداره ــ آنهم زور طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
31.08.2023محمد بشیر دودیالموضوع حقابه باوجود راستی آزمایی و تشکیک هنوز هم سر زبانها استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
31.08.2023محمد فقیرد افغانستان د اقتصاد تحلیل د کلاسیکانو په لاس کی دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
29.08.2023عبداللهافشای رازی که در اصل راز نبود (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.08.2023محمد اکبر یوسفیاشارات چند به آدرس داکتر هاتف مختارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.08.2023محمد اکبر یوسفیاز ۳۷۰۰، فقط سه نفر آن برگشتندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.08.2023محمد آصف فقیریشرایط بد کنونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.08.2023محمد اکبر یوسفیاینها عروسک ها اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.08.2023محمد داؤد مومندسیستانی، حزب سری دربار و قتل امیر حبیب اللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.08.2023بصیر دهزاددید گاهی پیرامون جنگ در اوکرائین، پیشبینی ها و احتمالاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.08.2023محمد اکبر یوسفیاساس قابل فهم نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.08.2023میرعنایت الله ساداتجغرافیای سیاسی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
16.08.2023محمد داؤد مومندانقلاب و ضد انقلابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.08.2023عبدالقیوم میرزادهسقوط جمهوریت و ظهور مجدد طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
15.08.2023انجمن فارووضعیت افغانستان۲ سال پس از تسلط طالبان ۱۵ آگست ۲۰۲۳آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
15.08.2023محمد آصف فقیریوظیفه شناس بی وجدانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
15.08.2023بصیر دهزاددوسالگی رژیم طالبان یا دوسالگی طفل نا خلفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
13.08.2023فضل احمد افغانانقلاب، انقلاب، انقلابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
12.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیستم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.08.2023ملالی موسی نظامعرایضی در زمینۀ اظهارات آقای ع. واحد حیدریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.08.2023ملالی موسی نظاماین چه شوریست که در دور قمر میبینمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
07.08.2023محمد اکبر یوسفیانسان همواره زیاد می بیند، کم می فهمدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت نُزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.08.2023محمد بشیر دودیالیو ناورین چې چاره یې باید وشيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
03.08.2023محمد عثمان تره کیضرورت تدارک یک راپور از حالت سرحدات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.08.2023سيف قاضی زادهافغانستان، تعامل استراتيژيک با قدرتهاي منطقوي (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
01.08.2023محمد آصف فقیریعنوانی ۱- ماورای قدرت طالبانی- متعارف در عدم مشروعیت قدرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
27.07.2023محمد داؤد مومندتلخیصی از مضمون استاد سیستانی در مورد واصف باختریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.07.2023سيف قاضی زادهافغانستان، تعامل استراتيژيک با قدرتهاي منطقوي (قسمت اول )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
26.07.2023محمد اکبر یوسفیمولوی ها ملائک شده اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.07.2023ملالی موسی نظامنظری بر شناخت شاعر افغان، واصف باختری و همگامان ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
24.07.2023محمد اکبر یوسفیحقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.07.2023محمد اکبر یوسفیتاراج بانکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.07.2023محمد داؤد مومندادعای کاذب ملاقات داکتر محمودی با محمد گل باباآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت هژدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.07.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث معاهده آب هیرمندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
13.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت هفدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.07.2023سيف قاضی زادهاحيا دوباره بازی بزرگ, جيوپولیتیک افغانستان و اهمیت پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
10.07.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیگراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.07.2023محمد داؤد مومندمکثی بر معاهدۀ آب هلمندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت شانزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.07.2023محمد عثمان تره کیچرا موسی شفیق معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند را امضأ کرد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
04.07.2023محمد داؤد مومندجعل نویسی های غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.07.2023سلطان جان کلیوا لد امریکا د جمهور رئیس جوبایدن وروستۍ وینا د طالبانو د حکومت په هکلهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.07.2023محمد اکبر یوسفیاز خیر تان توبه، شر نه رسانیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.06.2023محمد عثمان تره کیاعتبار حقوقی و اجرایی معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند پایان یافته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.06.2023غلام حضرتباز هم توجیه توپخانه از توپخانۀ قندهارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
28.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پانزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.06.2023محمد آصف فقیریجستاری در تمیز علمای دینی، بر تاسیس نمودن جامعه افیونی و متمدنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.06.2023محمد اکبر یوسفیکسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.06.2023محمد داؤد مومندپالیسی اپارتاید علیه لسان ملتی پښتوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.06.2023محمد فقیرآیا علت تضاد ها وتعصبات واقفاً انحصار قدرت قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
25.06.2023فضل احمد افغانعید قربان در سایه شرعیت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.06.2023محمد اکبر یوسفیحِنا یا خینۀ پس از عیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.06.2023محمد عثمان تره کیاصطلاح حق آبه در حقوق بین المللی جا ندارد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت چهاردهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.06.2023محمد اکبر یوسفیآزادی بیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.06.2023محمد داؤد مومندکانال قوش تیپه یا یک گرز پولادین بر فرق تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.06.2023محمد عثمان تره کیمداخله غیر قابل توجیه شورای امنیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
14.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش سوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.06.2023محمد داؤد مومندتحقق اپریل فول در ماه جونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.06.2023ملالی موسی نظامدیوان احمد شاه بابای کبیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
08.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت سیزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.06.2023محمد بشیر دودیالمشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره ادارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
04.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.05.2023محمد داؤد مومندطالبان، پوز ایران را به خاک مالیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.05.2023محمد عارف عباسیایران اندر چه خیالی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
29.05.2023محمد اکبر یوسفیبفرمائید دوست عزیز روی خط هستیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.05.2023ف، هیرمندنکاتی در بحث آب دریای هلمند(هیرمند)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
24.05.2023محمد اکبر یوسفیبحران آب، اینجا وطن ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.05.2023سلطان جان کلیوا لد ملی ګټو د تامین په برخه کی د طالبانو دریځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
23.05.2023میر عبدالرحیم عزیزبی وجدانی ربانی تکرار میشودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.05.2023محمد آصف فقیریفرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.05.2023محمد نعیم بارزسفر صدر اعظم قطر به قندهارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.05.2023عبدالباری جهانیدر افغانستان نهضتی بنام مشروطیت داشته ایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
16.05.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیګراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.05.2023میر عبدالواحد ساداتآنکه دایم هوس سوختن ما دارد !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
13.05.2023محمد عارف عباسیآیا پاکستان را راه بیرون رفت از این بحران است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
12.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوازدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.05.2023محمد آصف فقیریجستاری پدیده های صلح در مبانی عدالت اجتماعی أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.05.2023محمد اکبر یوسفیقیام نظامی 57آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.05.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه انجمن حقوقدانان در ارتباط جلسه دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.04.2023داؤد ملکیار کوشش پرچمی ها برای تحریف حقایقآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
30.04.2023محمد آصف فقیریجبهه مقاومت پسا ۲۰۲۱ در مسیر منفور و مقبول بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.04.2023بصیر دهزادجلسه دوحه و انتظارات ملت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
28.04.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.04.2023محمد اکبر یوسفیتاسی څه شی غواړی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت پنجم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.04.2023احسان الله مایار افغانستان طالبی در مسیر ثبات سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
21.04.2023محمد عارف عباسیپیدایش روزنه ای امید برای بهبود حال ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
20.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.04.2023جلیل غنیدور نمای صلح در کنفرانس تحت نظر ملل متحد در دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
18.04.2023ملالی موسی نظامگروه سخیف خلق و پرچم روسیاهان واقعی تاریخ اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
17.04.2023اختر محمد یوسفیتبلیغات رندانه دشمنان علیه افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.04.2023جلیل غنیاولویت ها و رسالت نویسندگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
08.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.04.2023میر عبدالواحد ساداتطالبانیزیم، امارت اسلامی و انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
04.04.2023محمد اکبر یوسفیملت چیست که مبلغین بی هویت قصد ساختن آنرا دارندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.04.2023محمد اکبر یوسفیشناخت هاتف مختار از زن افغانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.03.2023عبدالباری جهانید افغانستان د اسلامي اِمارت مشرانو ته دریم پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
30.03.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت نهم) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.03.2023محمد نعیم بارزنفرین بر هر نوع خشونتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
25.03.2023سلطان جان کلیوا لد لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.03.2023محمد اکبر یوسفیسخنان مرموز در تحت نام عریانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.03.2023محمد اکبر یوسفیآیا به ملت بودن و ناسیونالیزم نیاز است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.03.2023شیر محمد ساپید افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزئآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
116
3
20.03.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی افغانستان امروزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.03.2023ف، هیرمندحکم دستگیری پوتین از سوی ICCآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
20.03.2023محمد اکبر یوسفیگیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.03.2023احمد آریاقبیله گرایی یک آفت اجتماعی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.03.2023محمد اکبر یوسفیهدف ازین فضول حرفی ها چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023محمد عارف عباسیآیا مشوره را قبول داریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
11.03.2023محمد اکبر یوسفیجنگ اول جهانی و اثرات ممکن آن بر آزادی زنان در آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023صلاح الدین سعیدیزعمایکه هیچ ګلی بر سر خانمها هم نه زده أندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.03.2023محمد نعیم بارزنتیجۀ ترس از بحث آزاد، زیر نفوذ کشش های سنتی و مذهبیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
06.03.2023جلیل غنیرسالت ژورنالیزم متعهد در یک جامعه ی بستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
05.03.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیست بزرگ قاره آسیا، داکتر عبدالرحیم احمد سوکارنو آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.03.2023محمد عارف عباسیزلمی خلیل زاد عامل واقعی مصایب کنونی وطنمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
04.03.2023محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.03.2023محمد اکبر یوسفیهر چه از حد بگذرد، رسوا شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.03.2023احمد آریاوحدت ملی، یا سوال ملیت هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
27.02.2023محمد نعیم بارزافغانستان آبستن یک جنگ ویرانگر دیگریستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.02.2023محمد عارف عباسیبیش از این ملت افغان را جزا نه دهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
27.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2023احمد آریامجاهدین تریاکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک ديآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.02.2023ملالی موسی نظاممختصری در زمینۀ کتاب افغانستان، خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
21.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
21.02.2023احمد آریاضد منافع ملی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
20.02.2023میرعنایت الله ساداتتحقق وحدت ملی پیش شرط همۀ آرمانهای ملی ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
20.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد» (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.02.2023عبدالباری جهانید افغانستان مسله د حل لاره لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.02.2023محمد اکبر یوسفیمکث مختصر بر: ما چه می نویسیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.02.2023محمد عثمان تره کیگپ آخر و اعلام پایان بحثآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
18.02.2023بروس ریچاردسنافغانستان: خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.02.2023احمد آریاهیولای طالبان چطور بوجود آمدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.02.2023احمد آریاناسیونالیزم تفکر مطلقا ضد فاشیستی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
13.02.2023محمد داؤد مومندسرطان ذهنی و بطنی، دیماگوگ های ضد پشتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.02.2023ملالی موسی نظامآقای روستار تره کی، عمریست که یک تنه بر ناحق میجنگیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
13.02.2023ف، هیرمندنکاتی پیرامون جامعه شناسی جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
13.02.2023اختر محمد یوسفید افغانانو د خوبونو او خیالانو ناروا کاروان چیری ځیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.02.2023محمد عثمان تره کید ملالې موسی نظام یو اړخیز قضاوتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.02.2023محمد اکبر یوسفی مکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.02.2023محمد فقیرننګرهار ولس او طبیعی بډاینه یېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
12.02.2023صلاح الدین سعیدیادامهٔ سیاستهای ناکامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.02.2023ملالی موسی نظامجناب داکتر صاحب حقوق، مجاهدین ملی به کشتار دیگری پرداختندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
10.02.2023محمد نعیم بارزآقای دوکتور عثمان تره کی، هوشدار شما به طالبان بی ثمر استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
10.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.02.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی آینه افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.02.2023عبدالقیوم میرزادهوظایف ما در وضع کنونی کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.02.2023اختر محمد یوسفیمیراث خواران شوم علیه افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.02.2023ملالی موسی نظاممنع تحصیل و کار دختران و زنان جزئی از فرهنگ پشتون هاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
03.02.2023احمد آریاتیوکراسی (حکومت دین)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
01.02.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث با محترم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.02.2023محمد نعیم بارزفدرالیزم طلب در افغانستان یعنی اعلام تجزیه و آغاز جنگ داخلی نافرجام!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
01.02.2023احمد آریاآیا در جامعه دلخواه طالبان - که هیچ زنی در آن نیست، مثل همیشه زندگی خواهیم کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
31.01.2023احمد آریادر پاسخ به مکثی بر نوشتۀ احمد آریا به قلم محمد داود مومندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
30.01.2023محمد عثمان تره کیتبصره کوتاه به نوشته پُر محتوای محترم مایارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.01.2023محمد داؤد مومندمکثی بر نوشتۀ شاغلی محترم احمد آریاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.01.2023الله محمد بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.01.2023احسان الله مایار ضرر اشتباه طالبان به مراتب کمتر از ضرر سقوط حاکمیت طالبان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
29.01.2023عبدالباری جهانیتبصره بر مضمون اخیر محترم داکتر صاحب تره کیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
28.01.2023احمد آریاامارت اسلامی طالبان، غده سرطانی ای که باید آنرا از ریشه برکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
27.01.2023محمد عثمان تره کیطالبان در نیمه راه سنت و مدرنیتهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.01.2023محمد نعیم بارزتا جامعه به آگاهی لازم نرسد از صلح و امنیت خبری نخواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.01.2023اختر محمد یوسفیچرا رهبران طالبان دولت و قانون را در افغانستان نمی پذیرندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.01.2023احمد آریاچین معادن افغانستان را به غارت می بردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
24.01.2023عبدالباری جهانیما چه مینویسیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.01.2023اختر محمد یوسفیدفاع از افراطیت مذهبی طالبان راسیزم است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.01.2023محمد عثمان تره کیسقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2023میر عبدالرحیم عزیزازدواج جنگ و فضیلتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.01.2023احمد آریادر پاسخ به اعظم سیستانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
20.01.2023احسان الله مایار آیا به حاشیه کشانیدن گروه طالبان افراطی باعث بی ثباتی مجدد در افغانستان نخواهد شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
20.01.2023صلاح الدین سعیدیرول کشندهٔ پاکستان در شکست آمریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.01.2023اختر محمد یوسفیبار ملامتی اینهمه فجایع درافغانستان بدوش کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.01.2023اختر محمد یوسفیاثرات منفی تجاوز با سیاستهای دوگانه و چندگانه بیگانگان درافغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.01.2023محمد عثمان تره کیضرورت به حاشیه کشانیدن گروه افراطی در رهبری طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
16.01.2023محمد داؤد مومندادعای فرهنگی بودن، زیر نقاب بی فرهنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.01.2023داؤد ملکیار جواب اعظم سیستانی چه می باشد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
15.01.2023انجنیر فضل احمد افغانمسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023فرستنده: زمری کاسیبریده‌یی از جستار چهارم کتاب شیخ برصیصاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023اختر محمد یوسفیجنگ در افغانستان را کیها بزخم ناسور مبدل کردندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.01.2023اختر محمد یوسفیاز برکت جهاد فی السبیل الله صدیق چکری با لندن رفته بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.01.2023جلیل غنیآیا تطبیق موافقتنامه ی دوحه حتمی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
09.01.2023نور احمد خالدیخود کشی با شعار های سیاسی تخیلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
1 - 500بعدی