تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 92
27.04.2024بنیاد فیاض۴۶ سال بعداز فاجعهٔ ۷ ثور، بحرانهای ناشی از آن ادامه داردآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
71
8
26.04.2024قاسم باز۷ ثور، که د غوایانو غوبل. !آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
200
8
25.04.2024ف، هیرمندفهرست ناکامل پیامد های کودتای ثور 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
63
8
16.08.2023داؤد ملکیار محمد داؤود و خانواده اش چگونه کشته شدند؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
51
8
29.04.2023ملالی موسی نظامبه مناسبت سیاه روز ۰۷ ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
53
8
29.04.2023بنیاد حقوق قربانیانیادی از قيام دختران تاريخ ساز كشورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
101
8
29.04.2023بنیاد فیاض۸ ثوریکی از پیامد های کودتای ۷ ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
71
8
28.04.2022محمد نسیم اسیر هفت وهشت ثور، دو روز مصیبتبار وطنآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
7
8
29.04.2021انجمن فارود ثورد اتمې د واکمنانو کړنو ته یوه کتنهآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
39
8
27.04.2021محمد رسول راهددرامهٔ خونین هفت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
200
8
27.04.2021ولی احمد نوری هفت ثور کودتای ویرانگر در افغانستانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
16.08.2020محمد حیدر اخترانواع شکنجۀ زندانیان در خادآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
200
8
29.04.2020زیتون پشتونگذارش 24 ساعت اخیر زندگی سردار محمد داؤدآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
200
8
27.04.2020محمد نعیم بارزکودتا ها و پایان نامعلوم جنگها در افغانستان (ق 1)آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
8
8
27.04.2020انجمن فارونکاتی پیرامون هفت و هشت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
39
8
26.04.2020فریده نوری کمالکودتای ننگین هفتم ثور سال ۱۳۵۷ شمسیآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
113
8
26.04.2020ولی احمد نوری جنایات ضد بشری دار و دستۀ خلق و پرچمآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
26.04.2020حمید انوری "از شومیِ شوم، سوخت شار روم"آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
5
8
26.04.2020رحمت آریا به مناسبت نکوهش و نفرت از فاجعۀ کودتای 7 ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
2
8
17.01.2020محمد عثمان تره کیفصلی از تاریخ مبارزات سیاسی پوهنتون کابلآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
61
8
10.07.2019حامد نوید بحثی در رفع ابهامات تاریخی - بخش دومآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
59
8
01.05.2019بنیاد حقگردهمائی بنیادحق بمناسبت یابود از قربانیان 7 ثور 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
200
8
28.04.2019محمد نسیم اسیر هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطن!!آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
7
8
28.04.2019محمد اسحاق نگارگر به پیشواز هفت ثور و هشت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
56
8
28.04.2019غلام حضرتهفت ثور و تقبیح آن روز نامیمونآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
34
8
27.04.2019حمید انوری نگاهی بر سیه روز های هفتم و هشتم ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
5
8
27.04.2019سلطان جان کلیوالآیا د ثور کودتا د سرطان د کودتاسره اړیکه لرې؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
45
8
27.04.2019انجمن فاروریشه های سیاسی و فکری کودتای شوم هفت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
39
8
27.04.2019محمد نعیم بارزعوامل کودتای 7 ثور 1357در افغانستان؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
8
8
27.04.2019عزیز احمد نوری42 مین سال کوتای منحوس هفت ثور 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
19
8
27.04.2019محمد عارف عباسیکودتای هفت ثور 1357 شمسیآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
28
8
26.04.2019سلطان جان کلیوالغیبي غږ - د ثور د فاجعی به مناسبتآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
45
8
26.04.2019ولی احمد نوری هفت ثور روز کودتای منحوس و ویرانگر در افغانستانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
07.05.2018محمد نذیر تنویرناهید شهید در لابلای خاطرات از یاد رفته (3)آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
10
8
04.05.2018محمد ایملدغوایی اومه او د خیبر قتل (لمړی برخه)آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
103
8
03.05.2018آریانا افغانستان آنلاینیاددهانی به دوستان آریانا افغانستان آنلاین آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
1
8
03.05.2018محمد نسیم اسیر کودتای هفت ثور با تجاوز شوروی آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
7
8
02.05.2018محمد نذیر تنویرناهید شهید - در لابلای خاطرات از یاد رفته (2)آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
10
8
02.05.2018ولی احمد نوری کشتار و خونریزی های دوشنبه 30 اپریلآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
01.05.2018غلام حضرتنباید هشت ثور را با هفت ثور مقایسه کردآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
34
8
29.04.2018محمد نذیر تنویر«ناهید شهید» در لابلای خاطرات از یاد رفتهآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
10
8
29.04.2018حمید انوری مادرم! گريه مکنآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
5
8
28.04.2018حمید انوری سه روز پی در پی - اسدالله سروری کجاست؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
5
8
27.04.2018ولی احمد نوری ناسور هفت و هشت ثور 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
27.04.2018استاد خلیل الله خلیلیکودتای ویرانگر و تباه کن هفت ثور(1357)آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
20
8
26.04.2018ملالی موسی نظامملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
53
8
26.04.2018ولی احمد نوری درود به شهدای هفت ثور و نفرین به قاتلین وحشی و حیوان صفتآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
26.04.2018داؤد ملکیار حکایتی از یک دیدار و نقل گفتار یکتن از قربانیان کودتای ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
51
8
25.04.2018فرهاد لبیبعمق فاجعه کشته شدن اولین رئیس جمهور افغانستانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
200
8
02.01.2018محمد اسحاق نگارگر اول جنوری - تأسیس حزب دموکراتیک خلقآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
56
8
17.11.2017ولی احمد نوری لیست 5000 مقتول دار و دستۀ خلق و پرچمآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
14.11.2017ولی احمد نوری بیهودگی دفاع از جنایات دار و دستۀ خلق و پرچمآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
19.10.2017عارف عزیز گذرگاهعلت مرگ استاد محمدحسین سرآهنگآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
32
8
23.09.2017رسول پویاناوضاع افغانستان پس از کودتای ثور1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
18
8
12.09.2017صلاح الدین سعیدیاوباشی و سیستم غیر فعالآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
69
8
21.05.2017ولی احمد نوری فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان (نشر مجدد)آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
29.04.2017محمد عزیز عزیزیهفت و هشت ثور را در یک ترازو نباید گذاشتآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
87
8
28.04.2017محمد نسیم اسیر کودتای منحوس ثور مسؤول تباهی افغانستان استآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
7
8
28.04.2017مصطفی عمرزی۸ ثور، شرم آور استآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
22
8
27.04.2017حمید انوری باران مرگ در سرزمین غم و درد!آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
5
8
26.04.2017ملالی موسی نظامملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
53
8
26.04.2017محمد عزیز عزیزیکودتای هفت ثور سال 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
87
8
26.04.2017محمد نسیم اسیر هدایت کرملین!!آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
7
8
26.04.2017ولی احمد نوری فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
02.05.2016سید هاشم سدیدنکاتی چند پیرامون رویدادهای هفت و هشت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
66
8
30.04.2016حمید انوری حماسه ای دربطن یک فاجعه و نگاهی بر جفنگ پراگنی نذیر تنویرآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
5
8
29.04.2016محمد اسحاق نگارگر ما تا چه وقت درحوادثِ گذشته میخکوب باقی خواهیم ماند؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
56
8
28.04.2016خلیل الله ناظم باختریقصۀ سیاه روز 7 ثور1357 آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
70
8
28.04.2016محمد اکبر یوسفیحادثۀ ۷ ثور ۱۳۵۷ و بحران افغانستانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
64
8
28.04.2016حمید انوری هشتم ثور، تخم حرام هفتم ثور و نگاهی بر چرندیات"عبدالرحمن فرقانی"آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
5
8
28.04.2016استاد خلیل الله خلیلیناهید و دختران قهرمان کابل وفاجعه هفت ثور با تصحیح و اضافاتآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
20
8
27.04.2016محمد هاشم انوری مهمترین دستآورد 7 ثور و 8 ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
6
8
27.04.2016سلطان جان کلیوالآیا د ثور کودتا د سرطان د کودتاسره اړیکه لرې؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
45
8
27.04.2016انجمن فاروکارنامهٔ سیاه آخرین زمامداراز سلسلهٔ پرچمآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
39
8
27.04.2016استاد خلیل الله خلیلیخلیلی و کوتای کمونیستی 7 ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
20
8
26.04.2016حنیف رهیاب رحیمی مــســافــر (داستان) به مناسبت نکوهش از 7 ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
17
8
26.04.2016محمد نذیر تنویرناهید شهید در لابلای خاطرات از یاد رفتهآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
10
8
26.04.2016خلیل الله معروفیهفت و هشت ثور دو روز شوم درتأریخ مُعاصر افغانستانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
38
8
26.04.2016ولی احمد نوری لیست پنجهزار مقتول نظام خلق و پرچمآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
26.04.2016ملالی موسی نظامبه مناسبت دو سیاهروز هفت و هشت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
53
8
26.04.2016حنیف رهیاب رحیمی در انتظار پدر در رابطه با جنایات 7 ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
17
8
26.04.2016حمید انوری بهاران خونین و امتداد آن خونین بهارانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
5
8
26.04.2016خلیل الله ناظم باختریمعجونِ نارسیده - بمناسبت جنایات و ویرانی هایی هفت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
70
8
25.04.2016ولی احمد نوری شعری از استاد خلیلی که بمناسبت فاجعۀ کودتای هفت ثور سروده شدهآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
58
8
25.04.2016ملالی موسی نظامھفت ثور، ھشت ثور و نه ثور را تاريخ ملت افغان بياد داردآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
53
8
25.04.2016آریانا افغانستان آنلایناطلاعیه در رابطه به نکوهش: هفت ثور 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
1
8
24.04.2016محمد نسیم اسیر هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطنآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
7
8
24.04.2016محمد عزیز عزیزیروز سیاه و ننگین هفت ثور 1357آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
87
8
24.04.2016عزیز احمد نوریسالروز منحوس هفت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
19
8
24.04.2016عزیز احمد نوریسالگرد شوم و منحوس کوتای کمونیستی هـفـت ثور آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
19
8
24.04.2016محمد عزیز عزیزیفاجعـــۀ خونبار هفت ثور1357 کودتای گــاوآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
87
8
24.04.2016محمد هاشم انوری هفت ثور شروع بحران، هشت ثور ادامۀ بحرانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
6
8