تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 327
05.06.2024خلیل الله معروفیفرق بینِ کلماتِ اَیاس و اِیاسآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
02.05.2024خلیل الله معروفیبی تمییز ارجمند و عاقل خوارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
26.04.2024خلیل الله معروفیای گرامی خاک پاکم، ای وطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
19.04.2024خلیل الله معروفیجوابکی به ارجمندم حامدجان فارانیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
17.04.2024خلیل الله معروفیطولِ زمانِ حال چقدر است؟؟؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
12.04.2024خلیل الله معروفیچرا آقای حامد فارانی بر اشتباهِ املائیِّ خود «لکه ونه مستقیم پخپل مکان دی؟؟؟»آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
01.04.2024خلیل الله معروفیچرخش غیر قابل باور ملا هبة الله آخوندزاده آرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
09.03.2024خلیل الله معروفیافسر امریکائی ــ شهیدِ فلسطین و قهرمانِ راهِ آزادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
01.03.2024خلیل الله معروفیگریز شاعرانهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
28.02.2024خلیل الله معروفیغـــمِ ریش ــ طـــنزِ ریشآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
27.02.2024خلیل الله معروفیچرا جناب سدید به خلط موضوع میپردازند؟؟؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
25.02.2024خلیل الله معروفیمشکلات املائی دری زبانان آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
20.02.2024خلیل الله معروفیجمعبندی در زبان دری ــ قسمت اولآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
03.02.2024خلیل الله معروفیسیاهی با سفیدی نقش بنددآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
27.01.2024خلیل الله معروفیاصطلاح افغانستانی ــ حربۀ تهاجم فرهنگیِّ ایرانآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
09.01.2024خلیل الله معروفیاستاد علّامه، صلاح الدین خان سلجوقیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
07.01.2024خلیل الله معروفیواضع اصلیِّ اصطلاح منحوسِ افغانستانیآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
01.01.2024خلیل الله معروفیسال ۲۰۲۴ به خیرِ مظلومانِ جهان بادآرشیف نویسندهنوروز و سال نو
38
26
30.12.2023خلیل الله معروفیگوشه ای از مشکل هـ و یآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.12.2023خلیل الله معروفیکاوشی در صرفِ عربیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
21.12.2023خلیل الله معروفیمباحثی از دستور زبان دریآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
17.12.2023خلیل الله معروفیقُسطنطنیه در تپۀ مرنجانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
02.12.2023خلیل الله معروفیمشکل تلفظِ کلمات و دلائلشآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.11.2023خلیل الله معروفیانسان ــ شاگردِ جاودانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
19.11.2023خلیل الله معروفیجوابی به مقالۀ تیم قاموس کبیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
13.11.2023خلیل الله معروفیماره سیب به کار اس، از هر درخت، که باشهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
10.11.2023خلیل الله معروفیخپل وطن، گُل وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
08.11.2023خلیل الله معروفیدید سطحی و بیخبری از واقعیّتهای عینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
23.10.2023خلیل الله معروفیعُروجِ افغانستان ــ رستاخیزِ ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
18.10.2023خلیل الله معروفیدر رثای شاهدخت بی بی هندیه دُ افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
13.10.2023خلیل الله معروفیسه تبصره بر سه مطلبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
10.10.2023خلیل الله معروفیتلخترین خاطرۀ مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
08.10.2023خلیل الله معروفیسیمُرغ ــ عروس موترهای جهانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
05.10.2023خلیل الله معروفیشش و پنج رفتن با استاد سرورخان بیاتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
25.09.2023خلیل الله معروفییک مُشتِ پَر در زندانِ برادرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
24.09.2023خلیل الله معروفیهیهات، که گویند: کنون محشر کُبراستآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
23.09.2023خلیل الله معروفیسرگذشت ــ بزرگترین معلِّمِ انسانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
15.09.2023خلیل الله معروفیتذکرات دستوری در مورد ترکیب شعرینآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
12.09.2023خلیل الله معروفیخاطرۀ ناگواری از صنف چارم مکتب حبیبیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
07.09.2023خلیل الله معروفیطمطراقهای یک کامنتنگار نامگُمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
04.09.2023خلیل الله معروفیخاطراتی از صنف اول و دوم مکتبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
31.08.2023خلیل الله معروفیزور قالب نداره ــ آنهم زور طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
29.08.2023خلیل الله معروفیرباعی منسوب به بوعلی سینای بلخیآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
25.08.2023خلیل الله معروفیعصر بوتاکس آمده به میانآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
10.08.2023خلیل الله معروفیامتحان سالانۀ مضمون عربیِّ صنف هشتمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
02.08.2023خلیل الله معروفیاشاراتی بر تهاجم فرهنگیِّ ایرانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
31.07.2023خلیل الله معروفیبس جان به لب آمد، که بَرو کس نگریستآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
38
44
28.07.2023خلیل الله معروفیسقوطِ پُلِ لرزانکآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
27.07.2023خلیل الله معروفیشیرینترین خاطره از جرمنیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
29.06.2023خلیل الله معروفیعید قربان آمد و قربان کنیدآرشیف نویسندهعید سعید اضحی
38
41
25.06.2023خلیل الله معروفیمشربۀ خوشخوان مشهور به حافظآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
14.06.2023خلیل الله معروفیترکیبات پُرظرافتِ عامیانۀ کابلی(قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.06.2023خلیل الله معروفیاعتبار و استنادِ کتبِ تأریخآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
29.05.2023خلیل الله معروفیاول کابلجان؛ و بعد از کابلجان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
23.05.2023خلیل الله معروفیفارسی سازی و عربی زدائیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
17.05.2023خلیل الله معروفیآنچه خوبان همه دارند، تو تنها داریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
15.05.2023خلیل الله معروفیتذکراتی خدمت هیئت همکاران قاموس کبیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
10.05.2023خلیل الله معروفیترکیبات پُرظرافتِ عامیانۀ کابلی(قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.05.2023خلیل الله معروفیبهترین کلاهِ پکول بر سر کیستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
24.04.2023خلیل الله معروفیجهان و انسان و حجابآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
22.04.2023خلیل الله معروفیعید مبارک و روزه های ناگرفته قبولآرشیف نویسندهعید سعید فطر
38
42
20.04.2023خلیل الله معروفیرمضان ــ فستیوالِ شکمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
11.04.2023خلیل الله معروفیاز رستاخیز نهالشانی تا زرغون افغانستانآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
38
26
08.04.2023خلیل الله معروفیکسی، که یک ملت را مادرفروش مینامدآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
03.04.2023خلیل الله معروفییادی از حضرت دوست، استاد ولی احمد نوریآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
01.04.2023خلیل الله معروفیاستعفای امیرالمؤمنین مُلّا هِبَّةُاللهآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
30.03.2023خلیل الله معروفیترجمانانِ چُست و ترجمه های نادرست آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
27.03.2023خلیل الله معروفیآن، که شیشه در بغل دارد با کسی سنگ جنگی نمیکندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.03.2023خلیل الله معروفیپیام تسلیتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
09.03.2023خلیل الله معروفیسوپرکار و تیزرفتار افغانستان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
16.11.2022خلیل الله معروفیترجَمۀ تحتُ اللفظ ــ آفتِ زبانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.11.2022خلیل الله معروفینان خانگی ــ نان بَربَرِیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.10.2022خلیل الله معروفیغزنی و جهانسوزآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
19.10.2022خلیل الله معروفیجمع مصدر، مصادر است نه مصادیرآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
10.10.2022خلیل الله معروفیعلت اصلیِّ ایجادِ اِعرابگذای چیستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
24.09.2022خلیل الله معروفیمعرّفیِّ یک کتاب ناب و عدیم النظیرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
12.09.2022خلیل الله معروفیفستیوالِ ریشِ مبارک و فستیوال گیسوی مبارکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
09.09.2022خلیل الله معروفیمرگ بر شهادتآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
07.09.2022خلیل الله معروفییومُ البتر آورده اندآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
05.09.2022خلیل الله معروفیافسرده روانهاآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
31.08.2022خلیل الله معروفیطنــــز ریشآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
29.08.2022خلیل الله معروفیهیچ زبان عالم نازای و عقیم نیستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.08.2022خلیل الله معروفینیم قرنِ تخت در جرمنی و هنوزهم بیگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
21.08.2022خلیل الله معروفیتل دی وی خپلواکیآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
38
2
09.07.2022خلیل الله معروفیسنگِ حَجَرُالاَسوَد ــ شبِ لَیلَةُ القَدرآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.07.2022خلیل الله معروفیبا یاسین خواندن کار مُلک ما ساخته نمیشودآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
15.06.2022خلیل الله معروفییار می هندو، زِه مسلمان یُمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
13.06.2022خلیل الله معروفیایرانیان قدیم دلیر و راستگو بودندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
07.06.2022خلیل الله معروفیاشعار گُهربار داوود سرمدآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
03.06.2022خلیل الله معروفیبازیِّ دستوری با کلماتآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
28.05.2022خلیل الله معروفیکثیرالنژاد ــ کثیرالاتنی ــ عبدالشاپور (چگونه ترکیبات غلط را بشناسیم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
13.05.2022خلیل الله معروفیوجدانِ تأریخ و وجدانِ تأریخنگارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
07.05.2022خلیل الله معروفیکلمۀ عید و ریشۀ لغوی آنآرشیف نویسندهعید سعید فطر
38
42
30.04.2022خلیل الله معروفیمرغِ یک لنگِ مؤرخانِ شوقیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
22.04.2022خلیل الله معروفیگوهری شاهگان از استاد سخنآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
20.04.2022خلیل الله معروفیکابل ــ مشعل فروزانِ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
18.04.2022خلیل الله معروفیکابل ــ مشعل فروزانِ افغانستان آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
16.04.2022خلیل الله معروفیپناهندگان سفیدبخت و پناهندگان سیاهبختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
09.04.2022خلیل الله معروفیدر رثایِ حضرتِ دوست استاد ولی احمد نوریآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
05.04.2022خلیل الله معروفییک تلفون و دوستیِّ بی ریایِ جاودانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
03.04.2022خلیل الله معروفیعاشقِ افغانستان از جهان رفتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
01.04.2022خلیل الله معروفیانعطاف عجیب طالبان و تصامیم فوق العادهآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
21.03.2022خلیل الله معروفیاز مُهاجِرین تا ماجِرین (بحث دستوری با تحفۀ نوروزی)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
19.03.2022خلیل الله معروفیجواب برادران عزیز وطندارمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
14.03.2022خلیل الله معروفیدوست دارم این وطن راآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
09.03.2022خلیل الله معروفیپیام تَسلِیَتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
07.03.2022خلیل الله معروفیسرزمینِ نِی نِی و دِی دِیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
04.03.2022خلیل الله معروفیشِشتَکان نمایندگان کانگرس امریکاآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
28.02.2022خلیل الله معروفیاستاد گلزمان هم به رضای حقّ رفتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
16.02.2022خلیل الله معروفیبینی بُریدگی"ِ ابدیِّ "شیطان بزرگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
08.02.2022خلیل الله معروفیاست و هست و چند نکتۀ دیگرآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
31.01.2022خلیل الله معروفیغیاث اللغات و غلطنویسانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.01.2022خلیل الله معروفیمشعـل سرزمین من، کابل!آرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
21.12.2021خلیل الله معروفیابعاد نامکشوفِ "اعظم رهنورد زریاب"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
18.12.2021خلیل الله معروفیجبهۀ مقاومت "فی لی لی فس"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
01.12.2021خلیل الله معروفیرحلتِ یک بزرگمرد در هجرتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
25.11.2021خلیل الله معروفی "خـزانه های پنهان(گمشدۀ) موزیم کابل" در نیویارک (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
16.11.2021خلیل الله معروفیاز زور کاکاس، که انگور ده تاکاس!!!آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
11.11.2021خلیل الله معروفیخـزانه های پنهان موزیم کابل" در نیویارک (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
06.11.2021خلیل الله معروفیخـزانه های پنهان موزیم کابل در نیویارک (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
24.10.2021خلیل الله معروفیرحمت حق بر روانِ "عبدالله بُرُشنا"ی فقید!!!آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
17.10.2021خلیل الله معروفیسه نکته از سه مطلبآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
38
16
10.10.2021خلیل الله معروفیافغانستان ــ گورستان جهانکشایانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
09.10.2021خلیل الله معروفیگریز گریز از "سرزمینِ من"آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
38
47
09.09.2021خلیل الله معروفی"زور بی قالبِ طالب" و "طالبان عزرائیل خوی"آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
38
47
31.08.2021خلیل الله معروفیکودکِ امروز ــ مُجاهدِ فرداآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
38
47
29.08.2021خلیل الله معروفی"کابلِ تنها" و ماجرایِ "آ الف آ"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
03.07.2021خلیل الله معروفیبازهم داستان دو لغت مورد مناقشهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.06.2021خلیل الله معروفیقسمت دوم داستان "بتری" و "بطری" آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.06.2021خلیل الله معروفیعقده کُشائی ــ عقده گُشائیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.06.2021خلیل الله معروفیعقده کُشائی ــ عقده گُشائیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.06.2021خلیل الله معروفی"بتری" از زبان "فرانسوی" آمده، نه از "عربی"!!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.05.2021خلیل الله معروفیطوفان، توفان است مگر توفان، طوفان نیست!!! فرق بین "توفان" و "طوفان"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
13.05.2021خلیل الله معروفیعید آمد و کار را نکو خواهد کرد!!!آرشیف نویسندهعید سعید فطر
38
42
10.05.2021خلیل الله معروفیبابه بیه، که بروت چربکته پشک بورد!!!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
27.04.2021خلیل الله معروفیخنده در بامیان گناه نیست!!!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
22.04.2021خلیل الله معروفی"بنیانگذار" درست است، نه "بنیانگزار"!!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
21.04.2021خلیل الله معروفی"ستونهایِ زبان" مردم هستند ــ نه "چارنفر"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
12.04.2021خلیل الله معروفیگسترشِ بحثِ "جانباز ــ سرباز ــ شهید"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
03.04.2021خلیل الله معروفیشهید ــ جانباز و عسکر ــ سرباز ــ سِپاهیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
01.04.2021خلیل الله معروفیبیعتِ طالبانِ کِرام به داکتر اشرف غنی یک انکشاف دراماتیکآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
29.03.2021خلیل الله معروفیخدماتِ "داکتر روستائی" در سرسبزی نیمروز!!!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
20.03.2021خلیل الله معروفیهیچ "وبسایت افغانی"، "وبسایتک" نیست!!!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
15.03.2021خلیل الله معروفیاملایِ دُرُستِ کلمۀ المانیِّ Deutsche Welle در زبانهای دری و پشتو (قسمت دوم و آخر)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
08.03.2021خلیل الله معروفیاملایِ دُرُستِ کلمۀ المانیِّ Deutsche Welle در زبانهای دری و پشتو (قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
16.02.2021خلیل الله معروفیآبِ ما ــ آبرویِ همسایگانآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
38
3
16.02.2021خلیل الله معروفیآبِ ما ــ آبرویِ همسایگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
09.02.2021خلیل الله معروفیغـــلام هـمّت والای بابـــه خــــارکشمآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
05.02.2021خلیل الله معروفیزبان ــ مادرِ علوم و فرهنگآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
03.02.2021خلیل الله معروفی"فرزند استقلال" و استاد "هفت قلم" رخ در نقاب خاک کشیدآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
31.12.2020خلیل الله معروفیسخنی در بارۀ اغلاط مشهور (قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
15.12.2020خلیل الله معروفیچقدر آلا ــ از آلام کده بالا!!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
24.10.2020خلیل الله معروفیزبان و دستور زبانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.09.2020خلیل الله معروفیصفّ ــ صافّ و صفاء ــ صافی آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
08.09.2020خلیل الله معروفیهمو بیلِ تانه بتین، که ماس مایه میکنیمآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
02.09.2020خلیل الله معروفیسخنی در بارۀ اغلاط مشهور(قسمت سوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
11.08.2020خلیل الله معروفیباز گوهر والائی بر خاک غلتیدآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
38
4
05.08.2020خلیل الله معروفیسنگ ــ کوه کوه و "حصارها" همه از گِلآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
38
12
30.07.2020خلیل الله معروفیعید قُربان است و مرگ گوسپندان!!!آرشیف نویسندهعید سعید اضحی
38
41
24.07.2020خلیل الله معروفیشبی، که حنجرۀ سحرآفرینی بینوا گشتآرشیف نویسندهاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
38
24
20.07.2020خلیل الله معروفیسخنی در بارۀ اغلاط مشهور (قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
14.07.2020خلیل الله معروفیهیچ زبان برتر از زبان دیگر نیست!!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
10.07.2020خلیل الله معروفیدامن دامن گل به سه خواهرانآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
38
12
06.07.2020خلیل الله معروفیچُندُکی چند از لب و رویِ فارسی ایرانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
02.07.2020خلیل الله معروفینسیم افغانی ــ بینی خمیریِّ خامنه ئیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
30.06.2020خلیل الله معروفیپیوند املاء با دستور زبان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
28.06.2020خلیل الله معروفیپیوند املاء با دستور زبان(قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
26.06.2020خلیل الله معروفیداستان گِل و گُلآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
19.06.2020خلیل الله معروفیپشتو ــ یک زبانِ مظلومآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
15.06.2020خلیل الله معروفیچار روز پیهم غیابتآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
38
4
07.06.2020خلیل الله معروفیداستانهائی از "منطق الطیر" (ق ۱ الی ۹ )آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
17
27.05.2020خلیل الله معروفی"جنرال بازی" و "مارشالَکانی"آرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
25.05.2020خلیل الله معروفیجمع بستنِ "ترکیباتِ اضافی"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
24.05.2020خلیل الله معروفیزور بی قالب سخنآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
38
4
22.05.2020خلیل الله معروفیسپاس از یک برادر مهربانآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
38
4
19.05.2020خلیل الله معروفیهزار گفتۀ ناسفته از سخن باقی ست(قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
17.05.2020خلیل الله معروفینظر کوتاه و عاملانه بر "تهاجم فرهنگی ایران"آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
38
7
14.05.2020خلیل الله معروفیچتیات در معنای شطحیّات نیست؟؟؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
38
15
12.05.2020خلیل الله معروفیمادرِ افغان و مادرِ مادرانآرشیف نویسندهمقام مــادر
38
23
07.05.2020خلیل الله معروفینشست و ویژه و باشگاه، مُهلک تر از "کورونا"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
02.05.2020خلیل الله معروفیهزار گفتۀ ناسُفته از سخن باقی ست(قسمت اول)آرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
30.04.2020خلیل الله معروفیصاحب صاحب ــ حاجی آغا صاحبآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
17.04.2020خلیل الله معروفیکورونا ــ قهرمان کوچولوآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
15.04.2020خلیل الله معروفیهزار گفتۀ ناسُفته از سخن باقی ستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
13.04.2020خلیل الله معروفیدُوحه ــ طعنۀ تلخِ تأریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
11.04.2020خلیل الله معروفییک تارِ مویِ این گلستان کم مباد!!!آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
09.04.2020خلیل الله معروفیسپاس فراوان از عارف جان عباسی و تذکری چندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
07.04.2020خلیل الله معروفیکورونا ــ گوشمالیِّ آسمانی نیست!!!آرشیف نویسندهپاندمی ویروس کرونا
38
28
03.04.2020خلیل الله معروفیدنیائی پُر از عجائبات و غرائباتآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
01.04.2020خلیل الله معروفیالف غین ــ عین عینآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
25.03.2020خلیل الله معروفیموسیقی و سیاست ــ تقارُب و تباعُدآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
38
4
18.03.2020خلیل الله معروفی"آنچه" ــ "آنکه" ــ "آنچه که" و ...آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
28.02.2020خلیل الله معروفیافغانستان گلستان اقوامآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
25.02.2020خلیل الله معروفیوقتی "داتُورَه" را از زیر دُمبِش پَس کنند ...آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
07.02.2020خلیل الله معروفیهشتاد و هشت سال پُربارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
20.01.2020خلیل الله معروفیاعلان صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
18.01.2020خلیل الله معروفیمدتی این مثنوی تأخیر شد (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
38
4
15.01.2020خلیل الله معروفینظم و شعر ــ ناظم و شاعرآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
11.01.2020خلیل الله معروفی«مدتی این "مثنوی" تأخیر شد»(قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
07.01.2020خلیل الله معروفیخانمت خوب است؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.01.2020خلیل الله معروفیاسطورۀ طنز و کومیدی از جهان رفتآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
02.01.2020خلیل الله معروفیخطاب به دختر افغانآرشیف نویسندهمقام زن
38
6
25.12.2019خلیل الله معروفی"عبداله و عبدالطیف" از یک "طیف" هستند!!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
16.12.2019خلیل الله معروفی"دری" منسوب به "دره" و "دربار" نیست!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
28.11.2019خلیل الله معروفیباید و بایَست ــ شاید و شایَسته آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
26.11.2019خلیل الله معروفیپردازِش ــ گرمایِش ــ رزمایِش آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
26.10.2019خلیل الله معروفیطنز نیست؛ یعنی طنز هست!!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
11.10.2019خلیل الله معروفیدستور زبان؛ یعنی "شیرۀ ساختمانِ زبان"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
07.10.2019خلیل الله معروفیناکام مضمون پشتوآرشیف نویسندهروز معلم
38
37
25.09.2019خلیل الله معروفیتُشنۀ مِهرِ پدرکلانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
23.09.2019خلیل الله معروفیپیام تَسْلِیَت به "حمید جان انوری" و ...آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
16.09.2019خلیل الله معروفیسپاسمندی از تبصرۀ انتقادی استاد نگارگرآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
10.09.2019خلیل الله معروفیدانشمند ــ اندیشه مند ــ متفکِّرآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
08.09.2019خلیل الله معروفیمباحث دستوری و تبصرۀ عزیزانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.09.2019خلیل الله معروفیافغان جرمن باز نانِ چوپانه میخوره!!!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
26.08.2019خلیل الله معروفیاُعجوبۀ دهر، بوعلی سینای بلخیآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
38
12
25.08.2019خلیل الله معروفی بحثهائی در دستور زبان دری (قسمت سوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.08.2019خلیل الله معروفیبحث های در دستور زبان دری (قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.08.2019خلیل الله معروفیبحث های در دستور زبان دری (قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
19.08.2019خلیل الله معروفیبحثهائی در دستور زبان دریآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
14.08.2019خلیل الله معروفیصدمین سالگرهِ استقلال در غیابِ استقلالآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
38
2
20.07.2019خلیل الله معروفیانجنیری و درک از تخنیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
12.07.2019خلیل الله معروفیبَعثِ بعدَالمَوتِ "افغان جرمن"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
11.07.2019خلیل الله معروفیصوفی عشقری و احمد ظاهرآرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
38
40
05.07.2019خلیل الله معروفیسجده بر درگاهِ "احمد ظاهر"آرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
38
40
30.06.2019خلیل الله معروفیبی مادر شدن زبانهاآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.06.2019خلیل الله معروفیمغازلۀ "وطندوست" و . . .آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
08.06.2019خلیل الله معروفیخاله گکانی در وبسایت ها آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
07.05.2019خلیل الله معروفیرقص "نشست" بر لبان "زبانبازان"(قسمت اول) آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.04.2019خلیل الله معروفیدیدۀ جنگ و نادیدۀ صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
14.04.2019خلیل الله معروفیجنجالهای "روشنفکران" برهنه جان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
03.04.2019خلیل الله معروفیخلعِ "لغاتِ ملیّ"؛ یعنی "افتراقِ ملیّ" (بخش دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
05.03.2019خلیل الله معروفی"خالص سازی زبان"؛ یعنی "افتراق ملی"(قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
01.03.2019خلیل الله معروفیزبان ــ بیان ــ اندیشه ــ آزادیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
17.02.2019خلیل الله معروفیسی سال پس از شکستآرشیف نویسندهخروج قوای شوروی و شکست آن
38
21
16.02.2019خلیل الله معروفینگاهی به نگاشته های "یونس نگاه"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
10.02.2019خلیل الله معروفیاستقبال از "قسم ترقانک"آرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
08.02.2019خلیل الله معروفینشست نشست نشستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
05.02.2019خلیل الله معروفیاستاد یوسف کهزاد رخ در نقاب خاک نهادآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
38
27
29.01.2019خلیل الله معروفی"تهاجم فرهنگی" و "اذان ملای ِغریب"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
26.01.2019خلیل الله معروفیلشکرکشیِّ "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت پنجم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
17.01.2019خلیل الله معروفیجلسه و نشستآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
11.01.2019خلیل الله معروفیفلکسا دیده ام کوه و بهشت آسا، بیابانشآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
07.01.2019خلیل الله معروفیلشکرکشی افغان جرمن در بارۀ ادب دری (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
28.12.2018خلیل الله معروفیسی سال پیش از امروز در همین روزآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
38
9
21.12.2018خلیل الله معروفیلشکرکش ی "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت سوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
08.12.2018خلیل الله معروفیلشکرکشیِّ "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.12.2018خلیل الله معروفیلشکرکشیّ "افغان جرمن" در برابر "ادب دری"(قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
23.11.2018خلیل الله معروفیجوابی به آقای میرویس "موج"آرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
17.11.2018خلیل الله معروفیادب - ادب دری - استاد ادب دریآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
12.11.2018خلیل الله معروفییادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمتِ سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
08.11.2018خلیل الله معروفییادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
06.11.2018خلیل الله معروفییادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمت یک)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
02.11.2018خلیل الله معروفیجاوِدان گردید نامت، جاوِدان!آرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
31.10.2018خلیل الله معروفی کابل بی زر باشه، بی برف نیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
25.10.2018خلیل الله معروفیمبارک است، نود سال بر سریر مرادآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
24.10.2018خلیل الله معروفینگه دار فُرصت، که عالم دمی ست!!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
20.10.2018خلیل الله معروفیبنی آدم اعضای یک پیکرندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
13.10.2018خلیل الله معروفیاولین مشقِ لغت ــ "چُوْحَبَل"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
12.10.2018خلیل الله معروفیروزگارِ عُسرتِ افغانآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
10.10.2018خلیل الله معروفیمراسم قسم ترقانک حامد کرزیآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
06.10.2018خلیل الله معروفیقصه ای از استاد بزرگوارم "جبارخان"آرشیف نویسندهروز معلم
38
37
28.09.2018خلیل الله معروفیاستقبال از نشائد استاد اسیر و نعمت الله مختارزادهآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
27.09.2018خلیل الله معروفیاستاد اسیر و حافظ شیرازآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
25.09.2018خلیل الله معروفیاستقبال از غزل استاد فدائی هرویآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
21.09.2018خلیل الله معروفیشِمال ــ شَمال ــ شُمالآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
13.09.2018خلیل الله معروفیاستاد قاسم افغان و اختری بائی فیض آبادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
11.09.2018خلیل الله معروفیضَمات ـ ضِماد ـ پُومادآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
02.09.2018خلیل الله معروفیبه کهنۀ خود بساز، که نوِ دیگران گران استآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
29.08.2018خلیل الله معروفیابرازِ غمشریکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
26.08.2018خلیل الله معروفی "کنج و کاوی" یا "کنجکاوی"؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
14.08.2018خلیل الله معروفیجلسه و نشست و شرح صرفی و لغوی آنهاآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
11.08.2018خلیل الله معروفیترانۀ افغان سِتانآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
06.08.2018خلیل الله معروفیمشکلات املائی دری زبانان (بخش هفتم) آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
01.08.2018خلیل الله معروفیمشکلات املائی دری زبانان(قسمت ششم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
30.07.2018خلیل الله معروفی یاد بادا روزگاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
27.07.2018خلیل الله معروفیشاعر نام آور افغانآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
25.07.2018خلیل الله معروفیتبصره بر ردِ پای خراسان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
16.07.2018خلیل الله معروفیتبصره بر رد پای خراسان (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
01.07.2018خلیل الله معروفیجهان مُعضِلت و مَقامِ مَعرِفتآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.06.2018خلیل الله معروفیافغان و گانآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
38
12
20.06.2018خلیل الله معروفیاستاد ځلاند رُخ در نقاب خاک کشیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
18.06.2018خلیل الله معروفیچرا نویسندگان به درستگوئی توجُّه ندارند؟؟؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
38
15
16.06.2018خلیل الله معروفیبوسه و پرستشآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
10.06.2018خلیل الله معروفی غمکدۀ غُربت ــ طومار بوسهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
07.06.2018خلیل الله معروفیمیدان طیّاره ــ میدان هوائی ــ فرودگاهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
05.06.2018خلیل الله معروفیشگافتنِ رباعی بوعلی سیناآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
01.06.2018خلیل الله معروفیخوردن و نوشیدن (قسمت سوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
28.05.2018خلیل الله معروفیخوردن و نوشیدن (قسمت دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
22.05.2018خلیل الله معروفیخانۀ پدر آباد و بر پدرپدرِش رحمت باد!!!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
15.05.2018خلیل الله معروفیخوردن و نوشیدن (قسمت اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
12.05.2018خلیل الله معروفیبادا بادا ــ الهی مبارک باداآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
05.05.2018خلیل الله معروفیاولین بارِ سیاسیِ تهاجمِ فرهنگیِ ایرانآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
30.04.2018خلیل الله معروفیسقوط و إستحالۀ ارزش هاآرشیف نویسندهیاد بود از بهاء الدین مجروح
38
32
22.04.2018خلیل الله معروفیعرش اگر باشم زمینِ آسمانِ بیدلم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
20.04.2018خلیل الله معروفیافغان، افغانی، افغانستانی(بخش اول)آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
15.04.2018خلیل الله معروفیعرش اگر باشم زمینِ آسمانِ بیدلم (قسمت اول)آرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
13.04.2018خلیل الله معروفیافغانستان گلستان اقوامآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
38
5
05.04.2018خلیل الله معروفیسیری بر آثار هـراتآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
38
15
02.04.2018خلیل الله معروفیمــزاق اول اپــریـلآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
31.03.2018خلیل الله معروفییاد بود و خاطراتی از رنده یاد تیموری صاحبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
28.03.2018خلیل الله معروفیلیک بـود حاجی و با اعتبارآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
25.03.2018خلیل الله معروفیبحثی در صرف زبان دری و عربیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
04.03.2018خلیل الله معروفینه ازین شوری شور نه از آن بی نمکیآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
38
15
16.02.2018خلیل الله معروفیزمانی پیش از جهان ما (مقالۀ دوم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
38
15
06.02.2018خلیل الله معروفیسرود زندگانی - افسانۀ حیات (مقالۀ اول)آرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
03.02.2018خلیل الله معروفیقصۀ اندوهِ دلآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
06.12.2016خلیل الله معروفیاصـالـت زبـان دری (بخش اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
29.11.2016خلیل الله معروفیمبارکباد یکسالگی (آریانا افغانستان آنلاین)آرشیف نویسندهافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
38
20
25.11.2016خلیل الله معروفیولد ــ والد ــ مَوْلِد ــ مُوَلِّدآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
38
15
23.09.2016خلیل الله معروفیاستاد قاسم افغان و اختری بائی فیض آبادیآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
38
10
17.07.2016خلیل الله معروفیجَک مَلَه تُور ــ غَتْمَغَتُولآرشیف نویسندهطنز و داستان
38
13
29.06.2016خلیل الله معروفیوفات توریالی اعتمادی (تمثال نکوکاری از جهان رفت)آرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
38
10
30.05.2016خلیل الله معروفیدر مـورد ترجمه های تحت اللـفـظآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
38
15
11.05.2016خلیل الله معروفیمادرِ افغان سیمای مظلومیّت و سمبول دلاوریآرشیف نویسندهمقام مــادر
38
23
26.04.2016خلیل الله معروفیهفت و هشت ثور دو روز شوم درتأریخ مُعاصر افغانستانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
38
8
09.04.2016خلیل الله معروفیگزارش فاتحه گیری تیموری صاحب فقیدآرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
03.04.2016خلیل الله معروفیگزارش مراسم تدفین "تیموری صاحب"آرشیف نویسندهشعر و ادب
38
17
22.03.2016خلیل الله معروفی «گوئید به نوروز، که امسال نیاید!!!»آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
38
26
25.02.2016خلیل الله معروفیسرقت فرهنگی، جزئی از "ستراتژی شووینستی" ایران استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
15.02.2016خلیل الله معروفیولی احمد "نوری" و "شیون کابلی" دو عاشق وطن، دو افغان باوفاءآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
38
10
06.02.2016خلیل الله معروفیاشعار "همیشه بهار" دری (از داستانهای "مثنوی معنوی مولوی")آرشیف نویسندهسروده های جاویدان
38
19
21.01.2016خلیل الله معروفیما کزین بوستان شدیم، شدیم (اشعار همیشه بهار "خلیلی افغان")آرشیف نویسندهسروده های جاویدان
38
19
14.01.2016خلیل الله معروفیآتش اندر آتش اندر آتش استآرشیف نویسندهسروده های جاویدان
38
19
12.01.2016خلیل الله معروفیتقریظ بر در دریآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
38
15
28.12.2015خلیل الله معروفیساحر سحر سخن ــ "خلیلی افغان"آرشیف نویسندهسروده های جاویدان
38
19
04.11.2015خلیل الله معروفیپیام تهنیت به وبسایت «آریانا افغانستان آنلاین»آرشیف نویسندهافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
38
20