تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 144
05.06.2024میر عبدالرحیم عزیزواحد پولی جدید بریکس و پایان استیلای دالرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
28.05.2024میر عبدالرحیم عزیزرقابت جهانی برای ساخت دوبارۀ شرق میانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.05.2024میر عبدالرحیم عزیزنتیجۀ مصیبت بار دور دوم انتخابات جعلی پارلمانی ایرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.05.2024میر عبدالرحیم عزیزانتیفدای امریکائی برای غزه: چه انتظاری بایست داشته باشیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.05.2024میر عبدالرحیم عزیزسیاست خارجی اضلاع متحده: نبود روشنائی جائی است که صلح در تاریکی می میردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
03.05.2024میر عبدالرحیم عزیزجنگ بی پایان ناتو: قلدر ۷۵ ساله در حال لنگیدن استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.04.2024میر عبدالرحیم عزیزتقویت دو جانبۀ امپراتوری اضلاع متحده و اسرائیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاسلام و یک قرن تحریف غربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.04.2024میر عبدالرحیم عزیزاضلاع متحده و شرق میانه: سیاست اشتباه محاسباتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
28.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور حماس- طالبان از نفوذ رو به تزاید روسیه و چین مستفید میشوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.03.2024میر عبدالرحیم عزیزامریکا نمی تواند طالبان را منزوی نمایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.03.2024میر عبدالرحیم عزیزحالت اتحادیه: جنگ و نسل کشی هنوز روش امریکا استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
05.03.2024میر عبدالرحیم عزیزچطور سی آی ای جهان را بی ثبات می سازدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
26.02.2024میر عبدالرحیم عزیزواقعیت گرائی، خویشتن داری و ملاحظه در سیاست خارجی امریکا ضرورت استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.11.2023میر عبدالرحیم عزیزفدرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.10.2023میر عبدالرحیم عزیزترجمه ها: مقالات سیاسی- تاریخی- اقتصادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
11.10.2023میر عبدالرحیم عزیزعرض تبریک به خانم محبوبه سراجآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
50
34
08.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمسعود کی بود؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
01.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.05.2023میر عبدالرحیم عزیزبی وجدانی ربانی تکرار میشودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.01.2023میر عبدالرحیم عزیزازدواج جنگ و فضیلتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
11.12.2022میر عبدالرحیم عزیزعقد معاهدۀ مخفی بین احمد مسعود و تاجیکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
09.10.2022میر عبدالرحیم عزیزجهشِ اولترا- ناسیونالیسم مذهبی در اسرائیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
07.10.2022میر عبدالرحیم عزیزفلسطین از مستعمره سازی تا آپارتایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.09.2022میر عبدالرحیم عزیزمروری بر كتاب الاشه شكن (Jawbreaker)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.09.2022میر عبدالرحیم عزیزافغانی كه نمیخواهد بجنگدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.08.2022میر عبدالرحیم عزیزامریکا طالبان را تغییر داده نمی تواندآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
21.07.2022میر عبدالرحیم عزیزآشفتگی در روابط پاکستان و عربستان سعودیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
03.07.2022میر عبدالرحیم عزیزسوریه در تنگنا بین ایران و روسیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
29.06.2022میر عبدالرحیم عزیزتغییر جهت کلمبیا به چپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.06.2022میر عبدالرحیم عزیزوقتی جنوب از پیروی از غرب در اوکراین خودداری می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.06.2022میر عبدالرحیم عزیزخیانت به میهن انتها نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.06.2022میر عبدالرحیم عزیزفروپاشی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.05.2022میر عبدالرحیم عزیزکدام تاجر افغان برای سپاه قدس پولشویی می‌کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.05.2022میر عبدالرحیم عزیزپیشنهاد تأمین امنیت کابل از جانب طالبان به امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
05.03.2022میرعبدالرحیم عزیزغارت بانک مرکزی افغانستان زندگی بیگناهان را برباد میکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.02.2022میرعبدالرحیم عزیزچرا قصر سفید 7 بیلیون دالر را از افغان ‌ها میدزدد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.02.2022میرعبدالرحیم عزیزادارۀ بایدن باید فوراً دارائی های افغانستان را آزاد کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
16.02.2022میرعبدالرحیم عزیزدزدی: مدافعان تصمیم ایالات متحده را برای جلوگیری از کمک های مالی افغانستان محکوم می نمایندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.02.2022میرعبدالرحیم عزیزبایدن مرتکب بی عدالتی خطرناکی علیه مردم افغانستان میشودآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
11.02.2022میرعبدالرحیم عزیزتحریم های امریکا علیه افغانستان می تواند مرگبارتر از 20 سال جنگ باشدآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
22.01.2022میرعبدالرحیم عزیزازبین رفتن عجیب حزب کمونیست ایتالیاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.01.2022میرعبدالرحیم عزیزپیروزی طالبان بازی های سیاسی در آسیا را زیر و رو می کندآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
29.12.2021میرعبدالرحیم عزیزحقانیت اجلاس دموکراسی تقلبی بایدنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.11.2021میرعبدالرحیم عزیزایالات متحده بیشتر نسبت به اسامه بن لادن برای افراطی ساختن افغانستان عمل کردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
18.11.2021میرعبدالرحیم عزیزغسان سلامه: نظم غرب در حال فروپاشی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.11.2021میرعبدالرحیم عزیزصلح در افغانستان دیگر ساخت امریکا نیستآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
29.10.2021میرعبدالرحیم عزیزسیستم دو حزبی امریکا محکوم به زوال استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.10.2021میرعبدالرحیم عزیزانتـــقـــام غـــنــــیآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
07.10.2021میرعبدالرحیم عزیزاسرار غیر واقعی پنجشیر افشاء گردیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
03.10.2021میرعبدالرحیم عزیزسه درسی که رهبران ایالات متحده باید از ناکامی کامل در افغانستان بیاموزندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
26.09.2021میرعبدالرحیم عزیزبا وجود خروج، ایالات متحده به جنگ با طالبان ادامه خواهد دادآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
20.09.2021میرعبدالرحیم عزیزایالات متحده هرگز مایل نبود که یک دولت متکی به خود در افغانستان ایجاد نمایدآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
14.09.2021میرعبدالرحیم عزیزاردوی امریکا یک ماشین کشتار! و چگونه طالبان از متحد به دشمن مبدل شدندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.09.2021میرعبدالرحیم عزیز یادداشتی پیرامون اعتراف «جو بایدن» به شکست آمریکا در افغانستانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
03.09.2021میرعبدالرحیم عزیزافغانستان: ما هرگز نمی آموزیمآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
28.08.2021میرعبدالرحیم عزیزجنرال های امریکائی دروغ گفتند، جنگ ها را باختند و ...آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
50
47
03.08.2021میرعبدالرحیم عزیزقبرستان امپراتوری هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.07.2021میرعبدالرحیم عزیزواشنگتن چه قطعه را از طریق انقره در افغانستان بازی می کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.07.2021میرعبدالرحیم عزیزعقب نشینی ایالات متحده پایان جنگ در افغانستان نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.07.2021میرعبدالرحیم عزیزایالات متحده در افغانستان: جنگی به نام دیگر ...آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.07.2021میرعبدالرحیم عزیزچرا ما نیاز به مردم سالاری ثروت داریم؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
05.07.2021میرعبدالرحیم عزیزچرا این همه مردان سفید پوست اینقدر عصبانی اند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.06.2021میرعبدالرحیم عزیزجنگ در افغانستان از دست رفته است، آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.06.2021میرعبدالرحیم عزیزبایدن جنگ را در افغانستان خاتمه نمی دهد، آن را خصوصی می سازدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
18.06.2021میرعبدالرحیم عزیزرای دهندگان بیش از تقابل با دشمنان به ختم جنگهای بی پایان اهمیت می دهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
10.06.2021میرعبدالرحیم عزیزقوانین جدید امپراتورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
01.06.2021میرعبدالرحیم عزیزافغانستان: اولین جنگ مصیبت بار جورج بوشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.05.2021میرعبدالرحیم عزیزجنگ امر یکا در افغانستان: یک جنایت تاریخیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
09.05.2021میرعبدالرحیم عزیزاهمیت ستراتیژیک ترک افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
29.04.2021میرعبدالرحیم عزیزسفسطۀ پناهگاه تروریست ها در مورد افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.03.2021میرعبدالرحیم عزیزفساد، قتل، بچه بازی - حکومت افغانستان ارزش جنگیدن را نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.03.2021میرعبدالرحیم عزیزافغانی شدن دموکراسی امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
06.03.2021میرعبدالرحیم عزیزسرگردانی فکری بایدنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
01.03.2021میرعبدالرحیم عزیززمان برای توزیع مجدد ثروت فرا رسیده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
15.02.2021میرعبدالرحیم عزیزقانون اساسی امریکا: یک سند غیر دموکراتیک و ناقصآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
10.02.2021میرعبدالرحیم عزیزافغانی كه نمیخواهد بجنگدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
07.02.2021میرعبدالرحیم عزیزانحطاط و اضمحلال امپراتوری امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
15.01.2021میرعبدالرحیم عزیزبازی های مخفی در خلق حکومت مؤقتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.12.2020میرعبدالرحیم عزیزآیا هر مقاومت مسلحانه، جنبش آزادیبخش ملی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.12.2020میرعبدالرحیم عزیزبودجۀ گزاف حزب اسلامی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
19.11.2020میرعبدالرحیم عزیزگلبدین حکمتیار در دام همیشگی پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
01.11.2020میرعبدالرحیم عزیزسیمون باگداساروف: ائتلاف شمال را ما ایجاد کردیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
26.10.2020میرعبدالرحیم عزیزبازگشت مهاجران افغان از ایران و خصلت ضد بشری نظام آخندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.10.2020میرعبدالرحیم عزیزنگاهی اجمالی به تأریخ گذشتۀ ایران!آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
50
12
09.09.2020میرعبدالرحیم عزیزخاص! چطور هند با مجاهدین افغان تماس گرفتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
03.09.2020میرعبدالرحیم عزیزامریکا به غنی هدایت داد: "مذاکرات بین الافغانی را فوراً آغاز کن"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
15.08.2020میرعبدالرحیم عزیزمبارک، مبارک، مبارک: نجیب مایل هروی ایرانستانی شدآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
50
4
12.08.2020میرعبدالرحیم عزیزایران: چطور یک زبان را نابود می کندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
50
7
09.08.2020میرعبدالرحیم عزیزامپراتوری ریشۀ دشمنی های امریکا و چین استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
01.08.2020میرعبدالرحیم عزیزچهره های خائن به میهن را بشناسیدآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
50
7
23.07.2020میرعبدالرحیم عزیزفوزیه کوفی و همراهان: از قمرگل بیاموزیدآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
50
4
21.07.2020میرعبدالرحیم عزیزندای تجزیه طلبانۀ ولی مسعود نو نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
09.07.2020میرعبدالرحیم عزیزدر افغانستان، مردگان تاثیرات منفی ماندگار بجا میگذارندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
06.07.2020میرعبدالرحیم عزیزماشاء الله! یک جاسوس ایران در نیمروز دستگیر شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.07.2020میرعبدالرحیم عزیزنجیب مایل هروی پسر را سوختاند تا ایرانستانی شودآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
50
4
06.06.2020میرعبدالرحیم عزیزعلل برگشت طالبان (2)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
05.06.2020میرعبدالرحیم عزیزعلل برگشت طالبان (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.05.2020میرعبدالرحیم عزیزیک ایرانی باوجدان هزار بار بهتر از هر افغان بی وجدانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
02.05.2020میرعبدالرحیم عزیزملکیاری که من می شناسمآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
50
27
21.04.2020میرعبدالرحیم عزیزفاروق یعقوبی به هدایت کی کشته شد؟آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
50
12
06.04.2020میرعبدالرحیم عزیزجنگ طبقاتی و اولیگارشی جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
31.03.2020میرعبدالرحیم عزیزحامیان خارجی غنی و عبداللهآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
50
29
27.02.2020میرعبدالرحیم عزیزبیدار شوید، یا فنا شویدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.12.2019میرعبدالرحیم عزیزامپریالیزم و تروریزم در افغانستان و شرق میانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
09.09.2019میرعبدالرحیم عزیزچرا احمد شاه مسعود، پهلوان احمد جان را به هلاکت رساندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
31.07.2019میرعبدالرحیم عزیزفرستادۀ مخفی افغان حكایت میكندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
26.06.2019میرعبدالرحیم عزیزاجماع ناموس فروشان مسلکی در لاهور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
02.06.2019میرعبدالرحیم عزیزقابل توجه ښاغلی نور احمد خالدیآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
50
12
09.05.2019میرعبدالرحیم عزیزتعصبات مذهبی – نژادی در نظام فاشیستی پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
05.05.2019میرعبدالرحیم عزیزنگاهی به شوونیزم فارس و تعصبات مذهبی – نژادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
29.03.2019میرعبدالرحیم عزیزآیا میهن فروشی و مزدوری حدی دارد؟آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
50
12
16.03.2019میرعبدالرحیم عزیزطرح انهدام اقتصاد افغانستان توسط ایران و پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.01.2019میرعبدالرحیم عزیزمراکز نظامی امریکا در جهانآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
50
15
04.01.2019میرعبدالرحیم عزیزایجاد وحشت در افغانستان توسط سی آی ایآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.12.2018میرعبدالرحیم عزیزعامل عمدۀ تشنج در روابط امریکا – پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.11.2018میرعبدالرحیم عزیزبیهودگی دولت مستعمراتی کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
04.11.2018میرعبدالرحیم عزیزعمران خان و آی اس آیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
31.10.2018میرعبدالرحیم عزیزمروری بر كتاب الاشه شكن (Jawbreaker)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
13.09.2018میرعبدالرحیم عزیزیادی از یک شخصیت استثنائی افغانستان:آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
09.09.2018میرعبدالرحیم عزیزمعاهدۀ تجزیۀ افغانستان بین احمد شاه مسعود و قوای 40 شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
24.08.2018میرعبدالرحیم عزیزهیولائی به افغانستان اعزام خواهد شد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
15.08.2018میرعبدالرحیم عزیزبه نتائج انتخابات پاکستان دل نبندیدآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
50
29
22.07.2018میرعبدالرحیم عزیزیک سوال از آقایان اشرف غنی و عبدالله عبداللهآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
50
29
28.06.2018میرعبدالرحیم عزیزچرا جاسوسان و جانیان رهبران قومی میشوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.06.2018میرعبدالرحیم عزیزفعالیتهای تخریبی سازمانهای استخباراتی خارجی (ق 3 و ختم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
18.06.2018میرعبدالرحیم عزیزفعالیتهای تخریبی سازمانهای استخباراتی خارجی (ق 2)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.06.2018میرعبدالرحیم عزیزفعالیتهای تخریبی سازمانهای استخباراتی خارجی (ق 1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
01.06.2018میرعبدالرحیم عزیزاحمد شاه مسعود جاسوس همه کس آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
28.05.2018میرعبدالرحیم عزیزاستعمال کلمۀ "افغانستانی" گناه نیست، جرم استآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
50
5
24.05.2018میرعبدالرحیم عزیزبرتری نظامی امریكا، تفوق سیاسی روس، (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.05.2018میرعبدالرحیم عزیزتوطئه های اجانب علیه افغانستان (قسمت اول) آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
50
5
21.05.2018میرعبدالرحیم عزیزبیدار شوید یا فنا شویدآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
50
5
14.05.2018میرعبدالرحیم عزیزمصاحبۀ تکان دهندۀ صدراعظم سابق قطرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
10.05.2018میرعبدالرحیم عزیزیورش سیاسی و نظامی روسیه در افریقاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.04.2018میرعبدالرحیم عزیزائتلاف جاسوسان، قاچاقبران و قاتلانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
28.04.2018میرعبدالرحیم عزیزپاکستان: از بازدارندگی ستراتیژیک تا بازدارندگی طیف کاملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
26.04.2018میرعبدالرحیم عزیزسی آی ای عملیات ویتنام را در افغانستان عملی میکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
14.04.2018میرعبدالرحیم عزیزفیدیرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.03.2018میرعبدالرحیم عزیزنصایح بی نتیجۀ مقامات ویتنامی به "وکیل" میهن فروشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
16.03.2018میرعبدالرحیم عزیزدیدار دو میهن فروش: "وکیل" و "مسعود“آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
11.03.2018میرعبدالرحیم عزیزتجزیه طلبان آخرین نفس های خود را می کشندآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
50
5