تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 39
15.07.2024داؤد ملکیار کودتای سرطان، سر آغاز مصیبت های پنج دهۀ اخیر آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
16.05.2024داؤد ملکیار نکاتی در مورد چند راپور تحقیقی و تبصرهٔ جناب ارسلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
01.03.2024داؤد ملکیار سخنی چند با جناب حمید انوری، با دو نقل قول از استاد باختریآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
06.02.2024داؤد ملکیار در زیارتگاه مزار شریف چه کسی خفته است؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
30.09.2023داؤد ملکیار مروری مختصر بر زندگی و آرمان های شهید میوندوالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
29.09.2023داؤد ملکیار مکثی بر تلاش های عبدالله کاظم و تنی چند، برای پوشاندن حقایقآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
09.09.2023داؤد ملکیار پاسخ داؤود ملکیار به نامۀ محترم عبید ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
01.09.2023داؤد ملکیار پاسخی به غلط گویان خیره سرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
16.08.2023داؤد ملکیار محمد داؤود و خانواده اش چگونه کشته شدند؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
51
8
18.07.2023داؤد ملکیار پاسخی به انارگل خوستی یا حمید انوری کلیفرنیاییآرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
51
40
17.07.2023داؤد ملکیار امروز ۲۶ سرطان سال ۱۴۰۲ مصادف است با پنجاهمین سالگرد کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
16.07.2023داؤد ملکیار نکاتی چند به ارتباط مرگ سوال برانگیز احمد ظاهر (ق ۱ الی ۱۴ و آخر)آرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
51
40
30.04.2023داؤد ملکیار کوشش پرچمی ها برای تحریف حقایقآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
10.04.2023داؤد ملکیار مکثی بر تبصرهٔ یک بی مسؤلیتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
19.01.2023داؤد ملکیار عذر بد بدتر از گناه، پاسخی به پاسخ اعظم سیستانیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
51
34
15.01.2023داؤد ملکیار جواب اعظم سیستانی چه می باشد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
25.11.2022داؤد ملکیار مکثی بر افترای عبدالله کاظم و اهانت به این نویسندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
29.07.2022داؤد ملکیار استعمال نادرست کلمهٔ ترور به جای قتلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
21.07.2022داؤد ملکیار نکاتی چند دربارۀ شخص شماره ۲ در کودتای سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
17.07.2022داؤد ملکیار کودتای سرطان علت، انگیزه و عواقب آنآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
13.03.2022داؤد ملکیار پیام تسلیتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
51
27
05.03.2022داؤد ملکیار جفای بزرگ (پژوهشی در بارهٔ اتهام کودتای شهید میوندوال)آرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
02.11.2021داؤد ملکیار تبصرۀ مختصر بر اظهارات اخیر وزیرخارجه امریکاآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
22.12.2020داؤد ملکیار بازتاب کتاب "جفای بزرگ" و تماس پولیس فدرالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
02.10.2020داؤد ملکیار مروری بر زندگی و آرمانهای شهید میوندوالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
01.10.2019داؤد ملکیار نا شنیده هایی از زبان یک دیپلومات برجسته، در مورد شهید میوندوالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
19.07.2019داؤد ملکیار کودتای سرطان، سرآغاز مصائب چهار دهۀ اخیرآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
12.06.2018داؤد ملکیار چگونگی قسمتی از وقایع ارگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
30.05.2018داؤد ملکیار در خواست توضیحی از جناب محترم جمیلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
29.05.2018داؤد ملکیار مشت آقای کاظم باید باز ساخته شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
22.05.2018داؤد ملکیار چگونگی وقایع و سخنی چند با آقایان کاظم و سیستانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
26.04.2018داؤد ملکیار حکایتی از یک دیدار و نقل گفتار یکتن از قربانیان کودتای ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
51
8
09.11.2017داؤد ملکیار تبصرۀ بر قسمتی از گفتار داکتر حسن شرقآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
28.05.2017داؤد ملکیار تبصرۀ مختصر بر نوشتۀ اخیر محترم عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
13.02.2017داؤد ملکیار داؤد خان و پشتونستان و داؤد خانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
11.11.2016داؤد ملکیار دو قدم به جلو و یک قدم به عقب - نظری مختصر بر نتایج انتخابات امریکاآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
51
29
01.10.2016داؤد ملکیار اول اکتوبر تاریخ دردناک شهادت زنده یاد محمد هاشم میوندوالآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
51
36
22.01.2016داؤد ملکیار رد اتهامات و شرح واقعیت ها (ق ۱ تا ۸)آرشیف نویسندهکتب و رسالات
51
45
05.11.2015داؤد ملکیار پیام تهنیت برای افتتاح وبسایت آریانا افغانستان آنلاینآرشیف نویسندهافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
51
20