تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 226
21.07.2024محمد داؤد مومندصدارت شفیق، زنگ خطر به گوش سردار و ناقوس مرگ زوال نفوذ شوروی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.07.2024محمد داؤد مومندنقد یا ابتذال، منتقد یا معترض پرخاشگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.07.2024محمد داؤد مومندپیشنهاد متهورانه و نجات بخشای وزیر داخله، و رد آنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.07.2024محمد داؤد مومندعدم موازنۀ صلاحیت و قدرت، در تقرر کرسی های حکومتی، میان داؤد و حسن شرق آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.06.2024محمد داؤد مومنداشتباه بزرگ سردار، در انتصاب وزیر دفاع بی کفایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.06.2024محمد داؤد مومنددو کرکتر و وزیر متباین الخلقه، در کابینۀ سردار صاحب داؤد خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.05.2024محمد داؤد مومندپیشنهاداتم عنوانی حکومت امارت اسلامی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.04.2024محمد داؤد مومندمنزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از لوث و نحوست بُغض (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.04.2024محمد داؤد مومندمنزلت تاریخی غازی نادرخان، در نظر محققین غیر منسلک و فارغ از نحوست بغضآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.04.2024محمد داؤد مومندمکث و نقدی، برمقالۀ شاغلی داکتر سید عبدالله کاظم، «چرا غبار از بیان حقایق طفره رفته است»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.04.2024محمد داؤد مومندمکثی بر مقالۀ استاد سیستانی، در مورد جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.03.2024محمد داؤد مومندیو ځان شرموی او یو قام شرمویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.03.2024محمد داؤد مومند متکی بر روایت غبار، قاتل اصلی امیر حبیب الله، شجاع الدولۀ غوربندی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.03.2024محمد داؤد مومندانگیزه های انفسی و تحریف تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.02.2024محمد داؤد مومندهزاره جات یا هزارستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
11.01.2024محمد داؤد مومندبهار زود گذر دیمکراسی شاه محمود خان غازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.12.2023محمد داؤد مومندد بیړا، بابولالی او ثقافتی فقرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
14.12.2023محمد داؤد مومندیک محاسبۀ عقلانی و منطقی، بر اتهامات و تحریفاتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
04.12.2023محمد داؤد مومندتقدیر از یک شخصیت وطندوست، جناب عارف عباسیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
02.12.2023محمد داؤد مومندتوضیحات تنویری، به سرکاُتب صایب افغان جرمن، نبیل عزیزیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
27.11.2023محمد داؤد مومندعرایض و توضیحاتم خدمت مجریان محترم افغان جرمنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
14.11.2023محمد داؤد مومندقاموس کبیر افغان جرمن، یا افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
05.11.2023محمد داؤد مومندمحمد ګل بابا ته د غمخور صاحبآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
26.10.2023محمد داؤد مومندسردار کیږه مه، د بابا له محضره، د ژواک خاطرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
21.10.2023محمد داؤد مومندد محمد گل بابا شخصیت، د پوهاند زیار له نظرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
16.10.2023محمد داؤد مومندد مفکر محمد ګل مومند په حقله، د علامه رشاد څرګندونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.10.2023محمد داؤد مومنداز دیمکراسی ذهنیت ساز، تا جمهوریت پرچم نوازآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
10.09.2023محمد داؤد مومندمنافقت و دروغگویی ابلیسانۀ داکتر... لعینآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
07.09.2023محمد داؤد مومندبز در غم جانکندن، قصاب در غم چربوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.08.2023محمد داؤد مومندسیستانی، حزب سری دربار و قتل امیر حبیب اللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.08.2023محمد داؤد مومندانقلاب و ضد انقلابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.08.2023محمد داؤد مومندوجایزی از قلم استاد معروفی در مورد ایرانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
02.08.2023محمد داؤد مومندمکثی بر مجعولات، اهانت ها و اکاذیبآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
27.07.2023محمد داؤد مومندتلخیصی از مضمون استاد سیستانی در مورد واصف باختریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.07.2023محمد داؤد مومندادعای کاذب ملاقات داکتر محمودی با محمد گل باباآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.07.2023محمد داؤد مومندمکثی بر معاهدۀ آب هلمندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
04.07.2023محمد داؤد مومندجعل نویسی های غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.06.2023محمد داؤد مومندپالیسی اپارتاید علیه لسان ملتی پښتوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.06.2023محمد داؤد مومندکانال قوش تیپه یا یک گرز پولادین بر فرق تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.06.2023محمد داؤد مومندتحقق اپریل فول در ماه جونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
31.05.2023محمد داؤد مومندطالبان، پوز ایران را به خاک مالیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.05.2023محمد داؤد مومنددا وطن به خراسان نشیآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
27.04.2023محمد داؤد مومندتصریحاتی خدمت واکدار ویب سایت افغان جرمنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
10.04.2023محمد داؤد مومندلسان ملتی پشتو، زبان دوزخ نیستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
24.03.2023محمد داؤد مومندنسل دیگری و با فرهنگ دیگری؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
54
7
13.02.2023محمد داؤد مومندسرطان ذهنی و بطنی، دیماگوگ های ضد پشتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.01.2023محمد داؤد مومندمکثی بر نوشتۀ شاغلی محترم احمد آریاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.01.2023محمد داؤد مومندادعای فرهنگی بودن، زیر نقاب بی فرهنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.01.2023محمد داؤد مومندتوضیحی پیرامون ارشادات علماءآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.01.2023محمد داؤد مومنددانشگاه یا نفرت از نام پوهنتونآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
54
7
19.12.2022محمد داؤد مومندقهرمانی شاه محمود غازی و خیانت دروازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.12.2022محمد داؤد مومندد افغانستان او سیمی د ترنم د مَلِکی، میرمن قمرګل په یادآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
54
27
11.12.2022محمد داؤد مومندپه پښتو موسیقی کی د غزل شاهنشاه، استاد خیال محمدآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
54
16
04.12.2022محمد داؤد مومنددفاع از پرنسیپ و یک محاسبۀ عادلانهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
21.11.2022محمد داؤد مومندافسانه پردازی، در مورد مسموم ساختن میرهاشم خان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.11.2022محمد داؤد مومندفروگذاشت های عمدی در مقالۀ داکتر صاحب کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.10.2022محمد داؤد مومندد سلطنتی نظام احیاء او استقرارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
17.10.2022محمد داؤد مومندجنایات ایران و راهبُران مزدور قوم هزارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.10.2022محمد داؤد مومندمفاهیم تروریزم، یا مبارزه سیاسی؟ در نظر غبار و داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.10.2022محمد داؤد مومندپوهنتون که دانشګاه آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (پنځمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.09.2022محمد داؤد مومنداحمد شاه مسعود در لجن تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.08.2022محمد داؤد مومندد بلخی مولوی د مثنوی نه د جهانی د مثنوی پوریآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
29.08.2022محمد داؤد مومندد نر پښتون محمد ګل بابا په افتخارآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
15.08.2022محمد داؤد مومندتقبیح نادر شاه غازی به خاطر اعدام سقویانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.08.2022محمد داؤد مومندمقایسه طرز به قدرت رسیدن نادرخان و داؤد خان از نظر پرنسیپ مشروعیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.07.2022محمد داؤد مومندمغالطه کودتا با انقلاب، دفاع از پرنسیپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.07.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (څلورمه او ورورستۍ برخه) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.06.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.06.2022محمد داؤد مومندچند نکته جالب، در مضمون داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.06.2022محمد داؤد مومندپاسخ و توضیحی به سؤال هم وطن محمد یونسآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
11.06.2022محمد داؤد مومندیادی از بابای مبارزان ملی، داکتر صاحب هاشمیانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
10.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.06.2022محمد داؤد مومنداهانت و تخریب شخصیت های بزرگ ملی و علمی توسط غبار (قسمت سوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.05.2022محمد داؤد مومنداهانت و تخریب شخصیت های بزرگ ملی و علمی توسط غبار (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.05.2022محمد داؤد مومندمکثی بر جرثومه، نشست انقره، آیا نجاتی در راه است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.05.2022محمد داؤد مومندتوهین و تخریب شخصیت های بزرگ علمی و سیاسی کشور توسط غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.05.2022محمد داؤد مومندتاریخ غبار از نظر استاد محمد عزیز نعیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.05.2022محمد داؤد مومندتاریخ غبار از نظر استاد محمد عزیز نعیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.05.2022محمد داؤد مومند استناد داکتر کاظم به افسانه غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
28.04.2022محمد داود مومند اسلامیت بچه سقو در نظر غبار و ملک الشعراء استاد بیتابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
18.04.2022محمد داود مومند نظری گذرا بر نوشته شاغلی احسان لمر (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.04.2022محمد داود مومند نظری گذرا بر نوشته شاغلی احسان لمر (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.03.2022محمد داود مومند تدبر نظامی محمد گل مومند در یکی از جنگ های سمت جنوبیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.03.2022محمد داود مومند مکثی بر مضمون سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.03.2022محمد داود مومند طالبان او د ستمی منافقانو سیاسی دریځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.03.2022محمد داود مومند جفای بزرگ (نشر دوباره، تاریخ نشر ۱۶/۱۲/۲۰۲۰)آرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
54
36
03.03.2022محمد داود مومند وجوه مشترک ذهنیت چپی و فلسفی غبار با ببرک کارمل و حزب دیمکراتیک خلقآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.02.2022محمد داود مومند استناد یک ستمی بر کتاب غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
31.01.2022محمد داود مومند مکث مجددآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
28.01.2022محمد داود مومند شهامت و تدبیر غازی نادر شاه بزرگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
25.01.2022محمد داود مومند دزد بالای سر خود پر داردآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
22.01.2022محمد داود مومند فخر افغان، خان عبدالغفار خانآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
54
10
07.01.2022محمد داود مومند اعتراف شجاع الدوله خان قاتل امیر حبیب الله خان به میر غلام محمد غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.12.2021محمد داود مومند شخصیت غازی نادرخان قهرمان معرکه استقلال و نجات، در نظر علامه داکتر اقبالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.12.2021محمد داود مومند کشتن غلام نبی خان چرخی و شهادت میوندوالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.12.2021محمد داود مومند استرداد استقلال یا اعطاء استقلال، محکومیت نادرخان یا استخفاف غازی امانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.12.2021محمد داود مومند غبار یک عنصر چپی و سیاست بازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.11.2021محمد داود مومند فیض الله جلال یا شاطر و قاطر لطیف پدرامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.11.2021محمد داود مومند یک نگاه وجدانی و انتقادی بر قضاوت های یک جانبه و اقتضاء پرستانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.09.2021محمد داود مومند اعلان وزارت عدلیه امارت اسلامی کشور در مورد قانون اساسیآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
54
47
11.09.2021محمد داود مومند پاسخ و توضیح تأدیبیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
01.09.2021محمد داود مومند زما په شعری مجموعه باندی د اجمل خټک او استاد بینوا تقریظونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
30.08.2021محمد داود مومند حکومت مشارکت ملی یا همه شمول، یعنی حکومت جنگ سالاران و جنایت کارانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
54
47
29.08.2021محمد داود مومند جواب های دندان شکن داکتر بشر دوست به احمد ولی مسعودآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
54
47
28.08.2021محمد داود مومند راز های فرار غنی از کشورآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
54
47
04.08.2021محمد داود مومند تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وهآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
31.07.2021محمد داود مومند د غازی امان الله د اروپایی سفر سره، د ستر ملی مشر، محمد ګل بابا عدم موافقتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
04.07.2021محمد داود مومند از چشم های سناتور انار کلی اشک و از چشم های پشتون تباران خون میریزدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.06.2021محمد داود مومند واقعیت های تاریخی را نمیتوان با شعارهای چپگرایانه و عقده کشایی تغییر داد «قسمت ۳»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
18.06.2021محمد داود مومند واقعیت های تاریخی را نمیتوان با شعارهای چپگرایانه و عقده کشایی تغییر داد«قسمت۲»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.06.2021محمد داود مومند واقعیت های تاریخی را نمیتوان با شعارهای چپگرایانه و عقده کشایی تغییر داد «قسمت۱»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.05.2021محمد داود مومند اصطلاح «یحیی خیل» و «آل یحیی» دو روی یک سکه اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.05.2021محمد داود مومند صحبتی با مالک محترم افغان جرمنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
30.04.2021محمد داود مومند پاسخ و توضیح موجز مجدد به سؤال مطروحه شاغلی قیس کبیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
27.04.2021محمد داود مومند تفسیر و توضیح انحرافی قاموس کبیر افغان جرمن در مورد نام «خدایی خدمتگار»آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
22.04.2021محمد داود مومند تمجید یک لنگه از خدمات استاد نوری؟ یا تذلیل نوشته های محمد داؤد مومند؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
16.04.2021محمد داود مومند عرایضی خدمت ښاغلی صدیقآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
31.03.2021محمد داود مومند یاد وطن، یادت نرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
16.03.2021محمد داود مومند تلقیات میر غلام غبار و داکتر صاحب سید عبدالله کاظم در مورد بچه سقوآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
07.03.2021محمد داود مومند ایران زموږ، نه برادر، نه هم کیش او نه همزبان هیواد دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.03.2021محمد داود مومند د ستر پښتون افغان محمد ګل بابا په یادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.02.2021محمد داود مومند افرازات سیاسی غبار، در مورد غازی امان اللهآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
30.01.2021محمد داود مومند مرحوم محمد نوروز خان آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
25.01.2021محمد داود مومند هذیان زهراگین ملا ربانی درمورد شاه افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.01.2021محمد داود مومند یک محاسبه عقلانی با توریالی جان کوهیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
05.01.2021محمد داود مومند "من تصمیم خود را گرفته ام"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.12.2020محمد داود مومند جفای بزرگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.12.2020محمد داود مومند مکثی بر مضمون «افغان به معنی پشتون نیست»آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
25.11.2020محمد داود مومند مضمون شاغلی سیستانی در مورد گند خراسان غبارآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
21.10.2020محمد داود مومند التجای توضیحات و تنویر از داکتر سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.10.2020محمد داود مومند غبار و فرهنگ، دو ابوالهول خراسان و خراسانیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.10.2020محمد داود مومند غبار در نقش یک عنصر بی مسلک و مخبر دربارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.10.2020محمد داود مومند دزدی و سرقت بزرگ ادبی و تاریخی غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
04.10.2020محمد داود مومند میر غلام محمد غبار و خان وردکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
29.09.2020محمد داود مومند اتکاء و استناد بر مضامین سه گانه محمد داؤد مومندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
25.09.2020محمد داود مومند که غبار وی که فرهنگ او که سرور دانشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.09.2020محمد داود مومند فیصله شورای انقلابی افغان جرمنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.09.2020محمد داود مومند دروغ و کذب "غبار" در مورد تخلیق افسانه حزب سری دربار آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.09.2020محمد داود مومند د هیواد تاریخ ته یوه کره کتنه، آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
08.09.2020محمد داود مومند مضمون وطنپرستانه استاد قدرت الله حدادآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
04.09.2020محمد داود مومند انحرافات مؤرخین و تواریخ و تحقیقات شانآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
01.09.2020محمد داود مومند د پښتو بابا نغوږه یا نصیحت: « سردار کیږه مه »آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
28.08.2020محمد داود مومند خاطرات ښاغلی جمیلی ازاعلیحضرت محمد ظاهر شاهآرشیف نویسندهاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
54
24
24.08.2020محمد داود مومند تفکر ملیت، زیربنای مفکورۀ دیموکراسی مترقیآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
54
36
22.08.2020محمد داود مومند پیامبر ناسیونالیزم آسیایی، عبدالرحیم سوکارنوآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
13.08.2020محمد داود مومند نگاه اجمالی به شخصیت شهید محمدهاشم میوندوالآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
07.08.2020محمد داود مومند تو مرا آخوند بگو، من ترا ملاآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
05.08.2020محمد داود مومند امتناع غازی امان الله از مساعدت نظامی ایران و شورویآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
30.07.2020محمد داود مومند تناقضات و سطحی نگری در نوشته داکترعزیز شمس(2)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
28.07.2020محمد داود مومند تناقضات و سطحی نگری ها در نوشته داکترعزیز شمس (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
17.07.2020محمد داود مومند پالیسی فرار از مسکو عامل کودتای سرطان (ق ۱ الی ۲)آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
54
30
10.07.2020محمد داود مومند حسن شرق یکی از نقاب پوشان طرفدار شوروی و عضو مخفی پرچم بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.07.2020محمد داود مومند کذب بزرگ تأریخ (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
01.07.2020محمد داود مومند کذب بزرگ تأریخ (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
28.06.2020محمد داود مومند شرفیابی و ملاقات داکتر روان فرهادی با جناب عبد الولی خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
25.06.2020محمد داود مومند نهضت مذهبی روښانی منورترین حرکت دینی در کشور آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
25
18.06.2020محمد داود مومند پوهاند صدیق الله رښتین ستاره ادب زبان ملی پښتو، (دوم و آخر)آرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
54
10
16.06.2020محمد داود مومند پوهاند صدیق الله رښتین ستاره ادب زبان ملی پښتو، (اول)آرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
54
10
06.06.2020محمد داود مومند داکتر صمد حامد د ملی تفکر خاوند او په ملی پرنسیپ، ولاړ شخصیتآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
01.06.2020محمد داود مومند تورن جنرال عبدالغنی احمدزی یکی از قهرمانان استقلال افغانستانآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
29.05.2020محمد داود مومند معین خیرو جان کندهاری، سیمای نامدار تأریخ معاصر وطنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
27.05.2020محمد داود مومند علاقه مندی رژیم سوسیال امپریالیست شوروی بکتاب غبار (ق دوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
23.05.2020محمد داود مومند علاقه مندی رژیم سوسیال امپریالیست شوروی به کتاب غبار (ق اول)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
20.05.2020محمد داود مومند اتمام حجت، در برابر اکاذیب مفتری سایت افغان جرمنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
18.05.2020محمد داود مومند باز هم صحبتی با مسؤول شماره یک افغان جرمنآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
16.05.2020محمد داود مومند قیس کبیر از زبونی و بیچارگی ایمیل خود را بستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
09.05.2020محمد داود مومند لمر اعلی نشان - لوی ببرک خان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
06.05.2020محمد داود مومند لمر اعلی نشان - لوی ببرک خان (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
04.05.2020محمد داود مومند تجلیات افکار خوشحال بابا در اشعار علامه اقبالآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
01.05.2020محمد داود مومند د ابوجهل ملا خالص مقایسه دستر خوشحال بابا سرهآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
27.04.2020محمد داود مومند د علامه داکتر اقبال د شعر په استقبالآرشیف نویسندهشعر و ادب
54
17
23.04.2020محمد داود مومند داکتر رمضان بشر دوست، سیمای یک انسان و افغان واقعیآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
17.04.2020محمد داود مومند پیر بابا لعنت الله علیه د مغلی استعمار حامیآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
15.04.2020محمد داود مومند مجانین قدرت و توضیحاتی خدمت هموطن افراسیاب از کابلآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
12.04.2020محمد داود مومند افغانستان در شعله های جنگ مذهبی پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.04.2020محمد داود مومند دعوت علامه داکتر اقبال از جانب قهرمان معرکه تل (ق ۱ الی ۵)آرشیف نویسندهکتب و رسالات
54
45
22.03.2020محمد داود مومند شاه محمود خان غازی (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
21.03.2020محمد داود مومند مرتدان ملی و بی فرهنگآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
54
5
07.03.2020محمد داود مومند سوله د کافر سره ملا ته مبارکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.03.2020محمد داود مومند شاه محمود خان غازی (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
04.03.2020محمد داود مومند شاه محمود خان غازی (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
29.02.2020محمد داود مومند سردار شاه محمود خانآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
54
10
29.02.2020محمد داود مومند شاه محمود خان غازی (قسمت اول)آرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
54
10
11.02.2020محمد داود مومند مقاله استاد معروفی در مورد لوی احمد شاه باباآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
08.02.2020محمد داود مومند پوهاند فضل ربی پژواکآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
54
4
01.02.2020محمد داود مومند تذکراتی از خاطرات دوران لیسه حبیبه در کتاب عبدالوکیلآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
24.01.2020محمد داود مومند محمد رسول پښتون مؤسس نهضت ویښ زلمیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.01.2020محمد داود مومند فخر افغان یا گاندی سرحد (قسمت دوم و پایان)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
03.01.2020محمد داود مومند فخر افغان یا گاندی سرحد (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
28.12.2019محمد داود مومند برداشت من از شخصیت و پندار های استاد پژواکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.12.2019محمد داود مومند نگاهی به شخصیت غلام محمد فرهادآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
54
10
17.11.2019محمد داود مومند تفتین و اغواگری های نشراتی افغان جرمن (سوم و اخیر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.11.2019محمد داود مومند تفتین و اغواگری های نشراتی افغان جرمن قسمت دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.11.2019محمد داود مومند تفتین و اغواگری های نشراتی افغان جرمن (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.10.2019محمد داود مومند قهرمان معرکۀ استقلال و جبهۀ نجات کشور(ق3)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
10.10.2019محمد داود مومند قهرمان معرکۀ استقلال و جبهۀ نجات کشور(ق2)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
54
12
06.10.2019محمد داود مومند قهرمان معرکۀ استقلال و جبهۀ نجات کشور(ق1)آرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
54
2
30.09.2019محمد داود مومند میوندوال یک علامه بودآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
54
36
26.09.2019محمد داود مومند ملی ژبه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په روښانه دوره کښیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.09.2019محمد داود مومند اعظم سیستانی باید از مردم افغانستان معذرت بخواهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.09.2019محمد داود مومندلعنت الله علی الکاذبینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
28.08.2019محمد داود مومندیک محاسبه و مناطقه ای عادلانه با مجریان محترم افغان جرمنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.08.2019محمد داود مومند عرایضی خدمت کاکاجان گرامی، شاغلی جمیلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
05.08.2019ولی احمد نوری تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وهآرشیف نویسندهاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
54
24
02.08.2019محمد داود مومند التجای توضیحاتی به عرایضم، خدمت شاغلی محترم سدید آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.07.2019محمد داود مومند برداشت من از شخصیت و پندار های استاد پژواکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.07.2019محمد داود مومند برداشت عالمانه استاد نگارگر در مورد کودتای سرطانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.07.2019محمد داود مومند برداشت عالمانه استاد نگارگر در مورد کودتای سرطانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
17.07.2019محمد داود مومندبزرگمنشی سردار در برابر پیشنهاد اعدام ایادی کرملنآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
54
30
23.07.2017محمد داود مومند تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وهآرشیف نویسندهاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
54
24
09.07.2017محمد داود مومند تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.07.2017محمد داود مومند محاسبۀ عادلانه، با پوهاند اعزازی، اعظم سیستانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.06.2017محمد داود مومند تبصرۀ اجمالی بر کتاب جناب زیرکیار (قسمت سوم و اخیر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
18.06.2017محمد داود مومند تبصرۀ اجمالی بر کتاب جناب زیرکیار (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.06.2017محمد داود مومند تبصرۀ اجمالی بر کتاب جناب رحمت ربی زیرکیارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.06.2017محمد داود مومند بزرگ منشی سردار در برابر پیشنهاد اعدام ایادی کرملنآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
54
30
24.05.2017محمد داود مومند توضیحی، بر یک توضیح ضروری آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.12.2016محمد داود مومند نظر گذرا بر استعفاء محترم ښاغلی جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.11.2016محمد داود مومند پادشاه، شاه محمود خان غازی را مجبور به استعفاء، ساختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
28.10.2016محمد داود مومند نگاهی به انتقادات شاغلی سیستانی در مورد غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.10.2016محمد داود مومند غبار در خدمت شاه محمود خان غازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3