تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 15
27.06.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.06.2022محمد داؤد مومندچند نکته جالب، در مضمون داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.06.2022محمد داؤد مومندپاسخ و توضیحی به سؤال هم وطن محمد یونسآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
11.06.2022محمد داؤد مومندیادی از بابای مبارزان ملی، داکتر صاحب هاشمیانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
10.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.06.2022محمد داؤد مومنداهانت و تخریب شخصیت های بزرگ ملی و علمی توسط غبار (قسمت سوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.05.2022محمد داؤد مومنداهانت و تخریب شخصیت های بزرگ ملی و علمی توسط غبار (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.05.2022محمد داؤد مومندمکثی بر جرثومه، نشست انقره، آیا نجاتی در راه است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.05.2022محمد داؤد مومندتوهین و تخریب شخصیت های بزرگ علمی و سیاسی کشور توسط غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.05.2022محمد داؤد مومندتاریخ غبار از نظر استاد محمد عزیز نعیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.05.2022محمد داؤد مومندتاریخ غبار از نظر استاد محمد عزیز نعیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.05.2022محمد داؤد مومندافسانه سگ منگسک غبار و بچه سقوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
28.04.2022محمد داود مومند اسلامیت بچه سقو در نظر غبار و ملک الشعراء استاد بیتابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
18.04.2022محمد داود مومند نظری گذرا بر نوشته شاغلی احسان لمر (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3